Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету icon

Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Скачати 107.07 Kb.
НазваПрограма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Дата30.07.2012
Розмір107.07 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Юридичний факультет

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства

програма спецкурсу
для студентів юридичного факультетуЛьвів 2005
Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. - Львів: юридичний факультет Львівського національного університету
імені Івана Франка, 2005. –12c.

Схвалено кафедрою трудового, аграрного та екологічного права
Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протокол № 1 вересня 2005р. Рецензент: проф. Пилипенко П.Д.

Друкується за рішенням видавничої комісії юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка.


©. 

ПередмоваВ умовах значного погіршення захисту трудових прав громадян, збільшення кількості випадків незаконного звільнення працівників та несвоєчасної виплати заробітної плати особливо актуальним є вдосконалення правового регулювання контролю та нагляду за дотриманням трудового законодавства. З метою забезпечення конституційних гарантій кожного громадянина України на працю в безпечних і здорових умовах, а також виконання конституційного обов’язку держави щодо визнання, дотримання та захисту прав і свобод людини у сфері праці, передбачено ряд заходів, які відображені в Указі Президентка України від 24.05.2000р. "Про основні напрями соціальної політики на період до 2004 року".

Серед них першочерговими є:

 • прийняття законодавчого акту про державний нагляд та контроль за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про працю та охорону праці, де має бути закладено правову основу діяльності органів, на які покладаються функції державного нагляду і контролю;

 • законодавче закріплення норми конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці щодо інспекцій праці;

 • запровадження державної статистичної звітності щодо порушень законодавства про працю.

Реалізація згаданих напрямів соціальної політики держави постійне зростання показників порушення трудових прав працівників обумовлюють необхідність детального вивчення низки питань, які торкаються поняття нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства, чіткого визначення кола суб’єктів та об’єкту такого нагляду і контролю, принципів, форм та методів контролю в цій сфері.

Детальний аналіз вирішення згаданих проблем можливе у межах спецкурсу "Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства".


^

Тема 1. Загальна характеристика нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства.


Поняття нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства.

Розмежування згаданих понять.

Принципи та методи здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства.

Поняття та види правовідносин по нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства, їх юридична природа та зв`язок з трудовими правовідносинами.

Нормативно-правове забезпечення проведення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства в Україні.

Міжнародно-правове регулювання контролю за охороною праці та дотриманням трудового законодавства.

^

Тема 2. Державний нагляд за дотримання трудового законодавства.


Предмет, об`єкт та суб`єкти нагляду за дотриманням трудового законодавства.

Прокурорський нагляд за дотриманням трудового законодавства:

а) місце нагляду за дотриманням трудового законодавства в системі прокурорського нагляду;

б) організація прокурорських перевірок дотримання та виконання трудового законодавства;

в) правові засоби реагування на порушення трудового законодавства.

Судовий нагляд за дотриманням трудового законодавства – гарантія захисту прав працівників.

Держнаглядпраці:

а) структура та завдання;

б) повноваження;

в) порядок проведення перевірки стану додержання законодавства про працю.

Державний нагляд охорони праці – центральний та спеціальний органи державної виконавчої влади в галузі охорони праці.

Контроль спеціалізованих державних інспекцій.

Контроль органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій за дотриманням трудового законодавства.

^

Тема 3. Державний контроль за дотриманням трудового законодавства.


Органи державного контролю за дотриманням трудового законодавства:

а) Мінпраці і соціальної політики, його повноваження у сфері дотримання трудового законодавства

б) Інспекція по контролю за зайнятістю.

^

Тема 4. Громадський контроль за дотриманням трудового законодавства.


Поняття, форми та значення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства.

Правовий статус профспілок та їх роль у здійсненні громадського контролю за дотриманням трудового законодавства. Значення внутрішнього контролю профспілок за дотриманням трудового законодавства.

Правовий статус громадських інспекторів праці. Порядок їх обрання та повноваження.

^

Тема 5. Відповідальність за порушення трудового законодавства. Поняття, підстави, види.


Дисциплінарна відповідальність за порушення трудового законодавства: поняття, підстави, види.

Матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок порушення трудового законодавства.

Адміністративна відповідальність суб`єктів трудового права за порушення трудового законодавства.

Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення трудового законодавства.

Загальна характеристика кримінальної відповідальності за порушення трудових прав громадян.


^

СПИСОК літератури та законодавства

І. Підручники, навчальні посібники.


 • Абрамова О.В., Коршунова Т.Ю. Правовые проблемы организации надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. Ин-т законодательства и сравнительного правоведение при Правительстве РФ. Труды № 60. М., 1995.

 • Баклан О. Процесуальне оформлення адміністративних правопорушень в сфері охорони праці // Право України. – 1999. - № 4. – С.114-115.

 • Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. – М.: Юрид. лит-ра, 1987. – 175с.

 • Иванов С.А. Контроль за применением международных норм о труде и его проблемы // Государство и право. – 1997. - № 7.

 • Коняхин Л.Г. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. – М., 1982.

 • Нагорний П. Вдосконалювати санітарний нагляд за умовами праці // Охорона праці. – 1999. - № 2. – С.44.

 • Ріхтховен, фон В. Інспекція праці: Введення в професію. – Женева, Міжнародне бюро праці, 2002. – 411с.

 • Семенков В.И. Надзор и контроль за охраной труда в СССР. – Минск: Изд-во Акад. наук БССР, 1963. – 116с.

 • Соловьев А. Охрану труда на малых предприятиях под контроль органов местного самоуправления // Человек и труд. – 1998. - № 10.

 • Сошникова Т.А., Шеломов Б.А. Контроль профкома за соблюдением законодательства о труде. – М., 1987.

 • Попович Є. Нагляд за дотриманням трудового законодавства. Вісник прокуратури. 2003, № 10, с.20.

 • Гаращук В.М. Контроль і нагляд у державному управлінні. Х.: 2002.

 • Лихова С. Кримінально-правова охорона трудових прав. Прокуратура, людина, держава. № 1, 2004, с.30.

 • Сичук О. Безпека на виробництві під наглядом прокуратури. Вісник прокуратури, № 9, 2003, с.12.

 • Попович Є. Інститут прокурорського нагляду. Вісник прокуратури, № 8, 2003, с.33.

 • Голуб Ю. Нагляд за дотриманням законодавства про оплату праці. Вісник прокуратури, № 11, 2003, с.13.

 • Козак З.Я. Правове регулювання охорони праці. Навчальний посібник. – Львів, 2003. – 168с.

 • Тихомиров Ю.А. Административное право

 • Трудове право України. За ред. П.Д. Пилипенка. – К.:

 • Руденко М. Про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду (концептуальні зауваження на перехідний період). // Право України № 5, ст.29, 1997.

 • Шамшина І. Організаційно-правові питання юридичної відповідальності працівників у сфері охорони праці. // Право України, № 9, ст.54, 2001.

 • Лихова С. Кримінально-правова охорона права на працю: проблеми вдосконалення. // Право України, № 7, ст.102, 2004.^

ІІ. Нормативний матеріал


  • Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. - №50. – Ст.375.

  • Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992р., в редакції Закону України від 21.11.2002р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 2. – Ст.10.

  • Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №45. – Ст.397.

  • Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.1995р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №12. – Ст.81.

  • Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.1994р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 27. – Ст.218.

  • Закон України "Про пожежну безпеку" від 17.12.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 2. – Ст.4.

  • Закон України "Про прокуратуру" від 05.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №53. – Ст.793.

  • Указ Президента України про Державний комітет України з нагляду за охороною праці від 18.09.2002р. № 834/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 38. – Ст.1770.

  • Указ Президента України про державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки від 05.12.2000р. № 1303/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 49. – Том 1.

  • Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затверджене Указом Президента України від 16.01.2003р. № 29/2003 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 4. – Ст.99.

  • Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затверджене Указом Президента України від 06.03.2001р. № 155/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. - №10.

  • Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.1999р. №1109 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002р. № 1217) // Офіційний вісник України. – 2002. - № 34. – Ст.1612.

  • Положення про Державну пожежну охорону, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1994р. №508.

  • Порядок проведення перевірки стану додержання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що проводиться посадовими особами Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю та його територіальних органів, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.03.2003р. № 72.

  • Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю Лист, від 2003.08.20, № 013-1229-22"Щодо укладення трудового договору між працівником і фізичною особою".

  • Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю Лист, від 2003.06.06, № 013-738-25"До питання I листа від 25.04.2003 р. N 3к-25/04 [щодо відпустки працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання]".

  • Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю Лист, від 2003.09.17, № 013-1339-41"Щодо здійснення функцій з державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю".

  • Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю Лист, від 2002.03.11, № 09-2-04/921"Щодо сплати штрафів".

  • Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю Лист, від 2001.02.06, № 10-128"Щодо невиплати заробітної плати та компенсації за порушення строків сплати".

  • Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю Лист, від 2001.04.10, № 010-390"Щодо письмової згоди працівника на видачу власником або уповноваженим ним органом розпорядження для покриття збитку працівником в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку".

  • Держбуд України Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю Мінпраці Наказ, від 2001.08.16, № 166/94"Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд".

  • Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю Лист, від 2002.11.06, № 010-1135"Про норму тривалості робочого часу на 2003 рік".

  • Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю Лист, від 2003.04.24, № 013-574-25"Щодо визначення тривалості щорічної відпустки працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, у зоні посиленого радіоекологічного контролю".

  • Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю Роз'яснення, від 2001.02.15, № 10-171"Щодо встановлення меншої норми тривалості робочого часу, скороченої тривалості робочого часу, запровадження роботи на умовах неповного робочого часу та правомірності надання відпусток без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням у разі простою з незалежних від працівників причин".

  • Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю Лист, від 2001.09.12, № 010-956"Щодо внесення записів в трудові книжки працівників".

  • Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю Лист, від 2002.08.08, № 010-778"Щодо оплати та оформлення трудових відносин між роботодавцем та особою, яка поєднує роботу з навчанням на денному відділенні навчального закладу".

  • Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю Лист, від 2002.05.07, № 010-430"Щодо надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці".

  • Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю Лист, від 2001.07.06, № 010-720"Відносно встановлення видів і тривалості відпусток на підприємстві".Схожі:

Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconПравові засади захисту трудових прав працівників програма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Соціальне партнерство в Україні: правові засади. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет...
Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconПублічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету
Публічна служба. Програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського...
Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconСоціальне партнерство в україні: правові засади програма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Соціальне партнерство в Україні: правові засади. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. — Львів: юридичний факультет...
Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconПрограма спецкурсу
Локально правове регулювання трудових відносин. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний факультет...
Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconРобоча програма для студентів 5-го курсу юридичного факультету денної форми навчання, які навчаються за програмою підготовки «магістр»
Виробнича практика зі спеціальності "правознавство" в органах прокуратури, робоча програма для студентів юридичного факультету. –...
Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconРобоча програма для студентів 5-го курсу юридичного факультету денної форми навчання, які навчаються за програмою підготовки «спеціаліст»
Виробнича практика зі спеціальності "правознавство" в органах прокуратури, робоча програма для студентів юридичного факультету. –...
Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconРобоча програма для студентів 3-го курсу юридичного факультету Львів 2012 Уклали: ст викл. Анікіна Н. П
Навчальна практика зі спеціальності "Правознавство" в органах прокуратури, робоча програма для студентів юридичного факультету. Видання...
Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconРобоча програма з спецкурсу " методи фінансового права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр Для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconМетодичні матеріали для студентів юридичного факультету
Римське приватне право. Завдання для практичних занять, для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconРобоча програма зі спецкурсу «Об’єктивне фінансове право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи