Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства завдання для проведення практичних занять icon

Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства завдання для проведення практичних занять
Скачати 411.04 Kb.
НазваНагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства завдання для проведення практичних занять
Дата06.05.2013
Розмір411.04 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА


Завдання для проведення практичних занять


Львів 2012


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


РОЗРОБНИК МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ:

Лещух Данило Романович, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук


Обговорено та рекомендовано до видання Вченою Радою юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальності 7.03040101 «Правознавство»)


«____» ______________ 2012 року, Протокол № 1


Тема 1. Теорія контролю(нагляду) і контрольно-наглядової діяльності.

 1. Поняття контролю (нагляду).

 2. Контроль (нагляд) як функція соціального управління.

 3. Класифікація контролю (нагляду). Критерії класифікації.

 4. Процес контролю (нагляду). Основні стадії процесуконтролю (нагляду).

 5. Система і зміст принципів контрольно-наглядової діяльності.

 6. Система і зміст способів здійснення контрольно-наглядової діяльності.

 7. Контрольно-наглядове провадження. Основні види, їх загальна характеристика.

 8. Контрольно-процесуальні стадії.


II. Питання для самоконтролю

 1. Розмежуйте поняття нагляду і контролю.

 2. Наведіть критерії класифікації контролю.

 3. Розкрийте зміст основних принципів нагляду і контролю.

 4. Розкрийте зміст способів нагляду і контролю.

 5. Наведіть види контрольно-наглядового провадження.

 6. Перелічіть контрольно-процесуальні стадії.


III. Творче завдання

 1. Наведіть схему принципів контрольно-процесуального провадження.

 2. Проаналізуйте поняття та ознаки

а) відомчого контролю

б) судового контролю.

3. Схематично зобразіть форми та методи контролю.


Тема 2. Поняття і органи державного і громадського нагляду та контролю за дотриманням трудового права та охорони праці.

 1. Поняття та види правовідносин з нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства, їх зв'язок із трудовими правовідносинами.

 2. Державний нагляд (контроль) як спосіб і форма захисті трудових прав працівників.

 3. Класифікація форм державного нагляду і контролю за дотриманням норм трудового права.

 4. Поняття і види повноважень державних органів нагляду і контролю.

 5. Забезпечення реалізації повноважень державних наглядово-контрольних органів щодо захисту трудових прав працівників.

 6. Нагляд і контроль Державної інспекції з питань праці та Держгірпромнагляду. Особливості правого статусу посадових осіб цих органів.

 7. Нагляд спеціалізованих державних інспекцій.

 8. Профспілковий контроль за дотриманням трудового законодавства та охорони праці.


^ II. Питання для самоконтролю

 1. Запропонуйте критерії класифікації і способів нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства і охорони праці.

 2. Дайте визначення методів нагляду і контролю.

 3. Охарактеризуйте елементи правового статусу осіб контрольно-наглядових органів, що здійснюють нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства і охорони праці.

 4. Які форми взаємодії використовуються державами та громадськими органами для здійснення трудового законодавства.

 5. Вкажіть основні функції громадського нагляду за дотриманням трудового законодавства і охорони праці.


III. Творче завдання

 1. Спробуйте схематично зобразити систему спеціалізованих державних інспекцій, які здійснюють контроль і нагляд за дотриманням трудового законодавства і охорони праці.

 2. Проаналізуйте повноваження профспілкових органів та уповноважених трудових колективів з охорони праці.

 3. Проведіть правовий аналіз матеріалів перевірок конкретних підприємств здійснених у системі Держпраці і Держгірпромнагляду.

 4. Складіть порівняльну таблицю повноважень

а) державних штатних інспекторів

б) суб’єктів громадського контролю

5. Спробуйте схематично зобразити систему критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання в частині додержання вимог законодавства про працю та охорону праці і визначте періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)у цій сфері.

6. Складіть акт перевірки суб’єкта господарювання органами Держгірпромнагляду.

7. посадовими особами державної інспекції з питань праці.


Тема 3 Роль прокурорського нагляду у реалізації трудових прав працівників.

 1. Прокурорський нагляд як особливий різновид забезпечення гарантій законності.

 2. Законність у сфері трудового права як об’єкт прокурорського нагляду.

 3. Організація прокурорського нагляду за дотриманням трудового законодавства.

 4. Прокурорська перевірка як основна форма виявлення порушень трудового законодавства.III. Творче завдання

 1. Проаналізуйте методичне забезпечення прокуратури щодо забезпечення законності у сфері праці та запропонуйте шляхи вдосконалення методами проведення прокурорських перевірок у цій сфері.

 2. Зобразіть схематично етапи проведення прокурорської перевіркиз питань дотримання законодавства

а) про оплату праці

б) про дотримання трудових прав неповнолітніх працівників

3. Складіть акт прокурорського реагування на порушення

а) трудового законодавства

б) законодавства про охорону праці


^ Тема 4 Відповідальність за порушення трудового законодавства. Поняття, зміст та види юридичної відповідальності за порушення трудового законодавства.

 1. Поняття та підстави адміністративної відповідальності за порушення трудового законодавства. Склад адміністративних правопорушень трудового законодавства, його ознаки.

Провадження по справах про адміністративні правопорушення трудового законодавства. Суб’єкти адміністративної юрисдикції та стадії провадження.

 1. Поняття і види злочинів у сфері праці. Злочини проти безпеки виробництва. Злочини проти трудових прав і свобод людини і громадянина. Види кримінальних покарань за порушення трудових прав. Проблеми притягнення роботодавця до кримінальної відповідальності.

 2. Дисциплінарна відповідальність працівника за порушення трудового законодавства.

 3. Матеріальна відповідальність суб’єктів трудового права за порушення трудового законодавства.^ II. Питання для самоконтролю

 1. Назвіть види адміністративних стягнень за порушення трудового законодавства.

 2. Проблеми галузевої належності відносин щодо матеріальної відповідальності роботодавця за не створення здорових і безпечних умов праці.

 3. Назвіть суб’єктів адміністративної відповідальності за порушення трудового законодавства.

 4. Який порядок притягнення роботодавця до адміністративної відповідальності?

 5. Види кримінальних покарань за злочини у сфері праці.


III. Творче завдання

 1. Проведіть аналіз складу адміністративного правопорушення у сфері недотримання вимоги законодавства про працю та охорону праці на вибір.

 2. злочину проти безпеки виробництва та трудових прав працівників.

 3. Письмово проаналізуйте стадії адміністративного та дисциплінарного правопорушення у справах щодо порушення трудових прав громадян на предмет їх відмінності

 4. Проведіть письмовий аналіз судової розгляду кримінальних справ чи справ про адміністративне правопорушення у сфері праці.Складіть відповідну довідку.

 5. судової практики щодо оскарження накладення адміністративних стягнень органами Держгірпромнагляду і Державної інспекції з питань праці.

 6. Наведіть результати аналізу об’єктивних і суб’єктивних складу злочинів проти трудових прав громадян та безпеки виробництва (на вибір)Тема 5 Міжнародно-правове регулювання контролю за дотриманням трудового законодавства і охорони праці.

 1. Системи забезпечення реалізації міжнародних стандартів праці.

 2. Нагляд і контроль за дотриманням міжнародних стандартів праць.

 3. Загальновизнані принципи права. Як стандарти правового регулювання нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та охорони праці.

 4. Міжнародно-правові джерела у сфері нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства роль та місце конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці.


^ II. Питання для самоконтролю

 1. Назвіть основні напрями міжнародного співробітництва у сфері нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства і охорони праці.

 2. Назвіть основні форми контролю за дотримання актів МОП щодо нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства і охорони праці.

 3. Які органи МОП розглядають скарги стосовно застосування міжнародних трудових стандартів наглядово-контрольної діяльності у сфері праці?

 4. Яким чином здійснюється діяльність Комітету експертів МОП щодо застосування конвенцій та рекомендацій?

 5. У чому полягає контроль за дотримання відповідних конвенцій МОП?

 6. Спробуйте оцінити ефективність міжнародних трудових норм та визначити основні перешкоди щодо їх імплементації у національне законодавство (на прикладі повноважень контрольно-наглядових органів у сфері праці).


^ III. Творче завдання

 1. Проведіть дослідження правового регулювання здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства в одній із іноземних держав.

 2. Складіть таблицю міжнародних стандартів щодо здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства і охорони праці.

 3. Охарактеризуйте основні напрями співробітництва України з Міжнародною Організацією Праці та ЄС у галузі нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства і охорони праці шляхом проведення аналізу відповідності державної політики у відповідній галузі актам МОП та ЄС.^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


КСП.01.07.В.ОО.01

Вкажіть положення, які повинні зазначатись в акті перевірки суб’єкта господарювання органами Держгірпромнагляду.

А. Перелік документів, на підставі яких складено акт

Б. Кількість та сума накладених штрафів

В. Подання щодо невідповідності посадових осіб займаній посаді

Г. Стан дотримання вимог законодавства суб’єктом господарювання


КСП.01.07.В.ОО.02

Вкажіть положення, які повинні зазначатись в акті перевірки суб’єкта господарювання органами Держгірпромнагляду.

А. Детальний опис виявлених порушень із зазначенням норми законодавства

Б. Перелік документів, на підставі яких складено акт

В. Кількість та сума накладених штрафів

Г. Подання щодо невідповідності посадових осіб займаній посаді


КСП.01.07.В.ОО.03

Вкажіть положення, які повинні зазначатись в акті перевірки суб’єкта господарювання органами Держгірпромнагляду.

А. Кількість та сума накладених штрафів

Б. Зауваження керівника суб’єкта господарювання у разі непогодження з актом

В. Подання щодо невідповідності посадових осіб займаній посаді

Г. Детальний опис виявлених порушень із зазначенням норми законодавства


КСП.01.07.В.ОО.04

Вкажіть, які відомості не вказуються у акті перевірки додержання суб’єктом господарювання законодавства про працю.

А. Питання, що підлягають перевірці

Б. Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

В. Перелік питань для контролю дій державних інспекторів праці

Г. Припис щодо усунення порушень законодавства про працю


КСП.01.07.В.ОО.05

Вкажіть, які відомості не вказуються у акті перевірки додержання суб’єктом господарювання законодавства про працю.

А. Перелік питань для контролю дій державних інспекторів праці

Б. Подання про невідповідність посадових осіб займані посаді

В. Питання, що підлягають перевірці

Г. Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки


КСП.01.07.В.ОО.06

Вкажіть, які відомості не вказуються у акті перевірки додержання суб’єктом господарювання законодавства про працю.

А. Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

Б. Перелік питань для контролю дій державних інспекторів праці

В. Припис про усунення виявлених порушень

Г. Питання, що підлягають перевірці


КСП.01.07.В.ОО.07

Вкажіть які відомості не вказуються у акті перевірки суб’єкта господарювання органами Держгірпромнагляду

А. Дані щодо останніх проведених перевірок

Б. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку

В. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

Г. Номер направлення на проведення перевірки


КСП.01.07.В.ОО.08

Вкажіть які відомості не вказуються у акті перевірки суб’єкта господарювання органами Держгірпромнагляду

А. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

Б. Дані щодо останніх проведених перевірок

В. Розпорядження про заборону (обмеження) робіт (виробництва) та накладення пломб

Г. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку


КСП.01.07.В.ОО.09

Вкажіть які відомості не вказуються у акті перевірки суб’єкта господарювання органами Держгірпромнагляду

А. Подання про невідповідність посадових осіб займані посаді

Б. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

В. Дані щодо останніх проведених перевірок

Г. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку


КСП.01.07.В.ОО.10

Вкажіть які відомості не вказуються у акті перевірки суб’єкта господарювання органами Держгірпромнагляду

А. Дані щодо останніх проведених перевірок

Б. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку

В. Інформаційна довідка за результатами перевірки

Г. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки


ІІ. Ситуативні тести


КСП.01.07.В.ОО.01

^ На підприємстві «Світанок», яке займається виробництвом сухого молока, працює 48 осіб. З них 30 одержують заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати.

А. До суб’єктів господарювання із яким ступенем ризику відноситься підприємство «Світанок» в частині додержання законодавства про працю?

Високий

Середній

Незначний

Б. До суб’єктів господарювання із яким ступенем ризику відноситься підприємство «Світанок» у сфері промислової безпеки та охорони праці?

Високий

Середній

Незначний

В. З якою періодичністю може проводитись на даному підприємстві планова перевірка посадовими особами Держгірпромнагляду України?

Один раз на рік

Один раз на два роки

Один раз на три роки

Г. З якою періодичністю може проводитись на даному підприємстві планова перевірка державними інспекторами з питань охорони праці?

Не частіше, ніж один раз на рік

Не частіше, ніж два рази на рік

Не частіше, ніж один раз на два роки


КСП.01.07.В.ОО.02

На підприємстві «Нива», яке займається зберіганням та переробкою зерна було проведено позапланову перевірку державним інспектором з питань праці. За результатами перевірки було виявлено, що внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, працівникам не виплачувалась заробітна плата більше двох місяців.

А. До суб’єктів господарювання із яким ступенем ризику відноситься підприємство «Нива» в частині додержання законодавства про працю?

Високий

Середній

Незначний

Б. До суб’єктів господарювання із яким ступенем ризику відноситься підприємство «Нива» у сфері промислової безпеки та охорони праці?

Високий

Середній

Незначний

В. З якою періодичністю може проводитись на даному підприємстві планова перевірка посадовими особами Держгірпромнагляду України?

Один раз на рік

Один раз на два роки

Один раз на три роки

Г. З якою періодичністю може проводитись на даному підприємстві планова перевірка державними інспекторами з питань охорони праці?

Не частіше, ніж один раз на рік

Не частіше, ніж два рази на рік

Не частіше, ніж один раз на два роки


КСП.01.07.В.ОО.03

Під час перевірки на підприємстві «С», яке займається виробництвом спирту, встановлено, що заробітна плата виплачувалась з порушенням строків виплати від 40 до 45 днів.

А. До суб’єктів господарювання із яким ступенем ризику відноситься підприємство «С» в частині додержання законодавства про працю?

Високий

Середній

Незначний

Б. До суб’єктів господарювання із яким ступенем ризику відноситься підприємство «С» у сфері промислової безпеки та охорони праці?

Високий

Середній

Незначний

В. З якою періодичністю може проводитись на даному підприємстві планова перевірка посадовими особами Держгірпромнагляду України?

Один раз на рік

Один раз на два роки

Один раз на три роки

Г. З якою періодичністю може проводитись на даному підприємстві планова перевірка державними інспекторами з питань охорони праці?

Не частіше, ніж один раз на рік

Не частіше, ніж два рази на рік

Не частіше, ніж один раз на два роки


КСП.01.07.В.ОО.04

На підприємстві «Лан», яке займається сільськогосподарською діяльністю без використання техніки, пестицидів та агрохімікатів, під час перевірки встановлено, що директор підприємства ухиляється від участі в переговорах щодо зміни колективного договору, за що його було притягнено до адміністративної відповідальності

А. До суб’єктів господарювання із яким ступенем ризику відноситься підприємство «Лан» в частині додержання законодавства про працю?

Високий

Середній

Незначний

Б. До суб’єктів господарювання із яким ступенем ризику відноситься підприємство «Лан» у сфері промислової безпеки та охорони праці?

Високий

Середній

Незначний

В. З якою періодичністю може проводитись на даному підприємстві планова перевірка посадовими особами Держгірпромнагляду України?

Один раз на рік

Один раз на два роки

Один раз на п’ять років

Г. З якою періодичністю може проводитись на даному підприємстві планова перевірка державними інспекторами з питань охорони праці?

Не частіше, ніж один раз на рік

Не частіше, ніж два рази на рік

Не частіше, ніж один раз на два роки


КСП.01.07.В.ОО.05

Під час перевірки на підприємстві «Захід», яке займається механічною обробкою деревини, встановлено, що кількість найманих працівників є недостатньою для існуючого обсягу виробництва.


А. До суб’єктів господарювання із яким ступенем ризику відноситься підприємство «Захід» в частині додержання законодавства про працю?

Високий

Середній

Незначний

Б. До суб’єктів господарювання із яким ступенем ризику відноситься підприємство «Захід» у сфері промислової безпеки та охорони праці?

Високий

Середній

Незначний

В. З якою періодичністю може проводитись на даному підприємстві планова перевірка посадовими особами Держгірпромнагляду України?

Один раз на рік

Один раз на два роки

Один раз на три роки

Г. З якою періодичністю може проводитись на даному підприємстві планова перевірка державними інспекторами з питань охорони праці?

Не частіше, ніж один раз на рік

Не частіше, ніж два рази на рік

Не частіше, ніж один раз на два роки


КСП.01.07.В.ОО.06

На підприємсті «Точмаш», яке займається механічною обробкою металу, під час перевірки встановлено, що у ливарному цеху існує заборгованість із виплати заробітної плати більше двох місяців

А. До суб’єктів господарювання із яким ступенем ризику відноситься підприємство «Захід» в частині додержання законодавства про працю?

Високий

Середній

Незначний

Б. До суб’єктів господарювання із яким ступенем ризику відноситься підприємство «Захід» у сфері промислової безпеки та охорони праці?

Високий

Середній

Незначний

В. З якою періодичністю може поводитись планова перевірка виробничого об’єкту (виробничого цеху), який належить підприємству посадовими особами Держгірпромнагляду?

Не частіше один раз на три місяці

Не частіше одного разу на 12 місяців

Не частіше одного разу на 6 місяців

Г. З якою періодичністю може проводитись на даному підприємстві планова перевірка державними інспекторами з питань охорони праці?

Не частіше, ніж один раз на рік

Не частіше, ніж два рази на рік

Не частіше, ніж один раз на два роки


ІІІ.Тестові завдання на відповідність


КСП.01.07.В.ОО.01

^ За допомогою комбінацій цифр і букв вкажіть основні завдання суб’єктів нагляду (контролю):

А. Держгірпромнагляд

Б. Держпраці

Реалізація державної політики з питань державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про зайнятість

Реалізація державної політики з питань контролю за додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Реалізація державної політики у сфері охорони праці

4. Здійснення комплексного управління у сфері промислової безпекиКСП.01.07.В.ОО.02

За допомогою комбінацій цифр і букв вкажіть основні завдання суб’єктів нагляду (контролю):

А. Держгірпромнагляд

Б. Держпраці

Контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці органами місцевого самоврядування

Організація та здійснення державного нагляду за додержанням законів з питань безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю

Реалізація державної політики з питань державного нагляду за дотриманням законодавства про працю

Реалізація державної політики з питань контролю за додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхуванняКСП.01.07.В.ОО.03

За допомогою комбінацій цифр і букв вкажіть повноваження суб’єктів нагляду (контролю) відповідно до покладених на них завдань:

А. Держгірпромнагляд

Б. Держпраці

Здійснює державний нагляд та контроль за дотриманням роботодавцями вимог законодавства про пільги та компенсації працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці

Здійснює державний нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Проводить розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню

4. Здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства про зайнятість і працевлаштування інвалідів


КСП.01.07.В.ОО.04

За допомогою комбінацій цифр і букв визначте характерні ознаки кожного з органів:

А. Служба охорони праці

Б. Комісія з питань охорони праці підприємства


Рішення про створення приймається трудовим колективом за поданням роботодавця і професійної спілки

Рішення носить рекомендаційний характер

Видання обов’язкових для виконання приписів

4. Створюється роботодавцем


КСП.01.07.В.ОО.05

За допомогою комбінацій цифр і букв встановіть основні завдання кожного з органів:

А. Служба охорони праці

Б. Комісія з питань охорони праці підприємства


Опрацювання ефективної системи управління охороною праці на підприємстві

Захист законних прав та інтересів працівників у галузі охорони праці

Контроль за дотриманням працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці

Розробка пропозицій про включення до колективного договору найбільш важливих питань з охорони праці.
ІV. Вставте пропущене слово чи словосполучення


КСП.01.07.В.ОО.01

Діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та
послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища – це __________________________.


КСП.01.07.В.ОО.02

Планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій,оглядів, обстежень та інших дій – це ____________________.


КСП.01.07.В.ОО.03

Соціально, економічно, технічно і політично обґрунтований ризик, який не перевищує гранично допустимого рівня – це _____________________.


КСП.01.07.В.ОО.04

Кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них – це _______________.


КСП.01.07.В.ОО.05

Процедура здійснення державного нагляду (контролю), визначена законом – це ____________________________.


КСП.01.07.В.ОО.06

Центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності є _____________________________.


КСП.01.07.В.ОО.07

Обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб'єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства; не передбачає застосування санкцій щодо суб'єкта господарювання;видається та підписується посадовою особою органу державного нагляду (контролю), яка здійснювала перевірку - ____________.


КСП.01.07.В.ОО.08

Обов'язкове для виконання письмове рішення органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень у визначені строки; видається та підписується керівником органу державного нагляду (контролю) або його заступником; може передбачати застосування до суб'єкта господарювання санкцій, передбачених законом - ______________.


^ V.Тести з простим множинним вибором (одна правильна відповідь)


КСП.01.07.В.ОО.01

Виділіть критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання в частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) :

Наявність заборгованості із виплати заробітної плати.

Наявність заборгованості із внесків до Фонду соціального страхування

Відсутність на підприємстві профспілкової організації

На підприємстві відсутній колективний договір

Роботодавець використовує працю неповнолітніх працівників

Високий рівень виробничого травматизму


КСП.01.07.В.ОО.02

Виділіть критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання в частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) :

Наявність заборгованості із внесків до Фонду соціального страхування

2)Відсутність на підприємстві профспілкової організації

3) Виплата працівникам заробітної плати на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати

4) Роботодавець використовує працю неповнолітніх працівників

5)Високий рівень виробничого травматизму

6) На підприємстві відсутній колективний договір


КСП.01.07.В.ОО.03

Виділіть критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання в частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) :

1)Відсутність на підприємстві профспілкової організації

2)На підприємстві відсутній колективний договір

3)Роботодавець використовує працю неповнолітніх працівників

4) Невідповідність кількості працівників суб’єкта господарювання обсягам виробництва

5) Наявність заборгованості із внесків до Фонду соціального страхування

6) Високий рівень виробничого травматизму


КСП.01.07.В.ОО.04

Виділіть критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання в частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) :

Порушення вимог законодавства про працю

2) На підприємстві відсутній колективний договір

3)Роботодавець використовує працю неповнолітніх працівників

4) Наявність заборгованості із внесків до Фонду соціального страхування

5) Високий рівень виробничого травматизму

6) Відсутність на підприємстві профспілкової організації


КСП.01.07.В.ОО.05

Виділіть критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання в частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) :

Високий рівень виробничого травматизму

На підприємстві відсутній колективний договір

Роботодавець використовує працю неповнолітніх працівників

Наявність заборгованості із внесків до Фонду соціального страхування

Відсутність на підприємстві профспілкової організації

Наявність розбіжностей між фактичними показниками чисельності працюючих і заробітної плати та показниками звітності, поданої до органів державної влади


^ VІ. Тестові завдання на відтворення вірної послідовності.


КСП.01.07.В.ОО.01

Встановіть правильну послідовність стадій опрацювання державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці:


А. опрацювання першої редакції проекту ДНАОП;

Б. опрацювання і затвердження технічного завдання;

В. підготовка до опрацювання ДНАОП.


КСП.01.07.В.ОО.02

Встановіть правильну послідовність стадій опрацювання державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці:


А. видання та інформація про ДНАОП.

Б. опрацювання остаточної редакції проекту ДНАОП.

В. затвердження і включення ДНАОП до державного реєстру .


КСП.01.07.В.ОО.03

Встановіть правильну послідовність етапів розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві:


А. створення комісії з розслідування нещасних випадків;

Б. проведення розслідування нещасних випадків ;

В. повідомлення відповідних суб’єктів про нещасний випадок, що трапився;

Г. оформлення результатів розслідування та облік нещасних випадків.


КСП.01.07.В.ОО.04

Встановіть правильну послідовність стадій розробки примірних інструкцій з охорони праці.


А. узгодження і подання остаточної редакції проекту примірної
інструкції на затвердження і реєстрацію.

Б. видання (тиражування) затвердженої примірної інструкції і її
розповсюдження.

В. розробка першої редакції проекту примірної інструкції і
направлення його на відзив.

Г. розробка остаточної редакції проекту примірної інструкції.


КСП.01.07.В.ОО.05

Встановіть правильну послідовність складення розпорядчих документів при здійсненні заходів державного нагляду посадовими особами Держгірпромнагляду України (у разі виявлення порушень) .


А. складення припису (розпорядження);

Б. складення акту перевірки;

В. видання наказу з найменуванням суб’єкта господарювання та предмету перевірки;

Г. оформлення посвідчення (направлення) на проведення перевірки.


КСП.01.07.В.ОО.06

Встановіть правильну послідовність етапів перевірки інспекторами з питань праці:

А. Ознайомлення суб'єктів господарювання з документами, оформленими за результатами перевірки.

Б. Оформлення документів за результатами перевірки.

В. Робота з документами, наданими суб'єктами господарювання на вимогу Інспектора.

Г. Проведення за результатами перевірки роз'яснювальної роботи з питань застосування норм законодавства про працю (за згодою посадових осіб).


^ VІІ. Тести з множинним вибором


КСП.01.07.В.ОО.01

Які з повноважень не належать до повноважень профспілок щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю?

У разі загрози життю або здоров'ю працівників профспілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт

У разі невиплати чи несвоєчасної виплати заробітної плати профспілки мають право оголосити страйк

Профспілки мають право на проведення незалежної експертизи умов праці

Профспілки, їх об'єднання можуть створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії

Уповноважені представники профспілок мають право вносити роботодавцям подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов’язковими для розгляду

Уповноважені представники профспілок мають право вносити роботодавцям приписи про усунення порушень законодавства про працю, які є обов’язковими для виконання


КСП.01.07.В.ОО.02

Які з повноважень не належать до повноважень профспілок щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю?

Профспілки мають право на проведення незалежної атестації умов праці

У разі загрози життю або здоров'ю працівників профспілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт

Профспілки та їх об'єднання мають право призупиняти роботу підприємств, на яких грубо порушується законодавство про працю

Уповноважені представники профспілок мають право вносити роботодавцям подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов’язковими для розгляду

Профспілки, їх об'єднання можуть створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії

Профспілки мають право на проведення незалежної експертизи умов праці


КСП.01.07.В.ОО.03

Які з повноважень не належать до повноважень профспілок щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю?

Уповноважені представники профспілок мають право вносити роботодавцям подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов’язковими для розгляду

Профспілки, їх об'єднання можуть створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії

Профспілки мають право на проведення незалежної експертизи умов праці

Профспілки можуть створювати комісії з питань охорони праці

У разі загрози життю або здоров'ю працівників профспілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт

Профспілки мають право проводити незалежне розслідування нещасних випадків та аварій на виробництві


КСП.01.07.В.ОО.04

Які органи чи посадові особи з перелічених нижче здійснюють громадський контроль за дотриманням законодавства про працю?

Профспілки та їх об'єднання

Громадські інспектори праці

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці

Комісії з питань охорони праці

Служби охорони праці

Трудові колективи


КСП.01.07.В.ОО.05

Посадові особи Держгірпромнагляду України мають право проводити позапланові перевірки у разі:

Відмови у прийнятті на роботу жінки з мотивів вагітності

У випадку, коли суб'єктом господарювання не укладено колективний договір

Настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання

Незгоди суб'єктом господарювання з актом планової перевірки

5) Неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання
документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також
письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких
документів

Виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у
документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом
господарювання


КСП.01.07.В.ОО.06

Посадові особи Держгірпромнагляду України мають право проводити позапланові перевірки у разі:

1) Перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень Держгірпромнагляду України щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів державного нагляду

2) Незгоди суб'єктом господарювання з актом планової перевірки

3) У випадку, коли суб'єктом господарювання не укладено колективний договір

4) Відмови у прийнятті на роботу жінки з мотивів вагітності

5) Звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального апарату Держгірпромнагляду України

6) Настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання


КСП.01.07.В.ОО.07

Посадові особи Держгірпромнагляду України мають право проводити позапланові перевірки у разі:

Настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання

2) Настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання

3) У випадку, коли суб'єктом господарювання не укладено колективний договір

4) Подання суб'єктом господарювання письмової заяви до територіального органу Держгірпромнагляду України про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням

5) Відмови у прийнятті на роботу жінки з мотивів вагітності

6) Незгоди суб'єктом господарювання з актом планової перевірки


КСП.01.07.В.ОО.09

Строк проведення планової перевірки суб'єкта господарювання (за винятком суб'єкта малого підприємництва) посадовими особами Держгірпромнагляду не може перевищувати ______ днів, позапланової ________.


КСП.01.07.В.ОО.10

Строк проведення планової перевірки виробничого об'єкта, який належить суб'єкту господарювання посадовими особами Держгірпромнагляду, від ______ до ________ робочих днів.


КСП.01.07.В.ОО.11

Строк проведення планової перевірки суб'єкта малого підприємництва посадовими особами Держгірпромнагляду не може перевищувати ________ робочих днів, позапланової - _________.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Коняхин Л.Г. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 198с.

 2. Гаращук В.М. Контроль та нагляд у державному управлінні. – Х.: Фоліо, 2002. – 17с.

 3. Государственное управление: основы теории и организации. Учебник /Под ред. В.А. Козбаненко. – М.: Статут, 2000. – 912с.

 4. Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні //Право України. – 2000. - №1. – с.16-22.

 5. Руденко М. Щодо усунення підміни прокуратурою інститутів нагляду та контролю в сфері управління // Право України., 1996. - №9. – С. 58-62

 6. Волок Г. Чи потрібний загальний нагляд ? // Вісник прокуратури. 2000. №2. -С.88.

 7. Доманський В. А. Удосконалення системи забезпечення пожежної безпеки в Україні, правові аспекти // Право України. – К., 2002. – № 6. – С. 108–112.

 8. Методично-нормативний посібник з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу – К., 2000. – 120 с.

 9. Рохлин В.И. Прокурорський надзор и государственный контроль: история, развитие, понятие, соотношение.- СПб.: Из-во „Юр. Центр Пресс”, 2003.- 305 с.

 10. Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. – М.: Юрид.лит., 1987. – 176с.

 11. Государственный и общественный контроль в СССР /Под ред. Туровцева В.И. – М.: Наука, 1970. – 335с.

 12. Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления (проблемы неведомственного контроля). – М.: Юрид. лит., 1974. – 157с.

 13. Андрійко О.Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: Дис .док. юр. наук. – К., - 1999.

 14. Рябко А.И. Социальный контроль и его правовые формы (вопросы теории) Дисс. канд. юрид. наук. - М., 1995. – 187с.

 15. Красноокий О. Ще раз про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду //Право України. – 1998. - №3. – С.88-90.

 16. Бабкова В.С. Организационно-правовые проблемы контроля в прокурорской деятельности. – Х.: Легас, 2001. – 176с.

 17. Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 11.08.2011 N 826 Офіційний вісник України офіційне видання від 20.01.20122012 р., № 3, стор. 60, стаття 101, код акту 59965/2012

 18. Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа, Дозвіл, Перелік, Заява, Декларація від 26.10.2011 № 1107

 19.  Про Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України Президент України; Указ, Положення від 06.04.2011 № 408/2011

 20.  Про Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України Президент України; Указ, Положення від 06.04.2011 № 402/2011

 21. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Кабінет Міністрів України; Постанова, Критерії від 28.04.2009 № 413

 22. Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Регламент, Форма типового документа, Декларація від 27.08.2008 № 761

 23.  Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
  Закон України від 05.04.2007 № 877-V

 24. Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
  Закон України від 23.12.2004 № 2288-IV

 25. Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві
  Закон України від 08.09.2004 № 1986-IV

 26. Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі
  Закон України від 08.09.2004 № 1985-IV

 27. Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві НПАОП 0.00-6.02-04 (Форми Н-5, Н-1, НПВ, П-5, Н-2, Н-9, П-3, П-4) Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа, Акт, Протокол, Перелік, Класифікатор від 25.08.2004 № 1112

 28.  Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (НПАОП 0.00-8.18-04) Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 26.05.2004 № 687

 29.  Господарський кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV

 30.  Про ідентифікацію та декларування безпеки об\'єктів підвищеної небезпеки (НПАОП 0.00-6.21-02), (НПАОП 0.00-6.22-02) Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 11.07.2002 № 956

 31.  Про нафту і газ Закон України від 12.07.2001 № 2665-III

 32.  Про об\'єкти підвищеної небезпеки Закон України від 18.01.2001 № 2245-III

 33.  Про державну підтримку малого підприємництва Закон України від 19.10.2000 № 2063-III

 34. Гірничий закон України Закон України від 06.10.1999 № 1127-XIV

 35. Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 27.08.1997 № 939

 36.  Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 14.02.1995 № 114

 37.  Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення, Форма типового документа, Акт від 27.01.1995 № 58

 38.  Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення, Форма типового документа від 27.01.1995 № 59

 39.  Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 17.01.1995 № 33

 40.  Про надра Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 27.07.1994 № 132/94-ВР

 41.  Про державну таємницю Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII

 42.  Про охорону праці Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII

 43. Кодекс законів про працю України Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII

 44.  Конвенція Міжнародної організації праці N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ від 25.06.1969 № 129

 45.  Конвенція Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі (укр/рос) Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ від 11.07.1947 № 81

 46. Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів Мінсоцполітики України; Наказ, Порядок, Акт, Форма типового документа, Припис, Протокол, Постанова від 02.07.2012 № 390

 47. Про Положення про Міністерство соціальної політики України Президент України; Указ, Положення, Перелік від 06.04.2011 № 389/2011

 48.  Про Положення про Державну інспекцію України з питань праці Президент України; Указ, Положення від 06.04.2011 № 386/2011

 49.  Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб\'єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Кабінет Міністрів України; Постанова, Критерії від 17.11.2010 № 1059

 50.  Інструкція з оформлення органами Держнаглядпраці матеріалів про адміністративні правопорушення Мінпраці України; Інструкція, Форма типового документа від 21.03.2003 № 72 Зареєстровано: Мін'юст України від 03.06.2003 № 433/7754

 51.  Про затвердження нормативно-правових актів щодо виконання функцій посадовими особами Держнаглядпраці та його територіальних органів Мінпраці України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 21.03.2003 № 72 Зареєстровано: Мін'юст України від 03.06.2003 № 432/7753

Схожі:

Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства завдання для проведення практичних занять iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Завдання для самостійної роботи студентів зі спецкурсу «нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства україни.»
Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства завдання для проведення практичних занять iconПрограма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний...
Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства завдання для проведення практичних занять iconП/п Тема курсової роботи Прізвище студента
Відносини нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства як складова предмету трудового права
Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства завдання для проведення практичних занять iconЗасоби для проведення початкового, поточного та підсумкового контролю
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять І включає перевірку знань, вмінь та контроль опанування студентами...
Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства завдання для проведення практичних занять iconЗасоби для проведення початкового, поточного та підсумкового контролю
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять І включає перевірку знань, вмінь та контроль опанування студентами...
Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства завдання для проведення практичних занять iconНавчальний посібник Завдання для проведення практичних занять
Екологічне право України. Завдання для проведення практичних занять. Львів: юридичний факультет Львівського національного університету...
Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства завдання для проведення практичних занять iconУзагальнений коментар до розділу V контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за порушення бюджетного законодавства
Повідальності та особливостей заходів впливу за вчинені порушення бюджетного законодавства; надати рекомендації практичним працівникам...
Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства завдання для проведення практичних занять iconМедичне право України Завдання для практичних занять для студентів-магістрів
Кульчицька Олена Іванівна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства завдання для проведення практичних занять iconМетодичні вказівки та завдання до проведення практичних та семінарських занять з курсу „ Судові та правоохоронні органи України для студентів спеціальностей 060101 та
Методичні вказівки та завдання до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Судові та правоохоронні органи України” /...
Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства завдання для проведення практичних занять iconІ контрольних робіт (рефератів) Акти законодавства Скорочення: зу закони України (видання Інституту законодавства Верховної Ради України)
Список джерел, використаних в лекціях І рекомендованих для підготовки до практичних та самостійних занять
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи