Тема договірне регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти icon

Тема договірне регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти
Скачати 343.5 Kb.
НазваТема договірне регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти
Сторінка1/4
Дата06.05.2013
Розмір343.5 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


договірне регулювання трудових відносин в україні


Завдання для практичних занять для студентів-магістрів

юридичного факультету


Соціально-правова спеціалізація


Львів 2012


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


^ РОЗРОБНИКИ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ:

Козак Зоряна Ярославівна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук


Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»


«____» ______________ 2012 року, Протокол № 1


^

ТЕМА 1. Договірне регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти.2 год.


І. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Поняття та особливості договірного регулювання трудових відносин.

 2. Сфера та межі договірного регулювання трудових відносин.

 3. Суб’єкти договірного регулювання трудових відносин в Україні.

 4. Класифікація договірного регулювання трудових відносин.

 5. Поняття та роль міжнародно-договірного регулювання трудових відносин.

 6. Міжнародно-правові договори та їх роль у регулюванні трудових відносин.

 7. Загальна характеристика міжнародно-правових договорів:

 1. універсальні міжнародні договори.

 2. роль МОП у формуванні міжнародних трудових стандартів.

 3. регіональні міжнародні договори з питань праці.

 4. двосторонні міжнародні угоди України та їх роль у регулюванні трудових відносин.

ІІ. Питання для самоконтролю і перевірки.

 1. Чи можна вважати, що всі суб’єкти договірного регулювання трудових відносин є суб’єктами трудового права?

 2. Вкажіть ознаки, що характеризують договори як джерела трудового права.

 3. Чи усі договори є джерелами трудового права? Відповідь обґрунтуйте.

 4. Яке співвідношення між колективними договорами та угодами і трудовим законодавством? Актами, що ухвалюються роботодавцем?

 5. Чи трудове законодавство України відповідає міжнародним стандартам?

 6. Які конвенції МОП ратифіковані Україною? Як Україна впровадила їх вимоги у національне законодавство?

 7. Дайте характеристику трудового законодавства України щодо його відповідності Європейській соціальній хартії (переглянутій).

ІІІ. Рекомендовані Джерела

1. Законодавство

 1. Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 р.) // Зб.: Права людини. Міжнародні договори України. Декларації. Документи. – К., 1992.

 2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966 рік). – Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / упор. Ю.К. Качуренко. – К.: Наук. думка, 1992.

 3. Європейська соціальна хартія (переглянута) (1996 рік). – Соціально-трудові відносини та вирішення трудових спорів. – К.: Основа, 2002. – С.694.

 4. Декларація МОП про соціальну справедливість з метою чесної глобалізації, ухвалена 10.06.2008 р. // http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_099766.pdf.

 5. Декларація МОП основних принципів та прав у сфері праці, ухвалена 18.06.1998 р. – Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці. Конвенції Міжнародної Організації Праці. – Міжнародне бюро праці, 1999.

 6. Конвенція МОП № 154 про колективні переговори (1981 рік). – Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. – Міжнародне бюро праці, 1999. – Т. 2. – С. 1180.

 7. Конвенція МОП № 141 про організації сільських працівників (1975 рік). – Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. – Міжнародне бюро праці, 1999. – Т. 2. – С. 1014.

 8. Конвенція МОП № 135 про представників працівників (1971 рік). – Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. – Міжнародне бюро праці, 1999. – Т. 2. – С. 962.

 9. Конвенція МОП № 98 про право на організацію та на ведення колективних переговорів (1949 рік). – Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. – Міжнародне бюро праці, 1999. – Т. 1. – С. 530.

 10. Конвенція МОП № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію (1948 рік). – Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. – Міжнародне бюро праці, 1999. – Т. 1. – С. 434.

 11. Конвенція МОП № 11 про право на об’єднання працівників у сільському господарстві (1921 рік). – Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. – Міжнародне бюро праці, 1999. – Т. 1. – С. 55.

 12. Рекомендація МОП №163 про колективні переговори (1981 рік). – Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. – Міжнародне бюро праці, 1999. – Т. 2. – С. 1184.

 13. Рекомендація МОП №113 про співробітництво в галузевому і в національному масштабі (1960 рік). – Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. – Міжнародне бюро праці, 1999. – Т. 1. – С. 667.

 14. Рекомендація МОП №94 про співпрацю на рівні підприємства (1952 рік). – Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. – Міжнародне бюро праці, 1999. – Т. 1. – С. 580.

 15. Рекомендація МОП №91 про колективні договори (1951 рік). – Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. – Міжнародне бюро праці, 1999. – Т. 1. – С. 545.

 16. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 17. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 18, 19-20, 21-22. – Ст. 144.

 18. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

 19. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток № 51. – Ст. 131.

 20. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 21. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 28. – Ст. 255.

 22. Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 59. – Ст. 2366.

 23. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.

 24. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.

2. Література

 1. Бару М.І. Колективний договір на сучасному етапі // Радянське право. – 1985. – № 12.

 2. Бондаренко І. Адаптація законодавства України до європейського законодавства – один з пріоритетних напрямів реформування правової системи України // Право України. – 2002. – № 7. – С. 63-65.

 3. Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладення колективного договору // Право України. – 2000. – № 8. – С. 85.

 4. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 59.

 5. Жиравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Право України. – 2001. – № 3. – С. 69.

 6. Коллективный договор в странах Запада: от подготовки до реализации. Сб. обзоров. – М.:ИНИОН РАН, 1998.

 7. Костюк В. Міжнародні акти як джерело трудового права // Право України. – 1999. – № 11. – С. 97.

 8. Лосиця І.О. Колективний договір в умовах переходу до ринкової економіки: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. – Харків, 1997. – 24 с.

 9. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / В. Г. Ротань, І. В. Зуб, О. Є. Сонін. – 14-те вид., доповн. та переробл. – К. : Прав. єдність, 2011. – 671 с.

 10. Посібник з процедур, що стосуються міжнародних конвенцій і рекомендацій про працю. Переклад з англ. – Київ: Міленіум, 2002. – 52 с.

 11. Середа О.Г. Роботодавець як суб’єкт трудового права: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. – Харків, 2004.

 12. Соловйова Л. Роботодавець: термінологічні та правові аспекти // Право України. – 2002. – № 3. – С. 76-81.

 13. Соціально-трудові відносини в Україні: тенденції розвитку та перспективи. – Київ.: Міленіум, 2003. – 68 с.

 14. Тристоронні консультації. Переклад з англ. / наук. ред. Костриця В.І. – К.: Міленіум, 2002. – 108 с.

 15. Чанишева Г. МОП: соціальні ініціативи у відповідь на глобалізацію // Право України. – 2001. – № 5. – С.123.

 16. Чанишева Г.І. Право працівників на інформацію і консультації: міжнародні стандарти та законодавство України // Вісник Університету внутрішніх справ: Зб. наук. праць. Вип. 12. Ч.І. – Харків, 2000. – С. 119-126.  1   2   3   4

Схожі:

Тема договірне регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти iconЗавдання для самостійної роботи студентів, які вивчають спецкурс «Договірне регулювання трудових відносин в Україні»
Узагальнивши та проаналізувавши наукові джерела й вітчизняне законодавство, з’ясуйте поняття та особливості договірного регулювання...
Тема договірне регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти iconВ. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин
Тема Теоретичні основи локально-правового регулювання трудових відносин в Україні (4 год.)
Тема договірне регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти iconЗавдання для самостійної роботи студентів, які вивчають спецкурс «Локально-правове регулювання трудових відносин»
На підставі узагальнення та аналізу наукових джерел та вітчизняного законодавства з’ясуйте поняття та сферу локально-правового регулювання...
Тема договірне регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти iconЛекции по семейному праву. М., 1995 Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям)// Право України. 2004. №11
Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям)// Право України. – 2004. №11
Тема договірне регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти iconМіжнародна науковО-практична конференція «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання...
Тема договірне регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти iconЗвіт про науково-дослідну роботу фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування (проміжний) Етап 1
Теоретичні аспекти дослідження еколого-орієнтованої діяльності сільськогосподарських підприємств
Тема договірне регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти iconМетодичне забезпечення семінарських та самостійних занять студентів (пояснювальна записка)
Навчальна дисципліна “Право зовнішніх відносин єс” в навчальному плані факультету правничих наук має певну специфіку: ця дисципліна...
Тема договірне регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти iconТема трудова дисципліна та дисциплінарна відповідальність основні питання
Поняття трудової дисципліни. Трудова дисципліна як принцип трудового права, як елемент трудових відносин, як інститут трудового права,...
Тема договірне регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти iconТема Регулятори цивільних відносин. Джерела правового регулювання цивільних відносин Поняття та структура цивільного законодавства Дія актів цивільного законодавства Застосування актів цивільного законодавства 1
Під джерелами правового регулювання цивільних відносин розуміються зовнішні форми виразу цивільно-правових норм. В теорії права прийнято...
Тема договірне регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти iconТема n 11. Правові основи валютного регулювання та кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності. П л а н
Тема n 11. Правові основи валютного регулювання та кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи