Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Сторінка1/5
Дата10.03.2013
Розмір0.77 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Юридичний факультет

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


ПРАВОВІ ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ


Спецкурс для магістрів юридичного факультету


Завдання для проведення практичних занять


Львів 2012


Федорович В. І., Барабаш Н. П.

Правові форми використання земель в Україні. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2012.


Схвалено кафедрою трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка.


Протокол № ___ від «____» __________ 2012 р.


Друкується за рішенням видавничої комісії юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.


©Федорович В. І., Барабаш Н. П., 2012

Львівський національний університет

імені Івана Франка, видання

українською, 2012


^ ПРИМІРНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Денна форма навчанняз/п

Назва теми

Кількість годин

I.

II.

III.Загальна характеристика правових форм використання земель в Україні

2 год.Право власності на землі як основна правова форма використання земель в Україні

2 год.Право приватної власності на землю в Україні

2 год.Право публічної власності на землю в Україні

2 год.Набуття права власності на землю в Україні

2 год.Цивільно-правові способи набуття права власності на землю

2 год.Правовий статус власників землі та землекористувачів

2 год.Припинення права власності та інших прав на землю

2 год.
Правові форми використання земель особами, які не є власниками земельних ділянок

2 год.

Всього:


18 год.
^ ТЕМА 1: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ ФОРМ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Поняття та класифікація правових форм використання земель в Україні.

 2. Значення Земельного кодексу України як кодифікованого нормативно-правового акту у сфері використання земель.

 3. Інше законодавство, яке регулює питання використання земель.

 4. Право власності як основна правова форма використання земель.

 5. Конституційні гарантії права власності на землі.

 6. Інші правові форми використання земель (право користування, оренда).

 7. Користування чужими земельними ділянками в системі правових форм використання земель.


^ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА


І Законодавство

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

 4. Закон України „Про оренду землі” від 6 жовтня 1998 року № 161-ХІV (в ред. Закону від 02.10.2003 р. № 1211-ІV) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 10. – Ст. 102.


ІІ Судова практика

 1. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408&Count=500&

 2. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 6 – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua


ІІІ Основна навчальна та наукова література

 1. Земельне право України: підруч. / [Балюк Г. І., Коваленко Т. О., Носік В. В. та ін.]; за ред. В. В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2008. – 511 с.

 2. Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Семчика і П. Ф. Кулинина. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 423 с.

 3. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

 4. Земельне право України: Підручник / [Шульга М. В., Анісімова Г. В., Багай Н. О. і ін.]; за ред. докт. юрид наук, проф. М. В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

 5. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Андрейцев В. І., Балюк Г. І., Гетьман А. П. та ін.]; за заг. ред. В.І. Семчика. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007. – 896 с.

 6. Каракаш И. И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине: Научно-практ. пособие / Илья Иванович Каракаш. – К.: Истина, 2004. – 216 с.

 7. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

 8. Мірошниченко А. М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

 9. Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 600 с.

 10. Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / М. В. Шульга. – Х.: Консум, 1998. – 223 с.


ІV Додаткова навчальна та наукова література

 1. Андрейцев В. І Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії / Володимир Іванович Андрейцев. – К.: Знання, 2007. – 445 с.

 2. Андрейцев В. І. Конституційно-правові імперативи використання власності на землю / В. І. Андрейцев // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Вип. 58. – С. 96-99; Вип. 59. – С. 140-143.

 3. Ващишин М. Я. Правові форми використання земель сільськогосподарського призначення // Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2008. – С. 220-223.

 4. Вівчаренко О. А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми) / Олег Антонович Вівчаренко. – Івано-Франківськ: ЗАТ „Надвірнянська друкарня”, 1998. – 179 с.

 5. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник / [Титова Н. І., Позняк С. П., Гуревський В. К. і ін.]. за ред. докт. юрид. наук, проф. Н. І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.

 6. Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний період: поняття, особливості, юридична природа / Н. Ільницька // Право України. – 2000. – № 8. – С. 60-64.

 7. Костяшкін І. О. Правові аспекти зміни колективної власності на землю в Україні / І. О. Костяшкін // Земельне право України. Теорія і практика. – 2007. – № 8-9. – С. 33-39.

 8. Мірошниченко А. М. Правові форми використання земель громадянами: курс лекцій / А. М. Мірошниченко. – К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2006. – 28 с.

 9. Носік В. В. Право власності на землю Українського народу: Монографія / Володимир Васильович Носік. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

 10. Погребной А. А. Право собственности и иные права на землю по законодательству Украины / А. А. Погребной // Вестник Московского ун-та. – 1995. – № 6. – С. 41-43.

 11. Сидор В. Д. Загальна характеристика конституційних основ земельного права України // В. Д. Сидор // Право і Безпека. – 2010. – №4 (36). – С. 230-234.

 12. Сидор В. Д. Земельне законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / Вікторія Дмитрівна Сидор. – К.: Юр. думка, 2011. – 311 с.

 13. Сидор В. Д. Класифікація норм, що становлять конституційні основи земельного права / В. Д. Сидор // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 249-252.

 14. Титова Н. І. Земельний кодекс України міг би бути кращим / Н. І. Титова // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2003. – Вип. 38. – С. 388-393.

 15. Титова Н. Новий Земельний кодекс України: позитивні та негативні аспекти / Н. Титова // Право України. – 2002. – № 4. – С. 70-76.

 16. Титова Н. Співвідношення Земельного та Цивільного кодексів України: деякі проблеми / Н. Титова // Право України. – 2004. – № 3. – С. 71-78.

 17. Федорович В. І. Конституційні засади земельного права України / В. І. Федорович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної конференції, 13-14 лютого 2002 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – С. 229-231.

 18. Федорович В. І. Про деякі аспекти співвідношення земельного та цивільного законодавства / В. І. Федорович // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2004. – Випуск 39. – С. 378-384.^ ТЕМА 2: ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛІ ЯК ОСНОВНА ПРАВОВА ФОРМА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Конституційні засади власності на землю.

 2. Поняття права власності на землю та його особливості.

 3. Суб’єкти права власності на землю.

 4. Землі та земельні ділянки як об’єкти права власності.

 5. Зміст права власності на землі.

 6. Форми власності на землі.


^ ДОДАТКОВІ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Яке місце займає інститут права власності на землю в системі сучасного земельного права?

 2. Розмежуйте поняття об’єктивного та суб’єктивного права власності на землю.

 3. Визначте юридичні ознаки земельної ділянки.

 4. З якого моменту громадяни і юридичні особи набувають юридичного статусу суб’єктів права власності на землю?

 5. Хто може бути суб’єктами права власності на землю за Конституцією України?

 6. Проаналізуйте конституційне положення: „земля є об’єктом права власності Українського народу”.

 7. У чому полягають особливості правового становища Українського народу як суб’єкта права власності на землю?


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Еволюція форм власності на землю в процесі проведення земельної реформи в Україні.

 2. Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України.

 3. Право власності на землю Українського народу.

 4. Право власності на землю: проблеми теорії та практики.

 5. Правове регулювання відносин власності на землю в Україні.

 6. Гарантії права власності на землю.


^ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА


І Законодавство

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.


ІІ Судова практика

 1. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408&Count=500&

 2. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 6 – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua


ІІІ Основна навчальна та наукова література

 1. Земельне право України: підруч. / [Балюк Г. І., Коваленко Т. О., Носік В. В. та ін.]; за ред. В. В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2008. – 511 с.

 2. Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Семчика і П. Ф. Кулинина. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 423 с.

 3. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

 4. Земельне право України: Підручник / [Шульга М. В., Анісімова Г. В., Багай Н. О. і ін.]; за ред. докт. юрид наук, проф. М. В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

 5. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Андрейцев В. І., Балюк Г. І., Гетьман А. П. та ін.]; за заг. ред. В.І. Семчика. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007. – 896 с.

 6. Каракаш И. И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине: Научно-практ. пособие / Илья Иванович Каракаш. – К.: Истина, 2004. – 216 с.

 7. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

 8. Мірошниченко А. М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

 9. Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 600 с.

 10. Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / М. В. Шульга. – Х.: Консум, 1998. – 223 с.


ІV Додаткова навчальна та наукова література

 1. Андрейцев В. І Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії / Володимир Іванович Андрейцев. – К.: Знання, 2007. – 445 с.

 2. Андрейцев В. І. Конституційно-правовий механізм гарантування права власності на землю / В. І. Андрейцев // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. – Вип. 53. – С. 7-11.

 3. Андрейцев В. І. Механізм гарантування права власності на землю / В. І. Андрейцев // Столиця. – 2003. – № 26 (477). – 27 червня – 3 липня; 2003. – № 27 (478). – 4-10 липня.

 4. Бондар О. Г. Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / О. Г. Бондар. – К., 2005. – 20 с.

 5. Бориславська О. Власність Українського народу на землю як елемент конституційно-правового механізму забезпечення суверенітету України / О. Бориславська, І. Заяць, С. Різник // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 53. – С. 101-117.

 6. Вівчаренко О. А. Гарантії права власності на землю в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / О. А. Бондар. – К., 2005. – 20 с.

 7. Вівчаренко О. А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми) / Олег Антонович Вівчаренко. – Івано-Франківськ: ЗАТ „Надвірнянська друкарня”, 1998. – 179 с.

 8. Заставська Л. П. Право власності на землю в Україні (розвиток та основні риси): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / Л. П. Заставська. – К., 2003. – 19 с.

 9. Костяшкін І. О. Правові аспекти зміни колективної власності на землю в Україні / І. О. Костяшкін // Земельне право України. Теорія і практика. – 2007. – № 8-9. – С. 33-39.

 10. Кулинич П. Ф. Конституційні аспекти правового статусу земельної власності в Україні / П. Ф. Кулинич // Правова держава. – 2006. – Вип. 17. – С. 273-284.

 11. Кулинич П. Ф. Юридичні особи як суб’єкти права власності на землю / П. Ф. Кулинич // Юридичний журнал. – 2004. – № 15 (17). – С. 79.

 12. Мірошниченко А. М. Право власності на землю / А. М. Мірошниченко // Земельне право України. Теорія і практика. – 2007. – № 4-5. – С. 3-46.

 13. Носік В. В. Межі здійснення права власності на землю: теорія і практика / В. В. Носік // Ученые записки Таврического национального университета им. И. В. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 25(64). – 2012. – № 1. – С. 141-150.

 14. Носік В. В. Право власності на землю за Конституцією України / В. В. Носік // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 11. – С. 48-59.

 15. Носік В. В. Право власності на землю Українського народу: Монографія / Володимир Васильович Носік. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

 16. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві: Монографія / [Семчик В. І., Проценко Т. П., Кулинич П. Ф., Поліводський О. А., Сонюк В. А.]. – К.: Ін-т держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 216 с.

 17. Семчик В. І. Право власності за Конституцією України / В. І. Семчик. – К.: Ін Юре, 1997. – 36 с.

 18. Семчик В. І. Український народ як суб’єкт права власності на землю / В. І. Семчик // Вісник до 10-річчя Академії правових наук України. – 2003. – С. 558-566.

 19. Федорович В. І. Земля як об’єкт земельних відносин / В. І. Федорович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – Випуск 43. – С. 249-254.

 20. Федорович В. І. Конституційні засади земельного права України / В. І. Федорович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної конференції, 13-14 лютого 2002 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – С. 229-231.

 21. Шульга М. В. Вопросы земельной собственности в законодательстве Украины / М. В. Шульга // Проблемы законности. – 1998. – Вип. 33. – С. 86-93.^ ТЕМА 3: ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Загальна характеристика законодавства у сфері приватної власності на землю.

 2. Суб’єкти права приватної власності на землю.

 3. Об’єкти права приватної власності на землю.

 4. Зміст права приватної власності на землю.

 5. Спільна власність на земельну ділянку та її види.

 6. Спільна часткова власність на земельну ділянку.

 7. Спільна сумісна власність на земельну ділянку.


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Особливості права приватної власності на землі сільськогосподарського призначення.

 2. Право приватної власності на землі житлової та громадської забудови.

 3. Особливості права приватної власності на землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.

 4. Особливості права приватної власності на землі оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення.

 5. Право приватної власності на землі лісогосподарського призначення, землі водного фонду.

 6. Право приватної власності на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.^ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА


І Законодавство

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.


ІІ Судова практика

 1. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408&Count=500&

 2. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 6 – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua


ІІІ Основна навчальна та наукова література

 1. Земельне право України: підруч. / [Балюк Г. І., Коваленко Т. О., Носік В. В. та ін.]; за ред. В. В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2008. – 511 с.

 2. Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Семчика і П. Ф. Кулинина. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 423 с.

 3. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

 4. Земельне право України: Підручник / [Шульга М. В., Анісімова Г. В., Багай Н. О. і ін.]; за ред. докт. юрид наук, проф. М. В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

 5. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Андрейцев В. І., Балюк Г. І., Гетьман А. П. та ін.]; за заг. ред. В.І. Семчика. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007. – 896 с.

 6. Каракаш И. И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине: Научно-практ. пособие / Илья Иванович Каракаш. – К.: Истина, 2004. – 216 с.

 7. Крассов О. И. Право частной собственности на землю / О. И. Крассов. – М.: Юристъ, 2000. – 379 с.

 8. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

 9. Мірошниченко А. М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

 10. Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 600 с.

 11. Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / М. В. Шульга. – Х.: Консум, 1998. – 223 с.


ІV Додаткова навчальна та наукова література

 1. Андрейцев В. І Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії / Володимир Іванович Андрейцев. – К.: Знання, 2007. – 445 с.

 2. Бондар О. Г. Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / О. Г. Бондар. – К., 2005. – 20 с.

 3. Вівчаренко О. А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми) / Олег Антонович Вівчаренко. – Івано-Франківськ: ЗАТ „Надвірнянська друкарня”, 1998. – 179 с.

 4. Гуревський В. К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення / Гуревський В. К. – Одеса: Астропринт, 2000. – 136 с.

 5. Ковальчук Т. Г. Окремі аспекти права власності громадян України на земельні ділянки за новим Земельним кодексом України / Т. Г. Ковальчук // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2002. – № 48. – С. 249-253.

 6. Кулинич О. П. Право приватної власності на земельну ділянку як об’єкт цивільно-правового захисту / О. П. Кулинич // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім.. В. М. Корецького. – Випуск 53. – С. 401-406.

 7. Мироненко І. В. Зміст та межі здійснення права приватної власності на землю в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / І. В. Мироненко. – К., 2008. – 19 с.  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Право приватної власності на землі в Україні та його гарантії. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Завдання для самостійної роботи студентів зі спецкурсу «нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства україни.»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Завдання для самостійної роботи студентів зі спецкурсу «правове регулювання трудових відносин державних службовців»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни»
Перерахуйте відносини, що тісно пов’язані з трудовими як предмет трудового права
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права «затверджую»
Курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань творчого характеру, передбачених навчальним планом освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права «затверджую»
Курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань творчого характеру, передбачених навчальним планом освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни»
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «земельне право україни»
На підставі узагальнення та аналізу вітчизняного та міжнародного законодавства, наукових джерел, матеріалів судової практики, підготуйте...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи