Земельне право України програма курсу для студентів юридичного факультету icon

Земельне право України програма курсу для студентів юридичного факультету
НазваЗемельне право України програма курсу для студентів юридичного факультету
Сторінка1/4
Дата30.07.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство освіти України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Юридичний факультет

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


Земельне право України


ПРОГРАМА КУРСУ

для студентів юридичного факультету


Львів 2010

Видання здійснено при технічній допомозі Консорціуму “Верховенство права” Контрактного Агенства міжнародного розвитку США.


US Agency for International Development Contract

Rule of Law Consortium

ARD/Checchi


В.І.Федорович, Н.П. Барабаш

Земельне право України. Програма курсу для студентів юридичного факультету - Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. - 2010. – ___С.


Схвалено кафедрою трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протокол №_1_ від _30.08.2010р._

Друкується за рішенням видавничої комісії юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.


Авторські права застережені.

Передмова


Проведення земельної реформи в Україні робить особливо актуальним вивчення земельного права в сучасний період.

У зв’язку з демонополізацією власності держави на землю, приватизацією та паюванням земель, іншими процесами, значно зросло коло суспільних відносин, які регулюються нормами земельного права. Крім того, вони, як ніколи, сьогодні набули гострого політичного та економічного характеру.

Земельне законодавство України протягом останнього часу поповнилося значною кількістю принципово нових нормативно-правових актів різної юридичної сили, практика застосування яких є досить складною. Це вимагає від юристів досконалого оволодіння основними поняттями земельного права.

Метою вивчення курсу “Земельне право України” є засвоєння студентами основних правових засад регулювання земельних відносин в Україні в умовах переходу до ринкових відносин, набуття практичних навиків по складанню земельно-правових документів, розгляду земельних спорів.

Програма навчальної дисципліни “Земельне право України” складається із Загальної та Особливої частин, у яких відображені основні правові інститути земельного права.

До Загальної частини включено теоретичні та практичні питання, що стосуються всіх категорій земель, незалежно від їх цільового призначення. Це, насамперед, теоретичне обґрунтування земельного права як самостійної галузі права, юридичної науки та навчальної дисципліни, характеристика земельних правовідносин та джерел земельного права, основних правових форм використання земель та ін.

Окремі теми Загальної частини є традиційними (управління земельним фондом, охорона земель, відповідальність за порушення земельного законодавства та ін.). Поряд з ними до програми включено нові теми, що зумовлені сучасним станом регулювання земельних відносин про основні засади земельної реформи в Україні, про право власності та інші права на землю, правові проблеми приватизації та паювання земель.

Теми Особливої частини присвячені правовому режиму окремих категорій земель, їх охороні і використанню.

Завершує програму список рекомендованих для вивчення джерел, куди включені як джерела спеціальної земельно-правової літератури так і нормативно-правові акти різної юридичної сили.


^

I. Загальна частина


Тема 1. Предмет і система земельного права

Роль землі в житті суспільства.

Землі як об’єкт правової регламентації.

Поняття та особливості земельних відносин, що складають предмет земельного права.

Предмет земельного права України. Розширення предмету земельного права в умовах земельної реформи.

Особливості земельного права як галузі права. Широке та вузьке розуміння предмету земельного права.

Принципи і методи земельного права. Імперативний та диспозитивний методи правового регулювання земельних відносин.

Система земельного права. Загальна та особлива частини земельного права.

Основні інститути земельного права.

Співвідношення земельного права із суміжними галузями права. Співвідношення земельного права з конституційним і адміністративним правом.

Земельне право і цивільне право.

Співвідношення земельного права з екологічним правом.

Земельне право як наука та навчальна дисципліна.


^ Тема 2. Історія земельного права України

Земельно-правові відносини на території України в період феодалізму до скасування кріпосного права в Росії у 1961 році. Земельна реформа в Росії 1861р. та її правове значення.

Земельно-правове регулювання за часів литовсько-польської держави та Гетьманщини.

Правове регулювання земельних відносин на території України від скасування кріпосного права до встановлення раданськ5ої влади ( 1861-1917 р.р.). Столипінська аграрна реформа в Росії ( 1906-1907 р.р.) та її правове значення.

Розвиток правового регулювання земельних відносин у радянський період ( 1917-1991р.р.) Основи земельного законодавства СРСР 1968р. та Земельний кодекс УРСР 1970р.

Особливості розвитку правового регулювання земельних відносин у Галичині, Буковині та на Закарпатті.

Земельна реформа і розвиток земельного законодавства України після 1991 року.


^ Тема 3. Джерела земельного права України

Загальна характеристика сучасного земельного законодавства України.

Поняття і особливості джерел земельного права.

Класифікація джерел земельного права.

Конституційні засади земельного права. Конституційні основи регулювання відносин власності на землі.

Закони як джерела земельного права.

Земельний кодекс України в системі джерел земельного права.

Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права. Значення указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, відомчих актів як джерел земельного права.

Нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування як джерела земельного права

Роль локальних нормативно-правових актів у правовому регулюванні земельних відносин.

Значення судової та іншої практики в регулюванні земельних відносин.

Роль міжнародних договорів у регулюванні земельних відносин.

^ Тема 4. Земельні правовідносини

Земельно-правові норми, їх особливості та види. Матеріальні та процесуальні норми земельного права.

Поняття та особливості земельних правовідносин.

Класифікація земельних правовідносин. Поділ земельних правовідносин за категоріями земель, інститутами земельного права.

Первинні та вторинні, матеріальні та процесуальні земельні правовідносини.

Структура земельних правовідносин.

Суб'єкти земельних правовідносин.

Об'єкти земельних правовідносин.

Зміст земельних правовідносин. Способи визначення змісту земельних правовідносин. Суб’єктивні права та обов’язки суб’єктів земельного права.

Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин.

^ Тема 5. Земельна реформа в Україні: завдання, основні етапи реалізації.

Економічні, соціальні та правові передумови реформування земельних відносин в Україні.

Мета і завдання земельної реформи; правовий механізм її здійснення. Правові, економічні, організаційні, соціальні, екологічні та інші заходи реформування земельних відносин.

Реформування земельних правовідносин та їх вплив на вдосконалення земельного законодавства.

Співвідношення земельної та аграрної реформи.

Основні етапи здійснення земельної реформи в Україні, їх особливості і специфіка правового забезпечення. Специфіка реформування земельних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва.

Об’єкти, суб’єкти та зміст земельної реформи.

Юридичні способи та гарантії здійснення земельної реформи.

Правові проблеми подальшого реформування земельних відносин в Україні. Основні заходи реформування земельних відносин.

^ Тема 6. Право власності на землю в Україні

Землі як об’єкт права власності. Поняття та юридичні ознаки земельної ділянки.

Поняття та основні ознаки права власності на землю. Особливості права власності на землю. Зміст права власності на землю.

Форми права власності на землю. Еволюція форм права власності на землю в Україні.

Суб’єкти, об’єкти, зміст права власності на землю.

Право державної власності на землю: суб’єкти, об’єкти, зміст. Землі державної власності, що не можуть передаватися у комунальну та приватну власність.

Право власності на землю іноземних держав.

Право комунальної власності на землю: суб’єкти, об’єкти, зміст. Особливості реалізації права власності на землю територіальними громадами.

Право приватної власності на землю: суб’єкти, об’єкти, зміст. Юридичні та фізичні особи як суб’єкти права власності на землю.

Спільна власність на землю.

Права та обов’язки власників земельних ділянок.

Юридичні підстави виникнення, зміни та припинення права власності на землю в Україні, їх особливості для різних суб’єктів.

Юридичні форми захисту права власності на землю. Гарантії права власності на землю.

Проблеми вдосконалення інституту права власності на землю в Україні.

^ Тема 7. Основні правові форми набуття права власності на землю

Поняття та загальна характеристика правових форм набуття права власності на землю. Адміністративно-правові та цивільно-правові форми набуття права власності на землю.

Поняття та юридичні підстави приватизації земель за діючим законодавством.

Загальна характеристика законодавства України у сфері приватизації земель. Співвідношення правового забезпечення приватизації землі та приватизації майна.

Суб’єкти приватизації земель. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

Особливості приватизації окремих земельних ділянок.

Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами.

Юридичні гарантії здійснення приватизації земель.

Розмежування приватизації земель та інших правових форм набуття права власності на землю.

Придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод.

Купівля-продаж та дарування земельних ділянок як правові форми набуття права власності на землю.

Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності.

Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах. Земельні торги.

Спадкування та інші правові форми набуття права власності на землю.

Особливості набуття права власності на землі несільськогосподарського призначення для зайняття підприємницькою діяльністю.

Зміст угод про перехід права власності на земельні ділянки.

Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність).

Набуття права власності на землю шляхом виділення в натурі належного їм земельного паю.

^ Тема 8. Право на земельну частку ( пай).


Поняття та порядок паювання земель. Суб’єкти права на земельну частку (пай). Правова природа земельного паю. Юридичне посвідчення права на земельну частку (пай).

Право на земельну частку ( пай) у землях, що були передані у колективну власність сільськогосподарських підприємств.

Право на земельну частку (пай) у землях державних та комунальних сільськогосподарських підприємств.

Реалізація права на земельну частку (пай). Виділення земельних часток (паїв) в натурі із земель, переданих у колективну власність.

Оренда земельних часток (паїв) без виділення в натурі.

Відчуження права на земельну частку (пай).

Паювання земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.


^ Тема 9. Права на землю невласників земельних ділянок

Загальна характеристика прав на землю осіб – невласників земельних ділянок. Види прав на землю невласників земельних ділянок. Принципи здійснення прав на землю невласників земельних ділянок.

Право постійного користування земельними ділянками. Суб’єкти права постійного користування земельними ділянками. Права та обов’язки землекористувачів. Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам.

Право тимчасового користування земельними ділянками.

Право земельного сервітуту. Види права земельного сервітуту. Порядок встановлення земельних сервітутів. Дія земельного сервітуту та її припинення.

Договір оренди земельної ділянки. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ( емфітевзис) і право користування чужою земельною ділянкою для забудови ( суперфіцій ). Підстави виникнення та припинення емфітевзису та суперфіцію.

^ Тема 10. оренда землі

Поняття та правове регулювання оренди землі. Право на оренду землі.

Договір оренди земельної ділянки та його істотні умови. Порядок укладення договору оренди землі.

Предмет, сторони та зміст договору оренди земельної ділянки.

Суборенда земельної ділянки. Права третіх осіб на орендовану земельну ділянку.

Форма та порядок державної реєстрації договору оренди землі. Термін договору оренди землі.

Права та обов'язки орендодавців та орендарів. Захист прав орендаря та орендодавця.

Орендна плата за землю та її форми. Зміна орендної плати.

Зміна, припинення, розірвання та поновлення договору оренди землі.

Відповідальність сторін за невиконання зобов’язань за договором оренди землі.

^ Тема 11. Державна реєстрація та юридичне посвідчення ( оформлення) прав на землю.


Поняття та юридичне значення державної реєстрації прав на земельні ділянки та правочинів з ними. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» в редакції від 11.02.2010 року.

Права та обмеження, що підлягають державній реєстрації.

Органи державної реєстрації прав. Державний реєстр прав.

Порядок проведення державної реєстрації прав на землю та їх обмежень. Відмова у державній реєстрації прав на землю та їх обмежень.

Нотаріальне посвідчення правочинів із земельними ділянками.

Документи, що посвідчують права на земельні ділянки.

Виникнення права на земельну ділянку.


^ Тема 12. Обмеження та припинення прав на землю

Підстави припинення права власності на землю та права користування земельною ділянкою.

Добровільна відмова від права власності або прав постійного користування земельною ділянкою. Примусове припинення прав на земельну ділянку . Умови та порядок припинення права постійного користування земельними ділянками.

Викуп земельних ділянок для суспільних потреб. Примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності.

Вилучення земельних ділянок.

Порядок погодження питань, пов’язаних із вилученням ( викупом) земельних ділянок.

Поняття і види обмежень прав на землю.

Правовий режим зон з особливими умовами використання земель.

Добросусідство. Зміст добросусідства. Обов’язки щодо визначення спільних меж. Спільне використання межових споруд.


^ Тема 13. Управління у сфері використання та охорони земель

Поняття та загальна характеристика управління в галузі використання та охорони земель. Зміст та види управління в галузі використання та охорони земель.

Система органів державного управління земельним фондом та їх повноваження у сфері використання та охорони земель. Державний комітет України по земельних ресурсах та його органи на місцях. Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин.

Компетенція органів місцевого самоврядування в сфері управління використанням та охороною земель.

Функції державного управління земельним фондом та їх види.

Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень. Межі районів, сіл, селиш, міст, районів у містах. Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж адміністративно-територіальних утворень.

Надання земель у користування та вилучення земель для державних та громадських потреб.

Планування використання земель. Загальнодержавні програми використання та охорони земель. Регіональні програми використання та охорони земель. Природно-сільськогосподарське районування земель. Зонування земель.

Державний земельний кадастр. Поняття, завдання, зміст державного земельного кадастру. Державна реєстрація земельних ділянок.

Землеустрій: поняття, завдання та зміст.

Контроль за використанням та охороною земель.

Моніторинг земель: поняття, види, порядок ведення.

Земельні спори: поняття, види.


^ Тема 14. Правове регулювання здійснення ЗЕМЛЕУСТРОЮ та ведення державного земельного кадастру.


Землеустрій і державний кадастр як функції державного управління у сфері використання та охорони земель. Закон України «Про землеустрій».

Поняття, призначення та система землеустрою. Принципи землеустрою. Суб’єкти та об’єкти землеустрою.

Організація і регулювання землеустрою. Проведення землеустрою на загальнодержавному та регіональному рівнях. Землеустрій на місцевому рівні.

Контроль за здійсненням землеустрою.

Поняття та призначення державного земельного кадастру.

Завдання та система державного земельного кадастру.


^ Тема 15. ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

Поняття та види гарантій прав на землю.

Способи захисту прав на земельні ділянки.

Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення апв власності на землю та за видання актів, які порушують права власності земельних ділянок.

Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. Умови та порядок відшкодування збитків.

Вирішення земельних спорів. Причини виникнення та види земельних спорів.

Органи, що вирішують земельні спори та їх повноваження.

^ Тема 16. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ.

Поняття та зміст економічного стимулювання раціонального стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Правові засади оцінки земель. Види оцінки земель.

Загальна характеристика плати за землю та її форми. Об’єкти та суб’єкти плати за землю.

Плата за землі сільськогосподарського призначення.

Плата за землі населених пунктів.

Плата за землі промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та інші землі поза межами населених пунктів.

Пільги щодо плати за землю.


^ Тема 17. Правова охорона земель

Поняття, цілі та завдання правової охорони земель.

Зміст і порядок охорони земель.

Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів. Рекультивація порушених земель.

Охорона земель від забруднення та засмічення.

Вимоги до проектування та експлуатації споруд та будівель.

Завдання та зміст економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Санітарна охорона земель. Консервація земель.

Використання техногенно забруднених земель.

^ Тема 18. Земельний процес

Поняття та значення земельного процесу. Співвідношення процесуальних норм земельного права із адміністративним, цивільним та кримінальним правом.

Земельно-процесуальні норми та земельно-процесуальні відносини.

Процес по наданню та вилученню земель.

Землевпорядний процес.

Процес по веденню державного земельного кадастру.

Порядок ведення контролю за використанням та охороною земель.

Процедура вирішення земельних спорів.


^ Тема 19. Відповідальність за порушення земельного законодавства

Загальна характеристика юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства.

Поняття, склад та види земельних правопорушень як підстав юридичної відповідальності. Особливості складу земельних правопорушень.

Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення.

Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства

Дисциплінарна відповідальність за порушення земельного законодавства.

Кримінальна відповідальність за порушення земельного законодавства.

Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства.

Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам і втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Земельно-правова відповідальність, її особливості.
  1   2   3   4

Схожі:

Земельне право України програма курсу для студентів юридичного факультету iconРобоча програма " земельне право україни" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр Для спеціальності: право
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Земельне право України програма курсу для студентів юридичного факультету iconПрактикум з курсу «сімейне право україни» для студентів юридичного факультету
Практикум з курсу «Сімейне право України» : навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету. – Львів : юридичний...
Земельне право України програма курсу для студентів юридичного факультету iconМетодичні матеріали для студентів юридичного факультету
Римське приватне право. Завдання для практичних занять, для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Земельне право України програма курсу для студентів юридичного факультету iconРобоча програма для студентів 5-го курсу юридичного факультету денної форми навчання, які навчаються за програмою підготовки «магістр»
Виробнича практика зі спеціальності "правознавство" в органах прокуратури, робоча програма для студентів юридичного факультету. –...
Земельне право України програма курсу для студентів юридичного факультету iconРобоча програма для студентів 5-го курсу юридичного факультету денної форми навчання, які навчаються за програмою підготовки «спеціаліст»
Виробнича практика зі спеціальності "правознавство" в органах прокуратури, робоча програма для студентів юридичного факультету. –...
Земельне право України програма курсу для студентів юридичного факультету iconРобоча програма „ Фінансове право україни " освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності "Право"
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Земельне право України програма курсу для студентів юридичного факультету iconРобоча програма для студентів 3-го курсу юридичного факультету Львів 2012 Уклали: ст викл. Анікіна Н. П
Навчальна практика зі спеціальності "Правознавство" в органах прокуратури, робоча програма для студентів юридичного факультету. Видання...
Земельне право України програма курсу для студентів юридичного факультету iconПрограма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний...
Земельне право України програма курсу для студентів юридичного факультету iconРобоча програма «Муніципальне право» для спеціальності 03. 04. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Земельне право України програма курсу для студентів юридичного факультету iconРобоча програма «інформаційне право України» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи