Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Сторінка1/4
Дата10.03.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Юридичний факультет

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ГАРАНТІЇ


Спецкурс для спеціалістів юридичного факультету


Завдання для проведення практичних занять


Львів 2012


Федорович В. І., Барабаш Н. П.

Право приватної власності на землі в Україні та його гарантії. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2012.


Схвалено кафедрою трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка.


Протокол № ___ від «____» __________ 2012 р.


Друкується за рішенням видавничої комісії юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.


©Федорович В. І., Барабаш Н. П., 2012

Львівський національний університет

імені Івана Франка, видання

українською, 2012


^ ПРИМІРНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Денна форма навчанняз/п

Назва теми

Кількість годин

I.

II.

III.Загальна характеристика права приватної власності на землі в Україні

2 год.Правові підстави набуття права приватної власності на землі

2 год.Цивільно-правові способи набуття права приватної власності на землю

2 год.Набуття права приватної власності на землі на підставі виділення в натурі земельного паю

2 год.Правовий статус власників землі

2 год.Припинення права власності та інших прав на землю

2 год.Права на землю, похідні від права власності

2 год.

Всього:


14 год.
^ ТЕМА 1: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Загальна характеристика законодавства у сфері приватної власності на землю.

 2. Конституційні засади права приватної власності на землі в Україні.

 3. Поняття права приватної власності на землі та його особливості.

 4. Громадяни та юридичні особи як суб’єкти права приватної власності на землю.

 5. Об’єкти права приватної власності на землю.

 6. Зміст права приватної власності на землю.

 7. Особливості спільної власності на земельну ділянку та її види.

 8. Спільна часткова власність на земельну ділянку.

 9. Спільна сумісна власність на земельну ділянку.


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Особливості права приватної власності на землі сільськогосподарського призначення.

 2. Право приватної власності на землі житлової та громадської забудови.

 3. Особливості права приватної власності на землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.

 4. Особливості права приватної власності на землі оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення.

 5. Право приватної власності на землі лісогосподарського призначення, землі водного фонду.

 6. Право приватної власності на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.


^ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА


І Законодавство

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.


ІІ Судова практика

 1. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408&Count=500&

 2. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 6 – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua


ІІІ Основна навчальна та наукова література

 1. Земельне право України: підруч. / [Балюк Г. І., Коваленко Т. О., Носік В. В. та ін.]; за ред. В. В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2008. – 511 с.

 2. Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Семчика і П. Ф. Кулинина. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 423 с.

 3. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

 4. Земельне право України: Підручник / [Шульга М. В., Анісімова Г. В., Багай Н. О. і ін.]; за ред. докт. юрид наук, проф. М. В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

 5. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Андрейцев В. І., Балюк Г. І., Гетьман А. П. та ін.]; за заг. ред. В.І. Семчика. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007. – 896 с.

 6. Каракаш И. И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине: Научно-практ. пособие / Илья Иванович Каракаш. – К.: Истина, 2004. – 216 с.

 7. Крассов О. И. Право частной собственности на землю / О. И. Крассов. – М.: Юристъ, 2000. – 379 с.

 8. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

 9. Мірошниченко А. М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

 10. Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 600 с.

 11. Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / М. В. Шульга. – Х.: Консум, 1998. – 223 с.


ІV Додаткова навчальна та наукова література

 1. Андрейцев В. І. Конституційно-правові імперативи використання власності на землю / В. І. Андрейцев // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Вип. 58. – С. 96-99; Вип. 59. – С. 140-143.

 2. Андрейцев В. І Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії / Володимир Іванович Андрейцев. – К.: Знання, 2007. – 445 с.

 3. Бондар О. Г. Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / О. Г. Бондар. – К., 2005. – 20 с.

 4. Вівчаренко О. А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми) / Олег Антонович Вівчаренко. – Івано-Франківськ: ЗАТ „Надвірнянська друкарня”, 1998. – 179 с.

 5. Гуревський В. К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення / Гуревський В. К. – Одеса: Астропринт, 2000. – 136 с.

 6. Заставська Л. П. Право власності на землю в Україні (розвиток та основні риси): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / Л. П. Заставська. – К., 2003. – 19 с.

 7. Ковальчук Т. Г. Окремі аспекти права власності громадян України на земельні ділянки за новим Земельним кодексом України / Т. Г. Ковальчук // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2002. – № 48. – С. 249-253.

 8. Кулинич П. Ф. Конституційні аспекти правового статусу земельної власності в Україні / П. Ф. Кулинич // Правова держава. – 2006. – Вип. 17. – С. 273-284.

 9. Кулинич О. П. Право приватної власності на земельну ділянку як об’єкт цивільно-правового захисту / О. П. Кулинич // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім.. В. М. Корецького. – Випуск 53. – С. 401-406.

 10. Мироненко І. В. Зміст та межі здійснення права приватної власності на землю в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / І. В. Мироненко. – К., 2008. – 19 с.

 11. Мірошниченко А. М. Правові форми використання земель громадянами: курс лекцій / А. М. Мірошниченко. – К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2006. – 28 с.

 12. Носік В. В. Право власності на землю за Конституцією України / В. В. Носік // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 11. – С. 48-59.

 13. Носік В. В. Право власності на землю Українського народу: Монографія / Володимир Васильович Носік. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

 14. Сидор В. Д. Загальна характеристика конституційних основ земельного права України // В. Д. Сидор // Право і Безпека. – 2010. – №4 (36). – С. 230-234.

 15. Федорович В. І. Земля як об’єкт земельних відносин / В. І. Федорович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – Випуск 43. – С. 249-254.

 16. Федорович В. І. Конституційні засади земельного права України / В. І. Федорович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної конференції, 13-14 лютого 2002 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – С. 229-231.^ ТЕМА 2: ПРАВОВІ ПІДСТАВИ НАБУТТЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛІ


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Загальна характеристика підстав набуття права приватної власності на землю.

 2. Основні підстави та умови набуття права власності на землю громадянами та юридичними особами.

 3. Специфіка набуття права власності на землю іноземцями, особами без громадянства та іноземними юридичними особами.

 4. Особливості набуття права власності на землю територіальними громадами і державою.

 5. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян із земель державної та комунальної власності.

 6. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами.

 7. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність).

 8. Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на жилий будинок, будівлю або споруду.


^ ДОДАТКОВІ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Сформулюйте визначення та розмежуйте наступні поняття: «набуття прав на землі», «підстави набуття прав на землі», «набуття права власності на землі», «підстави набуття права власності на землі», «спосіб набуття права власності на землі», «правові форми набуття права власності на землі».

 2. Визначте та проведіть розмежування між такими поняттями: «підстави», «умови», «випадки» набуття права приватної власності на землі.

 3. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

 4. У чому полягають обмеження щодо набуття права власності на земельні ділянки іноземцями, особами без громадянства та іноземними юридичними особами?

 5. За яких умов іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи можуть набувати у приватну власність земельні ділянки?


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Судовий захист прав громадян при приватизації земельних ділянок.

 2. Проблеми правового регулювання набуття права власності на землі в Україні іноземцями та іноземними юридичними особами.

 3. Проблеми переходу прав на земельну ділянку при переході прав на жилий будинок, будівлю або споруду.


^ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА


І Законодавство

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

 4. Закон України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 1 липня 2004 року № 1952-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553.

 5. Постанова Верховної Ради України „Про прискорення земельної реформи та приватизації землі” від 13 березня 1992 року № 2200-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 25. – Ст. 355.

 6. Декрет Кабінету Міністрів України „Про приватизацію земельних ділянок” від 26 грудня 1992 року № 15-92 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 10. – Ст. 79 (втратив чинність на підставі Закону України від 14 вересня 2006 року № 139-V)

 7. Указ Президента України „Про приватизацію автозаправних станцій, що реалізують паливно-мастильні матеріали виключно населенню” від 29 грудня 1993 року № 612/93 // http://zakon1.rada.gov.ua


ІІ Судова практика

 1. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408&Count=500&

 2. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 6 – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

ІІІ Основна навчальна та наукова література

 1. Земельне право України: підруч. / [Балюк Г. І., Коваленко Т. О., Носік В. В. та ін.]; за ред. В. В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2008. – 511 с.

 2. Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Семчика і П. Ф. Кулинина. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 423 с.

 3. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

 4. Земельне право України: Підручник / [Шульга М. В., Анісімова Г. В., Багай Н. О. і ін.]; за ред. докт. юрид наук, проф. М. В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

 5. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Андрейцев В. І., Балюк Г. І., Гетьман А. П. та ін.]; за заг. ред. В.І. Семчика. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007. – 896 с.

 6. Каракаш И. И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине: Научно-практ. пособие / Илья Иванович Каракаш. – К.: Истина, 2004. – 216 с.

 7. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

 8. Мірошниченко А. М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

 9. Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 600 с.

 10. Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / М. В. Шульга. – Х.: Консум, 1998. – 223 с.


ІV Додаткова навчальна та наукова література

 1. Бевз О. В. Особливості права власності на земельні ділянки іноземців в Україні / О. В. Бевз // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія юридичні науки. – 2005. – Випуск 63-64. – С. 108-110.

 2. Вівчаренко О. А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми) / Олег Антонович Вівчаренко. – Івано-Франківськ: ЗАТ „Надвірнянська друкарня”, 1998. – 179 с.

 3. Гринько С. В. Право набувальної давності: лекція з предмета „Правові форми використання земель громадянами” / С. В. Гринько. – К.: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2006. – С. 26-28.

 4. Держкомзем роз’яснює щодо набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю // Землевпорядний вісник. – 2009. – № 4. – С 41.

 5. Дмух М. Способи набуття громадянами права власності на землю: поняття і класифікація / М. Дмух // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2002. – Випуск 37. – С. 373-377.

 6. Дремлюга К. О. Підстави набуття прав на землю громадянами України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / К. О. Дремлюга. – К., 2010. – 21 с.

 7. Жилінкова І. Проблеми переходу прав на земельні ділянки при переході прав на будівлю (будинок, споруду) / Жилінкова І., Шульга М. В. // Юридичний радник. – 2005. – № 2. – С. 37-42.

 8. Когут Н. Д. Правове забезпечення безоплатної приватизації земель в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / Н. Д. Когут. – К., 2011. – 20 с.

 9. Кулинич П. Ф. Виникнення права на землю при набутті права власності на об’єкти нерухомого майна: доктрина, закон, практика / П. Ф. Кулинич // Держава та регіони. Серія: Право. – 2007. – № 3. – С. 162-168.

 10. Марусенко Р. І. Запитуєте – відповідаємо. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність) / Р. І. Марусенко // Земельне право України: теорія і практика. – 2008. – № 3. – С. 43-47.

 11. Мірошниченко А. М. Проблеми та перспективи безоплатної приватизації земель громадянами / А. М. Мірошниченко, А. Г. Мартин, А. І. Ріпенко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2012. – № 3-4. – С. 46-60.

 12. Носік В. В. Виникнення права власності на землю: теоретичні і практичні аспекти / В. В. Носік // Право України. – 2004. – № 5. – С. 128.

 13. Сальман І. Ю. Правові тенденції набуття земельних ділянок в Україні іноземними юридичними особами / І. Ю. Сальман // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 452-455.

 14. Самбор М. А. Специфіка набуття фізичними особами – громадянами України права власності на земельні ділянки шляхом їх безоплатної приватизації / М. А. Самбор // Адвокат. – 2010. – № 1. – С. 20-24.

 15. Сидор В. Співвідношення правового режиму земельної ділянки та розташованого на ній нерухомого майна / Вікторія Сидор // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 54-56.

 16. Федорченко М. С. Набувальна давність у земельному праві України: науково-практичний коментар / Федорченко М. С. – К.: ІРЦ «Реформування земельних відносин в Україні», 2007. – 64 с.

 17. Яніцький В. П. Порядок набуття права власності на земельну ділянку в Україні / В. П. Яніцький. – К., 2008. – 139 с.^ ТЕМА 3: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ НАБУТТЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Поняття та види цивільно-правових способів набуття права приватної власності на землю.

 2. Купівля-продаж земельної ділянки.

 3. Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам.

 4. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності.

 5. Особливості продажу земельних ділянок на конкурентних засадах.

 6. Порядок проведення земельних торгів.

 7. Договір міни земельної ділянки.

 8. Договір дарування земельної ділянки.

 9. Спадкування земельних ділянок.

 10. Правове регулювання застави (іпотеки) земель.

 11. Інші цивільно-правові угоди про перехід права власності на земельні ділянки.


^ ДОДАТКОВІ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Розмежуйте поняття «ринок землі» та «обіг землі».

 2. Що необхідно розуміти під земельно-правовими угодами?

 3. За якими критеріями можна здійснювати поділ договорів у галузі земельних відносин?

 4. Які спеціальні правила здійснення земельно-правових угод передбачені земельним законодавством України?

 5. Співвідношення норм Земельного кодексу України з нормами Цивільного кодексу України у врегулюванні відносин набуття права приватної власності на земельні ділянки на підставі цивільно-правових угод.

 6. Особливості продажу земельних ділянок державної та комунальної власності.

 7. Чи є за своєю природою відносини щодо добровільної відмови власника від права на земельну ділянку даруванням? Відповідь обґрунтуйте.

 8. Особливості набуття права власності на земельні ділянки у правовідносинах , що виникають із договору іпотеки.

 9. Визначте специфіку продажу земельних ділянок під об’єктами, які підлягають приватизації.

 10. Встановіть особливості продажу земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним юридичним особам.

 11. Розмежуйте поняття «викуп» та «купівля-продаж» земельних ділянок.

 12. Визначте зміст угод про перехід права власності на земельну ділянку.

 13. Які умови угод про перехід права власності на земельну ділянку визнаються істотними відповідно до суб’єктивного критерію?

 14. Визначіть істотні умови угод про перехід права власності на земельну ділянку на підставі застосування об’єктивного критерію.

 15. Чи визначені в земельному законодавстві істотні умови угод про перехід права власності на земельні ділянки?

 16. Хто може бути покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення?

 17. Кому належить переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення?

 18. Що є юридичними підставами виникнення права власності на земельні ділянки за цивільно-правовими угодами?

 19. Встановіть особливості договору міни земельної ділянки.

 20. З якого моменту у спадкоємця виникає право власності на земельну ділянку?


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Правові аспекти розвитку ринку землі в Україні.

 2. Поняття та особливості цивільно-правового обігу земельних ділянок.

 3. Поняття, види та зміст угод, спрямованих на передачу права власності шляхом відчуження земельної ділянки.


^ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА


І Законодавство

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

 4. Закон України „Про іпотеку” від 5 червня 2003 року № 898-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 313.

 5. Закон України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 1 липня 2004 року № 1952-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553.


ІІ Судова практика

 1. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408&Count=500&

 2. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 6 – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua


ІІІ Основна навчальна та наукова література

 1. Земельне право України: підруч. / [Балюк Г. І., Коваленко Т. О., Носік В. В. та ін.]; за ред. В. В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2008. – 511 с.

 2. Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Семчика і П. Ф. Кулинина. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 423 с.

 3. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

 4. Земельне право України: Підручник / [Шульга М. В., Анісімова Г. В., Багай Н. О. і ін.]; за ред. докт. юрид наук, проф. М. В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

 5. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Андрейцев В. І., Балюк Г. І., Гетьман А. П. та ін.]; за заг. ред. В.І. Семчика. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007. – 896 с.

 6. Каракаш И. И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине: Научно-практ. пособие / Илья Иванович Каракаш. – К.: Истина, 2004. – 216 с.

 7. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

 8. Мірошниченко А. М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

 9. Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 600 с.

 10. Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / М. В. Шульга. – Х.: Консум, 1998. – 223 с.


ІV Додаткова навчальна та наукова література

 1. Барабаш А. Правові наслідки спадкування земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) іноземцями / Алла Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 3. – С. 92-94.

 2. Бондар О. Г. Правове регулювання угод із земельною нерухомістю: актуальні проблеми / О. Г. Бондар // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім.. В. М. Корецького. – 2001. – Випуск 11. – С. 402-405.

 3. Гаєцька-Колотило Я. З. Окремі аспекти земельних правовідносин у нотаріальній практиці / Я. З. Гаєцька-Колотило, Н. В. Ільків // Довідник нотаріуса. – 2012. – № 1. – С. 2-96.

 4. Глотова О. В. Правове регулювання угод із земельними ділянками в Україні: монографія / Олена Володимирівна Глотова. – Одеса: Фенікс, 2008. – 251 с.

 5. Гуревський В. К. Особливості придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод / В. К. Гуревський // Земельне право. Теорія і практика. – 2006. – № 1. – С. 5-14.

 6. Долинська М. С. Договори щодо розпорядження земельними ділянками / М. С. Долинська // Юридичний журнал. – 2006. – № 11. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2459

 7. Долинська М. С. Особливості нотаріального посвідчення договору дарування земельної ділянки / М. С. Долинська // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 269-274.

 8. Долинська М. С. Особливості нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельних ділянок, що належать на праві приватної власності фізичним та юридичним особам / М. С. Долинська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2012. – Випуск 2(1). – С. 117-126.

 9. Жилінкова І. Проблеми переходу прав на земельні ділянки при переході прав на будівлю (будинок, споруду) / Жилінкова І., Шульга М. В. // Юридичний радник. – 2005. – № 2. – С. 37-42.

 10. Кулинич П. Ф. Виникнення права на землю при набутті права власності на об’єкти нерухомого майна: доктрина, закон, практика / П. Ф. Кулинич // Держава та регіони. Серія: Право. – 2007. – № 3. – С. 162-168.

 11. Кулинич П. Ф. Правочини щодо земельних ділянок: деякі теоретичні та практичні аспекти / П. Ф. Кулинич // Земельне право України: теорія і практика. – 2006. – № 4. – С. 28-38.

 12. Кучерук К. І. Договір купівлі-продажу земельної ділянки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / К. І. Кучерук. – К., 2002. – 19 с.

 13. Малий В. Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України / В. Малий // Право України. – 2004. – № 1. – С. 73-77.

 14. Малий В. Ю. Правове регулювання іпотеки землі в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / В. Ю. Малий. – К., 2007. – 20 с.

 15. Малий В. Правове регулювання іпотеки землі: провідні поняття та категорії / В. Малий // Право України. – 2005. – № 12. – С. 40-44.

 16. Мірошниченко А. М. Аналіз змін у правовому регулюванні проведення земельних аукціонів (закон України № 5077 від 05.07.2012 р.) / А. М. Мірошниченко // Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права [Електронний ресурс]: Збірник наукових праць Круглого столу (19 жовтня 2012 р.) / За ред. Г. І. Балюк, М. В. Краснової, А. М. Мірошниченка, В. В. Носіка. – 2012. – С. 340-344. – Режим доступу: http://law.univ.kiev.ua/science.html

 17. Настечко К. О. Оформлення прав на земельні ділянки: монографія / Катерина Олександрівна Настечко. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 240 с.

 18. Німко О. Механізм правового регулювання організації та проведення земельних аукціонів в Україні / Ольга Німко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 10. – С. 130-132.

 19. Сидор В. Д. Правове регулювання застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні / Вікторія Дмитрівна Сидор. – Одеса, 2005. – 220 с.

 20. Федорович В. І. Держава як учасник земельно-правових договорів / В. І. Федорович // Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права [Електронний ресурс]: Збірник наукових праць Круглого столу (19 жовтня 2012 р.) / За ред. Г. І. Балюк, М. В. Краснової, А. М. Мірошниченка, В. В. Носіка. – 2012. – С. 400-403. – Режим доступу: http://law.univ.kiev.ua/science.html

 21. Шевцова Ю. В. Правове регулювання земельних заставних відносин в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / Ю. В. Шевцова. – К., 2008. – 18 с.

 22. Швець В. Органи державної влади як суб’єкти земельних відносин у договорах купівлі продажу земельних ділянок державної власності / Віктор Швець // Юридична Україна. – 2008. – № 10. – С. 75-82.  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Правові форми використання земель в Україні. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Завдання для самостійної роботи студентів зі спецкурсу «нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства україни.»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Завдання для самостійної роботи студентів зі спецкурсу «правове регулювання трудових відносин державних службовців»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни»
Перерахуйте відносини, що тісно пов’язані з трудовими як предмет трудового права
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права «затверджую»
Курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань творчого характеру, передбачених навчальним планом освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права «затверджую»
Курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань творчого характеру, передбачених навчальним планом освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни»
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «земельне право україни»
На підставі узагальнення та аналізу вітчизняного та міжнародного законодавства, наукових джерел, матеріалів судової практики, підготуйте...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи