Правові засади захисту трудових прав працівників програма спецкурсу для студентів юридичного факультету icon

Правові засади захисту трудових прав працівників програма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Скачати 203.83 Kb.
НазваПравові засади захисту трудових прав працівників програма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Дата30.07.2012
Розмір203.83 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Юридичний факультет

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ


програма спецкурсу
для студентів юридичного факультетуЛьвів 2007


Козак З.Я.

Соціальне партнерство в Україні: правові засади. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. -. 2007.-23с.


Схвалено кафедрою трудового, агарного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протокол № 1 від 29 серпня 2007р.


Передмова

Конституція України, Цивільний кодекс України та інші законодавчі акти велику увагу приділяють проблемам захисту порушених законних прав та інтересів громадян. Це також стосується і захисту трудових прав і законних інтересів працівників. Захист порушених трудових прав та законних інтересів працівників здійснюється у різних формах, за допомогою визначених законом засобів. Порядок захисту трудових прав працівників регулюється як нормами трудового права так і нормами цивільного права, цивільного процесуального , а також нормами інших галузей права.

Завданням спецкурсу є ознайомлення студентів із формами і способами захисту трудових прав та законних інтересів працівників. В результаті вивчення спецкурсу студенти повинні вміти складати документи необхідні для захисту трудових прав, а також документи-реагування на порушення трудового законодавства як працівниками так і роботодавцями. При вивченні спецкурсу студенти повинні застосовувати не лише трудове законодавство, а і цивільне, цивільне процесуальне і адміністративне законодавство.

Спецкурс “Правові засади захисту трудових прав працівників” читається для студентів, які навчаються за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” і передбачає крім читання лекцій проведення практичних занять, написання наукових робіт, а також здачу іспитів та заліків.


Для вивчення усього спецкурсу рекомендуються наступна література:

 1. Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні. К., “Знання”, 2003.

 2. Ведяхин В.М., Шубина Т.Б. Защита как правовая категория. – Правоведение. – 1998, №1.

 3. Зыкина Т.А. Защита прав работников. Архангельск. 2006.

 4. Игдыров Г.А. Защита трудовых прав рабочих и служащих. – М., 1987.

 5. Капицин В.М. Права человека и механизмы их защиты. - М.: Юркнига, 2003. - С.139.

 6. Куренной А.М. Трудовые споры. Практический комментарий. М., Дело., 2001.

 7. Лазор В.В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі. Монографія. – Луганськ: Вид-во „Література”, 2004.

 8. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. - Львів: ЛДУ ім. І. Франка, 1999 р.

 9. Стремоухов А.В. Правовая защита человека. Санкт-Петербург, 2007.

 10. Скобелкин В.Н., Передерин С.В., Чуча С.Ю., Семенюта Н.Н. Трудовое процедурно-процессуальное право. - Воронеж, 2002.

 11. Скоробагатько В.А., Федишин М.І. Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика. К. Істина, 2000.

 12. Толкунова В.Н. Справочник судьи и адвоката по трудовым делам. М., ТК Велби, 2004.

 13. Трудові спори. За ред. В.П.Пастухова. К., 2005.


Крім того для вивчення окремих тем пропонується додаткова література.


Тема 1. Поняття правового захисту трудових прав та законних інтересів працівників.


Захисна функція трудового права та засоби її здійснення. Поняття правового захисту трудових прав та законних інтересів працівників. Розмежування понять „правовий захист” та „правова охорона”. Об’єкти правового захисту. Суб’єктивні трудові права та законні інтереси як об’єкти правового захисту. Правовідносини, які виникають при здійсненні різних форм захисту трудових прав та законних інтересів працівників. Правові і неправові способи їх захисту.


Нормативний матеріал.

1.Конституція України від 28 червня 1996р. //Відомості Верховної Ради України, 1996, №30, ст..141.

2.Кодекс Законів про Працю України від 10 грудня 1971 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР, 1971, №50, ст..375.

3.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р. // Відомості Верховної Ради України, 2003, №40-44, ст..356.


Література.

 1. Артюшкова С.Л. До визначення поняття захисту прав працівників в трудових правовідносинах // Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матеріали науково-практичної конференції, м.Сімферополь, 19-20 травня 2003 р. Національний університет внутрішніх справ // За ред. В.Венедиктова. – Х., 2003. – С.208-210.

 2. Вишновецька С.В. Окремі проблеми механізму правового регулювання трудових відносин // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2001. - Випуск 125. - С. 40—45.

 3. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. -М.: Изд-во МГУ, 1972.

 4. Дріжчана С.В. Захист трудових прав громадян при укладенні і припиненні трудового договору в умовах формування ринку: Автореф. дис. ... канд. юр. наук: 12.00.05. – Х., 1994. – 26 с.

 5. Жернаков В.В. Теоретичні засади формування інституту захисту прав людини в сфері праці // Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах: Матеріали науково-практичної конференції; м. Суми. 2-4 червня 2005 р. /За ред. проф. В.С. Венедіктова. - Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, 2005. - С.19-26.

 6. Капицин В.М. Права человека и механизмы его защиты. М., 2003.

 7. Лазор В.В. Процессуальные правоотношения по рассмотрению трудовых споров //Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – Випуск 16. – Одеса: Юридична література, 2003. – С.321-329.   

 8. Левченко К.Б. До визначення понять „правозахисний” та „правоохоронний”: постановка проблеми // Наше право. - 2004. - № 1. - С.21—27.

 9. Малько А.В. Субъективное право и законный интерес // Правоведение. – 2000. - № 3. – С.35.

 10. Малько А.В., Субочев В.В. Законные интересы как правовая категория. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - 359с.

 11. Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина. - Саратов, 1996.

 12. Наливайко О.І. Теоретико-правові проблеми захисту прав людини: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. - Київ, 2002.

 13. Скобелкин В.Н. Юридические гарантии трудовых прав рабочих и служащих. — М., 1968. - С. 8—31.

 14. Скобелкін В.Н Обеспечение трудовых прав в СССР. - М.: Юрид. лит., 1987.

 15. Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. - Л.‚ 1968.

 16. Щербина В.І. Теоретичні проблеми охоронної функції трудового права в умовах ринкових відносин: Монографія / Державна митна служба України, Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2004. – 211 с.

^ Тема 2. Правові форми захисту трудових прав і законних інтересів працівників.

Поняття правових форм захисту трудових прав та законних інтересів працівників. Положення Кодексу законів про працю України та Цивільного кодексу України про форми правового захисту трудових прав та законних інтересів працівників. Загальна характеристика правових форм захисту трудових прав та законних інтересів працівників. Юрисдикційні та неюрисдикційні форми захисту трудових прав працівників, їх види.


Нормативний матеріал.

1.Конституція України від 28 червня 1996р. //Відомості Верховної ради України, 1996, №30, ст..141.

2.Кодекс Законів про Працю України від 10 грудня 1971 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР, 1971, №50, ст..375.

3.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р. // Відомості Верховної Ради України, 2003, №40-44, ст..356.


Література.

 1. Архипов В.Д. Подведомственность трудовых споров. М., 1980.

 2. Голощапов С.А. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых споров. - М., 1984.

 3. Лаврінчук І. Процесуальне забезпечення трудових прав в Україні. // Право України. - 2001. - № 1.

 4. Лагутіна І.В. Форми захисту трудових прав працівників// Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах: Матеріали науково-практичної конференції; м. Суми. 2-4 червня 2005 р. /За ред. проф. В.С.Венедіктова. - Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, 2005. – С.228-232.

 5. Лазор В. Позовна форма захисту інтересів працівника у спорах, що
  випливають з укладення трудового договору. //Право України. - 2002. - № 8.

 6. Лазор В. Поняття трудових спорів, конфліктів та їх позовний та
  непозовний характер //Право України. - 2002. - № 7.

 7. Маркіна Т.Г. Щодо способів захисту прав за законодавством України про працю // Право України. – 2002. - №2. – С. 53-57.

 8. Нікіфоров В.Ю. Нормативно-правове забезпечення форм захисту профспілками трудових прав працівників // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. – №4(25). – С.57-66.

 9. Рогачев Д.И. Судебная практика по трудовым делам. - М., 2004.

 10. Толкунова А.Н. Порядок рассмотрения трудовых споров и исполнения
  решений по ним. - М.,1980.

 11. Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения. - М., 1999.

 12. Чанишева Г.,Фадєєнко А. Розгляд судами справ у спорах, що виникають з
  трудових правовідносин // Право України. - 1998. - №8.

 13. Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. - Л. Изд-во
  Ленинградск. ун-та, 1968. - 72 с.


Тема 3. Судовий захист трудових прав та охоронюваних законом інтересів працівників.


Поняття судового захисту трудових прав та законних інтересів працівників. Види судового захисту трудових прав та законних інтересів працівників. Позовне провадження як вид судового захисту трудових пав працівників. Наказне провадження як вид судового захисту трудових прав працівників. Захист трудових прав шляхом здійснення адміністративного судочинства.


Нормативний матеріал.

 1. Конституція України від 28 червня 1996р. //Відомості Верховної ради України, 1996, №30, ст..141.

 2. Кодекс Законів про Працю України від 10 грудня 1971 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР, 1971, №50, ст..375.

 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004р. //Відомості Верховної Ради України, 2004, №40-41,42, ст..492.

 4. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України, 2005, №35-36, 37, ст..446.

 5. Закон України “Про судоустрій” від 7 лютого 2002 р.// Відомості Верховної Ради України, 2002, №27-28, ст.180.

 6. Закон України “Про виконавче провадження від 21 квітня 1999р. // Відомості Верховної Ради України, 1999, №24, ст..207.

 7. Закон України “Про статус суддів” від 15 грудня 1992р. // Відомості Верховної Ради України, 1993, №8, ст..56.

 8. Закон України “Про адвокатуру” від 19 грудня 1992р. // Відомості Верховної Ради України, 1993, №9, ст..62.

 9. Закон України “Про вищу раду юстиції від 15 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України, 1998, №25, ст..146.

 10. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 1 листопада 1996р. №9 // Постанови Пленуму Верховного суду України (1972-2004): офіційне видання у двох томах, том 1, К., 2004,с.9.

 11. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 6 листопада 1992р. №9 // Постанови Пленуму Верховного суду України (1972-2004): офіційне видання у двох томах, том 1, К., 2004,с.146.

 12. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства про оплату праці” від 24 грудня 1999р. №13 // Постанови Пленуму Верховного суду України (1972-2004): офіційне видання у двох томах, том 1, К., 2004,с.161.

 13. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина” від 30 травня 1997р. №7 // Постанови Пленуму Верховного суду України (1972-2004): офіційне видання у двох томах, том 1, К., 2004,с.17.


Література.

 1. Бару М. Чи потребують судового захисту трудові спори до виникнення трудових правовідносин // Право України. - 1996. - №5.

 2. Безина А.К. Судебная практика в механизме правового регулирования трудових отношений. – Казань, 1989.

 3. Грось Л. Судебная защита трудовых прав: соотношение трудовых и гражданско-правовых договоров // Российская юстиция. - 1996. - № 8. - С. 46.

 4. Кеник К.И. Судебная практика по трудовым делам. - Минск, 2000.

 5. Киселев Г.И. Организация деятельности трудових судов:
  зарубежный опыт.- М., 1996

 6. Коссак С.М. Вирішення трудових спорів судом. – Львів: Світ, 1998. – 31 с.

 7. Коссак С.М. Підвідомчість суду трудових спорів. – Львів: Світ, 1998. – 23 с.

 8. Лазор В.В. Позовна форма захисту інтересів працівника у спорах, що випливають з укладення трудового договору // Право України. – 2002. - № 8. – С.54-58.

 9. Лазор В.В. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів: шляхи вдосконалення // Право України. – 2003. - № 7. –С.53-55.

 10. Павликівський В.І. Практика захисту трудових прав громадян кримінальним законодавством. Харків, 2005.

 11. Рогачев Д.И. Судебная практика по трудовым делам. - М., 2004.


Тема 4. Цивільно-правові способи судового захисту трудових прав.


Цивільно-правові способи захисту трудових прав працівників: загальна характеристика.

Відновлення становища, яке існувало до порушення трудових прав та припинення дій, які порушують трудові права та законні інтереси працівників, як спосіб захисту та його правові наслідки. Поновлення на роботі незаконно звільнених працівників.

Визнання права як спосіб захисту прав працівників.

Визнання трудового договору недійсним повністю, або окремих його частин як спосіб захисту прав та законних інтересів працівників.

Відшкодування шкоди як спосіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів працівників. Відшкодування моральної шкоди у трудових правовідносинах.


Нормативний матеріал.

 1. Конституція України від 28 червня 1996р. //Відомості Верховної Ради України, 1996, №30, ст..141.

 2. Кодекс Законів про Працю України від 10 грудня 1971 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР, 1971, №50, ст..375.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р. // Відомості Верховної Ради України, 2003, №40-44, ст..356.

 4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004р. //Відомості Верховної Ради України, 2004, №40-41,42, ст..492.

 5. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України, 2005, №35-36, 37, ст..446.

 6. Закон України “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати” від 19 жовтня 2000 р. //Відомості Верховної Ради України, 2000, №49, ст.422.

 7. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” від 31 березня 1995р. №4 // Постанови Пленуму Верховного суду України (1972-2004): офіційне видання у двох томах, том 1, К., 2004,с.52.

 8. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками” від 29 грудня 1992р. №14 // Постанови Пленуму Верховного суду України (1972-2004): офіційне видання у двох томах, том 1, К., 2004,с.107.


Література.

 1. Бару М. Признание трудового договора недействительным // Советская юстиция. – 1972. - №4. – С. 7-8.

 2. Бару М.И. Материальные санкции в трудовом праве // Советское государство и право. - 1981. - № 3. - С. 33 - 37.

 3. Венедиктов В.С. Теоретические проблеми юридической
  ответственности в трудовом праве. - X.: Консум, 1996. -138с.

 4. Проблеми відповідальності у трудовому праві // Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / Відп. Ред. Н.М. Хуторян. – К., 1999. – С.89-117.

 5. Стависский П.Р. Проблемы материальной ответственности в советском трудовом праве. - Киев - Одесса: Вища школа, 1982. – 183 с.

 6. Сыроватская Л.А. Ответственность за нарушение трудового законодательства. – М., 1990.

 7. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин. Монографія – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – 264 с.

 8. Чернадчук В.Д. Відшкодування моральної шкоди при порушенні
  трудових прав: Дис. канд. юр. наук: 12.00.05. - Харків, 2000. - 208 с.

 9. Эрделевский А.М. Критерии и метод оценки размера компенсации
  морального вреда // Государство и право. - 1997. - № 4. - С. 5 - 12.

 10. Эрделевский А.М. Проблемы компенсации морального вреда в
  зарубежном и российском законодательстве и судебной практике //
  Государство и право. - 1997. - № 10. - С. 22 - 32.Тема 5. Адміністративний захист трудових прав та законних інтересів.


Поняття і види адміністративного захисту трудових прав і законних інтересів працівників.

Державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю органами праці та соціального захисту як форма захисту трудових прав та законних інтересів.

Державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю іншими державними органами.

Нагляд прокуратури як форма захисту трудових прав та законних інтересів працівників.


Нормативний матеріал.

 1. Конституція України від 28 червня 1996р. //Відомості Верховної Ради України, 1996, №30, ст..141.

 2. Кодекс Законів про Працю України від 10 грудня 1971 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР, 1971, №50, ст..375.

 3. Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. //відомості Верховної ради України , 1996, № 47, ст..256.

 4. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993р. //Відомості Верховної Ради України, 1993, №52, ст.490.

 5. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991р. //Відомості Верховної Ради України, 1991, №53, ст.193.

 6. Закон України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 р. //Відомості Верховної Ради України, 2003, №2, ст.10.

 7. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 р. //Відомості Верховної Ради України, 1995, №12, ст.81.

 8. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994р. //Відомості Верховної Ради України, 1994, №27, ст.218.

 9. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України, 1994, №5, ст.21.

 10. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999р. // Офіційний вісник України, 1999, №18, ст..774.

 11. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997р. //Відомості Верховної Ради України, 1997, №24, ст.170.

 12. Положення про державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003р., №50 // Офіційний вісник України , 2003, №4, ст..111.


Література.

 1. Колотік Н.А. Зміст контролю за дотриманням трудового законодавства // Праця і безпека. – 2003. - №3.

 2. Коняхин Л.Г. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. - М., 1982.

 3. Попович Є.М. Нагляд за дотриманням трудового законодавства // Вісник прокуратури. – 2003. - №10.

 4. Тьоткін В. Контроль за дотриманням законності щодо покладення на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації // Праця і зарплата. - 1999.- №36.


Тема 6. Громадський захист прав працівників.


Громадський контроль за дотриманням законодавства про працю професійними спілками, як форма захисту трудових прав та законних інтересів працівників.

Громадський контроль за дотриманням законодавства про працю уповноваженими органами найманих працівників, як форма захисту трудових прав і законних інтересів працівників.


Нормативний матеріал.

 1. Конституція України від 28 червня 1996р. //Відомості Верховної Ради України, 1996, №30, ст..141.

 2. Кодекс Законів про Працю України від 10 грудня 1971 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР, 1971, №50, ст..375.

 3. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15 вересня 1999 р. //Відомості Верховної Ради України, 1999, №45, ст.397.

 4. Закон України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 р. //Відомості Верховної Ради України, 2003, №2, ст.10.

 5. Наказ міністерства праці та соціальної політики України “Про затвердження Положення про громадських інспекторів праці” від 20 березня 1998 р. №43 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики, 1998, №5.

 6. Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України “Про затвердження положення про позаштатного державного інспектора по нагляду за охороною праці” від 19 червня 1998р. “127 // Офіційний вісник України, 1998, №28, ст..1068.

 7. Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України “Про типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці” від 28 грудня 1993 р. №135 // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами // Бюлетень законодавства і юридичної практики України, 1997, №11-12, с.652.

 8. Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України “Про типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства” від 3 серпня 1993р. //Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами // Бюлетень законодавства і юридичної практики України, 1997, №11-12, с.611.


Література.

 1. Васильев В. А. Защита профсоюзами социально-трудовых прав работников в условиях перехода к рыночной экономике: Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 : Пермь, 1999. - 167 c.

 2. Козак З.Я. Правове регулювання охорони праці: Навчальний посібник. - Львів, 2003.

 3. Колотік Н.А. Зміст контролю за дотриманням трудового законодавства // Право і безпека. - 2004. - №4.

 4. Коняхин Л.Г. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. - М., 1982.

 5. Мурашин Г.А. Трудовой коллектив и правопорядок. - Киев: "Наукова думка", 1987р.

 6. Нікіфоров В.Ю. Гарантії реалізації правозахисних повноважень профспілок // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2004. – №3. – С.54-62.

 7. Нікіфоров В.Ю. Захисна функція профспілок в Україні // Право і безпека. – Харків, 2004. - №3. – С.152-155.

 8. Нікіфоров В.Ю. Повноваження профспілок у сфері захисту соціально-трудових прав працівників // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – №28. – С.316-323.

 9. Цепин А.И., Пятаков А.В. Трудовое право и трудовой коллектив. - М: Наука, 1986.

 10. Цесарський Ф.А. Захисна функція профспілок, форми її реалізації // Автореф. дис… канд. юр. наук. – Харків, 2004.

 11. Чумаченко І.М. Захист трудових прав і законних інтересів працівників профспілками в соціально-партнерських відносинах // Право і безпека.— 2004.— №4.— С.169-172.

 12. Яремчук О.В. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права // Право і безпека. - 2004. - №1.

Тема 7. Види самозахисту трудових прав та охоронюваних законом інтересів працівників.

Самозахист трудових прав та законних інтересів працівника та форми його здійснення. Індивідуальні та колективні способи самозахисту. Припинення роботи працівником як вид самозахисту. Примирні процедури при вирішенні індивідуальних трудових спорів. Примирні процедури при вирішенні колективних трудових спорів. Страйк як крайня форма захисту трудових прав та законних інтересів працівників.

Нормативний матеріал.

 1. Конституція України від 28 червня 1996р. //Відомості Верховної Ради України, 1996, №30, ст..141.

 2. Кодекс Законів про Працю України від 10 грудня 1971 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР, 1971, №50, ст..375.

 3. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної ради України, 1998, №34, ст..227.

 4. Указ президента України “Про національну службу посередництва та примирення” від 17 листопада 1998 р. № 1258/98.

 5. Акти Національної служби посередництва і примирення:

  1. Про затвердження Положення про примирну комісію від 22 червня 2004 р. №90;

  2. Про затвердження Положення про трудовий арбітраж від 23 червня 2004 р. №91;

  3. Про затвердження положення про порядок підготовки і прийняття рішення трудового арбітражу при вирішенні колективного трудового спору, від 22 липня 2004 р. №107;

  4. Про затвердження Положення про арбітра, від 11 листопада 2004р. №105;

  5. Положення про порядок формування і ведення списку посередників, від4 квітня 200р. №27;

  6. Положення про прядок формування і ведення списку арбітрів, від 4 квітня 2000р., №28;

  7. Про затвердження Положення про порядок проведення примирних процедур при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) від 24 квітня 2001р. №92.


Література.

 1. Бурак В.Я. Примирні процедури при вирішенні колективних трудових спорів у проекті Трудового кодексу України //Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матеріали науково-практичної конференції, м. Сімферополь, 19-20 травня 2003 р. Національний університет внутрішніх справ // За ред. В.Венедиктова. – Х., 2003. – С.101-103.

 2. Бурак В.Я. Колективні види самозахисту працівниками порушених трудових прав і законних інтересів. //Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: до 80-річчя проф.. Р.І.Кондратьева. Збірник наукових праць. – Хмельницький. Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2007.

 3. Вєтухова І.А. До питання захисту трудових прав найманих працівників // Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах: Матеріали науково-практичної конференції; м. Суми. 2-4 червня 2005 р. /За ред. проф. В.С. Венедіктова. - Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, 2005. – С.15-19.

 4. Гудкова Л.О. Самозахист - як форма захисту прав та інтересів працівників // Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах: Матеріали науково-практичної конференції; м. Суми. 2-4 червня 2005 р. /За ред. проф. В.С. Венедіктова. - Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, 2005. – С.186-188.

 5. Запара С.І. Актуальні проблеми вирішення колективних трудових спорів // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2002. - №6. – С. 45-47.

 6. Запара С.І. Актуальні проблеми становлення трудових відносин, пов’язаних із вирішенням колективних трудових спорів // Вісник Запорізького державного університету (юридичні науки). – 2001. - №3. – С.243-248.

 7. Запара С.І. Генезис юридичного змісту поняття «колективні трудові спори (конфлікти)» // Право України. – 2003. - №8. – С. 110-113.

 8. Запара С.І. Засоби вирішення колективних трудових спорів у зарубіжних країнах та в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2003. - №5. – С.14-21.

 9. Запара С.І. Поняття та характеристика відносин, пов’язаних із вирішенням колективних трудових спорів в контексті предмета трудового права // Матеріали науково-практичної конференції; м. Сімферополь, 19-20 травня 2003 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – С. 62-65.

 10. Запара С.І. Порівняльний аналіз вирішення колективних трудових спорів українського та зарубіжного законодавства // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2002. - №7. – С. 43-47.

 11. Кондратьєв Р.І. Колективні трудові спори (конфлікти) і страйки: порядок
  вирішення спорів. - Л., 1989.

 12. Лазор В.В. Коллективная защита трудовых прав работников как необходимый элемент развития современного правового и социального государства // Ідея правової держави: історія і сучасність. Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. Спеціальний випуск. Частина 3. – Луганськ, 2004. – С.40-46.

 13. Лазор В.В. Коллективные трудовые споры и конфликты: теоретический аспект // Право і безпека. Науковий журнал. – Х: Національний університет внутрішніх справ. – 2002. - № 4. – С.98-102.

 14. Лазор В.В. Мирные способы разрешения коллективных трудовых разногласий // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 22. – Одеса: Юридична література, 2004. – С.771-778.

 15. Лазор В.В. Правовые проблемы совершенствования порядка разрешения коллективных трудовых разногласий // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 9. – С.74-77.

 16. Лютов Н.Л. Коллективные трудовые споры: сравнительно-правовой анализ. М., ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.

 17. Мурашин О. Страйки: правові питання // Підприємництво, господарство і право. – 2000. - №10

 18. Роїна О.М. Вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів. – К., 2005.

 19. Стадник М.П. Розгляд колективних трудових спорів трудовими арбітражами // Радянське право. - 1991. - № 3. - С. 28-31.З М І С Т


Тема 1. Поняття правового захисту трудових прав та законних інтересів працівників………………………………………………………………………….5

Тема 2. Правові форми захисту трудових прав і законних інтересів працівників…………………………………………………………………………..7

Тема 3. Судовий захист трудових прав та охоронюваних законом інтересів працівників…………………………………………………………………………..8

Тема 4. Цивільно-правові способи судового захисту трудових прав………………………………………………………………………………….10

Тема 5. Адміністративний захист трудових прав та законних інтересів……………………………………………………………………………..13

Тема 6. Громадський захист прав працівників…………………………………...14

Тема 7. Види самозахисту трудових прав та охоронюваних законом інтересів працівників………………………………………………………………………….17


Навчальне видання


Володимир Ярославович Бурак
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права


^ ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

завдання для практичних занять

для студентів юридичного факультету


Відповідальний за випуск – П.Д. Пилипенко

Рецензенти – д.ю.н., проф. П.Д. Пилипенко, доц. Синчук С.М.

Комп’ютерний набір – О.І. Гуль, О.С. Свірідова

Макетування –


Умовних друкованих аркушів - Тираж - .


Надруковано малим видавничим центром юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка.

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14.


Схожі:

Правові засади захисту трудових прав працівників програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconПерелік питань з спецкурсу “правові засади захисту трудових прав та законних інтересів працівників”
Особливості правового захисту трудових прав та законних інтересів державних службовців І посадових осіб місцевого самоврядування
Правові засади захисту трудових прав працівників програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconСоціальне партнерство в україні: правові засади програма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Соціальне партнерство в Україні: правові засади. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. — Львів: юридичний факультет...
Правові засади захисту трудових прав працівників програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconЗавдання для самостійної роботи студентів, які вивчають спецкурс «Правове регулювання захисту трудових прав правників»
Захист трудових прав і законних інтересів працівників Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
Правові засади захисту трудових прав працівників програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconПрограма спецкурсу
Локально правове регулювання трудових відносин. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний факультет...
Правові засади захисту трудових прав працівників програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconПрограма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний...
Правові засади захисту трудових прав працівників програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconПублічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету
Публічна служба. Програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського...
Правові засади захисту трудових прав працівників програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconТема дисертації
Міжнародно-правові засади й інституційні механізми захисту прав національних меншин
Правові засади захисту трудових прав працівників програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconТема дисертації
Міжнародно-правові засади й інституційні механізми захисту прав національних меншин
Правові засади захисту трудових прав працівників програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconТема дисертації
Міжнародно-правові засади й інституційні механізми захисту прав національних меншин
Правові засади захисту трудових прав працівників програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconТема дисертації
Міжнародно-правові засади й інституційні механізми захисту прав національних меншин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи