Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з трудового права України для студентів заочної форми навчання icon

Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з трудового права України для студентів заочної форми навчання
Скачати 209.82 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з трудового права України для студентів заочної форми навчання
Дата09.05.2013
Розмір209.82 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Юридичний факультет

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


ЩОДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З трудового права України


для студентів заочної форми навчання


ЛЬВІВ - 2012


Бурак В.Я.

Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з Трудового права України для студентів заочної форми навчання – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2012. – 14с..


Схвалено кафедрою трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протокол № 3 від 29.10.2012 року.


Завідувач кафедри П.Д.Пилипенко

^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота – одна із форм перевірки знань, спрямована на більш повне засвоєння навчальної дисципліни студентами, які навчаються за заочною формою навчання.

Метою виконання контрольної роботи є закріплення, поглиблення й систематизація набутих студентом теоретичних знань, а також глибше вивчення студентом певних розділів, які в процесі навчання у зв’язку з обмеженістю часу були розглянуті не в повному обсязі.

Виконання контрольних робіт передбачає наступні цілі: засвоїти та узагальнити певний теоретичний матеріал, навчитися працювати з нормативно-правовими актами; відшуковувати необхідні правові норми в кодексах, законах та підзаконних нормативно-правових актах, адекватно сприймати їх зміст та надавати їм певні коментарі; робити висновки, здійснювати їх обґрунтування; навчитися складати основні типові документи та інше.

У процесі написання контрольної роботи слід дотримуватись таких вимог:

1) відповідність основних положень роботи законам України, указам Президента та постановам уряду України;

2) змістовність і конкретність викладення;

3) достатня повнота викладення питання, тобто слід повністю розкрити явище або елементи досліджуваного процесу, розглянути всі сторони проблеми;

4) завершеність викладення кожної думки;

5) виключення повторів;

6) юридична грамотність;

7) акуратне оформлення контрольної роботи.

Виконана контрольна робота має свідчити про глибоке вивчення рекомендованих джерел: законодавчих актів, спеціальної та додаткової літератури.

Під час виконання роботи студент повинен ознайомитися з навчальною літературою, монографічними дослідженнями, періодичною літературою, нормативно-правовими актами та судовою практикою відповідного спрямування.


^ ВИБІР ЗАВДАННЯ,СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольну роботу має виконувати кожен студент індивідуально в письмовій формі відповідно до навчальних планів і запропонованих завдань. Вибір теми контрольної роботи здійснюється із загального переліку завдань, які затверджені на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін, як правило, на початку відповідного семестру.

Теми контрольних робіт вибираються залежно від початкової літери прізвища студента (кожен студент обирає той варіант контрольної роботи, який відповідає першій літері його прізвища).

^ Для студентів заочної форми навчання:

Варіант І - виконують студенти, прізвище яких починаються з букви - А,Б

Варіант II - В,Г

Варіант III - Д,Е

Варіант ІV - Є,Ж,3

Варіант V - І,Ї,Й

Варіант VІ - Ка, Кі

Варіант VІІ - Ке, Ко, Ку

Варіант VІІІ - К, Л

Варіант IX - М,Н

Варіант Х - О,П

Варіант XI - Р,С

ВаріантXII- Т,У

ВаріантXIII - Ф,Х
^

Варіант ХІV- Ц,Ч


ВаріантХV - Ш,Щ

Варіант ХVІ - Ю,Я


Контрольна робота повинна мати чітку й логічну структуру. Контрольна робота повинна містити:

 • зміст;

 • основну частину (структуризовану за завданнями);

 • висновки

 • список використаних джерел

Контрольна робота для студентів заочної форми навчання складається з двох частин.

В частині першій студентові належить дослідити запропоновані теоретичні питання. Відповідь на теоретичне питання повинна бути точною, повною і базуватись на останніх за часом видання джерелах літератури, законодавстві України. Якщо в контрольній роботі наводяться окремі цитати з наукових статей чи монографій, то потрібно вказати автора роботи, її назву, місце і рік видання, сторінку. Те саме стосується й положень законодавчих актів, які наводяться в контрольній роботі. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід вказати конкретний об’єкт аналізу.

Обов’язково мають бути зроблені посилання на усі джерела інформації.

В частині другій вирішити задачу. Розв’язок задачі передбачає аналіз усіх ситуацій та вирішення спору.

Контрольна робота для студентів третього курсу заочної форми навчання складається однієї частини і передбачає дослідження та виклад трьох теоретичних питань, а також виконання одного завдання.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольна робота виконується на аркушах стандартного розміру 297x210 мм /поля: ліве-30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - 25 мм, шрифт — 14, інтервал між рядками — 1,5/ або в шкільних зошитах. Мова написання роботи - державна. Титульна сторінка роботи оформляється згідно Додатку 1. Обсяг контрольної роботи – 10-15 сторінок друкованого тексту (формат А4), або 15-20 сторінок – рукописного. Нумерація сторінок проставляється, починаючи з плану роботи. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.


Список використаних джерел містить перелік літератури та інших джерел, використаних під час написання роботи. Список використаних джерел оформляють у такому порядку:


1. Законодавство.

2. Судова практика.

3.Спеціальна юридична література та публікації в періодичних виданнях (в алфавітному порядку за прізвищами авторів, а колективні монографії — за назвою роботи).


Усі джерела, включені до списку використаних джерел, нумеруються послідовно в алфавітному порядку. Завершену контрольну роботу студенти подають на кафедру згідно із встановленим терміном.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Роботи, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються на доопрацювання. Прийом і повернення контрольної роботи на доопрацювання здійснюється через лаборанта кафедри трудового, аграрного та екологічного права.

Контрольна робота оцінюється за результатами перевірки («зараховано», «не зараховано»). Студент, який отримав за виконання своєї контрольної роботи «не зараховано», не допускається до заліку з даної дисципліни.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ТРУДОВОГО ПРАВА України ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

У залежності від першої літери власного прізвища слухач обирає одну з

наведених нижче тем:


А,Б - Зміст колективного договору

Вирішити задачу:

Міністерство вирішило укласти контракт з гр.Гринько про його роботу на посаді директора комбайнового заводу. Визначаючи умови контракту, представник міністерства, посилаючись на ст.247 КЗпП України, погодив ці умови з профкомом. Між тим на засіданні ради трудового колективу деякі з цих умов викликали заперечення.

Чи має юридичне значення думка ради трудового колективу і чи може в цій ситуації бути підписаний контракт? Проаналізуйте нормативний акт, яким регулюються такі питання.


В,Г - Загальна характеристика соціального партнерства.

Вирішити задачу:

На одному з підприємств м.Тернополя дирекція підготувала проект нових правил внутрішнього трудового розпорядку. Після його розгляду на засіданні профкому, проект був винесений на загальні профспілкові збори, де і був затверджений, а наказом по підприємству введений в дію. Прохання ради трудового колективу розглянути проект на загальних зборах трудового колективу було відхилено, поскільки, як пояснив голова профкому, профспілкові й загальні збори трудового колективу складають ті ж самі люди.

Дайте юридичну оцінку діям власника, профкому і ради трудового колективу.


Д,Є,Е - Загальна характеристика функцій трудового права.

Вирішити задачу:

Правління акціонерного товариства “Оберіг” представило вимогу до загальних зборів товариства про звільнення з посади генерального директора, оскільки той порушив трудове законодавство і не дотримує положень статуту товариства.

Вимогу правління розглядала спостережна рада, оскільки збори акціонерного товариства зібрати не вдалося. При цьому з’ясувалося, що профком неодноразово звертався до правління з проханням розглянути питання про відповідність займаній посаді генерального директора, який відмовляється надати приміщення для обладнання медпункту, як це передбачено колективним договором, і крім цього зволікає з виплатою дивідендів акціонерам-працівникам за підсумками минулого року.

Генеральний директор на засіданні спостережної ради відмовився дати пояснення по справі і повідомив, що згідно із законом він оскаржив вимогу правління товариства до суду. Більшістю голосів членів спостережної ради його було звільнено з посади.

Спробуйте розібратися у наведеній ситуації.


Ж,З - Колективно-договірне регулювання за трудовим правом України.

Вирішити задачу:

Після закінчення відпустки 26 серпня лаборант кафедри Гнатюк не з’явилася на роботу. Неодноразові спроби завідувача кафедрою з’ясувати причини відсутності на роботі останньої не дали результату. Родичі не дуже охоче розповідали, що вона хвора і перебуває у лікарні.

2 січня наступного року ректорат представив подання до профкому про санкцію на звільнення Гнатюк за п.5 ст.40 КЗпП.

На засіданні профкому 5 січня були присутні 8 членів профкому з п’ятнадцяти обраних до його складу. При розгляді питання про звільнення Гнатюк з’ясувалося, що остання зовсім не хвора, а виїхала до родичів у Німеччину і повертатися на роботу не збирається. Тому профком більшістю голосів прийняв рішення про звільнення її за п.4 ст.40 КЗпП.

У зв’язку з Різдвяними святами документи профкому на звільнення Гнатюк були подані до ректорату 15 січня.

При оформленні наказу про звільнення Гнатюк за п.4 ст.40 у ректора виникли сумніви з приводу законності такого звільнення і особливо - в частині дотримання строків. Він звернувся до юристконсульта.

Дайте письмову відповідь.


І,Ї,Й - Поняття та види джерел трудового права.

Вирішити задачу:

Колектив однієї із шахт Волинського вугільного басейну поставив перед керівництвом шахти вимоги збільшити всім працівникам тривалість додаткової відпустки за роботу на підземних роботах з 12 до 18 робочих днів. Адміністрація відмовилась задовільнити вимоги шахтарів, посилаючись на те, що для цього немає фінансових можливостей і що таке збільшення часу відпочинку для всіх шахтарів виходить за межі колективного договору.

Чи виник тут колективний трудовий спір? Який порядок його вирішення?


К,Л - Функції трудового права: поняття, види, та їх особливості в умовах розвитку економіки.

Вирішити задачу:

Після того, як за результатами третього кварталу два цехи автокранового заводу були позбавлені премії, виник конфлікт. На засіданні профкому, де розглядалася колективна скарга представників трудових колективів, було встановлено, що згідно з Положенням про преміювання, схваленим директором заводу, за погодженням з профкомом передбачається квартальне преміювання підрозділів за досягнення високих показників якості продукції основного виробництва. Поскільки заводом було отримано ряд рекламацій на якість продукції, випущеної в третьому кварталі, то ті цехи, які найбільш винні у випуску браку, були згідно з розпорядженням директора позбавлені премії за цей квартал.

Профком більшістю голосів підтримав адміністрацію заводу.

Не погодившись з таким рішенням уповноважені представники трудових колективів цехів розпочали збір підписів про проведення страйку.

Спробуйте розібратися в ситуації.


М,Н - Метод трудового права України, його специфіка.

Вирішити задачу:

Інженер Карп уклав трудовий договір з виробничим кооперативом для організації і керівництва поточними роботами по ремонту обладнання. Правлінням кооперативу йому був встановлений посадовий оклад у розмірі500 грн. У травні, червні ні якої зарплати він не отримав, а в липні місяці, посилаючись на погані справи з фінансами, кооператив видає Карпу заробітної плати 600 грн. 1 серпня Карп звільнився за власним бажанням і пред’явив вимогу оплатити йому недодану суму1000 грн.. Юрисконсульт кооперативу пояснив Карпу різницю між державним підприємством і кооперативом, який оплачує працю працівників в залежності від суми прибутку, вказавши, що члени кооперативу не отримують зарплати вже більше півроку.

О,П - Загальна характеристика генеральних угод в Україні.

Вирішити задачу:

Робітник ВО “Електрон” Пилипів згідно з наказом керівника підприємства залучався до роботи у вихідні дні. Адміністрація запропонувала Пилипіву взяти відгули у будь-які робочі дні. Пилипів від відгулів відмовився і зажадав за роботу у вихідні дні подвійної оплати. Замість цього адміністрація видала наказ, за яким надала Пилипіву додаткові вихідні дні 16, 19, 20 липня. Останній звернувся в КТС із заявою про подвійну оплату йому за роботу у вихідні дні. Яке рішення має винести КТС?

Який порядок залучення до роботи і оплати у вихідні дні? Чи є за умовами задачі порушення закону?


Р,С - Суб’єкти трудового права України.

Вирішити задачу:

Друкарка Моргун працювала в будтресті з 15 вересня 2005 року.

В жовтні 2006 року вона використала першу щорічну відпустку, а в квітні 2007 року - другу (18 робочих днів).

15 травня 2007 року у зв’язку з реорганізацією будконтори Моргун звільнили за п.1 ст.40 КЗпП. При розрахунку жодних утримань за відпустку в неї не зроблено.

28 червня 2007 року Моргун поступила на роботу в міськфінфідділ.

Коли в неї виникає право на відпустку в міськфінвідділі?


Т,У - Особливості джерел трудового права України.

Вирішити задачу:

У квітні столяр Львівського ВО “Карпати” Васильків відповідно до наказу директора одержав 10-денну відпустку без збереження заробітної плати у зв’язку з сімейними обставинами. Адміністрація надала відпустку з умовою, що Васильків відпрацює її у поза робочий час. За домовленістю з адміністрацією Васильків відпрацьовував відпустку після робочої зміни та у вихідні дні листопада. 1 і 2 травня він теж працював у рахунок відпустки. 20 травня. Васильків звернувся в бухгалтерію об’єднання з вимогою оплатити йому робочі дні 1 і 2 травня як святкові, а всі інші дні, коли він працював після робочої зміни, як надурочні.

Чи законна вимога Васильківа? Яке законодавство регулює ці питання?


Ф,Х - Поняття та сфера укладення колективного договору.

Вирішити задачу:

У зв’язку із неритмічним надходженням запасних частин начальник складального цеху з 20 січня видав розпорядження про збільшення до кінця місяця робочих змін до 10 год. У зв’язку з тим, що профком згоди на надурочні роботи не давав, а також при відсутності коштів у фонді зарплати, адміністрація заводу оплатити роботу як понадурочну відмовилась, а переробку дозволила компенсувати відгулами.

Чи допущені порушення трудового законодавства в даному випадку?


Ц,Ч - Трудові відносини: поняття, види, та їх особливості.

Вирішити задачу:

Бухгалтер Романенко звернулась із скаргою в профком на те, що адміністрація надала їй тільки половину учбової відпустки для здачі сесії у вузі. Таке рішення адміністрація мотивувала тим, що Романенко працює на умовах неповного робочого часу, а тому не має права на повну учбову відпустку. Романенко попросила пояснити чи правильно у відділі кадрів у трудову книжку було зроблено запис про роботу з неповним робочим часом і як це вплине на тривалість її трудового стажу, а також на тривалість щорічної відпустки.

Підготуйте відповідь.


Ш,Щ - Загальна характеристика відносин, тісно пов’язаних з трудовим.

Виріщити задачу:

Після того, як колективний трудовий спір не знайшов вирішення у примирній комісії, сторони конфлікту, незважаючи на усі зусилля, так і не змогли протягом п’яти днів створити бажаний склад трудового арбітражу. У цих умовах загальні збори прийняли рішення про оголошення страйку. Страйк мав розпочатися на п’ятий день після офіційного повідомлення дирекції підприємства про початок страйку.

Адміністрація підприємства, отримавши повідомлення про початок страйку, звернулася наступного дня до районного суду з позовом про визнання його незаконним.

Суддя відмовився прийняти позов, мотивуючи тим, що страйк ще не розпочався, а тільки прийнято рішення про його можливість, і тому потрібно докласти зусиль, щоб запобігти його початку. Більше того, на думку судді, вимоги страйкарів про збільшення заробітної плати не мають політичних мотивів і не спрямовані на демонстрацію солідарності із страйкуючими шахтарями, а тому немає підстав для визнання такого страйку незаконним.

Як залагодити ситуацію? Обгрунтуйте Вашу відповідь з посиланням на чинне законодавство.


Ю,Я - Порядок укладення трудового договору.

Вирішити задачу:

В КТС подали заяви двоє робітників, не згідних із встановленими їм графіками надання чергової відпустки в зимові місяці. Набірник Іванов мотиуючи свою незгоду тим, що він як учень загальноосвітньої вечірньої школи має право на відпустку влітку. Слюсар Герасимів теж просив надати відпустку в літній період так як він два роки підряд використовував відпустку взимку, а в цьому році хоче поїхати відпочивати на південь, разом з дітьми-учнями.

Вирішіть спір.


Примітка: Загальний обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати об’єму учнівського зошиту на 12 аркушів.

Перелік відповідної літератури і законодавства можна отримати скориставшись програмою курсу “Трудове право України”.


^ ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПРИ НАПИСАННІ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Рекомендована література

Базова

 1. Трудове право України: Академічний курс: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 536 с.


Законодавство:

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 3. Закон України “Про відпустки” від 15.11.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.

 4. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

 5. Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 6. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01.07.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.

 7. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про селянське (фермерське) господарство” від 22.06.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №32. – Ст.341.

 8. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.

 9. Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14.02.1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №31. – Ст.440.

 10. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст.682.

 11. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24. – Ст. 272.

 12. Закон України “Про підприємництво” від 07.02.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14. – Ст. 168.

 13. Закон України “Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України” від 02.02.1994р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №22. – Ст.140.

 14. Закон України “Про статус суддів” від 15.12.1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №8. – Ст.57

 15. Закон України “Про прокуратуру” від 5.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №53. – Ст.793.

 16. Закон України “Про державну службу”. від 16.12.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №52.

 17. Дисциплінарний статут прокуратури України, затв. Постановою Верховної Ради України від 06.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №4. – Ст.15.

 18. Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. № 294.

 19. Статут про дисципліну працівників зв’язку, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996р. // ЗП України. – 1996. – №15.

 20. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.1993р. // ЗП Уряду України. – 1993. – №4-5. – Ст.71.

 21. Основи законодавства України про охорону здоров’я, прийняті Верховною Радою України 19.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.

 22. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р., у редакції Закону України від 21.11.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668; Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 10. – Ст. 2.

 23. Закон України “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз” від 5.07.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 31. – Ст. 1384.

 24. Закон України “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

 25. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22.02.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 17. – Ст. 80.

 26. Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 15. – Ст. 73.

 27. Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб” від 6.04.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 29. – Ст. 228.

 28. Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 05.02.1993 р., у редакції Закону України від 23.03.2000 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 16. – Ст. 167; Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 27. – Ст. 217.

 29. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрати працездатності” від 23.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46-47. – Ст. 403.


Допоміжна

 1. Балюк М., Гончарова Г. Зміни в організації виробництва і праці та соціальне партнерство // Право України. – 1996. – №11.

 2. Барабаш О. Щодо властивостей трудових правовідносин // Право України. – 1998. – № 3. – С. 64.

 3. Бару М. На шляху до нового трудового кодексу // Право України. – 1996. – № 5-6. – С. 26.

 4. Бару М. Правове регулювання трудових відносин: закон, мораль, справедливість // Право України. – 1998. – № 2. – С. 66.

 5. Бару М., Гончарова Г. Перебудова і деякі питання трудового права // Радянське право. – 1988. – №2.

 6. Бару М., Гончарова Г. Чи ефективні сьогодні засоби боротьби з незакон­ними звільненнями? // Радянське право. – 1990. – №9.

 7. Биля І., Подкопаєв С. Законодавче регулювання дисциплінарної відповідальності суддів (з точки зору законодавчої техніки) // Право України. – 2001. – № 10. – С.40.

 8. Болотіна Н. Б., Чанишева Г. І. Трудове право України. — К., 2000.

 9. Бущенко П., Венедиктов В. Поняття “систематичне порушення трудових обов’язків”: розбіжності у теорії та практиці // Радянське право. – 1990. – №9.

 10. Венедиктов В. Про концепцію нового трудового кодексу // Право України. – 1992. – № 8. – С. 3.

 11. Венедиктов В. Проблеми відповідальності у трудовому праві: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – К., 1999.

 12. Венедиктов В. Юридична відповідальність в науці і практиці трудового права // Право України. – 1992. – №12. – С.82.

 13. Венедиктов В.С., Венедиктова В.М. Рабочее время и время отдыха по действующему законодательству о труде Украины. Учеб. пособие. – Харьков: Ун-т внутр. Дел, 1998. – 51 с.

 14. Гаврилюк О. Сучасне втілення принципів трудового права // Право України. – 2001. – № 9. – С. 56.

 15. Гаращенко Л. Правові проблеми регулювання трудових відносин на підприємствах недержавних форм власності // Право України. – 1998. – № 6. – С. 51.

 16. Гаращенко Л. Регулювання відпусток в конвенціях МОП та нормативних актах країни Європи // Право України. – 1999. – № 10. – С.90.

 17. Гершанов Е.М., Никитинский В.И. Прийом на работу, переводы и увольнение рабочих и служащих. – М., 1976.

 18. Гончарова Г., Жернаков В., Прилипко С. Спірні питання застосування ст.26 Закону “Про відпустки” // Право України. – 1999. – № 9. – С.43.

 19. Греков І. Співвідношення волі і волевиявлення при розірванні трудового договору за ініціативи працівника // Право України. – 1996. – №6. – С.31.

 20. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 59.

 21. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. – 2000. – № 7. – С. 49.

 22. Жернаков В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права // Право України. – 1999. – № 3. – С. 34.

 23. Жернаков В. Соціально-трудові відносини: поняття, суб’єкти, правове регулювання // Право України. – 1999. – № 10. – С. 41.

 24. Жиравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Право України. – 2001. – № 3. – С. 69.

 25. Зубковський В. Компенсація за невикористану відпустку // Право України. – 1999. – № 2. – С.103.

 26. Иванов С. А., Лившиц Р. З., Орловский Ю. П. Советское трудовое право: Вопросы теории. — М., 1978.

 27. Іншин М. Щодо правового забезпечення права на працю в умовах масового вивільнення робочої сили // Право України. – 1998. – №3.

 28. Карпенко Д., Хуторян М. Особлива частина проекту Кодексу України про працю потребує удосконалення // Право України. – 1998. – №6. – С. 54.

 29. Карпенко Д., Хуторян Н. Правові проблеми Загальної частини проекту Кодексу України про працю // Право України. – 1998. – № 3. – С. 41.

 30. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудових отношений. – Львов: 1977.

 31. Коршунов Ю., Осипова Н. Высвобождение работника и профком // Хозяйство и право. – 1989. – №5.

 32. Костюк В. Міжнародні акти як джерело трудового права // Право України. – 1999. – № 11. – С.97.

 33. Лившиц Р.З. Трудовое законодательство: настоящее и будущее. – М., 1989.

 34. Лившиц Р.З., Чубайс Б.М. Трудовой договор. – М. 1986.

 35. Медведев О., Отырба Л. Увольнение в связи с совершением аморального проступка // Советская юстиция. – 1989. – №8.

 36. Неумивайченко Н. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. – 2001. – № 4. – С.62.

 37. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права. — Львів, 1999.

 38. Пилипенко П. Окремі зауваження до проекту Кодексу України про працю // Право України. – 1996. – № 9.

 39. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. – Львів: Видавничий центр Львів. Національного ун-ту імені Івана Франка, 1999. – 214с.

 40. Поляков Б. Міркування про шляхи вдосконалення трудового законодавства // Право України. – 1992. – № 3. – С. 22.

 41. Поляков Б. Робочий час і час відпочинку у виробничих кооперативах: соціологічно-правові питання // Радянське право. – 1990. – №10.

 42. Поляков Б. Трудовая дисциплина в кооперативах // Хозяйство и право. – 1991. – №8.

 43. Прилипко С. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права // Право України. – 1999. – № 10. – С. 58.

 44. Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з ініціативи працівника // Право України. – 1997. – №3. – С.30.

 45. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. Видання третє, перероб. та доповн. – Х.: Консум, 2002. – 528 с.

 46. Процевский А. И. Предмет советского трудового права. — М., 1979.

 47. Процевський В. Відсторонення від роботи: вирішення питання у проекті Кодексу про працю // Право України. – 1996. – №8. – С.25.

 48. Процевський О. Про предмет трудового права України // Право України. – 2001. – № 12. – С. 81.

 49. Процевський О. Яким бути новому Кодексу про працю України? // Право України. – 1996. – № 9-10. – С. 28.

 50. Реус О. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми // Право України. – 2001. – № 8. – С.78.

 51. Симорот З.К., Мацюк А.Р., Монастырский Е.А., Данченко Н.И. Применение законодательства, регулирующего дисциплину труда рабочих и служащих. – К, 1980.

 52. Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення трудових правовідносин // Право України. – 2000. – № 1. – С. 59.

 53. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К., 2000.

 54. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К: А.С.К., 2000.

 55. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К: А.С.К., 2000.

 56. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К: А.С.К., 2000.

 57. Сыроватская Л.А. О правовом регулировании трудовых отношений в современных условиях // Государство и право. – 1994. – №1.

 58. Сыроватская Л.А. Ответственность за нарушение трудового законодательства. – М, 1990.

 59. Тищенко О. Звільнення за аморальний проступок працівника, який виконує виховні функції: правові проблеми // Право України. – 2000. – № 6. – С.46.

 60. Трудове право України: Навчальний посібник / За ред. П.Д.Пилипенка. – К.: ІнЮре, 2003.

 61. Фатуев А.А. Расторжение трудового договора по инициативе администрации в новых условиях / в кн.: Трудовое право в жизни человека. – М, 1991.

 62. Хохрякова О.С. Отпуска рабочих и служащих. – М. 1983.

 63. Хохрякова О.С. Реформа законодательства об от пусках // Советское государство и право. – 1991. – №5.

 64. Чанишева Г. МОП: соціальні ініціативи у відповідь на глобалізацію // Право України. – 2001. – № 5. – С.123.

 65. Чанишева Г., Болотіна Н. Окремі теоретичні проблеми сучасного трудового права України (до постановки питання) // Право України. – 1999. – № 9. – С.13.

 66. Шариков Л. Каким быть от пуску // Социалистическая законность. – 1988. – №1.

 67. Яковлєв О. Припинення трудового договору на підставі ст. 37 КЗпП України // Право України. – 2002. – № 6. – С.82-84.

 68. Яковлєв О. Роль третіх осіб у припиненні трудових відносин // Право України. – 2001. – № 12. – С.102.

 69. Ярхо А.В. Время отдыха. – М: Профиздат, 1980.

 70. Ярхо А.В. Отпуска рабочих и служащих. – М, 1982.

Додаток 1.

На титульному аркуші повинні бути зазначені:

1) міністерство, якому підпорядковано вищий навчальний заклад, найменування закладу та кафедри, де виконана робота;

2) найменування навчальної дисципліни, з якої виконується робота, вид та назва роботи;

3) прізвище, ім’я, по батькові студента, номер групи;

4) науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника;

5) місто і рік виконання роботи.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Юридичний факультет


Кафедра трудового, аграрного

та екологічного права


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ВАРІАНТ ІІ


Виконав:

студент групи ЮРД-32з

Петренко Р.Д.


Науковий керівник:

доц. Бурак В.Я.


Львів - 2012


Схожі:

Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з трудового права України для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з трудового права України для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансах” для...
Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з трудового права України для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни " аудит 1" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1» студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з трудового права України для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з трудового права України для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни "фінансовий менеджмент" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з трудового права України для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни "Облік І аудит у банках" для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з трудового права України для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Маркетингове планування» для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з трудового права України для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів та студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт / укладач А. М. Куліш – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 75 с
Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з трудового права України для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " біржова справа " для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з трудового права України для студентів заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи