В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин icon

В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин
Скачати 456.3 Kb.
НазваВ. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин
Сторінка2/3
Дата10.03.2013
Розмір456.3 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
Тема 4. Локально-правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку (2 год.)


І. Основні питання

 1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку та його локально-правове регулювання.

 2. Локально-правові акти, які зумовлюють дотримання внутрішнього трудового розпорядку.

 3. Правила внутрішнього трудового розпорядку та їх місце у системі джерел трудового права України. Загальні та галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку.

 4. Прийняття та внесення змін до правил внутрішнього трудового розпорядку. Зміст правил внутрішнього трудового розпорядку.

 5. Поняття, види заохочень та їх локально-правове регулювання.

 6. Поняття та види посадових інструкцій. Їх значення у забезпеченні внутрішнього трудового розпорядку.

 7. Порядок затвердження та зміст посадових інструкцій. Внесення до них змін та доповнень.


ІІ. Питання для самоконтролю

 1. Уважно проаналізуйте правила внутрішньої господарської діяльності, які встановлюють умови провадження господарської діяльності сільськогосподарських кооперативів та порівняйте їх з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 2. Як співвідносяться правила внутрішнього трудового розпорядку із законодавством про працю та типовими правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 3. Чи може роботодавець передбачити у проекті правил внутрішнього трудового розпорядку умови, які не закріплені типовими правилами. Уважно проаналізуйте зміст типових правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених Постановою Державного Комітету СРСР з праці та соціальних питань за погодженням із ВЦРПС від 20 липня 1984 року № 213, та вкажіть яким повинен бути зміст сучасних правил внутрішнього трудового розпорядку.

 4. Вкажіть юридичні наслідки відсутності на підприємстві, установі, організації правил внутрішнього трудового розпорядку.

 5. Порівняйте зміст правил внутрішнього розпорядку із умовами колективного договору, передбачених вітчизняним законодавством. Можливо правил внутрішнього розпорядку не потрібно.

 6. Чи можна ухвалювати правила внутрішнього трудового розпорядку в структурному підрозділі товариства з обмеженою відповідальністю чи акціонерко товариства.

 7. Як співвідносяться посадові інструкції та правила внутрішнього трудового розпорядку

 8. Яким повинен бути порядок внесення змін до посадових інструкцій, якщо на законодавчому рівні він не встановлений.

 9. Чи може роботодавець вимагати виконання обов’язків передбачених посадовою інструкцією у випадку не повідомлення працівника про наявність такої інструкції.

 10. Чи є типові посадові інструкції локально-правовим актами. Які юридичні наслідки настають для працівника і роботодавця у випадку не затвердження останнім посадових інструкцій на підставі типових.


ІІІ. Творче завдання. (студент виконує одне із запропонованих завдань)

 1. Скласти проект правил внутрішнього трудового розпорядку.

 2. Скласти проекти посадових інструкцій керівника товариства з обмеженою відповідальністю, його заступника (заступників), юристконсульта, бухгалтера.IV. Рекомендовані наукові джерела та законодавчі акти:

Наукові джерела:

 1. Акопов Е.М. Локальное правовое регулирование труда на предприятиях // Правоведение. – 1989.- № 2. – С. 28-32.

 2. Башмакова Н. Про статус керівника підприємства, установи, організації: деякі невирішені питання // Право України. – 1999. - № 2. – С. 86.

 3. Кондратьєв Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное стимулирование. - Издательское обьединение «Вища школа», Львов 1973. – С. 159.

 4. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – 2-ге вид., доп. та переробл. К.: А.С.К., 2001.

 5. Трудове право України: [для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. П.Д. Пилипенка. – 4-ет вид. переробл. і доповн. – К.: Ін Юре, 2010. – 536 с.

 6. Трудове право України: Навчальний посібник. – Вид. – 3-тє, перероб і доп. / За ред П.Д. Пилипенка. – К.: Істина,2009. – 208 с.

 7. Трудове право України: Підручник / За ред Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – К.: Т-во «Згнання», КОО, 2000.

 8. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики: Науково-практичне видання / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2010. – 464 с.

 9. Киселев И. Я. Сравнительное трудовое право : учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — 360 с.

 10. Киселев И. Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в постиндустриальное общество). - М. : ЗАО „Бизнес-школа „Интел-Синтез” совместно с ООО „Журнал „Управление персоналом”, 2003. — 160 с.

 11. Панасюк О. Про «внутрішній трудовий розпорядок» як категорію трудового права // Право України. — 2005. — № 4. — С. 100—104.

 12. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Л., 1999.

 13. Пилипенко П.Д Про участь профспілок у трудових правовідносинах у світлі Закону України «Про професійні спілки їх права та гарантії їх діяльності» // Право України. - 1999. - № 9. – С. 81.

 14. Прокопенко В. І. Трудове право України : підручн. — [вид. 3-тє, перероб. та доповн.]. — Х. : Консул, 2002. — 528 с.

 15. Смирнов В. Н. Внутренний трудовой распорядок на предприятии.— Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1980. —159 с.

 16. Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К.,2000.

 17. Трудове право України : Академ. курс : підруч. / [А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хуторян. — К. : Видавництво А.С.К., 2004. — 608 с.

 18. Швайковська В.М. Локальне нормативно-правове регулювання праці в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2007. — 19 с.


Законодавчі акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної ради України. - 1996. - № 30 .- ст. 141.

 2. Кодекс Законів про Працю України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – додаток до № 50. – ст. 375.

 3. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1992 року № 3356 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №36. - ст. 361

 4. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-ХІV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 38. - ст. 1889.

 5. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1997.-№ 2. – ст. 4.

 6. Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року № 1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» // Відомості Верховної Ради України 1991. - № 46. – ст. 621.

 7. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені Постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальний питань за погодженням з ВЦРПС від 20 липня 1984 року № 213 // Баланс. – 2002. - № 9-10 (спецвипуск).

 8. Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств охорони здоров’я України, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2000 року № 204-о // Кадровик України. – 2009. - № 3.

 9. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників центрального апарату Міністерства транспорту та зв'язку України, затверджені Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 3 березня 2010 року № 120 // Відомості Міністерства транспорту та зв'язку України. – 2010. - № 5-6.

 10. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії, затвердженні Постановою Центральної виборчої комісії від 12 травня 2005 року № 82.

 11. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Державного Комітету України по водному господарству, затверджені Наказом Держводгоспу України від 12 грудня 2003 року № 349 // Кадровик України, 2009. - № 3.

 12. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників центрального апарату Міністерства аграрної політики України, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 17 лютого 2004 року № 39.

 13. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників системи органів Державної судової адміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації України, затверджені Наказом Державної судової адміністрації України від 30 червня 2004 року № 109/04.

 14. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників центрального апарату Державної судової адміністрації України, затверджені Наказом Державної судової адміністрації України від 30 червня 2004 року № 108/04.

 15. Наказ Державної судової адміністрації України «Про затвердження Типових інструкцій працівників апарату місцевого суду» від 20 липня 2005 року № 86.

 16. Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Про посадові інструкції працівників» від 3 жовтня 2005 року № 36-508 // Головбух. – 2005. - № 45.

 17. Наказ Головного управління держслужби України «Про затвердження Примірних посадових інструкцій для головних спеціалістів територіальних органів Головдержслужби України» від 31 березня 2009 року № 101.

 18. Наказ Державної митної служби України «Про порядок роботи з посадовими інструкціями в митній службі України» від 25 квітня 2008 року №  428.

 19. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1, затверджений Наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29 грудня 2004 року № 336.

 20. Класифікатор професій ДК 003 2010, затверджений Наказом Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів», від 28 липня 2010 року № 327.

 21. Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене Наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 29 січня 1998 року № 9 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 14. – ст. 557.

 22. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132.Тема 5. Локально-правове регулювання робочого часу та часу відпочинку за трудовим правом України (2 год.).


І. Основні питання

 1. Поняття та види робочого часу та його локально-правове за трудовим правом України.

 2. Локально-правове визначення тривалості нормального, скороченого та неповного робочого часу.

 3. Графіки змінності. Їх запровадження та правове значення.

 4. Локально-правове регулювання режимів робочого часу.

  1. Локально-правове регулювання загальних режимів робочого часу.

  2. Локально-правове регулювання спеціальних режимів робочого часу.

 1. Локально-правове регулювання часу відпочинку.

 2. Визначення тривалості часу відпочинку локально-правовими актами.

 3. Локально-правове регулювання відпусток за трудовим правом України.

  1. Графіки відпусток: поняття та їх юридичне значення.

  2. Визначення тривалості щорічних відпусток.

  3. Локально-правове регулювання відпусток без збереження заробітної плати.


ІІ. Питання для самоконтролю.

 1. Запропонуйте власне визначення поняття робочого часу та часу відпочинку за трудовим правом України. Чи потрібне їх закріплення у вітчизняному законодавстві.

 2. Наведіть критерії розмежування неповного та скороченого робочого часу.

 3. Чи правомірним буде твердження, що роботодавець компенсує зменшення тривалості нормального робочого часу власним коштом.

 4. Уважно проаналізуйте положення Закону про колективні договори та угоди, а також ст. 51 Кодексу Законів про Працю України. Чи можна передбачити у колективному договорі додаткові категорії осіб щодо встановлення їм скороченого робочого часу.

 5. Спробуйте визначити підстави та умови запровадження графіку змінності на підприємстві.

 6. Чи може тривалість робочого часу при п’ятиденному робочому тижні становити 9 чи 10 годин. Відповідь обґрунтуйте.

 7. Чи правомірним буде встановлення працівнику режиму гнучкого робочого часу, якщо це не передбачено колективним договором.

 8. Назвіть умови запровадження на підприємстві ненормованого робочого часу.

 9. Назвіть види часу відпочинку, тривалість яких безпосередньо встановлюється локально-правовими актами.

 10. Чи виникає у працівників право на відпустку, якщо на підприємстві, установі, організації не затверджено графіку відпусток.

 11. Обґрунтуйте, чи можуть працівники отримувати щорічні додаткові відпустки більшої тривалості, а ніж це передбачено Законом про відпустки.

 12. Чи можна колективним договором змінити законодавчо встановлений порядок надання відпусток та перерв.


ІІІ. Творче завдання (підготувати у реферативній формі доповіді на одну із запропонованих тем):

 1. Локально-правове регулювання підсумованого обліку робочого часу.

 2. Локально-правове регулювання відпусток без збереження заробітної плати.^ IV. Рекомендовані наукові джерела та законодавчі акти:

Наукові джерела:

 1. Акопов Е.М. Локальное правовое регулирование труда на предприятиях // Правоведение. – 1989.- № 2. – С. 28-32.

 2. Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование. – Л., 1985.

 3. Башмакова Н. Про статус керівника підприємства, установи, організації: деякі невирішені питання // Право України. – 1999. - № 2. – С. 86.

 4. Вкенедиктов В.С., Венедиктова В.С. Рабочее время и время отдыха по действующему законодательству о труде Украины: Учеб. Пособие – Харьков: Ун-т внутр.дел, 1998. – 51с.

 5. Венедиктова В. Регулювання ненормованого робочого часу в умовах ринкової економіки // Право України. – 1999. - № 7.

 6. Гордієнко М.І. Окремі проблеми правового регулювання робочого часу та часу выдпочинку // Кодифкація трудового законодавства України: стан і перпсективи. – К., 2000. – С. 123-126.

 7. Лобанова О.В. Додаткова відпустка за ненормований робочий день в умовах неповного робочого часу // Податки та бухгалтерський облік. - 2002. - № 73(527). – С. 20-21.

 8. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – 2-ге вид., доп. та переробл. К.: А.С.К., 2001.

 9. Трудове право України: [для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. П.Д. Пилипенка. – 4-ет вид. переробл. і доповн. – К.: Ін Юре, 2010. – 536 с.

 10. Трудове право України: Навчальний посібник. – Вид. – 3-тє, перероб і доп. / За ред П.Д. Пилипенка. – К.: Істина,2009. – 208 с.

 11. Трудове право України: Підручник / За ред Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – К.: Т-во «Згнання», КОО, 2000.

 12. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики: Науково-практичне видання / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2010. – 464 с.

 13. Киселев И. Я. Сравнительное трудовое право : учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — 360 с.

 14. Киселев И. Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в постиндустриальное общество). - М. : ЗАО „Бизнес-школа „Интел-Синтез” совместно с ООО „Журнал „Управление персоналом”, 2003. — 160 с.

 15. Процевський А.И. Рабочее время и рабочий день по советскому трудовому праву. – М.: Госюриздат, 1963.

 16. Прокопенко В. І. Трудове право України : підручн. — [вид. 3-тє, перероб. та доповн.]. — Х. : Консул, 2002. — 528 с.

 17. Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К.,2000.

 18. Сыроватская Л.А. О правовом регулировании рабочего времени. – М., 1981.

 19. Трудове право України : Академ. курс : підруч. / [А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хуторян. — К. : Видавництво А.С.К., 2004. — 608 с.

 20. Швайковська В.М. Локальне нормативно-правове регулювання праці в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2007. — 19 с.

 21. Ярхо А.В. Время отдыха. – М: Профиздат, 1980.


Законодавчі акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної ради України. - 1996. - № 30 .- ст. 141.

 2. Кодекс Законів про Працю України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – додаток до № 50. – ст. 375.

 3. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-ХІV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 38. - ст. 1889.

 4. Закон України «Про відпустки» № 504/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997.-№ 2. – ст. 4.

 5. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1997.-№ 2. – ст. 4.

 6. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені Постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальний питань за погодженням з ВЦРПС від 20 липня 1984 року № 213 // Баланс. – 2002. - № 9-10 (спецвипуск).

 7. Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств охорони здоров’я України, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2000 року № 204-о // Кадровик України. – 2009. - № 3.

 8. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників центрального апарату Міністерства транспорту та зв'язку України, затверджені Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 3 березня 2010 року № 120 // Відомості Міністерства транспорту та зв'язку України. – 2010. - № 5-6.

 9. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії, затвердженні Постановою Центральної виборчої комісії від 12 травня 2005 року № 82.

 10. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Державного Комітету України по водному господарству, затверджені Наказом Держводгоспу України від 12 грудня 2003 року № 349 // Кадровик України, 2009. - № 3.

 11. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників центрального апарату Міністерства аграрної політики України, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 17 лютого 2004 року № 39.

 12. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників системи органів Державної судової адміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації України, затверджені Наказом Державної судової адміністрації України від 30 червня 2004 року № 109/04.

 13. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників центрального апарату Державної судової адміністрації України, затверджені Наказом Державної судової адміністрації України від 30 червня 2004 року № 108/04.

 14. Постанова Секретаріату ВЦРПС і Міністерства охорони здоров’я СРСР «Про затвердження Основних положень про вахтовий метод організації робіт» від 31 грудня 1987 року № 794/33-82.

 15. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджені Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 року № 7 // Праця і зарплата. – 1997. - № 23.

 16. Роз’яснення Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю Міністерства праці та соціальної політики «Щодо встановлення меншої норми тривалості норми робочого часу, скороченої тривалості робочого часу, запровадження робіт на умовах неповного робочого часу та правомірності надання відпусток без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням у разі простою з незалежних від працівника причин» від 15 лютого 2001 року № 10-171 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 17.

 17. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу» від 4 жовтня 2006 року № 359 // Праця і зарплата. – 2006 року. - № 39.Тема 6. Локально-правове регулювання оплати праці (2 год.)


І. Основні питання.

 1. Поняття локально-правового регулювання оплати праці.

 2. Правові засади оплати праці на підприємстві, установі, організації.

 3. Тарифна система оплати праці – основа визначення заробітної плати працівників.

 4. Локально-правове регулювання почасової та відрядної систем оплати праці на підприємстві, установи, організації.

 5. Локально-правове забезпечення схеми посадових окладів.

 6. Локально-правове регулювання безтарифних систем оплати праці.

 7. Форми виплати заробітної плати та їх закріплення у локальних актах.

 8. Поняття, види премій та їх локально-правове забезпечення.


ІІ. Питання для самоконтролю.

 1. Співвідношення локального та централізованого регулювання оплати праці на підприємстві.

 2. Чи може мінімальна заробітна плата бути меншою за встановлений законодавством розмір.

 3. Чи може оплата праці працівників бути меншою за встановлений колективними угодами рівень, за умови, що роботодавець не приймав участі в їх укладенні.

 4. Наведіть приклади відрядних систем оплати праці.

 5. Чи можна колективним договором розширити перелік натуральних виплат заробітної плати. Відповідь обґрунтуйте.

 6. Назвіть відмінності схеми посадових окладів від тарифної сітки.

 7. У яких випадках законодавство передбачає введення на підприємстві безтарифних систем оплати праці.

 8. Наведіть приклади надання премій на підприємстві, установі, організації. Чи можна передбачати премії у зв’язку із настанням Нового року, Різдва Христового, 8 Березня, Дня матері тощо.


ІІІ. Творче завдання (студент виконує одне із запропонованих завдань):

 1. Підготуйте розділ про оплату праці в колективному договорі.

 2. Запропонуйте власні відрядні системи оплати праці та вкажіть чим вони відрізняються від інших.^ IV. Рекомендовані наукові джерела та законодавство:

Наукові джерела:

 1. Акопов Е.М. Локальное правовое регулирование труда на предприятиях // Правоведение. – 1989.- № 2. – С. 28-32.

 2. Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование. – Л., 1985.

 3. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – 2-ге вид., доп. та переробл. К.: А.С.К., 2001.

 4. Трудове право України: [для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. П.Д. Пилипенка. – 4-ет вид. переробл. і доповн. – К.: Ін Юре, 2010. – 536 с.

 5. Трудове право України: Навчальний посібник. – Вид. – 3-тє, перероб і доп. / За ред П.Д. Пилипенка. – К.: Істина,2009. – 208 с.

 6. Трудове право України: Підручник / За ред Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – К.: Т-во «Згнання», КОО, 2000.

 7. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики: Науково-практичне видання / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2010. – 464 с.

 8. Киселев И. Я. Сравнительное трудовое право : учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — 360 с.

 9. Киселев И. Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в постиндустриальное общество). - М. : ЗАО „Бизнес-школа „Интел-Синтез” совместно с ООО „Журнал „Управление персоналом”, 2003. — 160 с.

 10. Прокопенко В. І. Трудове право України : підручн. — [вид. 3-тє, перероб. та доповн.]. — Х. : Консул, 2002. — 528 с.

 11. Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К.,2000.

 12. Трудове право України : Академ. курс : підруч. / [А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хуторян. — К. : Видавництво А.С.К., 2004. — 608 с.

 13. Швайковська В.М. Локальне нормативно-правове регулювання праці в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2007. — 19 с.


Законодавчі акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної ради України. - 1996. - № 30 .- ст. 141.

 2. Кодекс Законів про Працю України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – додаток до № 50. – ст. 375.

 3. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1992 року № 3356 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №36. - ст. 361

 4. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №17. - ст. 121

 5. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1997.-№ 2. – ст. 4.

 6. Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства, затверджені Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31 березня 1999 року № 44 // Праця і зарплата. – 1999. - № 11

 7. Постанова Пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999 року № 13 // Праця і зарплата 2000 року. - № 13.1   2   3

Схожі:

В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconЗавдання для самостійної роботи студентів, які вивчають спецкурс «Локально-правове регулювання трудових відносин»
На підставі узагальнення та аналізу наукових джерел та вітчизняного законодавства з’ясуйте поняття та сферу локально-правового регулювання...
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconПрограма спецкурсу
Локально правове регулювання трудових відносин. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний факультет...
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconМетодичні вказівки до самостійної і практичної робіт студентів з дисципліни "Правове регулювання відносин власності" для студентів спеціальностей 060 101, 060100 "Правознавство"
Правове регулювання відносин власності” для студентів спеціальностей 060 101, 060100 “Правознавство”
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconО. В. Куцурубова-Шевченко про правове положення вищих навчальних закладів в інноваційних відносинах
Водночас навчальні заклади мають законне право самостійно заробляти гроші. Правове становище внз як суб’єкта відносин дпп дозволяє...
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconЄ. В. Ткаченко Конституційно-правове регулювання мовних відносин: порівняльний аспект
Національно-мовні відносини як об’єкт правового регулювання. Правовий режим мов
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права та психології Кафедра історії держави І права
«правове регулювання міжнаціональних відносин в україні: історія І сучасність»
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права та психології Кафедра історії держави І права
«правове регулювання міжнаціональних відносин в україні: історія І сучасність»
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Завдання для самостійної роботи студентів зі спецкурсу «правове регулювання трудових відносин державних службовців»
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconТематика та календарний план практичних занять з патентознавСтва для студентів
Поняття права інтелектуальної власності. Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні....
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconШановні колеги! Донецький університет економіки та права Інститут права Кафедра адміністративно-правових дисциплін запрошує вас взяти участь у заочній Міжнародній
«Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин в умовах адаптації позитивного досвіду Європейського Союзу»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи