В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин icon

В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин
Скачати 456.3 Kb.
НазваВ. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин
Сторінка3/3
Дата10.03.2013
Розмір456.3 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
Тема 7. Локально-правове регулювання охорони праці (2 год.)


І. Основні питання

 1. Поняття локально-правового регулювання охорони праці.

 2. Поняття та система локально-правових актів у сфері охорони праці. Значення типових актів з охорони праці у забезпеченні її правового регулювання.

 3. Затвердження та скасування локально-правових актів з охорони праці.

 4. Інструкції з охорони праці, їх опрацювання та значення.

 5. Локально-правове регулювання навчання, інструктажу та перевірки знань з питань охорони праці.

 6. Локально-правове забезпечення діяльності служби та комісії з охорони праці.

 7. Локально-правове регулювання контролю й нагляду за охороною праці.


ІІ. Питання для самоконтролю.

 1. Яке співвідношення між централізованим та локально-правовим регулюванням охорони праці.

 2. Запропонуйте власні критерії класифікації локально-правових актів з охорони праці.

 3. Уважно проаналізуйте Закон про охорону праці та з’ясуйте коло суб’єктів, для яких передбачена посадова інструкція з охорони праці.

 4. Назвіть підстави запровадження локально-правових актів з охорони праці на підприємстві, установи, організації.

 5. Чи правильне твердження, що внесення змін до інструкції з охорони зумовлює зміни в організації виробництва та праці.

 6. На підставі узагальнення та аналізу законодавства України про охорону праці назвіть суб’єктів вступного інструктажу з охорони праці. Чи повинні такий інструктаж проходити студенти вищих навчальних закладів у зв’яжу із проходженням ними виробничої (переддипломної) практики.

 7. Назвіть юридичні наслідки відмови працівника від проходження ним навчання з охорони праці.

 8. Чи потрібне існування комісії з охорони праці, якщо її рішення носять рекомендаційний характер.

 9. Виділіть форми здійснення нагляду та контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.


ІІІ. Творче завдання (студент виконує одне із запропонованих завдань):

 1. Складіть систему локально-правових актів з охорони праці.

 2. Підготуйте проекти положень про службу та комісію з охорони праці.IV. Рекомендовані наукові джерела та законодавство:

Наукові джерела:

 1. Акопов Е.М. Локальное правовое регулирование труда на предприятиях // Правоведение. – 1989.- № 2. – С. 28-32.

 2. Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование. – Л., 1985.

 3. Башмакова Н. Про статус керівника підприємства, установи, організації: деякі невирішені питання // Право України. – 1999. - № 2. – С. 86.

 4. Кашанина Т.В. Соотношение централизованного и децентрализованного правового регулирования // Правоведение. – 1991. - ;№ 4.

 5. Козак З.Я. Правове регулювання охорони праці: Навчальний посібник. – Л., 2003.

 6. Кондратьєв Р.І. Локальні норми права. – Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницьк – 2001. – Ст. 70

 7. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – 2-ге вид., доп. та переробл. К.: А.С.К., 2001.

 8. Трудове право України: [для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. П.Д. Пилипенка. – 4-ет вид. переробл. і доповн. – К.: Ін Юре, 2010. – 536 с.

 9. Трудове право України: Навчальний посібник. – Вид. – 3-тє, перероб і доп. / За ред П.Д. Пилипенка. – К.: Істина,2009. – 208 с.

 10. Трудове право України: Підручник / За ред Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – К.: Т-во «Згнання», КОО, 2000.

 11. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики: Науково-практичне видання / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2010. – 464 с.

 12. Киселев И. Я. Сравнительное трудовое право : учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — 360 с.

 13. Киселев И. Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в постиндустриальное общество). - М. : ЗАО „Бизнес-школа „Интел-Синтез” совместно с ООО „Журнал „Управление персоналом”, 2003. — 160 с.

 14. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Л., 1999.

 15. Пилипенко П.Д Про участь профспілок у трудових правовідносинах у світлі Закону України «Про професійні спілки їх права та гарантії їх діяльності» // Право України. - 1999. - № 9. – С. 81.

 16. Прокопенко В. І. Трудове право України : підручн. — [вид. 3-тє, перероб. та доповн.]. — Х. : Консул, 2002. — 528 с.

 17. Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К.,2000.

 18. Трудове право України : Академ. курс : підруч. / [А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хуторян. — К. : Видавництво А.С.К., 2004. — 608 с.

 19. Швайковська В.М. Локальне нормативно-правове регулювання праці в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2007. — 19 с.


Законодавчі акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної ради України. - 1996. - № 30 .- ст. 141.

 2. Кодекс Законів про Працю України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – додаток до № 50. – ст. 375.

 3. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1992 року № 3356 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №36. - ст. 361

 4. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-ХІV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 38. - ст. 1889.

 5. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694 - ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №49. - ст. 668

 6. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені Постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальний питань за погодженням з ВЦРПС від 20 липня 1984 року № 213 // Баланс. – 2002. - № 9-10 (спецвипуск).

 7. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджене Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15 // Офіційний вісник України. – 2009. - № 8. – ст. 455.

 8. Типове положення про службу охорони праці, затверджене Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 48. – ст. 3191.

 9. Типове положення про комісію з питань охорони праці, затверджене Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 березня 2007 року № 55 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 26. – ст. 1069.

 10. Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене Наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 29 січня 1998 року № 9 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 14. – ст. 557.

 11. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132.^ Загальний перелік наукових джерел та законодавчих актів із спецкурсу «Локально-правове регулювання трудових відносин»

Наукові джерела:

 1. Акопов Е.М. Локальное правовое регулирование труда на предприятиях // Правоведение. – 1989.- № 2. – С. 28-32.

 2. Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование. – Л., 1985.

 3. Башмакова Н. Про статус керівника підприємства, установи, організації: деякі невирішені питання // Право України. – 1999. - № 2. – С. 86.

 4. Вкенедиктов В.С., Венедиктова В.С. Рабочее время и время отдыха по действующему законодательству о труде Украины: Учеб. Пособие – Харьков: Ун-т внутр.дел, 1998. – 51с.

 5. Венедиктова В. Регулювання ненормованого робочого часу в умовах ринкової економіки // Право України. – 1999. - № 7.

 6. Гордієнко М.І. Окремі проблеми правового регулювання робочого часу та часу выдпочинку // Кодифкація трудового законодавства України: стан і перпсективи. – К., 2000. – С. 123-126.

 7. Кашанина Т.В. Соотношение централизованного и децентрализованного правового регулирования // Правоведение. – 1991. - ;№ 4.

 8. Козак З.Я. Правове регулювання охорони праці: Навчальний посібник. – Л., 2003.

 9. Кондратьєв Р.І. Локальні норми права. – Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницьк – 2001. – Ст. 70

 10. Кондратьєв Р.И. Сочетание централизованого и локального правового регулирования трудовых отношеий. – Издательское обьединение «Вища школа», Львов 1977. – С. 145.

 11. Кондратьєв Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное стимулирование. - Издательское обьединение «Вища школа», Львов 1973. – С. 159.

 12. Краснояружский С.Г. Индивидуальное правовое регулирование. Общетеоретический аспект // Государство и право. - № 3.

 13. Лобанова О.В. Додаткова відпустка за ненормований робочий день в умовах неповного робочого часу // Податки та бухгалтерський облік. - 2002. - № 73(527). – С. 20-21.

 14. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – 2-ге вид., доп. та переробл. К.: А.С.К., 2001.

 15. Селіванов В., Діденко Н. Правова природа регулювання суспільних відносин // Право України. – 2000. - № 10.

 16. Трудове право України: [для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. П.Д. Пилипенка. – 4-ет вид. переробл. і доповн. – К.: Ін Юре, 2010. – 536 с.

 17. Трудове право України: Навчальний посібник. – Вид. – 3-тє, перероб і доп. / За ред П.Д. Пилипенка. – К.: Істина,2009. – 208 с.

 18. Трудове право України: Підручник / За ред Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – К.: Т-во «Згнання», КОО, 2000.

 19. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики: Науково-практичне видання / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2010. – 464 с.

 20. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права.- К., 2005.

 21. Киселев И. Я. Сравнительное трудовое право : учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — 360 с.

 22. Киселев И. Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в постиндустриальное общество). - М. : ЗАО „Бизнес-школа „Интел-Синтез” совместно с ООО „Журнал „Управление персоналом”, 2003. — 160 с.

 23. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою).- К.: Атака, 2008. – 412 с.

 24. Панасюк О. Про «внутрішній трудовий розпорядок» як категорію трудового права // Право України. — 2005. — № 4. — С. 100—104.

 25. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Л., 1999.

 26. Пилипенко П.Д Про участь профспілок у трудових правовідносинах у світлі Закону України «Про професійні спілки їх права та гарантії їх діяльності» // Право України. - 1999. - № 9. – С. 81.

 27. Пилипенко П. Окремі зауваження до проекту Кодексу України про працю // Право України. - 1996. - № 9. - С. 66.

 28. Процевський А.И. Рабочее время и рабочий день по советскому трудовому праву. – М.: Госюриздат, 1963.

 29. Прокопенко В. І. Трудове право України : підручн. — [вид. 3-тє, перероб. та доповн.]. — Х. : Консул, 2002. — 528 с.

 30. Рогалева Г.А. Локальное регулирование условий труда и система источников трудового права. Монография. – М.: ООО «Интел-синтез АПР», 2003. – 152с.

 31. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Х., 2005.

 32. Смирнов В. Н. Внутренний трудовой распорядок на предприятии.— Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1980. —159 с.

 33. Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К.,2000.

 34. Сыроватская Л.А. О правовом регулировании рабочего времени. – М., 1981.

 35. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / Відп. ред. Зайчук О.В., наук. Ред. Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 36. Трудове право України : Академ. курс : підруч. / [А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хуторян. — К. : Видавництво А.С.К., 2004. — 608 с.

 37. Червяков Н.Н. Система нормативного регулирования в обществе. – М., 1998.

 38. Швайковська В.М. Локальне нормативно-правове регулювання праці в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2007. — 19 с.

 39. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: монографія. — Харків : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. — 456 с.

 40. Ярхо А.В. Время отдыха. – М: Профиздат, 1980.


Законодавчі акти

 1. Конституція України // Відомості Верховної ради України. - 1996. - № 30 .- ст. 141.

 2. Кодекс Законів про Працю України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – додаток до № 50. – ст. 375.

 3. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1992 року № 3356 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №36. - ст. 361

 4. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-ХІV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 38. - ст. 1889.

 5. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №17. - ст. 121

 6. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694 - ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №49. - ст. 668

 7. Закон України «Про організації роботодавців» від 24 травня 2001 року № 2436-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №32. - ст. 171

 8. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року № 137/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 34. - ст. 227

 9. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року № 2862-VІ // Офіційний вісник України. - 2011. - № 3. - ст. 168

 10. Закон України «Про відпустки» № 504/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997.-№ 2. – ст. 4.

 11. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1997.-№ 2. – ст. 4.

 12. Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року № 1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» // Відомості Верховної Ради України 1991. - № 46. – ст. 621.

 13. Постанова Кабінету міністрів України «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів» від 5 квітня 1994 року № 225 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. - № 8. – Ст. 193.

 14. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені Постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальний питань за погодженням з ВЦРПС від 20 липня 1984 року № 213 // Баланс. – 2002. - № 9-10 (спецвипуск).

 15. Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств охорони здоров’я України, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2000 року № 204-о // Кадровик України. – 2009. - № 3.

 16. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників центрального апарату Міністерства транспорту та зв'язку України, затверджені Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 3 березня 2010 року № 120 // Відомості Міністерства транспорту та зв'язку України. – 2010. - № 5-6.

 17. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії, затвердженні Постановою Центральної виборчої комісії від 12 травня 2005 року № 82.

 18. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Державного Комітету України по водному господарству, затверджені Наказом Держводгоспу України від 12 грудня 2003 року № 349 // Кадровик України, 2009. - № 3.

 19. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників центрального апарату Міністерства аграрної політики України, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 17 лютого 2004 року № 39.

 20. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників системи органів Державної судової адміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації України, затверджені Наказом Державної судової адміністрації України від 30 червня 2004 року № 109/04.

 21. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників центрального апарату Державної судової адміністрації України, затверджені Наказом Державної судової адміністрації України від 30 червня 2004 року № 108/04.

 22. Наказ Державної судової адміністрації України «Про затвердження Типових інструкцій працівників апарату місцевого суду» від 20 липня 2005 року № 86.

 23. Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Про посадові інструкції працівників» від 3 жовтня 2005 року № 36-508 // Головбух. – 2005. - № 45.

 24. Наказ Головного управління держслужби України «Про затвердження Примірних посадових інструкцій для головних спеціалістів територіальних органів Головдержслужби України» від 31 березня 2009 року № 101.

 25. Наказ Державної митної служби України «Про порядок роботи з посадовими інструкціями в митній службі України» від 25 квітня 2008 року №  428.

 26. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1, затверджений Наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29 грудня 2004 року № 336.

 27. Класифікатор професій ДК 003 2010, затверджений Наказом Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів», від 28 липня 2010 року № 327.

 28. Постанова Секретаріату ВЦРПС і Міністерства охорони здоров’я СРСР «Про затвердження Основних положень про вахтовий метод організації робіт» від 31 грудня 1987 року № 794/33-82.

 29. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджені Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 року № 7 // Праця і зарплата. – 1997. - № 23.

 30. Роз’яснення Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю Міністерства праці та соціальної політики «Щодо встановлення меншої норми тривалості норми робочого часу, скороченої тривалості робочого часу, запровадження робіт на умовах неповного робочого часу та правомірності надання відпусток без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням у разі простою з незалежних від працівника причин» від 15 лютого 2001 року № 10-171 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 17.

 31. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу» від 4 жовтня 2006 року № 359 // Праця і зарплата. – 2006 року. - № 39.

 32. Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства, затверджені Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31 березня 1999 року № 44 // Праця і зарплата. – 1999. - № 11

 33. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджене Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15 // Офіційний вісник України. – 2009. - № 8. – ст. 455.

 34. Типове положення про службу охорони праці, затверджене Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 48. – ст. 3191.

 35. Типове положення про комісію з питань охорони праці, затверджене Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 березня 2007 року № 55 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 26. – ст. 1069.

 36. Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене Наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 29 січня 1998 року № 9 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 14. – ст. 557.

 37. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132.

 38. Перелік робіт при виконанні яких може запроваджуватись колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, затверджений Наказом Міністерства праці України від 12 травня 1996 року № 43 // Юридична практика – 1996. - № 28.

 39. Перелік посад і робіт, що заміщуються чи виконуються працівниками з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатись письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження, обробку, продаж (відпуск), перевезення або застосування у процесі виробництва, Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, затверджений Постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з праці та соціальних питань і секретаріатом Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 28 грудня 1977 року № 447/27 // Бухгалтер. – 2006. - № 10.

 40. Лист Міністерства праці України від 27 травня 2008 року № 146/06/186-88 «Щодо укладення договору про повну матеріальну відповідальність» // Баланс. – 2008. - № 54.

 41. Постанова Пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999 року № 13 // Праця і зарплата 2000 року. - № 13.


1   2   3

Схожі:

В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconЗавдання для самостійної роботи студентів, які вивчають спецкурс «Локально-правове регулювання трудових відносин»
На підставі узагальнення та аналізу наукових джерел та вітчизняного законодавства з’ясуйте поняття та сферу локально-правового регулювання...
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconПрограма спецкурсу
Локально правове регулювання трудових відносин. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний факультет...
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconМетодичні вказівки до самостійної і практичної робіт студентів з дисципліни "Правове регулювання відносин власності" для студентів спеціальностей 060 101, 060100 "Правознавство"
Правове регулювання відносин власності” для студентів спеціальностей 060 101, 060100 “Правознавство”
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconО. В. Куцурубова-Шевченко про правове положення вищих навчальних закладів в інноваційних відносинах
Водночас навчальні заклади мають законне право самостійно заробляти гроші. Правове становище внз як суб’єкта відносин дпп дозволяє...
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconЄ. В. Ткаченко Конституційно-правове регулювання мовних відносин: порівняльний аспект
Національно-мовні відносини як об’єкт правового регулювання. Правовий режим мов
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права та психології Кафедра історії держави І права
«правове регулювання міжнаціональних відносин в україні: історія І сучасність»
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права та психології Кафедра історії держави І права
«правове регулювання міжнаціональних відносин в україні: історія І сучасність»
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Завдання для самостійної роботи студентів зі спецкурсу «правове регулювання трудових відносин державних службовців»
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconТематика та календарний план практичних занять з патентознавСтва для студентів
Поняття права інтелектуальної власності. Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні....
В. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин iconШановні колеги! Донецький університет економіки та права Інститут права Кафедра адміністративно-правових дисциплін запрошує вас взяти участь у заочній Міжнародній
«Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин в умовах адаптації позитивного досвіду Європейського Союзу»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи