Соціальне партнерство в україні: правові засади програма спецкурсу для студентів юридичного факультету icon

Соціальне партнерство в україні: правові засади програма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Скачати 277.39 Kb.
НазваСоціальне партнерство в україні: правові засади програма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Дата30.07.2012
Розмір277.39 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Юридичний факультет

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


соціальне партнерство в україні:

правові засадиПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ

для студентів юридичного факультету


Львів 2010


©Козак З.Я.

Соціальне партнерство в Україні: правові засади. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. — Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. — 2010. — 15 с.


Схвалено кафедрою трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протокол № 1 від 1 вересня 2010 р.


Зміна економічної, політичної, соціальної систем держави спричинює зростання та загострення соціальних конфліктів. Світовий досвід показує, що одним з найефективніших чинників врегулювання соціальних протиріч, є інститут соціального партнерства, основною метою якого є збалансування соціально-економічних інтересів працівників, роботодавців і держави. Діяльність суб’єктів соціального партнерства спрямована не на сліпе відстоювання власних інтересів будь-якою ціною, а на пошук прийнятних варіантів поведінки для усіх учасників, визначення взаємних поступок і компромісів.

Поняття соціального партнерства є багатогранним. Його розглядають як механізм врегулювання, узгодження та захисту інтересів різноманітних соціальних груп, як комплекс суспільних відносин, як міждисциплінарну навчальну дисципліну тощо. Незважаючи на різноманітність розуміння соціального партнерства, воно характеризується єдиною метою — пошуком компромісних рішень і розв’язання проблем мирним шляхом, узгодження особистих та колективних інтересів.

Одним з нагальних завдань у здійсненні соціально-економічних реформ є створення повноцінної правової та нормативної бази з питань соціального партнерства. В Україні поступово формується нормативне підґрунтя запровадження соціального партнерства: прийнято ряд нормативно-правових актів, що визначають систему та суб’єктів соціального партнерства, принципи його реалізації, окремі види актів соціального партнерства та порядок їх укладення; ведеться робота над прийняттям нових законів з соціального партнерства, нового Трудового кодексу Україну.

Метою спецкурсу «Соціальне партнерство в Україні: правові засади» є поглиблене вивчення студентами правових засад регулювання соціального партнерства в Україні. Поряд з аналізом норм чинного законодавства досліджуються теоретичні основи поняття, предмету та завдань соціального партнерства, системи та видів соціального партнерства, відповідність законодавства України до міжнародних стандартів з питань соціального партнерства. Детально розглядають форми соціального партнерства та проблеми вдосконалення їх правового регулювання.

Вивчення курсу передбачає проведення лекційних і семінарських занять, здійснення наукової роботи студентами.

Зміст

Зміст 4

I. Загальна частина 5

Тема 1. Поняття та суть соціального партнерства 5

Тема 2. Види та форми соціального партнерства 5

Тема 3. Суб’єкти соціального партнерства 5

Тема 4. Законодавство України про соціальне партнерство 6

II. Особлива частина 6

Тема 5. Правове регулювання проведення взаємних консультацій та переговорів з трудових та соціально-економічних питань 6

Тема 6. Колективні переговори з укладення колективних договорів і угод 7

Тема 7. Правове забезпечення участі найманих працівників та їх представників в управлінні юридичною особою 7

Тема 8. Участь найманих працівників, роботодавців та їх представників у вирішенні колективних трудових спорів 7

Список рекомендованих джерел 8I. Загальна частина
^

Тема 1. Поняття та суть соціального партнерства


Соціальне партнерство як загально соціальна і правова категорія. Причини та передумови виникнення соціального партнерства. Значення соціального партнерства у становленні соціальної держави. Особливості та етапи виникнення соціального партнерства в Україні. Проблеми і перспективи розвитку соціального партнерства в Україні.

Поняття соціального партнерства. Соціальне партнерство як інститут трудового права. Соціальне партнерство як принцип трудового права. Відносини соціального партнерства як предмет трудового права. Соціальне партнерство як метод узгодження інтересів і вирішення протиріч. Соціальне партнерство як навчальна дисципліна.

Предмет та завдання соціального партнерства.

Поняття та види принципів соціального партнерства. Загальна характеристика основних принципів соціального партнерства: обов’язковість соціального діалогу; добровільність вибору предмету та форм соціального партнерства; рівноправність сторін соціального партнерства; пріоритет примирних процедур, як засобу розв’язання колективних трудових спорів; добровільність і реальність прийнятих на себе сторонами зобов’язань; обов’язковість виконання сторонами соціального партнерства своїх зобов’язань і здійснення контролю за їх виконанням.

Система соціального партнерства. Національний (загальнодержавний), галузевий (міжгалузевий), територіальний (регіональний) та виробничий рівні соціального партнерства.
^

Тема 2. Види та форми соціального партнерства


Загальна характеристика видів соціального партнерства, їх класифікація. Загальна характеристика видів соціального партнерства в Україні: традиції, обмеження та можливості.

Поняття, види та особливості форм соціального партнерства. Формування форм соціального партнерства в Україні.

Взаємні консультації та переговори з трудових та соціально-економічних питань як форма соціального партнерства.

Колективні переговори з укладення колективних договорів і угод як основна форма соціального партнерства.

Загальна характеристика участі працівників та їх представників в управлінні підприємством, установою, організацією.

Участь найманих працівників, роботодавців та їх представників у вирішенні колективних трудових спорів як форма соціального партнерства.
^

Тема 3. Суб’єкти соціального партнерства


Поняття та види суб’єктів соціального партнерства. Розмежування термінів суб’єкт, сторона, учасник та орган соціального партнерства.

Наймані працівники, роботодавці, держава як первинні суб’єкти соціального партнерства та їх представництво.

Професійні спілки – суб’єкти соціального партнерства. Поняття, види та статус професійних спілок. Принципи і порядок створення професійних спілок та їх легалізації. Функції, права і гарантії діяльності професійних спілок та їх об’єднань у соціальному партнерстві.

Організації та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства. Статус організацій та об’єднань роботодавців, порядок їх створення і припинення. Повноваження організацій роботодавців та їх об’єднань у соціальному партнерстві.

Органи соціального партнерства: поняття, види та особливості їх створення. Правовий статус Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

Роль Національної служби посередництва і примирення України, органів, що вирішують колективні трудові спори, у реалізації завдань соціального партнерства.
^

Тема 4. Законодавство України про соціальне партнерство


Історія розвитку законодавства України про соціальне партнерство. Тенденції і напрями нормотворчої діяльності в Україні з питань соціального партнерства.

Поняття та класифікація законодавства України про соціальне партнерство.

Загальна характеристика законів України з питань соціального партнерства. Конституційні засади соціального партнерства в Україні. Кодекс законів про працю України і його роль в регулюванні соціального партнерства. Загальні та спеціальні закони з питань соціального партнерства.

Підзаконні нормативно-правові акти України з питань соціального партнерства.

Акти соціального партнерства: загальна характеристика. Генеральна, галузеві, регіональні угоди, колективні договори та інші акти соціального партнерства.

Міжнародно-правові договори та їх роль у регулюванні соціального партнерства. Класифікація міжнародно-правових договорів з питань соціального партнерства. Загальна характеристика універсальних і регіональних нормативно-правових договорів. Універсальні стандарти ООН і МОП, регіональні стандарти Ради Європи і Європейського Союзу з соціального партнерства.

II. Особлива частина
^

Тема 5. Правове регулювання проведення взаємних консультацій та переговорів з трудових та соціально-економічних питань


Поняття та особливості взаємних консультацій та переговорів з питань регулювання трудових і тісно пов’язаних з ними відносин як форма соціального партнерства.

Завдання та види взаємних консультацій і переговорів сторін соціального партнерства. Предмет взаємних консультацій і переговорів сторін соціального партнерства.

Право на інформацію для ведення взаємних консультацій і переговорів сторін соціального партнерства. Види інформації, необхідної для ведення взаємних консультацій і переговорів сторін соціального партнерства. Порядок надання інформації, необхідної для ведення взаємних консультацій і переговорів.

Порядок проведення взаємних консультацій і переговорів сторін соціального партнерства. Оформлення результатів взаємних консультацій сторін соціального партнерства. Механізм виконання досягнутих домовленостей у процесі проведення взаємних консультацій і переговорів сторін соціального партнерства.
^

Тема 6. Колективні переговори з укладення колективних договорів і угод


Загальна характеристика колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод як форми соціального партнерства, її особливості.

Право на ведення колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод — основний міжнародний стандарт у сфері праці. Види колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод. Суб’єкти права на ведення колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод. Представництво на ведення колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод. Створення об’єднаного представницького органу на ведення колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод. Порядок проведення колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод.

Поняття та види колективних договорів і угод. Сторони колективних договорів і угод. Співвідношення колективних договорів і угод та чинного законодавства. Зміст і структура колективних договорів і угод. Сфера укладення та дії колективних договорів і угод. Реєстрація колективних договорів і угод. Звітність та контроль за виконанням колективних договорів і угод. Відповідальність за порушення законодавства про колективні договори і угоди.
^

Тема 7. Правове забезпечення участі найманих працівників та їх представників в управлінні юридичною особою


Участь найманих працівників та їх представників в управлінні юридичною особою як форма соціального партнерства, її особливості.

Види участі найманих працівників та їх представників в управлінні юридичною особою.

Порядок участі найманих працівників та їх представників в управлінні юридичною особою. Реформування законодавства України з питань регулювання участі найманих працівників та їх представників в управлінні юридичною особою.
^

Тема 8. Участь найманих працівників, роботодавців та їх представників у вирішенні колективних трудових спорів


Участь у вирішенні колективних трудових спорів як форма соціального партнерства, її особливості.

Сторони колективних трудових спорів та їх представники. Права й обов’язки сторін колективних трудових спорів.

Поняття та види колективних трудових спорів, причини їх виникнення. Порядок формування та розгляду вимог найманих працівників. Момент виникнення колективних трудових спорів. Повідомлення та реєстрація колективних трудових спорів.

Поняття та види примирних процедур при вирішенні колективних трудових спорів. Особливості примирення, посередництва і трудового арбітражу. Порядок вирішення колективних трудових спорів примирною комісією, посередником, трудовим арбітражем за законодавством України.

Право на страйк і локаут: загальна характеристика. Реалізація права на страйк в Україні.
^

Список рекомендованих джерел

I. Підручники. Посібники


 1. Кисилев И.Я. Международно-правовое регулирование труда (международные стандарты труда): Учебное пособие. — М., 1995. — 137 с.

 2. Кисилев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для вузов. — М.: Дело, 1999. — 728 с.

 3. Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика. Учеб. для вузов. — М.: Экзамен, 2001. — 448 с.

 4. Трудове право України: Навч. посібник для студ. юрид. спеціальностей вищих навчальних закладів / Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я. та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 536 с.
^

II. Спеціальна література


 1. Бару М.І. Колективний договір на сучасному етапі // Радянське право. — 1985. — № 12.

 2. Божко В.М. Колективно-договірне регулювання заробітної плати: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. — Київ, 2002.

 3. Божко В.М. Об’єднання роботодавців як суб’єкт правовідносин із договірного регулювання заробітної плати // Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія: економіка і право. Вип.3. — 1999. — С. 126-132.

 4. Божко В.М. Організація заробітної плати: дво- чи трипартизм // Актуальні проблеми державного управління. — 2000. — № 3 (8). — С. 150-157.

 5. Бондаренко І. Адаптація законодавства України до європейського законодавства — один з пріоритетних напрямів реформування правової системи України // Право України. — 2002. — № 7. — С. 63-65.

 6. Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. — 382 с.

 7. Вайпан В.А. Функции колдоговора сквозь призму перестройки // Советское государство и право. — 1988. — № 5.

 8. Васильев А.В. Коллективный договор: практика и проблемы // Советское государство и право. — 1987. — № 10.

 9. Гетьманцева Н.Д. Співвідношення централізованого і локального правового регулювання трудових відносин: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. — Київ, 1996. — 23 с.

 10. Голощапов А.С. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых споров. — М, 1980.

 11. Гончарова Г. Плюралізм профспілок і трудові відносини: вирішення питання на практиці // Право України. — 1999. — № 10. — С. 30.

 12. Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладення колективного договору // Право України. — 2000. — № 8. — С. 85.

 13. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин // Право України. — 2001. — № 4. — С. 59.

 14. Жернаков В. Соціально-трудові відносини: поняття, суб’єкти, правове регулювання // Право України. — 1999. — № 10. — С. 41.

 15. Жиравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Право України. — 2001. — № 3. — С. 69.

 16. Заворотченко Т. Система конституційно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України. — 2002. — № 5. — С. 110-116.

 17. Запара С.І. Генезис юридичного змісту поняття «колективні трудові спори (конфлікти)» // Право України. — 2003. — № 8. — С. 110-113.

 18. Запара С.І. Засоби вирішення колективних трудових спорів у зарубіжних країнах та в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. — 2003. — № 5. — С. 14-21.

 19. Запара С.І. Правовий аналіз профспілок в аспекті вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) // Право і безпека. — 2003. — № 4. — С. 110-113.

 20. Запара С.І. Працівники як суб’єкти трудових правовідносин при вирішенні колективного трудового спору // Право України. — 2004. — № 5. — С. 87-89.

 21. Запара С.І. Удосконалення процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Україні: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. — Київ, 2005.

 22. Заржицький О. Соціальне партнерство у соціально-трудових відносинах // Право України. — 2000. — № 11. — С. 53.

 23. Заржицький О., Башмаков В. На шляху до соціального партнерства // Право України. — 1997. — № 6.

 24. Зуб І. Правове становище працівників в умовах переходу на ринкову економіку // Право України. — 1991. — № 4. — С. 7.

 25. Козак З.Я. Договірне регулювання за трудовим правом України: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. — Київ, 1999. — 19 с.

 26. Козак З.Я., Пилипенко П.Д. Правові засади соціального партнерства // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей викладачів юридичного факультету. Випуск II. — Івано-Франківськ, 1998. — С. 126-131.

 27. Коллективный договор в странах Запада: от подготовки до реализации. Сб. Обзоров. — М.:ИНИОН РАН, 1998.

 28. Комарницький В.І. Соціальне партнерство на рівні підприємства та його суб’єкти // Вісник Академії праці і соціальних відносин. — 2001. — № 3. — С. 51-57.

 29. Костюк В. Міжнародні акти як джерело трудового права // Право України. — 1999. — № 11. — С. 97.

 30. Лазор В. Поняття трудових спорів, конфліктів та їх позовний і непозовний характер // Право України. — 2002. — № 7. — С. 90-95.

 31. Лазор В.В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі. Монографія. — Луганськ: вид-во «Література», 2004. — 352 с.

 32. Лазор В.В. Право на страйк в Україні і постсоціалістичних країнах: порівняльно-правовий аспект // Правове регулювання економіки. Збірник наукових праць. — Випуск 4. — К.: Київський національний економічний університет, 2003. — С. 60-67.

 33. Лазор В.В. Проблеми правового регулювання трудових спорів і конфліктів за умов формування ринкових відносин в Україні: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. д.ю.н. — Київ, 2005.

 34. Лазор В.В. Регулювання трудових розбіжностей: історико-правовий аналіз // Прокуратура, людина, держава. — 2004. — № 3. — С. 115-121.

 35. Лазор В.В. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права і сторона трудових спорів // Право України. — 2003. — № 10. — С.100-103.

 36. Лисяк О.І. Правові форми участі профспілок у регулюванні трудових відносин: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. — Харків, 2004.

 37. Лисяк О.І. Поняття і визначення захисту профспілками соціально-трудових прав працівників та його форми // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць у 2-х ч. — X.: Вид-во ХарРУ УАДУ «Магістр», 2002. — №2(13). — Ч. II. — С. 269-273.

 38. Лисяк О.І. Сутність захисної функції профспілок // Збірник наукових праць. Випуск 3. Серія: Право. — X.: ХНАДУ, 2003. — С. 103-108.

 39. Лисяк О.І. Функції профспілок у регулюванні трудових правовідносин // Збірник наукових праць. Випуск 2. Серія: Право. — X.: ХНАДУ, 2002. — С. 60-64.

 40. Лосиця І. Колективний договір в нових умовах господарювання // Право України. — 1997. — № 5. — С. 73-76.

 41. Лосиця І.О. Колективний договір в умовах переходу до ринкової економіки: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. — Харків, 1997. — 24 с.

 42. Лях Г.И. Коллективный договор на предприятии. — Минск, 1981 г.

 43. Міжнародний досвід вирішення колективних трудових спорів. — К.: Основа, 2003. — 368 с.

 44. Нікіфоров В.Ю. Захисна функція профспілок в Україні // Право і безпека. — 2004. — № 3. — С. 152-155.

 45. Нікіфоров В.Ю. Захист профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки (теоретично-правовий аспект): Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. — Харків, 2005.

 46. Нікіфоров В.Ю. Повноваження профспілок у сфері захисту соціально-трудових прав працівників // Вісник Національного університету внутрішніх справ. — 2004. — № 28. — С. 316-323.

 47. Нікіфоров В.Ю. Соціальна природа профспілок та їх місце в системі громадських організацій // Право і безпека. — 2005. — № 1. — С. 120-125.

 48. Пилипенко П. Ознаки трудової правосуб’єктності працівників у трудових правовідносинах // Право України. — 1999. — № 12. — С. 94.

 49. Пилипенко П. Про участь профспілок у трудових правовідносинах у світлі Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» // Право України. — 2000. — № 9. — С. 81.

 50. Попов А. Кому выгодно социальное партнерство? // Вестник профсоюзов. — 2001. — № 22. — С. 13-14.

 51. Посібник з процедур, що стосуються міжнародних конвенцій і рекомендацій про працю. Переклад з англ. — Київ: Міленіум, 2002. — 52 с.

 52. Прокопенко В. Власник і уповноважений ним орган як суб’єкти трудового права // Право України. — 1994. — № 10. — С. 20.

 53. Прокопенко В. Правове становище профспілок: сьогодення і перспективи // Право України. — 1999. — № 6. — С. 106.

 54. Прокопенко Т. Через соціальне партнерство — до миру і злагоди в Україні // Соціальний захист. — 2001. — № 12. — С. 24-25.

 55. Процевський О. Трансформація прав профспілок України: реальність чи вимисел // Право України. — 1996. — № 7.

 56. Рибницький Г.В. Зміст і структура колективного договору // Вісник Національного університету внутрішніх справ. — 2005. — № 29. — С. 293-300.

 57. Рибницький Г.В. Колективний договір в умовах ринкової економіки: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. — Харків, 2005.

 58. Рибницький Г.В. Роль та поняття колективного договору // Вісник Національного університету внутрішніх справ. — 2004. — № 25. — С. 382-387.

 59. Семигин Г.Ю. Социальное партнерство в современном мире. — М., 1996.

 60. Середа О. Обов’язки роботодавця та правові наслідки їх невиконання // Право України. — 2002. — № 9. — С. 82-85.

 61. Середа О.Г. Проблеми правового регулювання діяльності організацій роботодавців // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. — Харків: Нац. юрид. акад. України. — Вип. 61. — С. 100-105.

 62. Середа О.Г. Роботодавець як суб’єкт трудового права: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. — Харків, 2004.

 63. Середа О.Г. Роботодавча правосуб’єктність структурного підрозділу підприємства // Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матеріали науково-практичної конференції / За ред. проф. В.С. Венедиктова. — Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. —С.81-83.

 64. Середа О.Г. Щодо питання про відповідальність організацій роботодавців у трудовому праві // Проблеми розвитку юридичної науки у новому столітті: Тези наук. доп. та повідомлень учасників наук. конф. молодих учених / За ред. М.І. Панова. — Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. — С. 106-109.

 65. Сіленко А. Сила та слабкість профспілок як показник ефективності соціального захисту працівників: порівняльний аналіз // Право України. — 2000. — № 2. — С. 22.

 66. Соловйова Л. Роботодавець: термінологічні та правові аспекти // Право України. — 2002. — № 3. — С. 76-81.

 67. Соціальне партнерство — механізм реалізації прав людини, розбудови правової держави, громадянського суспільства. Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Міжвідомчий науковий збірник. — Київ, 2001.

 68. Соціально-трудові відносини в Україні: тенденції розвитку та перспективи. — Київ.: Міленіум, 2003. — 68 с.

 69. Тристоронні консультації. Переклад з англ. / наук. ред. Костриця В.І. — К.: Міленіум, 2002. — 108 с.

 70. Цесарський Ф.А. Етапи розвитку захисної функції профспілок // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. — X.: Вид-во ХарРІ УАДУ «Магістр», 2002. — № 3 (14). — С. 71-75.

 71. Цесарський Ф.А. Завдання профспілок в колективно-договірному регулюванні соціально-трудових відносин // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. — 2003. — № 5. — С. 211-215.

 72. Цесарський Ф.А. Захисна функція профспілок, форми її реалізації: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. — Харків, 2004.

 73. Цесарський Ф.А. Роль профспілок у становленні соціального партнерства в Україні // Сучасні проблеми права, державної безпеки життєдіяльності людини, формування громадянського суспільства: Матеріали секції №9 першої обласної конференції молодих науковців “Тобі, Харківщино, пошук молодих” (м. Харків, 19-20 березня 2002 р.) / За ред. М.І. Панова. — X.: Нац. юрид. акад. України, 2002. — С. 44-49.

 74. Циганчук Н.А. Професійні спілки як сторона соціального партнерства // Держава і право. Збірник наукових праць. — Випуск 11. — К.: 2001. — С. 377-382.

 75. Циганчук Н.А. Професійні спілки як суб’єкти трудового права: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. — Харків, 2004.

 76. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. д.ю.н. — Харків, 2002.

 77. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. — Одеса: Юридична література, 2001. — 328 с.

 78. Чанишева Г.І. Колективні трудові права за законодавством ЄС //Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип. 9. — Одеса, 2000. — С. 37-44.

 79. Чанишева Г. МОП: соціальні ініціативи у відповідь на глобалізацію // Право України. — 2001. — № 5. — С.123.

 80. Чанишева Г. Повноваження організацій роботодавців у соціально-трудовій сфері // Предпринимательство, хозяйство и право. — 2000. — № 8. — С. 48-53.

 81. Чанишева Г. Право на об’єднання як колективне трудове право // Юридический вестник. — 2000. — № 3. — С. 89-95.

 82. Чанишева Г. Право на страйк: міжнародні стандарти та законодавство України // Право України. — 2000. — № 12. — С. 80.

 83. Чанишева Г.І. Право працівників на інформацію і консультації: міжнародні стандарти та законодавство України // Вісник Університету внутрішніх справ: Зб. наук. праць. Вип. 12. Ч.І. — Харків, 2000. — С. 119-126.

 84. Чанишева Г. Правовий статус організацій підприємців у соціально-трудовій сфері //Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип. 7. — Одеса, 2000. — С. 82-90.

 85. Чанишева Г. Проблеми становлення колективного трудового права України //Актуальні проблеми політики: Зб. наукових праць. Вип. 8. — Одеса: Юрид. літ., 2000. — С. 219-244.

 86. Чанишева Г.І. Соціальне партнерство в Україні: поняття, форми, правове регулювання //Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 9. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2001. — С. 294-302.

 87. Чанишева Г. Суб’єкти (учасники) колективних трудових правовідносин // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2000. — № 1. — С. 111-116.

 88. Чанишева Г. Теоретичні проблеми правового регулювання колективних трудових відносин в сучасних умовах // Право України. — 2000. — № 8. — С. 31.

 89. Чанишева Г.І. Участь працівників в управлінні підприємством як форма соціального партнерства // Законодавство України: проблеми вдосконалення: Зб. наук. праць. — К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2001. — С. 187-199.

 90. Чумаченько І.М. Захист трудових прав і законних інтересів працівників профспілками в соціально-партнерських відносинах // Право і безпека. — 2004. — № 4. — С. 169-172.

 91. Чумаченько І.М. Особливості соціального партнерства та функції профспілок в сучасних умовах ринкової економіки // Право і безпека. — 2004. — № 3. — С. 148-153.

 92. Чумаченко І.М. Функції профспілок при укладенні колективних договорів і угод у сучасних умовах ринкової економіки: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. — Харків, 2005.

 93. Яромчук О.В. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. — Харків, 2005.

 94. Яремчук О. Проблеми дефініції трудового колективу напередодні прийняття нового Кодексу про працю України // Право України. — 2003. — № 12. — С. 103-106.

 95. Яремчук О. Соціальне партнерство на рівні підприємства: сутність, сторони та форми // Право і безпека. — 2003. — Т. 2. — № 4. — С. 198-201.

 96. Ярошенко О. До питання трудової правосуб’єктності працівників // Право України. — 1999. — № 3. — С. 74.

 97. Ярошенко О. Щодо основних прав та обов’язків роботодавців // Право України. — 2000. — № 4. — С. 64.

 98. Ярошенко О. Щодо права роботодавців на об’єднання // Право України. — 1998. — № 5. — C. 76-78.
^

III. Збірники нормативно-правових актів


 1. Законодавство України про працю: Збірник нормативних актів: У трьох книгах. — Київ: «Істина», 1999. — Книга 3.

 2. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 серпня 2000 р.) / Відп. Ред. О.П. Товстенко. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 1024 с.

 3. Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. — Міжнародне бюро праці, 1999. — 1559 с.
^

IV. Нормативний матеріал

закони


 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №№ 18, 19-20, 21-22. — Ст. 144.

 3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25-26. — Ст. 131.

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1984. — Додаток № 51. — Ст. 131.

 5. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1971. — № 50. — Ст. 375.

 6. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 28. — Ст. 255.

 7. Закон України «Про організації роботодавців» від 24.05.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 32. — Ст. 171.

 8. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрати працездатності» від 23.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 46-47. — Ст. 403.

 9. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 2. — Ст. 4.

 10. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20-21. — Ст. 190.

 11. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 34. — Ст. 227.

 12. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

 13. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 2. — Ст. 4.

 14. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 17. — Ст. 121.

 15. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361.
^

підзаконні нормативно-правові акти


 1. Указ Президента України від 02.04.2011 р. № 347/2011 «Про Національну тристоронню соціально-економічну раду» // Офіційний вісник України. — 2011. — № 26. — Ст. 1048.

 2. Указ Президента України від 29.05.2006 р. № 453/2006 «Питання секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради» // Офіційний вісник України. — 2006. — № 22. — Ст. 1604.

 3. Указ Президента України від 29.12.2005 р. № 1871/2005 «Про розвиток соціального діалогу в Україні» // Офіційний вісник України. — 2005. — № 52. — Ст. 3271.

 4. Положення про Національну тристоронню соціально-економічну раду, затверджене Указом Президента України від 29.12.2005 р. № 1871/2005 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 52. — Ст. 3271.

 5. Положення про Національну службу посередництва і примирення, затверджене указом Президента України від 17.11.1998 р. № 1258/98 // Офіційний вісник України. — 1998. — № 46.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів» від 05.04.1994 р. № 225 // ЗП Уряду України. — 1994. — № 8. — Ст. 193.

 7. Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затверджено наказом Національної служби посередництва і примирення від 21.07.2011 р. № 73.

 8. Положення про порядок проведення страйку як крайнього засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та примирних процедур під час страйку, затверджене Наказом Національної служби посередництва і примирення від 04.08.2004 р. № 113 // Орієнтир. — 2004. — № 35.

 9. Положення про трудовий арбітраж, затверджене Наказом Національної служби посередництва і примирення від 23.06.2004 р. № 91 // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. — 2004. — № 8.

 10. Положення про примирну комісію, затверджене Наказом Національної служби посередництва і примирення від 22.06.2004 р. № 90 // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. — 2004. — № 7.

 11. Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих працівниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затверджене Наказом Національної служби посередництва і примирення від 08.01.2003 р. № 4 // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. — 2003. — № 3.

 12. Регламент роботи трудового арбітражу по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), затверджене Наказом Національної служби посередництва і примирення від 28.02.2002 р. № 92 // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. — 2002. — № 3.

 13. Регламент роботи примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), затверджене Наказом Національної служби посередництва і примирення від 28.02.2002 р. № 91 // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. — 2002. — № 3.

 14. Положення про порядок проведення примирних процедур по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), затверджене Наказом Національної служби посередництва і примирення від 24.04.2001 р. № 92 // Соціально-трудові відносини та вирішення трудових спорів. — К.: Основа, 2002.

 15. Положення про посередника, затверджене Наказом Національної служби посередництва і примирення від 11.11.1999 р. № 106 // Соціально-трудові відносини та вирішення трудових спорів. — К.: Основа, 2002.

 16. Положення про арбітра, затверджене Наказом Національної служби посередництва і примирення від 11.11.1999 р. № 105 // Соціально-трудові відносини та вирішення трудових спорів. — К.: Основа, 2002.
^

акти соціального партнерства


 1. Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки, укладена 09.11.2010 р. // Урядовий кур’єр. — 24.11.2010 р. — № 220.

 2. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009 роки, укладена 15.04.2008 р. // Урядовий кур’єр. — 06.05.2008 р. — № 82.

 3. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2004-2005 роки, укладена 19.04.2004 р. // Урядовий кур’єр. — 19.05.2004 р. — № 92.

 4. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2002-2003 роки, укладена 16.01.2002 р. // Урядовий кур’єр. — 22.03.2002. — № 55.

 5. Рішення від 11.04.2001 р. про продовження на 2001 рік дії Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України і Конфедерацією роботодавців України та профспілковими об’єднаннями України на 1999-2000 роки та внесення доповнень до неї // Урядовий кур’єр. — 22.05.2001. — № 88.

 6. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України і Конфедерацією роботодавців України та профспілковими об’єднаннями України на 1999-2000 роки, підписана 06.09.1999 р. // Урядовий кур’єр. — 14.09.1999. — № 171.

 7. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України і Українським союзом промисловців і підприємців та профспілковими об’єднаннями України на 1997-1998 роки, підписана 18.10.1997 р. // Урядовий кур’єр. — 11.11.1997. — № 209.

 8. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України і профспілковими об’єднаннями України (1995 р.) // Урядовий кур’єр. — 19.08.1995. — № 125.
^

міжнародно-правові акти


  1. Загальна декларація прав людини (1948 рік). — Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / упор. Ю.К. Качуренко. — К.: Наук. думка, 1992.

  2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966 рік). — Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / упор. Ю.К. Качуренко. — К.: Наук. думка, 1992.

  3. Європейська соціальна хартія (переглянута) (1996 рік). — Соціально-трудові відносини та вирішення трудових спорів. — К.: Основа, 2002. — С.694.

  4. Декларація МОП основних принципів та прав у сфері праці, ухвалена 18.06.1998 р. — Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці. Конвенції Міжнародної Організації Праці. — Міжнародне бюро праці, 1999.

  5. Конвенція МОП №173 про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця (1992 рік). — Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. — Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 2. — С. 1426.

  6. Конвенція МОП № 154 про колективні переговори (1981 рік). — Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. — Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 2. — С. 1180.

  7. Конвенція МОП № 151 про трудові відносини на державній службі (1978 рік). — Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. — Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 2. — С. 1135.

  8. Конвенція МОП № 141 про організації сільських працівників (1975 рік). — Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. — Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 2. — С. 1014.

  9. Конвенція МОП № 135 про представників працівників (1971 рік). — Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. — Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 2. — С. 962.

  10. Конвенція МОП № 98 про право на організацію та на ведення колективних переговорів (1949 рік). — Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. — Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 1. — С. 530.

  11. Конвенція МОП № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію (1948 рік). — Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. — Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 1. — С. 434.

  12. Конвенція МОП № 11 про право на об’єднання працівників у сільському господарстві (1921 рік). — Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. — Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 1. — С. 55.

  13. Рекомендація МОП №180 про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця (1992 рік). — Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. — Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 2. — С. 1432.

  14. Рекомендація МОП №163 про колективні переговори (1981 рік). — Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. — Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 2. — С. 1184.

  15. Рекомендація МОП №159 про трудові відносини на державній службі (1978 рік). — Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. — Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 2. — С. 1140.

  16. Рекомендація МОП №149 про організації сільських працівників (1975 рік). — Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. — Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 2. — С. 1018.

  17. Рекомендація МОП №143 про представників працівників (1971 рік). — Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. — Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 2. — С. 965.

  18. Рекомендація МОП №130 про розгляд скарг (1967 рік). — Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. — Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 2. — С. 842.

  19. Рекомендація МОП №129 про зв’язки на підприємстві (1967 рік). — Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. — Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 2. — С. 839.

  20. Рекомендація МОП №113 про співробітництво в галузевому і в національному масштабі (1960 рік). — Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. — Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 1. — С. 667.

  21. Рекомендація МОП №94 про співпрацю на рівні підприємства (1952 рік). — Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. — Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 1. — С. 580.

  22. Рекомендація МОП №92 про добровільне примирення і арбітраж (1951 рік). — Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. — Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 1. — С. 547.

  23. Рекомендація МОП №91 про колективні договори (1951 рік). — Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. — Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 1. — С. 545.
^

проекти нормативно-правових актів


 1. Проект Трудового кодексу України, зареєстрований 25.05.2006 р. №0913, суб’єкт законодавчої ініціативи Кабінет Міністрів України // http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=27349

 2. Проект Закону України «Про соціальний діалог в Україні», зареєстрований 14.12.2006 р. № 2748, суб’єкт законодавчої ініціативи Президент України // http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=29025

 3. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про організації роботодавців», зареєстрований 13.01.2006 р. № 8711, суб’єкт законодавчої ініціативи народні депутати М.В. Оніщук, В.М. Гур’єв, В.І. Майко, С.В. Буряк // http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=26669

 4. Проект Закону України «Про нову редакцію Закону України «Про порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів), зареєстрований 07.06.2004 р. № 4232-1, суб’єкт законодавчої ініціативи народний депутат О.М. Стоян // http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=18307 .

 5. Проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів)», зареєстрований 06.10.2003 р. № 4232, суб’єкт законодавчої ініціативи народний депутат В.Л. Шепетін // http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=16005

 6. Проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про колективні договори і угоди», зареєстрований 21.05.2002 р. № 1042, суб’єкт законодавчої ініціативи Кабінет Міністрів України // http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=12273

 7. Проект Закону України «Про соціальне партнерство», зареєстрований 08.06.1998 р. № 1134, суб’єкт законодавчої ініціативи Кабінет Міністрів України // http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=4048Навчальне видання


Козак Зоряна Ярославівна

доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права


соціальне партнерство в Україні:

правові засадиПРОГРАМА спецКУРСУ
для студентів юридичного факультетуВідповідальний за випуск — П.Д.Пилипенко

Комп’ютерний набір — О.І.Гуль

Макетування — ...


Умовних друкованих аркушів — ... Тираж — ...


Надруковано малим видавничим центром юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка.

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14.

E-mail: publlaw@law.Franko.Lviv.ua


Схожі:

Соціальне партнерство в україні: правові засади програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconПравові засади захисту трудових прав працівників програма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Соціальне партнерство в Україні: правові засади. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет...
Соціальне партнерство в україні: правові засади програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconЗавдання для самостійної роботи студентів, які вивчають спецкурс «Соціальне партнерство в Україні: правові засади»
...
Соціальне партнерство в україні: правові засади програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconПрограма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний...
Соціальне партнерство в україні: правові засади програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconПублічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету
Публічна служба. Програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського...
Соціальне партнерство в україні: правові засади програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconПрограма спецкурсу
Локально правове регулювання трудових відносин. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний факультет...
Соціальне партнерство в україні: правові засади програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconЛекція №4 соціальне партнерство. Колективні договори І угоди поняття та види соціального партнерства Соціальне партнерство є системою
Соціальне партнерство розглядають також як складову предмета трудового права та принцип трудового права, на основі якого здійснюється...
Соціальне партнерство в україні: правові засади програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconРобоча програма для студентів 5-го курсу юридичного факультету денної форми навчання, які навчаються за програмою підготовки «спеціаліст»
Виробнича практика зі спеціальності "правознавство" в органах прокуратури, робоча програма для студентів юридичного факультету. –...
Соціальне партнерство в україні: правові засади програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconРобоча програма для студентів 5-го курсу юридичного факультету денної форми навчання, які навчаються за програмою підготовки «магістр»
Виробнича практика зі спеціальності "правознавство" в органах прокуратури, робоча програма для студентів юридичного факультету. –...
Соціальне партнерство в україні: правові засади програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconРобоча програма для студентів 3-го курсу юридичного факультету Львів 2012 Уклали: ст викл. Анікіна Н. П
Навчальна практика зі спеціальності "Правознавство" в органах прокуратури, робоча програма для студентів юридичного факультету. Видання...
Соціальне партнерство в україні: правові засади програма спецкурсу для студентів юридичного факультету iconСтаття Законодавство України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та його завдання
Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі Основи) відповідно до Конституції України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи