Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Скачати 50.65 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата10.05.2013
Розмір50.65 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ Україн

Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра основ права


інтелектуальна власність

Програма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки спеціалістів та магістрів


Напрями підготовки: 7.02030304, 8.02030304 «Переклад», 7.02030302, 8.02030302 – «Філологія англійська, німецька, французька, іспанська мова та література», 7.02030302, 8.02030302 – «Латинська, старогрецька, грецька мова та література»


(Шифр за ОПП___________)


Львів - 2012


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка


РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: кандидат юридичних наук, асистент кафедри основ права Шандра Роман Станіславович


Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки

__________________________________________________________________________________________

(шифр і назва напряму)


“_______” __________________ 20___ року, протокол №__

Вступ


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів та мігістрів напрямів 7.02030304, 8.02030304 «Переклад», 7.02030302, 8.02030302 – «Філологія англійська, німецька, французька, іспанська мова та література», 7.02030302, 8.02030302 – «Латинська, старогрецька, грецька мова та література».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є Інтелектуальна власність, як одна з підгалузей цивільного права.

^ Міждисциплінарні зв’язки: для вивчення даної дисципліни студент повинен володіти базовою юридичною термінологією, яка вивчається в межах таких дисциплін як «Теорія держави та права» або «Основи права», «Цивільне право».

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля: Інтелектуальна власність.

^

1. Мета та завдання навчальної дисципліни1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Інтелектуальна власність ” є формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування норм права інтелектуальної власності та вироблення у студентів навичок для захисту їх прав у разі порушення.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ Інтелектуальна власність ” є

 • освоєння теоретичних матеріалу (підручників, монографій, статей тощо);

 • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері інтелектуальної власності.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: теоретичні та законодавчі положення у сфері інтелектуальної власності; зміст нормативно правових актів, що регулюють відповідні правовідносини.

вміти: вільно орієнтуватись у законодавстві прийнятому у сфері інтелектуальної власності, практично застосовувати його норми.


^ На вивчення навчальної дисципліни відводиться 18 години/ 1 кредит ECTS.


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни


Змістовий модуль. Інтелектуальна власність


Тема 1. Загальні положення про інтелектуальну власність

Тема 2. Авторське право

Тема 3. зміст Авторських прав. колективне управління авторським правом

Тема 4. Захист авторського права

Тема 5.Суміжні права

Тема 6. патентне право

Тема 7. інтелектуальна власність на правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Тема 8. інтелектуальна власність на раціоналізаторську пропозицію

Тема 9. інтелектуальна власність на комерційну таємницю

Тема 10. загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності

Тема 11. особливості окремих видів договорів у сфері інтелектуальної власності

Тема 12. міжнародно-правова охорона права інтелектуальної власності
^

3. Рекомендоване законодавство та літератураЗаконодавство

 1. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000 - № 12.

 2. Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав (ратифіковано Законом України № 34/95-ВР від 27.01.95).

 3. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

 4. Цивільний Кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №40-44.

 5. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради – 2001. - №25-26.


Базова ілтература

 1. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – К.: Знання, 2006.

 2. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: Підручник/ За ред. проф. Вачевського. – Київ: ВД Професіонал, 2005.

 3. Коссак В. М., Якубівський І. Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – Київ: Істина, 2007.

 4. Мантул К. В. Право інтелектуальної власності. – Кіровоград, 2005.

 5. Науково-практичний коментар Цивільного Кодексу України: У 2-х т.– 3-е вид., перероб. і доповн. / За відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. – Т. І.

 6. Науково-практичний коментар Цивільного Кодексу України: У 2-х т.– 2-е вид., перероб. і доповн. / За відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – Київ: Юрінком Інтер, 2006. – Т. ІІ.

 7. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. – Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007.

 8. Черевко Г. В. Інтелектуальна власність: Навч. посіб. – Київ: «Знання», 2008.


Допоміжна література


 1. Авторське право на літературні та художні твори в Україні: Тематична добірка / Уклад. Л. І. Котенко. – Київ, 2000.

 2. Авторське право та інтелектуальна власність: Конспект лекцій / В. Д. Понікаров, О. М. Славінська, О. О. Єрмоленко. – Харків, 2004.

 3. Андрощук Г. О. Конкурентне право: Захист від недобросовісної конкуренції: Навчальний посібник. – Київ: Інститут економіки та права «КРОК», 2002.

 4. Андрусів У. Проблеми реалізації прав інтелектуальної власності на програми організацій мовлення в Україні // Право України. – 2008. – №6.

 5. Атаманова Ю. Є. Право інтелектуальної власності: система міжнародно-правового регулювання. – Харків: ДИВ, 2004. 1. ^

  Форма підсумкового контролю успішності навчання


Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у формі контрольної роботи. Форма виконання контрольної роботи може бути письмовою або тестовою.


 1. Засоби діагностики успішності навчання

Діагностика успішності навчання студентів проводиться з використанням підсумкового контролю. Він проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних етапах. Підсумковий контроль проводиться у формі контрольної роботи.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Напрями підготовки: 03060101, 03060101 «Менеджмент організації та адміністрування»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Напрям підготовки: 02030201, 02030201 – «Історія»; 02030202, 02030202 – «Етнологія»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Напрями підготовки: 04020102 «Актуарна та фінансова математика», 04020101 «Математика», 04020501 «Статистика», 04020201 «Теоретична...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Напрям підготовки: 04010601, 04010601 «Екологія і охорона навколишнього середовища»; 04010602, 04010602, «Прикладна екологія та збалансоване...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
«Магістр» на природничих факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи