В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин icon

В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин
Скачати 456.3 Kb.
НазваВ. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин
Сторінка1/3
Дата10.03.2013
Розмір456.3 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Юридичний факультет

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


В.Л. Стрепко


ЛОКАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯТРУДОВИХ ВІДНОСИН


Збірник завдань


Львів 2012


Тема 1. Теоретичні основи локально-правового регулювання трудових відносин в Україні (4 год.)


І. Основні питання:

 1. Поняття та рівні правового регулювання суспільних відносин.

 2. Правові засади регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними відносин. Оптимальне поєднання централізованого та локального регулювання цих відносин.

 3. Поняття та види локально-правового регулювання трудових правовідносин.

 4. Сфера та принципи локально-правового регулювання трудових відносин:

  1. обов’язкова участь роботодавця та професійних спілок у локально-правовому регулювання трудових відносин;

  2. поширення локальних норм права на усіх працівників роботодавця;

  3. визнання незаконними локальних норм права, які погіршують правове становище працівників;

  4. юридична відповідальність за недотримання чи неналежне дотримання локальних норм права.

 5. Суб’єкти локальної нормотворчості та їх загальна характеристика.

 6. Локальні норми права: поняття, види, загальна характеристика. Їх співвідношення з централізованими нормами права.

 7. Локально-трудові правовідносини та їх співвідношення із трудовими правовідносинами.

 8. Локально правове регулювання трудових відносин у країнах з ринковою економікою.


ІІ. Питання для самоконтролю:

 1. Обґрунтуйте необхідність поєднання централізованого та локального правового регулювання трудових відносин. Можливо у трудовому праві не потрібно централізованого регулювання трудових відносин.

 2. Як співвідносяться принципи локально-правового регулювання та трудового права України.

 3. Назвіть структуру локальної норми права та суб’єктів, на яких вона поширюється.

 4. Чи можуть бути суб’єктами локальної нормотворчості структурні підрозділи підприємства, установи, організації. Відповідь обґрунтуйте.

 5. Назвіть суб’єктів локальної нормотворчості у акціонерному товаристві, товаристві з обмеженою відповідальністю, сільськогосподарському кооперативі.

 6. Чи правильним буде твердження, що суб’єкти локальної нормотворчості не пов’язані нормами трудового права та можуть виходити за сферу його правового регулювання.

 7. Вкажіть, чи можуть власники товариства з обмеженою відповідальністю передбачити установчими документами повну або часткову заборону для керівника ТзОВ приймати участь у локальній нормотворчості.

 8. Якими будуть юридичні наслідки недотримання локальних норм трудового права.

 9. Чи можуть локальні норми суперечити умовам трудового договору з працівником. А положенням галузевої угоди?

 10. Чи можуть акти цивільно-правового характеру передбачати локальні норми трудового права. Відповідь обґрунтуйте.


ІІІ. Творче завдання:

На підставі узагальнення та аналізу законодавчих та наукових джерел підготуйте доповіді у реферативній формі (доповіді студенти готують на добровільній основі):

 1. Локально-правове регулювання трудових відносин в інших державах світу (за вибором студента).

 2. Суб’єкти локальної нормотворчості за трудовим правом України.IV. Рекомендовані наукові джерела та законодавчі акти:

Наукові джерела:

 1. Акопов Е.М. Локальное правовое регулирование труда на предприятиях // Правоведение. – 1989.- № 2. – С. 28-32.

 2. Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование. – Л., 1985.

 3. Башмакова Н. Про статус керівника підприємства, установи, організації: деякі невирішені питання // Право України. – 1999. - № 2. – С. 86.

 4. Кашанина Т.В. Соотношение централизованного и децентрализованного правового регулирования // Правоведение. – 1991. - ;№ 4.

 5. Кондратьєв Р.І. Локальні норми права. – Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницьк – 2001. – Ст. 70

 6. Кондратьєв Р.И. Сочетание централизованого и локального правового регулирования трудовых отношеий. – Издательское обьединение «Вища школа», Львов 1977. – С. 145.

 7. Кондратьєв Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное стимулирование. - Издательское обьединение «Вища школа», Львов 1973. – С. 159.

 8. Краснояружский С.Г. Индивидуальное правовое регулирование. Общетеоретический аспект // Государство и право. - № 3.

 9. Селіванов В., Діденко Н. Правова природа регулювання суспільних відносин // Право України. – 2000. - № 10.

 10. Трудове право України: [для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. П.Д. Пилипенка. – 4-ет вид. переробл. і доповн. – К.: Ін Юре, 2010. – 536 с.

 11. Трудове право України: Навчальний посібник. – Вид. – 3-тє, перероб і доп. / За ред П.Д. Пилипенка. – К.: Істина,2009. – 208 с.

 12. Трудове право України: Підручник / За ред Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – К.: Т-во «Згнання», КОО, 2000.

 13. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права.- К., 2005.

 14. Киселев И. Я. Сравнительное трудовое право : учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — 360 с.

 15. Киселев И. Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в постиндустриальное общество). - М. : ЗАО „Бизнес-школа „Интел-Синтез” совместно с ООО „Журнал „Управление персоналом”, 2003. — 160 с.

 16. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою).- К.: Атака, 2008. – 412 с.

 17. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Л., 1999.

 18. Пилипенко П.Д Про участь профспілок у трудових правовідносинах у світлі Закону України «Про професійні спілки їх права та гарантії їх діяльності» // Право України. - 1999. - № 9. – С. 81.

 19. Пилипенко П. Окремі зауваження до проекту Кодексу України про працю // Право України. - 1996. - № 9. - С. 66.

 20. Прокопенко В. І. Трудове право України : підручн. — [вид. 3-тє, перероб. та доповн.]. — Х. : Консул, 2002. — 528 с.

 21. Рогалева Г.А. Локальное регулирование условий труда и система источников трудового права. Монография. – М.: ООО «Интел-синтез АПР», 2003. – 152с.

 22. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Х., 2005.

 23. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / Відп. ред. Зайчук О.В., наук. Ред. Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 24. Трудове право України : Академ. курс : підруч. / [А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хуторян. — К. : Видавництво А.С.К., 2004. — 608 с.

 25. Червяков Н.Н. Система нормативного регулирования в обществе. – М., 1998.

 26. Швайковська В.М. Локальне нормативно-правове регулювання праці в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2007. — 19 с.

 27. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: монографія. — Харків : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. — 456 с.


Законодавчі акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної ради України. - 1996. - № 30 .- ст. 141.

 2. Кодекс Законів про Працю України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – додаток до № 50. – ст. 375.

 3. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1992 року № 3356 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №36. - ст. 361

 4. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-ХІV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 38. - ст. 1889.

 5. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №17. - ст. 121

 6. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694 - ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №49. - ст. 668

 7. Закон України «Про організації роботодавців» від 24 травня 2001 року № 2436-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №32. - ст. 171

 8. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року № 137/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 34. - ст. 227

 9. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року № 2862-VІ // Офіційний вісник України. - 2011. - № 3. - ст. 168

 10. Закон України «Про відпустки» № 504/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997.-№ 2. – ст. 4.

 11. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1997.-№ 2. – ст. 4.

 12. Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року № 1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» // Відомості Верховної Ради України 1991. - № 46. – ст. 621.

 13. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені Постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань за погодженням з ВЦРПС від 20 липня 1984 року № 213 // Баланс. – 2002. - № 9-10 (спецвипуск).Тема 2. Система локально-правових актів, які забезпечують регулювання трудових відносин(2 год.)


 1. Поняття, види та юридична природа локально-правових актів за трудовим правом України.

 2. Місце локально-правових актів у системі джерел трудового права України.

 3. Співвідношення локально-правових актів із актами централізованого законодавства, колективними угодами та договорами.

 4. Загальний порядок опрацювання локально-правових актів, їх ухвалення та набрання ними чинності.

 5. Порядок внесення змін та доповнень до локально-правових актів.

 6. Чинність локально-правових актів в час, просторі та за колом осіб. Припинення чинності локально-правових актів.

 7. Визнання локально-правових актів недійсними. Юридичні наслідки такого визнання.


ІІ. Питання для самоконтролю

 1. Наведіть критерії розмежування локальних актів органів місцевого самоврядування з локально-правовими актами як джерелами трудового права України.

 2. Які з перелічених є локально-правовими актами – джерелами трудового права України: типові правила внутрішнього трудового розпорядку; правила внутрішнього розпадку; наказ про зміни в організації виробництва та праці; наказ про прийняття на роботу; попередження про наступне вивільнення працівника; акт про відмову працівника дати пояснення своїх дій перед застосуванням до нього дисциплінарного стягнення; наказ про істотну зміну умов праці; наказ про звільнення з роботи; графік відпустки; графіки змінності; наказ про переміщення працівника.

 3. Запропонуйте власні критерії класифікації локально-правових актів за трудовим законодавством України.

 4. Чи можна локально-правові акти класифікувати за юридичною силою.

 5. Як співвідносяться конститутивні та локально-нормативні акти.

 6. Чи можуть локальні акти змінювати (відміняти) юридичні норми Конституції України, законів, підзаконних нормативно-правових актів, акти органів місцевого самоврядування.

 7. Чи потрібен Закон про локально-правове регулювання трудових відносин в Україні.

 8. Чи вважатиметься легітимним локально-правовий акт ухвалений на підприємстві де відсутня профспілка.

 9. На підставі узагальнення та аналізу вітчизняного законодавства назвіть органи, уповноважені скасовувати локально-правові акти.


ІІІ. Творче завдання (студент виконує одне із запропонованих завдань):

 1. Складіть схему локально-правових актів за трудовим правом України.

 2. Підготуйте проект позовної заяви (адміністративного позову) про визнання локально правового акту неправомірним та його скасування.^ IV. Рекомендовані наукові джерела та законодавчі акти

Наукові джерела:

 1. Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование. – Л., 1985.

 2. Башмакова Н. Про статус керівника підприємства, установи, організації: деякі невирішені питання // Право України. – 1999. - № 2. – С. 86.

 3. Кашанина Т.В. Соотношение централизованного и децентрализованного правового регулирования // Правоведение. – 1991. - ;№ 4.

 4. Кондратьєв Р.І. Локальні норми права. – Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницьк – 2001. – Ст. 70

 5. Кондратьєв Р.И. Сочетание централизованого и локального правового регулирования трудовых отношеий. – Издательское обьединение «Вища школа», Львов 1977. – С. 145.

 6. Кондратьєв Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное стимулирование. - Издательское обьединение «Вища школа», Львов 1973. – С. 159.

 7. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – 2-ге вид., доп. та переробл. К.: А.С.К., 2001.

 8. Трудове право України: [для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. П.Д. Пилипенка. – 4-ет вид. переробл. і доповн. – К.: Ін Юре, 2010. – 536 с.

 9. Трудове право України: Навчальний посібник. – Вид. – 3-тє, перероб і доп. / За ред П.Д. Пилипенка. – К.: Істина,2009. – 208 с.

 10. Трудове право України: Підручник / За ред Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – К.: Т-во «Згнання», КОО, 2000.

 11. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики: Науково-практичне видання / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2010. – 464 с.

 12. Панасюк О. Про «внутрішній трудовий розпорядок» як категорію трудового права // Право України. — 2005. — № 4. — С. 100—104.

 13. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Л., 1999.

 14. Пилипенко П.Д Про участь профспілок у трудових правовідносинах у світлі Закону України «Про професійні спілки їх права та гарантії їх діяльності» // Право України. - 1999. - № 9. – С. 81.

 15. Прокопенко В. І. Трудове право України : підручн. — [вид. 3-тє, перероб. та доповн.]. — Х. : Консул, 2002. — 528 с.

 16. Рогалева Г.А. Локальное регулирование условий труда и система источников трудового права. Монография. – М.: ООО «Интел-синтез АПР», 2003. – 152с.

 17. Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К.,2000.

 18. Трудове право України : Академ. курс : підруч. / [А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хуторян. — К. : Видавництво А.С.К., 2004. — 608 с.

 19. Швайковська В.М. Локальне нормативно-правове регулювання праці в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2007. — 19 с.

 20. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: монографія. — Харків : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. — 456 с.Законодавчі акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної ради України. - 1996. - № 30 .- ст. 141.

 2. Кодекс Законів про Працю України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – додаток до № 50. – ст. 375.

 3. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1992 року № 3356 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №36. - ст. 361

 4. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-ХІV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 38. - ст. 1889.

 5. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №17. - ст. 121

 6. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694 - ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №49. - ст. 668

 7. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року № 2862-VІ // Офіційний вісник України. - 2011. - № 3. - ст. 168

 8. Закон України «Про відпустки» № 504/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997.-№ 2. – ст. 4.

 9. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1997.-№ 2. – ст. 4.

 10. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені Постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальний питань за погодженням з ВЦРПС від 20 липня 1984 року № 213 // Баланс. – 2002. - № 9-10 (спецвипуск).

 11. Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств охорони здоров’я України, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2000 року № 204-о // Кадровик України. – 2009. - № 3.

 12. Наказ Головного управління держслужби України «Про затвердження Примірних посадових інструкцій для головних спеціалістів територіальних органів Головдержслужби України» від 31 березня 2009 року № 101.

 13. Наказ Державної митної служби України «Про порядок роботи з посадовими інструкціями в митній службі України» від 25 квітня 2008 року №  428.

 14. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1, затверджений Наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29 грудня 2004 року № 336.

 15. Класифікатор професій ДК 003 2010, затверджений Наказом Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів», від 28 липня 2010 року № 327.

 16. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу» від 4 жовтня 2006 року № 359 // Праця і зарплата. – 2006 року. - № 39.

 17. Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства, затверджені Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31 березня 1999 року № 44 // Праця і зарплата. – 1999. - № 11

 18. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджене Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15 // Офіційний вісник України. – 2009. - № 8. – ст. 455.

 19. Типове положення про службу охорони праці, затверджене Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 48. – ст. 3191.

 20. Типове положення про комісію з питань охорони праці, затверджене Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 березня 2007 року № 55 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 26. – ст. 1069.

 21. Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене Наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 29 січня 1998 року № 9 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 14. – ст. 557.

 22. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132.Тема 3. Локально-договірне регулювання трудових відносин (4 год.)


І. Основні питання:

 1. Поняття та форми локально-договірного регулювання трудових відносин не підприємстві, установі, організації.

 2. Колективний договір – основний локально-правовий акт договірного характеру.

 3. Сторони колективного договору.

 4. Поняття та сфера укладення колективного договору.

 5. Зміст та структура колективного договору. Інформативні, зобов’язальні та нормативні умови колективного договору.

 6. Укладення колективного договору, його підписання та набрання ним чинності.

 7. Дія колективного договору.

 8. Повідомна реєстрація колективного договору.

 9. Звіт про виконання умов колективного договору.


ІІ. Питання для самоконтролю

 1. Уважно проаналізуйте Закон про колективні договори та угоди, Кодекс Законів про працю України, Закон про соціальний діалог в Україні та спробуйте чітко окреслити сторони колективного договору.

 2. Назвіть сторони укладення колективного договору в структурному підрозділі підприємства.

 3. Чи повинні умови колективного договору відповідати змісту генеральної або галузевої угод у випадку якщо сторони такого договору не приймали участі в укладенні угод.

 4. Чи справедливо стверджувати, що нормами колективного договору можна змінити будь-які норми трудового права України.

 5. Уважно проаналізуйте ч. 1 ст. 7 Закону про колективні договори та угоди та встановіть компетенцію сторін колективного договору щодо визначення ними змісту такого договору у товаристві з обмеженою відповідальністю та державному підприємстві.

 6. Назвіть суб’єктів, які можуть представляти інтереси роботодавця під час ведення переговорів та укладення колективного договору.

 7. Наведіть критерії розмежування нормативних та зобов’язальних умов колективного договору.

 8. Чи можуть норми колективного договору, укладеного в структурному підрозділі підприємства, суперечити умовам колективного договору підприємства.

 9. Чи зберігає чинність колективний договір у структурному підрозділі підприємства у випадку ліквідації чи реорганізації такого підрозділу.


ІІІ. Творче завдання (студент виконує одне із запропонованих завдань)

 1. Скласти проект колективного договору.

 2. Провести аналіз не менше 4 – х колективних договорів.^ IV. Рекомендовані наукові джерела та законодавчі акти:

Наукові джерела:

 1. Акопов Е.М. Локальное правовое регулирование труда на предприятиях // Правоведение. – 1989.- № 2. – С. 28-32.

 2. Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование. – Л., 1985.

 3. Лобанова О.В. Додаткова відпустка за ненормований робочий день в умовах неповного робочого часу // Податки та бухгалтерський облік. - 2002. - № 73(527). – С. 20-21.

 4. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – 2-ге вид., доп. та переробл. К.: А.С.К., 2001.

 5. Трудове право України: [для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. П.Д. Пилипенка. – 4-ет вид. переробл. і доповн. – К.: Ін Юре, 2010. – 536 с.

 6. Трудове право України: Навчальний посібник. – Вид. – 3-тє, перероб і доп. / За ред П.Д. Пилипенка. – К.: Істина,2009. – 208 с.

 7. Трудове право України: Підручник / За ред Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – К.: Т-во «Згнання», КОО, 2000.

 8. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики: Науково-практичне видання / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2010. – 464 с.

 9. Киселев И. Я. Сравнительное трудовое право : учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — 360 с.

 10. Киселев И. Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в постиндустриальное общество). - М. : ЗАО „Бизнес-школа „Интел-Синтез” совместно с ООО „Журнал „Управление персоналом”, 2003. — 160 с.

 11. Панасюк О. Про «внутрішній трудовий розпорядок» як категорію трудового права // Право України. — 2005. — № 4. — С. 100—104.

 12. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Л., 1999.

 13. Пилипенко П.Д Про участь профспілок у трудових правовідносинах у світлі Закону України «Про професійні спілки їх права та гарантії їх діяльності» // Право України. - 1999. - № 9. – С. 81.

 14. Прокопенко В. І. Трудове право України : підручн. — [вид. 3-тє, перероб. та доповн.]. — Х. : Консул, 2002. — 528 с.

 15. Рогалева Г.А. Локальное регулирование условий труда и система источников трудового права. Монография. – М.: ООО «Интел-синтез АПР», 2003. – 152с.

 16. Смирнов В. Н. Внутренний трудовой распорядок на предприятии.— Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1980. —159 с.

 17. Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К.,2000.

 18. Трудове право України : Академ. курс : підруч. / [А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хуторян. — К. : Видавництво А.С.К., 2004. — 608 с.

 19. Швайковська В.М. Локальне нормативно-правове регулювання праці в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2007. — 19 с.


Законодавчі акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної ради України. - 1996. - № 30 .- ст. 141.

 2. Кодекс Законів про Працю України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – додаток до № 50. – ст. 375.

 3. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1992 року № 3356 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №36. - ст. 361

 4. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-ХІV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 38. - ст. 1889.

 5. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №17. - ст. 121

 6. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694 - ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №49. - ст. 668

 7. Закон України «Про організації роботодавців» від 24 травня 2001 року № 2436-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №32. - ст. 171

 8. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року № 137/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 34. - ст. 227

 9. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року № 2862-VІ // Офіційний вісник України. - 2011. - № 3. - ст. 168

 10. Закон України «Про відпустки» № 504/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997.-№ 2. – ст. 4.

 11. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1997.-№ 2. – ст. 4.

 12. Постанова Кабінету міністрів України «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів» від 5 квітня 1994 року № 225 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. - № 8. – Ст. 193.

 13. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені Постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальний питань за погодженням з ВЦРПС від 20 липня 1984 року № 213 // Баланс. – 2002. - № 9-10 (спецвипуск).

 14. Роз’яснення Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю Міністерства праці та соціальної політики «Щодо встановлення меншої норми тривалості норми робочого часу, скороченої тривалості робочого часу, запровадження робіт на умовах неповного робочого часу та правомірності надання відпусток без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням у разі простою з незалежних від працівника причин» від 15 лютого 2001 року № 10-171 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 17.

 15. Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства, затверджені Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31 березня 1999 року № 44 // Праця і зарплата. – 1999. - № 11  1   2   3

Схожі:

В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconЗавдання для самостійної роботи студентів, які вивчають спецкурс «Локально-правове регулювання трудових відносин»
На підставі узагальнення та аналізу наукових джерел та вітчизняного законодавства з’ясуйте поняття та сферу локально-правового регулювання...
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconПрограма спецкурсу
Локально правове регулювання трудових відносин. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний факультет...
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconМетодичні вказівки до самостійної і практичної робіт студентів з дисципліни "Правове регулювання відносин власності" для студентів спеціальностей 060 101, 060100 "Правознавство"
Правове регулювання відносин власності” для студентів спеціальностей 060 101, 060100 “Правознавство”
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconО. В. Куцурубова-Шевченко про правове положення вищих навчальних закладів в інноваційних відносинах
Водночас навчальні заклади мають законне право самостійно заробляти гроші. Правове становище внз як суб’єкта відносин дпп дозволяє...
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconЄ. В. Ткаченко Конституційно-правове регулювання мовних відносин: порівняльний аспект
Національно-мовні відносини як об’єкт правового регулювання. Правовий режим мов
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права та психології Кафедра історії держави І права
«правове регулювання міжнаціональних відносин в україні: історія І сучасність»
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права та психології Кафедра історії держави І права
«правове регулювання міжнаціональних відносин в україні: історія І сучасність»
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Завдання для самостійної роботи студентів зі спецкурсу «правове регулювання трудових відносин державних службовців»
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconТематика та календарний план практичних занять з патентознавСтва для студентів
Поняття права інтелектуальної власності. Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні....
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconШановні колеги! Донецький університет економіки та права Інститут права Кафедра адміністративно-правових дисциплін запрошує вас взяти участь у заочній Міжнародній
«Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин в умовах адаптації позитивного досвіду Європейського Союзу»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи