Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни»
Скачати 67.47 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни»
Дата10.05.2013
Розмір67.47 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Юридичний факультет

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З КУРСУ «ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»


 1. Які основні напрямки екологічної політики України?

 2. Сформулюйте визначення та проведіть співвідношення понять: “природа”, “навколишнє природне середовище”, «навколишнє середовище” “довкілля”.

 3. Проаналізуйте різноманітні підходи стосовно назви екологічного права?

 4. Спробуйте аргументувати перейменування екологічного права на право довкілля.

 5. Які суспільні відносини формують предмет права довкілля?

 6. Назвіть основні ознаки методу права довкілля.

 7. Які принципи права покладено в основу регулювання відносин у сфері довкілля?

 8. Як Ви розумієте принцип (концепцію) сталого розвитку? Як принцип сталого розвитку може бути реалізований в Україні?

 9. Які функції виконує екологічне право України?

 10. Розмежуйте систему права довкілля як галузі права від системи законодавства про довкілля та системи науки права про довкілля.

 11. Співвідношення екологічного та інших галузей соціального права.

 12. Які характерні риси і ознаки правової норми? Нормативного акта? Індивідуального акта? Що таке "екологізовані" правові норми?

 13. В чому суть концепції "екологічного дерева"?

 14. Співвідношення екологічного та природноресурсового законодавства?

 15. Сформулюйте визначення поняття "екологічні стандарти", назвіть їх види. Чи можна віднести екологічні стандарти до джерел екологічного права?

 16. Яка роль відомчих нормативно-правових актів в регулюванні екологічних відносин?

 17. Чи можна вважати джерелами екологічного права рішення Конституційного Суду України?

 18. Яка різниця між міжнародним договором, угодою, конвенцією, хартією і протоколом?

 19. Які джерела міжнародного права є юридично обов’язковими? Наведіть приклади міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод в галузі охорони навколишнього середовища.

 20. Поняття екологічних прав громадян.

 21. Класифікація екологічних прав громадян.

 22. Назвіть законодавчі акти які закріплюють екологічні права громадян.

 23. Які міжнародно-правові акти закріплюють екологічні права громадян.

 24. Дайте визначення поняття "безпечне для життя і здоров`я довкілля".

 25. Дайте визначення поняття "сприятливе середовище".

 26. Юридичні критерії безпечного навколишнього природного середовища.

 27. Ознаки безпечного навколишнього природного середовища.

 28. Нормативи екологічної безпеки: поняття, види.

 29. Які відносини регулює Оргуська конвенція.

 30. Поняття екологічної інформації.

 31. Які відомості можна віднести до екологічної інформації?

 32. Назвіть джерела які містять екологічну інформацію.

 33. Хто має право на отримання екологічної інформації.

 34. В чому полягає відкритий характер екологічної інформації.

 35. Організація екологічного інформаційного забезпечення.

 36. Порядок надання екологічної інформації.

 37. Види еколого-значимих рішень.

 38. Основні форми участі громадськості у прийнятті еколого-значимих рішень.

 39. Який порядок проведення громадського обговорення.

 40. Громадська екологічна експертиза.

 41. Участь громадськості у проведенні державної екологічної експертизи.

 42. Порядок проведення зборів, мітингів, демонстрацій з екологічних питань.

 43. Особливості відшкодування шкоди заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону довкілля.

 44. Якими правами у галузі охорони навколишнього середовища наділені громадські об`єднання.

 45. Право загального використання природних ресурсів.

 46. Право спеціального використання природних ресурсів.

 47. Право на одержання екологічної освіти.

 48. Гарантії екологічних прав громадян.

 49. Загальні і спеціальні обов`язки громадян у галузі екології.

 50. Дайте визначення поняття «управління у сфері природокористування та охорони довкілля».

 51. Вкажіть види, форми та методи управління у сфері природокористування та охорони довкілля.

 52. Які критерії поділу органів державного управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів на органи загальної та спеціальної компетенції.

 53. Назвіть органи управління спеціальної компетенції та їхні повноваження.

 54. Які завдання покладено на Міністерство екології та природних ресурсів?

 55. Якими правами наділено Міністерство екології та природних ресурсів у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

 56. Якими повноваженнями наділенні державні інспектори у сфері здійснення екологічного контролю?

 57. Якими правами та обов’язками наділені громадські інспектори з охорони довкілля?

 58. Назвіть основні функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля.

 59. Охарактеризуйте кадастри природних ресурсів як функцію управління у сфері природокористування та охорони довкілля.

 60. В чому суть екологічного моніторингу. Які його основні завдання, функції та види?

 61. Чим різняться між собою стандартизація та нормування у сфері охорони довкілля?

 62. У чому відмінність між «плануванням», «прогнозуванням» і «програмуванням»?

 63. У чому суть і відмінність між гранично допустимими концентраціями (ГДК) забруднюючих речовин і гранично допустимими викидами (ГДВ) і скидами (ГДС) забруднюючих речовин?

 64. У чому полягає екологічне ліцензування?

 65. На основі норм законодавства встановіть, до компетенції яких конкретно державних органів належить право припинення, зупинення чи обмеження діяльності підприємств та інших об’єктів, у випадку порушення ними вимог екологічного законодавства.

 66. Які функції управління прямо чи опосередковано спрямовані на інформаційне забезпечення охорони довкілля?

 67. Дайте визначення поняття "екологічний контроль", які види та завдання екологічного контролю

 68. Назвіть основні завдання екологічного аудиту.

 69. Вкажіть мету екологічної експертизи ?

 70. На яких принципах базується проведення екологічної експертизи?

 71. Назвіть класифікації видів екологічної експертизи?

 72. Що таке заява про екологічні наслідки діяльності?

 73. Які відомості повинна містити заява про екологічні наслідки?

 74. З яких стадій складається екологічна експертиза?

 75. Поняття та зміст висновку екологічної експертизи?

 76. Правове значення висновків державної та громадської експертизи?

 77. Протягом якого часу висновок державної екологічної експертизи вважається дійсним?

 78. Хто здійснює фінансування екологічної експертизи?

 79. Яким вимогам повинен відповідати експерт, щоб проводити екологічну експертизу?

 80. Назвіть права та обов’язки експерта екологічної експертизи?

 81. В яких випадках проводиться повторна екологічна експертиза? А додаткова?

 82. Назвіть пріоритетні заходи охорони довкілля визначені Основними напрямками державної політики України та Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на період до 2020 року.

 83. Назвіть ознаки екологічної безпеки

 84. Чому екологічна безпека вважається складовою національної безпеки?

 85. Яке значення для досягнення безпечного для життя і здоров'я довкілля мають державні стандарти? Наведіть приклади.

 86. Які екологічні нормативи можете Ви назвати? Що покладено в основу екологічного нормування?

 87. Що таке екологічні вимоги? Для яких об’єктів та видів діяльності їх встановлюють?

 88. Як впливають на забезпечення екологічної безпеки генетично модифіковані продукти?

 89. Назвіть заходи забезпечення радіаційної безпеки.

 90. Як поділяється територія населеного пункту з урахуванням переважного функціонального використання?

 91. У чому суть Генеральної схеми планування територій України?

 92. Письмово скласти проект правил благоустрою населеного пунку.

 93. Дайте визначення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

 94. назвіть особливості екоправової відповідальності. Наведіть аргументи «за» і «проти» її існування.

 95. Назвіть специфічні санкції екоправової відповідальності.

 96. У чому суть такс як інструменту відшкодування екологічної шкоди.

 97. Визначте особливості та елементи складу екологічного правопорушення.

 98. Які особливості відшкодування моральної шкоди завданої в результаті забруднення довкілля.

 99. Визначте поняття: «земля», «землі», «ґрунти», «земельна ділянка».

 100. Дайте визначення «земельних відносин».

 101. Співвідношення екологічного та земельного права?

 102. Які види прав на землю передбачені Земельним кодексом України? Дайте їм правову характеристику.

 103. Які органи центральної виконавчої влади здійснюють функції управління в галузі охорони і раціонального використання земель? Чим визначений їх правовий статус? Якими повноваженнями вони наділені?

 104. Дайте перелік функцій державного управління в галузі використання і охорони земель.

 105. Що таке землеустрій та його зміст?

 106. Поняття та склад земельного кадастру.

 107. Дайте характеристику відшкодування збитків власникам земель та землекористувачам і відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

 108. Хто такі першовідкривачі, їх права та обов’язки?

 109. Які суб’єкти уповноважені видавати ліцензії на користування надрами?

 110. Назвіть особливості надрокористування землевласниками та землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок?

 111. Назвіть підстави припинення користування надрами?

 112. Підстави обмеження або тимчасового зупинення надрокористування?

 113. Які правила забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення?

 114. Якими правами наділена Україна у виключеній (морській) економічній зоні?

 115. Дайте визначення континентального шельфу.

 116. Що таке угода про розподіл продукції? Особливості її укладення.Схвалено кафедрою трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 1 від 31 серпня 2012 року


Завідувач кафедри проф.. П.Д.Пилипенко


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни»
Перерахуйте відносини, що тісно пов’язані з трудовими як предмет трудового права
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Завдання для самостійної роботи студентів,
Завдання для самостійної роботи студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Правове регулювання охорони праці»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «земельне право україни»
На підставі узагальнення та аналізу вітчизняного та міжнародного законодавства, наукових джерел, матеріалів судової практики, підготуйте...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Завдання для самостійної роботи студентів зі спецкурсу «нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства україни.»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Завдання для самостійної роботи студентів зі спецкурсу «правове регулювання трудових відносин державних службовців»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Право приватної власності на землі в Україні та його гарантії. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Правові форми використання земель в Україні. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права «затверджую»
Курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань творчого характеру, передбачених навчальним планом освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи