Виробнича практика в судах, юридичних службах, нотаріаті та адвокатських об‘єднаннях. Спеціальність: правознавство Робоча програма icon

Виробнича практика в судах, юридичних службах, нотаріаті та адвокатських об‘єднаннях. Спеціальність: правознавство Робоча програма
Скачати 108.46 Kb.
НазваВиробнича практика в судах, юридичних службах, нотаріаті та адвокатських об‘єднаннях. Спеціальність: правознавство Робоча програма
Дата30.07.2012
Розмір108.46 Kb.
ТипДокументиМіністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Юридичний факультет


Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


Виробнича практика в судах, юридичних службах,
нотаріаті та адвокатських об‘єднаннях.Спеціальність:правознавство


Робоча програма

для студентів 5-го курсу юридичного факультету


Львів 2011


Уклав: доц. Стрепко В.Л.

Виробнича практика зі спеціальності "Правознавство" в судах, юридичних службах, нотаріаті та адвокатських об‘єднаннях, робоча програма для студентів юридичного факультету. Видання перше. – Львів: юридичний факультет Львівського нац. у-ту ім. Івана Франка, 2011. – 8 С.

Рекомендовано до друку кафедрою трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка.


Авторські права застережені

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виробнича практика є важливим елементом навчального процесу студентів юридичного факультету, що передбачає закріплення ними теоретичних знань та набуття практичних навиків щодо їх застосування.

Її проходять студенти п’ятого курсу юридичного факультету денної форми навчання після успішного складання заліків та іспитів за дев'ятий семестр. Базовими місцями практики є суди, юридичні служби (відділи) підприємств, установ, організацій, а також нотаріальні контори та адвокатські об’єднання (приватні нотаріуси і адвокати).

^ Мета практики – засвоєння та поглиблення теоретичних знань у сфері цивільного, сімейного, трудового, земельного, господарського, права, а також ознайомлення із структурою й діяльністю юридичних служб та судів, вивчення нормативного матеріалу, яким передбачена діяльність нотаріусів, адвокатських об’єднань, складання юридичної документації у царині народного господарства.

Організація та керування виробничою практикою покладається на кафедри трудового, аграрного та екологічного права, а також цивільного права і процесу. Вони забезпечують її проходження у відповідності до чинного законодавства та угод, укладених Львівським національним університетом із суб‘єктами господарювання. Щоправда студенти самостійно, з дозволу кафедр, можуть запропонувати інше базове місце виробничої практики.

Безпосереднє керівництво практикою забезпечують викладачі кафедр, а також керівники базових місць її проведення

Керівники практики від кафедр здійснюють загальний контроль впродовж усього часу її проходження.

На базових місцях порядок проходження практики визначають керівники цих місць. Як правило, це голови судів, нотаріальних контор, керівники юридичних відділів (служб, бюро, управлінь), провідні юристи підприємств, установ, організацій, адвокатських об’єднань.


^

1. Обов'язки керівників та студентів – практикантів.

1.1. Керівник практики від кафедри зобов'язаний:


а/ інформувати про мету та завдання виробничої практики;

б/ ознайомити студентів з їх правами і обов'язками за час проходження виробничої практики;

в/ довести до студентів програму виробничої практики та ознайомити з графіком її проходження;

г/ навчити студентів правильно оформляти матеріали практики (щоденники її проходження, звіти тощо);

д/ ознайомити студентів із системою звітності та захисту виробничої практики.

е/ надавати студентам допомогу у вирішенні питань, що виникають за час проходження ними практики;

є/ здійснювати постійний контроль за проходженням студентами практики
^

1.2. Керівник практики за місцем її проходження повинен:


а/ затвердити робочий план, складений студентом - практикантом на базі програми практики з врахуванням умов і особливостей її проходження;

б/ забезпечити керівництво практикою, давати необхідні вказівки і завдання, перевіряти їх виконання;

в/ після закінчення практики підписати щоденник і характеристику на кожного студента-практиканта;

г/ повідомляти деканат юридичного факультету про недотримання студентом – практикантом правил внутрішнього трудового розпорядку, невиконання ним програми практики і т.п.
^

1.3. Студент зобов'язаний:


а/ ознайомитися з програмою практики і бути присутнім на всіх організаційно-методичних заходах,

б/ отримати, залежно від базового місця практики, індивідуальне завдання;

в/ пройти інструктаж з техніки безпеки;

г/ оформити документи, необхідні для її проходження та своєчасно прибути до місця практики;

д/ дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, хорони праці, виробничої санітарії та гігієни праці;

е/ повністю виконати програму виробничої практики;

є/ здійснювати добірку практичного матеріалу з метою написання дипломної роботи;

ж/ своєчасно, у встановлені для цього строки, захистити виробничу практику.
^

2. Порядок проходження, завдання та зміст виробничої практики.

2.1. В юридичних службах (відділах, бюро, управліннях) підприємств, установ, організацій:


На базовому місці, студент зобов’язаний з'явитись до керівника практики, ознайомити його з направленням й отримати завдання для її проходження.

За наслідками практики студент повинен:

Знати: правове становище й завдання юридичної служби; діловодство в юридичних відділах; законодавчі акти, що регулюють господарську діяльність; земельні відносини, правові засади претензійно – позовної роботи.

Вміти: узагальнювати та аналізувати цивільне, земельне, господарське й трудове законодавство; складати проекти договорів та інших документів; давати правову оцінку господарським, земельним, трудовим спорам; захищати інтереси підприємства в судах.

^ Набути навиків: організації правової служби підприємства; ведення журналів кореспонденції; організації діловодства та здійснення контролю за обігом юридичної документації; підготовки та подання висновків щодо проектів трудових, колективних і господарських договорів; оформлення прийому, переведення та звільнення з роботи; ведення претензійно-позовної роботи на підприємствах; надання консультацій, висновків і довідок з правових питань; надання правової допомоги виборному органу первинної профспілкової організації (профспілковому представнику), громадським формуванням та громадянам; складання процесуальних документів.

^ Зміст практики:

Впродовж часу виробничої практики у юридичних службах студенти зобов’язані ознайомитись:

- із законодавчими, актами, що визначають правовий статус суб’єктів господарювання, їх участь у цивільних ,трудових та земельних правовідносинах;

- із структурою юридичної служби на підприємстві, організацією роботи юридичного відділу (служби, бюро, управління), веденням діловодства;

- з порядком надання юридичних консультацій працівникам;

- з роботою юрисконсульта щодо складання проектів господарських й інших видів договорів, їх аналізу на відповідність чинному законодавству та участі у перемовинах, що передують їх укладенню;

- з правами та обов’язками юрисконсульта у випадку захисту ним інтересів підприємства в загальних та господарських судах;

- з роботою юридичної служби щодо дотримання роботодавцем трудового законодавства у випадку прийому, переведення та звільнення працівників з роботи, а також з участю юрисконсульта у вирішені трудових спорів щодо притягнення останніх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

- з роботою юридичної служби щодо дотримання земельного, аграрного й екологічного законодавства та охороною праці на підприємстві.
^

2.2. В загальних, господарських та адміністративних судах:


За наслідками виробничої практики в судах студенти зобов’язані:

Знати: нормативні акти щодо організації й діяльності судів, порядок ведення діловодства та виконання судових рішень; законодавство, яким передбачено правове регулювання відносини у різних сферах забезпечення життєдіяльності громадян; процесуальні акти, які регламентують порядок розгляду і вирішення цивільних та кримінальних справ.

Вміти: застосовувати законодавчі акти необхідні для вирішення цивільних, господарських та кримінальних справ, складати процесуальні документи.

^ Набути навиків: ведення судового діловодства; роботи секретаря канцелярії й судового засідання; надання громадянам обґрунтованих консультацій, порад; підготовки справ до судового розгляду, складання процесуальних документів; узагальнень судової практики щодо окремих категорій справ; складання звіту про виконану роботу.
^

Зміст практики:


Впродовж виробничої практики:

а/ В канцелярії суду студент-практикант вивчає роботу щодо:

- організації діловодства суду й розподілу обов'язків між працівниками;

- організації прийому громадян та ведення судової кореспонденції;

- реєстрації та обліку судових справ та інших документів;

- підготовці судових справ до розгляду, та їх оформлення після завершення розгляду;

- організації архіву суду і зберігання справ.

б/ У секретаря судового засідання студент веде власний протокол судового засідання, а за дорученням судді, виконує іншу роботу секретаря.

в/ У судді студент:

- знайомиться з роботою суду, розподілом обов'язків між суддями;

- знайомиться з плануванням роботи та компетенцією суду;

- знайомиться з методами вивчення та узагальнення судової практики;

- приймає участь в прийомі суддею громадян;

- знайомиться з окремими справами і за дорученням судді складає проекти процесуальних документів;

- бере участь у судових засіданнях, на яких розглядаються цивільні та кримінальні справи:

- знайомиться з організацією та проведенням кодифікаційної роботи діючого законодавства та судової практики;

- приймає участь в судовому засіданні суду другої інстанції.


^ 2.3. В нотаріаті та адвокатських об’єднаннях

За наслідками виробничої практики в нотаріальних конторах та адвокатських об’єднаннях студенти зобов’язані:

Знати: законодавчі акти щодо організації й діяльності нотаріальних контор, приватних нотаріусів, об’єднань адвокатів; порядок ведення там діловодства; законодавство щодо захисту трудових, цивільних, земельних, господарських й інших прав та законних інтересів громадян; цивільне, господарське та кримінальне процесуальне законодавство.

Вміти: узагальнювати та аналізувати нормативні акти щодо договірних та інших видів правовідносин, правильно їх застосувати при підготовці та вирішенні судових справ, складати проекти необхідних документів, давати юридичні консультації.

^ Набути навиків: роботи помічником адвоката, нотаріуса; надання громадянам обґрунтованих консультацій, складати проекти угод і заяв; вести нотаріальне діловодство та архів нотаріуса; підготовки справ до судового розгляду, складання процесуальних документів.
^

Зміст практики:


Впродовж виробничої практики:

а/ у державному нотаріаті (приватних нотаріусів) студент-практикант:

- вивчає правові засади організації державного нотаріату й приватної нотаріальної діяльності;

- ознайомлюється з вимогами щодо організації робочого місця (контори) приватного нотаріуса;

- вивчає повноваження та правила вчинення нотаріальних дій державними та приватними нотаріусами;

- знайомиться з порядком реєстрації нотаріальних дій;

- знайомиться з правилами посвідчення угод, а також засвідчення копій документів та виписок з них, справжності підписів і вірності перекладів, вчинення виконавчих написів та протестів;

- вивчає вимоги щодо ведення нотаріального діловодства;

- вивчає організацію прийому громадян та ведення кореспонденції;

б/ в адвокатських об‘єднаннях (приватних адвокатів) студент-практикант:

- вивчає принципи та організаційно-правові форми діяльності адвокатури;

- ознайомлюється з видами професійної діяльності адвокатів та їх правовим статусом;

- вивчає засади професійної етики адвокатської діяльності;

- знайомиться з організацією прийому громадян та їх надання їм консультацій;

- знайомиться з підготовкою адвоката до участі в судовому процесі та правилами складання процесуальних документів;

- приймає участь в судовому засіданні;

- знайомиться з окремими справами і за дорученням адвоката складає щодо них процесуальні документи;


^

3. Оформлення матеріалів звітності і захист виробничої практики.


Для захисту практики перед комісією студент зобов'язаний подати:

1. Звіт про проходження практики, завірений керівником практики від вузу.

2. Щоденник практики завірений керівником базового місця її проходження.

3. Характеристику керівника практики за місцем її проходження.

У звіті необхідно відобразити:

- тривалість і послідовність проходження практики;

- загальну характеристику суду, юридичного відділу, нотаріальної контори, адвокатського об‘єднання де студент проходив практику;

- детальний опис особисто виконаної практикантом роботи;

- виклад спірних питань, що виникали в процесі проходження практики з поданням проекту своїх пропозицій щодо їх вирішення;

- зауваження практиканта на діяльність судів, юридичних відділів, нотаріальних контор, адвокатських об‘єднань і пропозиції щодо вдосконаленню їх роботи;

- перелік і коротка характеристика зібраного матеріалу для дипломної роботи;

До звіту слід додати проекти документів особисто складених студентом за час проходження виробничої практики.

Документи і матеріали практики підшиваються в окрему папку, на титульному аркуші якої зазначаються, прізвище, ім'я, по-батькові студента, курс, академічна група, а також дата і місце проходження практики.

Захист практики відбувається перед спеціальною комісією, до складу якої входять керівники та викладачі кафедр, а також (якщо це можливо) керівники базових місць виробничої практики та провідні спеціалісти й юрисконсульти підприємств, установ, організацій, голови судів, керівники нотаріальних контор й адвокатських об’єднань.

Підсумки практики оцінюються за 100 бальною системою. При цьому на базовому місці та під час її захисту, практика оцінюється окремо - від 1 до 50 балів. Загальна оцінка передбачає додавання балів оцінки практики на базовому місці та під час її захисту у не може бути нижчою 52 та вище 100 балів.

Студент, який не виконав програму практики або ж за підсумками практики одержав менше 52 балів скеровується на практику повторно або відраховується з університету.


Схожі:

Виробнича практика в судах, юридичних службах, нотаріаті та адвокатських об‘єднаннях. Спеціальність: правознавство Робоча програма iconДисципліни «виробнича практика»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Виробнича практика» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму...
Виробнича практика в судах, юридичних службах, нотаріаті та адвокатських об‘єднаннях. Спеціальність: правознавство Робоча програма iconМіністерство освіти І науки України
Навчальна практика зі спеціальності "Правознавство" в судах та органах прокуратури, робоча програма для студентів юридичного факультету....
Виробнича практика в судах, юридичних службах, нотаріаті та адвокатських об‘єднаннях. Спеціальність: правознавство Робоча програма iconРобоча програма для студентів 5-го курсу юридичного факультету денної форми навчання, які навчаються за програмою підготовки «магістр»
Виробнича практика зі спеціальності "правознавство" в органах прокуратури, робоча програма для студентів юридичного факультету. –...
Виробнича практика в судах, юридичних службах, нотаріаті та адвокатських об‘єднаннях. Спеціальність: правознавство Робоча програма iconРобоча програма для студентів 5-го курсу юридичного факультету денної форми навчання, які навчаються за програмою підготовки «спеціаліст»
Виробнича практика зі спеціальності "правознавство" в органах прокуратури, робоча програма для студентів юридичного факультету. –...
Виробнича практика в судах, юридичних службах, нотаріаті та адвокатських об‘єднаннях. Спеціальність: правознавство Робоча програма iconЗатверджую” Проректор з навчально-методичної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2011 р. Робоча програма практики виробнича практика студентів VІ курсу кваліфікаційно-освітнього
Спеціальність: спеціалізація геоморфологія і палеогеографія спеціальності географія
Виробнича практика в судах, юридичних службах, нотаріаті та адвокатських об‘єднаннях. Спеціальність: правознавство Робоча програма iconРобоча програма виробничої практики спеціалістів Для студентів спеціальності «Біологія» спеціалізація «Іхтіологія»
Навчально-виробнича практика спеціалістів –іхтіологів проводиться на 6 курсі в квітні-травні. Виробнича практика дозволяє студентам...
Виробнича практика в судах, юридичних службах, нотаріаті та адвокатських об‘єднаннях. Спеціальність: правознавство Робоча програма iconРобоча програма виробничої переддипломної практики
Виробнича переддипломна практика для студентів V курсу денної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст). Спеціальність...
Виробнича практика в судах, юридичних службах, нотаріаті та адвокатських об‘єднаннях. Спеціальність: правознавство Робоча програма iconРобоча програма виробничої переддипломної практики
Виробнича переддипломна практика для студентів V курсу денної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр). Спеціальність...
Виробнича практика в судах, юридичних службах, нотаріаті та адвокатських об‘єднаннях. Спеціальність: правознавство Робоча програма iconВиробнича практика
Важливою складовою навчального процесу підготовки висококваліфікованих фахівців є виробнича практика, яка є необхідним компонентом...
Виробнича практика в судах, юридичних службах, нотаріаті та адвокатських об‘єднаннях. Спеціальність: правознавство Робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства с. В. Шаповал програма І робоча програма навчальної дисципліни «виробнича база будівництва»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича база будівництва» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи