Навчально-методичні праці icon

Навчально-методичні праці
Скачати 156.35 Kb.
НазваНавчально-методичні праці
Дата27.08.2012
Розмір156.35 Kb.
ТипДокументи

Навчально-методичні праці:


 1. Безвісільна О.М., Ларін В.Ю., Чичикало Н.І., Федоров Є.Є., Добржанський О.О. Перетворюючі пристрої приладів. Технологічні вимірювання та прилади: підручник. – Житомир: ЖДТУ, 2011 – 542 с.

 2. Л.Ф. Єжов, І.О. Мачалін, Я.В. Невойт, В.А. Хорошко / Управління інформаційною безпекою // Підручник – К.: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, 2011, Т1- 349с. (Затверджено МОН України. Лист № 1/11 від 09.07.10р.)

 3. Л.Ф. Єжов, І.О. Мачалін, Я.В. Невойт, В.А. Дорошко / Управління інформаційною безпекою // Підручник – К.: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, 2011, Т2- 200с. (Затверджено МОН України. Лист № 1/11 від 09.07.10р.)

 4. В.Ю. Ларин Информационная оценка качества и моделирование процессов. Часть ІІІ. / В.Ю. Ларин, Н.И.Чичикало, Е.Е. Федоров и др./ - Донецк: Ноулидж, 2011- 520с.

 5. Ларін В.Ю. Перетворюючі пристрої приладів. Технологічні вимірювання та прилади : підручник. / [В.Ю. Ларін, О.М. Безвесільна, Є.Є. Федоров та ін.]. – Житомир : РВВ ЖДТУ, 2011. – 542 с. (гриф МОН)

 6. Ларин В.Ю. Принципы реализации автоматизированных систем управления технологическим процессом электрохимического растворения металлов d – группы : монография / В.Ю. Ларин, Н.А. Киктев. – Донецк : «Ноулидж», 2011. – 210 с.


Наукові праці:


 1. Авер‘янова Ю.А., Аверьянов А.А., Яновський Ф.И., Концепція застосування поляризаційно-чутливих антен для локації об‘єктів нестабільної форми, Вісник -К.: НАУ, 2011. Том 1- стр. 27-33.

 2. Алексєєв О.М. Розвиток аеронавігаційного обслуговування / О.М. Алексєєв, С.М. Креденцар, Х.Р. Скоробагата // Вісник НАУ. – 2011. – № 4(49). – С. 57-62.

 3. А.Н. Афанасьев, О.О.Горбунов, И.В. Харламов / Методы взлома и защита данных пользователей на веб-серверах // «Проблеми навігації і управління рухом»: всеукраїнська науково практична конф. 21-22 листопада 20011 р.: зб.тез доповідей – К., 2011. – С. 99.

 4. Бабанська Н.С. Генератори випадкових чисел з рівномірним розподілом / Науковий керівник – Прокопенко І.Г. / Всеукр. НПК молодих учених і студентів «Проблеми навігації та управління рухом», Київ, 21-22 листопада 2011: Матеріали конференції. – Київ: НАУ-Друк, 2011

 5. Бабич Д.В. Виявлення сигналів в умовах непараметричної невизначеності розподілів завад за критерієм Вілкоксона / Науковий керівник – Прокопенко І.Г., д.т.н., проф. / Всеукр. НПК молодих учених і студентів «Проблеми навігації та управління рухом», Київ, 21-22 листопада 2011: Матеріали конференції. – Київ: НАУ-Друк, 2011

 6. Барабнов Ю.М. Покращення характеристики виявлення вузько смугового сигналу із завадою в частоті / Барабнов Ю.М.,Шутко В. М., Квасюк C. Л.// Електроніка та системи управління. – 2011. – №1(27). – С. 5-10.

 7. Барабaнов Ю.М. Бортові комплекси управління безпілотних літальних апаратів/ Барабнов Ю.М., Шутко В. М., Михайлов Г. М., Гуйда О.Г.// Вісник інженерної Академії України.– Миколаїв: Вид-во Нац. ун-ту кораблебудування ім. адм. Макарова, 2011. – №1. – С. 44-46.

 8. Белов С.Ю. Влияние нелинейной обработки на характеристики сигнала на выходе ДПФ / Научный руководитель – Костина С.С., к.т.н., доц. / Всеукр. НПК молодих учених і студентів «Проблеми навігації та управління рухом», Київ, 21-22 листопада 2011: Матеріали конференції. – Київ: НАУ-Друк, 2011.

 9. Богуненко М.М. Аналіз сучасних геоінформаційних програм для рішення аеронавігаційних задач / М.М. Богуненко, Є.А. Знаковська, С.М. Креденцар // Материалы Международной научно-технической конференции студентов и молодых учёных «Информационные управляющие системы и компьютерный мониторинг 2011». – Донецк: ДонНТУ. – 2011. – Том.3– С. 8-12.

 10. Бородін В.А. Застосування RUP методології для побудови компонент аеронавігаційних систем / В.А. Бородін, С.М. Креденцар // Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM: тези доповідей науково-методичної конференції. – Київ:НАУ. – 2011. – С. 63.

 11. Бородін В.А. Застосування методології Rational Unified Process для побудови аеронавігаційних систем / В.А. Бородін., С.М. Креденцар. – Вісник ЖДТУ– 2011.– №4(59). – С. 118–121

 12. Васильєв Д.В. Багатокритеріальне планування розв’язань конфліктних ситуацій у повітряному русі / Д.В. Васильєв // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, м. Київ, 6-7 квітня 2011 р., М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т, редкол. М.С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2011.Т.2. – С. 37.

 13. Васильєв Д.В. Моделювання конфліктних ситуацій з урахуванням невизначеності прогнозованого положення повітряних кораблів при обмежених швидкостях польоту/ В.П. Харченко, В.О. Дубко, Д.В. Васильєв // Матеріали Х міжнар. наук.-техн. конф. «Авіа-2011». – К. : НАУ, 2011.Т.2. – С. 7.1–7.4.

 14. Васильєв Д.В. Розв’язання конфліктних ситуацій між повітряними кораблями маневруванням курсом польоту/ В.П. Харченко, Д.В. Васильєв // Вісник НАУ. – 2011. – № 2 (47). – С. 15–20.

 15. Васюхин М.И. Концептуальная модель построения динамической сены оперативного управления на экранах систем отображения текущей обстановки / М.И. Васюхин, В.Д. Гулевець, С.М. Креденцар // Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 10(124). – С. 234-240.

 16. Вовк В.Ю. Послідовні методи Монте-Карло в задачах обробки радіолокаційних сигналів / Науковий керівник – Прокопенко І.Г., д.т.н., проф. / Всеукр. НПК молодих учених і студентів «Проблеми навігації та управління рухом», Київ, 21-22 листопада 2011: Матеріали конференції. – Київ: НАУ-Друк, 2011.

 17. О.Г. Голубничий, Г.Ф. Конахович , А.В. Степанов / Параметри вибору архітектури внутрішньої інформаційно-комунікаційної системи // Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах: наук.-практ. конф., 7 – 10 червня 2011 р.: тези доп. – К.: НАУ, 2011. – С. 34.

 18. О.Г. Голубничий, Г.Ф. Конахович , А.В. Степанов / Параметри вибору архітектури внутрішньої інформаційно-комунікаційної системи // Сборник научных трудов НАУ «Защита информации» - К.: НАУ, 2011 – Выпуск № 18 – с. 60-65.

 19. Дудник Є.О. Структура мовного сигналу та методи його обробки /
  Науковий керівник – Прокопенко І.Г., д.т.н., проф. / Всеукр. НПК молодих учених і студентів «Проблеми навігації та управління рухом», Київ, 21-22 листопада 2011: Матеріали конференції. – Київ: НАУ-Друк, 2011

 20. В.М. Кінзерявий, Г.Ф. Конахович, Ю.Є. Хохлачова, О.В. Шевченко / Сучасні методи квантової стеганографії // Захист інформації, Науковий-технічний журнал НАУ – К.:НАУ, 2011 – Випуск № 2 (51)– с.82-93.

 21. Ковалевський Е.О. Адаптивна антенна СРНС з формуванням діаграми спрямрванності у вигляді променя в напрямку на супутник та провалу в напрямку завади./ Тези доповідей науково-методичної конференції «Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху GNS/ATM».К.: НАУ, 2011.- 62с.

 22. Ковалевский Э.А., Кондратюк М.В. Влияния фактора расщепления квадратур на эффективность адаптивной антенно-приемной системы // Матеріали Х МНТК «Авіа-2011», Т.2,К., 2011,с.8.1-8.3.

 23. Ковалевський Е.О., Кондратюк М.В. Комплекс комп’ютерних програм «Моделювання адаптивної системи з виміром кутів приходу завади» /Свідотство № 37768, 2011

 24. Ковалевский Э.А. Подавление широкополосной помехи в одном классе адаптивных антенн радионавигации // Матеріали Х МНТК «Авіа-2011»,
  Т.2, К.,2011, с.8.4-8.6.

 25. Кондратюк М.В. Влияние неидентичности характеристик радиоканалов на показатель подавления помехи адаптивной антенно-приёмной системой. / Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Проблеми навігації і управління рухом». К.: НАУ, 2011.- 12с.

 26. В.М. Кондратюк, А.А. Желанов Высокоточное позиционирование движущихся объектов с использованием усовершенствованного метода сглаживания кодовых дифференциальных гнсс-наблюдений Сборник трудов 4-го Международного радиоэлектронный Форума (МРФ-2011) «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития», г. Харьков, ХНУРЭ, 18-21 октября, 2011 г.,Т.2, С. 216-219.

 27. В.М. Кондратюк Усовершенствованный метод сглаживания дифференциальных кинематических кодовых гнсс-наблюдений. Збірник наукових праць ДП “Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління” «Системи управління навігації та зв’язку», 2011.– Вип. 3(19). Київ.– с. 9-15.

 28. Креденцар С.М. Алгоритмы восстановлении картографического фона при организации эволюций сложного символа, отображаемого на экране АНГС РВ / С.М. Креденцар // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2011. – № 41. – С. 226-233.

 29. Ларин В.Ю. Исследование возможностей распределенных вычислений для реализации модели Изинга / В.Ю. Ларин, Е.В. Шкурников // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси ІІРТК-201 1 : тези четвертої міжнародної науково- практ. конференції, 23-25 травня. – К. : НАУ, 2011. – С. 325-326.

 30. Ларін В.Ю. Ефективність розподілених обчислень при застосуванні моделі Ізінга / В.Ю. Ларін, Є. В . Шкурніков / Восточно – Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 5/4 (53). – С. 19–23.

 31. Ларин В.Ю. Температурная коррекция показаний барометрических преобразователей интегрированной навигационной системы БПЛА / В.Ю. Ларин // Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS /ATM : тези доповідей науково-методичної конференції, 21-23 листоп. – К. : НАУ, 2011. – С. 64.

 32. Луцький М.Г., Харченко В.П., Бугайко Д.О. Розвиток міжнародного регулювання та нормативної бази використання безпілотних літальних апаратів //Вісник НАУ. — 2011. — № 2. — С.1–5.

 33. Ларин В.Ю. Имитационная модель ферромагнитного преобразователя сил / В.Ю. Ларин, В.П. Квасников, Е.Ю. Купцова // Вісник Інженерної академії України. – 20 11 . – №3-4. – С. 8 3 – 8 8 .

 34. Лобанчикова Н.М. Метод прискореної побудови картографічного фону на екрані аеронавігаційних геоінформаційних систем реального часу / Н.М. Лобанчикова, С.М. Креденцар // Вісник НАУ. – 2011. – № 1(46). – С. 39-45.

 35. Мазурик О.М., Урбан Р.В. Побудова характеристики виявлення детермінованого сигналу на фоні некорельованої гаусівської завади методом Монте-Карло / Науковий керівник – Прокопенко І.Г., д.т.н., проф. / Всеукр. НПК молодих учених і студентів «Проблеми навігації та управління рухом», Київ, 21-22 листопада 2011: Матеріали конференції. – Київ: НАУ-Друк, 2011.

 36. Мартинчук І.А. Програмна реалізація вейвлет-фільтрації сигналів в системі Mathcad / Науковий керівник – Прокопенко І.Г., д.т.н., проф. / Всеукр. НПК молодих учених і студентів «Проблеми навігації та управління рухом», Київ, 21-22 листопада 2011: Матеріали конференції. – Київ: НАУ-Друк, 2011.

 37. И.А. Мачалин / Выбор оптимального варианта эксплуатации авионики в период гарантийного обслуживания // Проблемы транспорту: Сб. наукових праць, Вип.8.-Київ: НТУ, 2011.- С. 50-55.

 38. Мігель С.В.Апроксимація траєкторії руху літака в комп’ютерній програмі моделювання радіолокаційної обстановки / Науковий керівник – Прокопенко І.Г., д.т.н., проф. / Всеукр. НПК молодих учених і студентів «Проблеми навігації та управління рухом», Київ, 21-22 листопада 2011: Матеріали конференції. – Київ: НАУ-Друк, 2011.

 39. Однолько А.В., Авторегресійна модель часового ряду курсу валют / Науковий керівник – Прокопенко І.Г., д.т.н., проф. / Всеукр. НПК молодих учених і студентів «Проблеми навігації та управління рухом», Київ, 21-22 листопада 2011: Матеріали конференції. – Київ: НАУ-Друк, 2011.

 40. Омельчук И.П., Чирка Ю.Д., Каплун Ю.О. Частотно-временной анализ электроэнцефалограмм / Всеукр.НТК «CNS – ATM», Київ, 21-22 листопада 2011: Матеріали конференції. – Київ: НАУ-Друк, 2011.

 41. Остроумов І.В. Електронний тренажер системи попередження зіткнень літаків / І. В. Остроумов // Вісн. НАУ. – 2011. – Т. 46, № 1. – С. 46–51.

 42. Остроумов І. В. Підвищення рівня безпеки авіаперевезень за рахунок використання концепції ADS-B в Україні / І. В. Остроумов // Сьома наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 'Новітні технології – для захисту повітряного простору': тези доповідей, 13 – 14 квітня 2011 року. – Х.: ХУПС ім. І. Кожедуба, 2011. – С. 39–40.

 43. С.В.Павлова, В.В.Павлов, В.І. Чепіженко. Метод гарантованого оцінювання області повністю керованого стану складної нелінійної динамічної системи. Вісник НАУ, 2011. — № 2. — С. 27 — 32.

 44. С.В.Павлова, В.В.Павлов, В.І. Чепіженко. Метод синтезу «якості» завдання керування складною нелінійною динамічною системою у «великому» // Вісник НАУ. — 2011. — № 1. — С. 18 — 23.

 45. С.В. Павлова, В.І. Чепіженко. Розподілене керування повітряним судном засобами CNS/ATM. АВІА-2011: X міжнародна науково-технічна конференція, 21-23 вересня 2009 р.: тези доп. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2009. – Т.IІ. – С. 7.36 -7.39

 46. С.В.Павлова, В.В.Павлов, В.І. Чепіженко. Метод гарантованого оцінювання області повністю керованого стану складної нелінійної динамічної системи. Вісник НАУ, 2011. — № 2. — С. 27 — 32.

 47. Павлова С.В. Метод синтезу «якості» завдання керування складною нелінійною динамічною системою в «великому»/ С.В. Павлова, В.В. Павлов, В.І. Чепіженко // Вісник НАУ. –2011. – №1. – С.18–23.

 48. С.В.Павлова, В.В.Павлов, В.І. Чепіженко. Метод синтезу «якості» завдання керування складною нелінійною динамічною системою у «великому». Вісник НАУ. — 2011. — № 1. — С. 18 — 23.

 49. Павлова С.В. Моделирование технологии распределенного сетевого управления летательными аппаратами / С.В. Павлова, Ю.П. Богачук, С.В. Мельников // Кибернетика и вычисл. техника. – 2011. – Вып.163. – С.45–53.

 50. Павлова С.В. Синтез интегрированного управления динамической системой «абонент-сеть-абонент» / С.В. Павлова, В.И. Чепиженко // Проблеми транспорту: Зб. наук. Праць: Випуск 8. – К.: НТУУ, 2011. – С.102-107.

 51. Петращук О.П. Мовне тестування в авіаційній галузі. Вісник НАУ № 1 (46) 2011, Київ.С.159.

 52. Петращук О.П., Немлій Л.С. Комунікативні уміння диспетчера-інструктора під час практичної підготовки диспетчерів-стажерів на тренажерному комплексі: Тези доповіді // Матеріали Першої всеукраїнської науково-методичної конференції «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма» , 29-31 березня 2011р., Київ.- Київ: НАУ, 2011.-С.5-9.

 53. Петращук О.П., Немлій Л.С. Комунікативні уміння диспетчера-інструктора під час практичної підготовки диспетчерів-стажерів на тренажерному комплексі: Тези доповіді // X Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2011», 19-21 квітня2011р., Київ.- Київ : НАУ, 2011.-С.6-10.

 54. Петращук О. П., Питель О.М ., Алексєєв О.М. Проблеми формування професійної компетентності з англомовною складовою під час підготовки майбутніх авіадиспетчерів : Тези доповіді // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Проблеми навігації і управління рухом», 21-22 листопада 2011р., Київ : НАУ, 2011.-С.127.

 55. Петращук О.П. Придатність тесту з англійської мови в авіації. Вісник НАУ №2 (47) 2011, Київ.С.166.

 56. Петрова О.О. Типи тестів для вимірювання рівня володіння англійською мовою майбутніми авіадиспетчерами у процесі фахової підготовки : Тези доповіді // Матеріали Першої всеукраїнської науково-методичної конференції «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма» , 29-31 березня 2011р., Київ: НАУ, 2011.-С.15-18.

 57. Петрова О.О. «Типи тестів для вимірювання рівня володіння англійською мовою майбутніми авіадиспетчерами у процесі фахової підготовки : Тези доповіді // X Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2011», 19-21 квітня2011р., Київ : НАУ, 2011.-С.16-19.

 58. Питель О.М. Впровадження компетентнісного підходу до професійної підготовки студентів –майбутніх авіадиспетчерів : Тези доповіді // Матеріали Першої всеукраїнської науково-методичної конференції «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма» , 29-31 березня 2011р., Київ: НАУ, 2011.-С.22-24.

 59. Питель О.М. «Впровадження компетентнісного підходу до професійної підготовки студентів –майбутніх авіадиспетчерів: Тези доповіді // X Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2011», 19-21 квітня2011р., Київ : НАУ, 2011.-С.23-25.

 60. Питель О.М. Класифікація педагогічних умов у формуванні професійної компетентності : Тези доповіді // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Проблеми навігації і управління рухом», 21-22 листопада 2011р., Київ : НАУ, 2011.-С.128.

 61. Питель О.М. Системний підхід до професійної підготовки авіаційних диспетчерів. Вісник НАУ № 1 (46) 2011, Київ.С.180.

 62. Питель О.М. Формування готовності майбутніх авіаційних диспетчерів до ведення радіообміну англійською мовою. Вісник НАУ №2 (47) 2011, Київ.С.188.

 63. Поворозник К. О. Лінгвістична складова людського фактору як невід`ємна частина професійної надійності фахівців аеронавігації : Тези доповіді // Матеріали Першої всеукраїнської науково-методичної конференції «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма» , 29-31 березня 2011р., Київ: НАУ, 2011.-С.18-22.

 64. Поворозник К. О. «Лінгвістична складова людського фактору як невід`ємна частина професійної надійності фахівців аеронавігації: Тези доповіді // X Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2011», 19-21 квітня2011р., Київ : НАУ, 2011.-С.19-23.

 65. Поворозник К.О. Особливості діалогічних відносин фахівців аеронавігації : Тези доповіді // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Проблеми навігації і управління рухом», 21-22 листопада 2011р., Київ : НАУ, 2011.-С.129.

 66. Погурельский А.С. Исследование точности позиционирования при минимальных объединённых конфигурациях GPS и ГЛОНАСС //А.С. Погурельский, В.В. Конин // Вісник інженерної академії України.- 2011р.- №1.- С.35-39.

 67. О.Ю. Пузиренко  / Система обробки додаткової інформації в мережі циф­рового звукового мовлення // Проб­леми інформатизації та управління : зб. наук. праць. — К. : НАУ, 2011. — Вип. 2 (34). — С. 111-119.

 68. Приступа В.В. Теоретично-методичний супровід формування економічної компетентності інженерів радіозв’язку. Вісник НАУ №2 (47) 2011, Київ.С.181

 69. Прокопенко І.Г., Мазурик О.М., Урбан Р.В. Адаптивний алгоритм виявлення детермінованого сигналу в гаусівському шумі з невідомими параметрами / Всеукр. НТК «CNS – ATM», Київ, 21-22 листопада 2011: Матеріали конференції. – Київ: НАУ-Друк, 2011.

 70. Прокопенко І.Г., Мартинчук І.А. Алгоритм Малла швидкого вейвлет-перетворення / Всеукр. НТК «CNS – ATM», Київ, 21-22 листопада 2011: Матеріали конференції. – Київ: НАУ-Друк, 2011.

 71. Прокопенко І.Г., Мігель С.В. Сплайн траєкторії руху літака в комп’ютерній програмі моделювання роботи РЛС управління повітряним рухом / Всеукр. НТК «CNS – ATM», Київ, 21-22 листопада 2011: Матеріали конференції. – Київ: НАУ-Друк, 2011.

 72. Прокопенко, І.Г., Полінець М.С. Комп’ютерна багатоканальна система реєстрації та обробки сигналів звукового діапазону: Тези доповіді // Матеріали МНТК «Політ-2011», 9-11 квітня 2011 р., Київ. – Київ: НАУ, 2011.– С.33-34.

 73. Савицький О.О., Сидоренко Я.А., Ястремський М.Г. Універсальний вимірювальний пристрій / Науковий керівник Омельчук І.П., завідувач науково-дослідної лабораторії, к.т.н. / Всеукр. НПК молодих учених і студентів «Проблеми навігації та управління рухом», Київ, 21-22 листопада 2011: Матеріали конференції. – Київ: НАУ-Друк, 2011.

 74. Семенов А.А. Ядерне оцінювання гістограм двовимірних візуалізаційних зображень Всеукр. НТК «CNS – ATM», Київ, 21-22 листопада 2011: Матеріали конференції. – Київ: НАУ-Друк, 2011.

 75. Терещенко Л.Ю. Ядерне оцінювання густини двовимірних візуалізаційних зображень / Науковий керівник – Семенов О.О., к.т.н., проф. / Всеукр. НПК молодих учених і студентів «Проблеми навігації та управління рухом», Київ, 21-22 листопада 2011: Матеріали конференції. – Київ: НАУ-Друк, 2011

 76. А.А. Тунік, Г.Г. Вальденмайєр Аналіз процедур факторизації коваріаційних матриць для задач розширеної калманівської фільтрації в інерційно-супутникових навігаційних системах. Збірник наукових праць ДП “Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління” «Системи управління навігації та зв’язку», 2011.– Вип. 1(17). Київ.– с. 10-15.

 77. Федоров Е.Е. Методика нейро-нечеткого распознавания ЭДС-образов и МДС-образов двигателя / Е.Е. Федоров, В.Ю. Ларин, Е.Ю. Купцова // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2011. – №2. – С. 70 – 77.

 78. Харламова Т.І. Програмовані засоби навчання як передумова вдосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів з безпеки руху: Тези доповіді // Матеріали Першої всеукраїнської науково-методичної конференції «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма» , 29-31 березня 2011р., Київ: НАУ, 2011.-С.12-15.

 79. Харламова Т.І. Програмовані засоби навчання як передумова вдосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів з безпеки руху: Тези доповіді // X Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2011», 19-21 квітня 2011р., Київ : НАУ, 2011.-С.13-16.

 80. Харламова Т.І . Сучасні технології навчання англійській мові майбутніх інженерів авіаційної галузі : Тези доповіді // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Проблеми навігації і управління рухом», 21-22 листопада 2011р., Київ : НАУ, 2011.-С.130.

 81. Харченко B.П., Алєксєєв О.М., Бабейчук Д.Г., Повозюк М.О. Підготовка льотного складу на сучасні повітряні судна //Вісник НАУ. — 2011. — № 4. — С.5-9.

 82. Харченко В.П., Бадьоріна Л.М. Лінгвістична технологія оцінювання відповідей //Вісник НАУ. — 2011. — № 3. — С.106-113..

 83. Харченко В.П., Васильєв Д.В. Розв’язання конфліктних ситуацій між повітряними кораблями маневруванням курсу польоту //Вісник НАУ. — 2011. — № 2. — С.5–14.

 84. Харченко В.П. Кореляція безпеки керування повітряним рухом з рівнем мовної фахової підготовки авіадиспетчерів / В.П. Харченко, Ю.В. Зайцев, С.І. Рудас, Г.Ф. Аргунов // Вісник НАУ. – 2011. - №2(47). – С. 21-25

 85. Харченко В.П., Зайцев ЮВ., Рудас С.І., Аргунов Г.Ф. Кореляція безпеки керування повітряним рухом з рівнем мовної фахової підготовки авіадиспетчерів //Вісник НАУ. — 2011. — № 2. — С.15–20.

 86. В.П. Харченко, В.М. Кондратюк, А.А. Тунік, С.І. Ільницька, О.В.Куценко, Є.В. Вишнякова Розробка інтегрованої навігаційної системи для безпілотного літального апарату. Матеріали Х міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2011”. – Т.2. –К.:НАУ, 2011. - с. 8.14 – 8.17.

 87. Харченко В.П., Луппо О.Є., Лазоренко В.А., Крилова С.М. План розвитку повітряного руху в Європі //Вісник НАУ. — 2011. — № 3. — С.5-10.

 88. Харченко В.П., Писарчук О.О. Розв’язок задач навігації космічних апаратів із використанням нелінійних за параметрами моделей їх руху//Вісник НАУ. — 2011. — № 3. — С.11-16.

 89. Харченко В.П., Шмельова Т.С., Сикирда Ю.В. Методологія аналізу прийняття рішень в аеронавігаційній системі //Вісник НАУ. — 2011. — № 3. — С.85-94.

 90. Харченко В.П., Шмельова Т.Ф., Сікірда Ю.В. Графоаналітичні моделі прийняття рішень людиною-оператором аеронавігаційної системи //Вісник НАУ. — 2011. — № 1. — С.5–17.

 91. Н.П.Ходаківська, В.С.Мезенцев. Методи формування діаграм спрямованості приймальних антенних решіток. Проблеми навігації і управління рухом. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. 21-22 листопада 2011 року. c.21.

 92. Чепіженко В.І. Модельне представлення середовища / В.І. Чепіженко // Тези доповідей науково-методичної конференції «Проблеми розвитку, глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM». – К.: Вид-во НАУ, 2011. – С. 69

 93. Чепіженко В.І., Павлов В.В., Харченко В.П. Енергетіко-потенціальне управління повітряним рухом в середовищі CNS/ATM // Вісник НАУ. — 2011. — № 4. — С.10-19.

 94. Чепиженко В.И. Синтез структурной схемы системы для определения наличия антиконфликтной системы / В.И. Чепиженко // Проблеми транспорту: Зб. наук. Праць: Випуск 9. – К.: НТУ, 2011. – С.99-108.

 95. Ярош Т. М. Роль вивчення англійської мови для пілотів: Тези доповіді // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Проблеми навігації і управління рухом», 21-22 листопада 2011р., Київ : НАУ, 2011.-С.131

 96. Barabanov J.M. Teaching of Discipline «Systems of Aviation telecommunications» Барабнов Ю.М.,Grekhov A.M. //Вісник Національного. авіаційного університету. – 2011. – №1(46). – С. 164-167.

 97. M.S.Ivanenko, R.I.Lobanov. Investigation Of Traffic Parameters’ Dependence On Characteristics And Architecture Of Communication Channel “Aircraft –Satellite – Ground Station”. Проблеми навігації і управління рухом. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. 21-22 листопада 2011 року. c.29.

 98. M.V.Kolchev. ADS-B Receiving System. Проблеми навігації і управління рухом. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. 21-22 листопада 2011 року. c.32.

 99. Kaplun J.O. Estimation of Instantaneous Frequency of a Quasi-harmonic Signal / Supervisor – Omelchuk I.P. / Всеукр. НПК молодих учених і студентів «Проблеми навігації та управління рухом», Київ, 21-22 листопада 2011: Матеріали конференції. – Київ: НАУ-Друк, 2011.

 100. Larin V.J. Dynamic management of information streams in telecommunication networks / V.J. Larin, A.V. Ovodenko, A.P. Samoylenko // Proceedings of the National Aviation University. – 2011. - № 3. – РР . 114–118.

 101. Larin V.J. The moister meter of the dough semi-finished product / V.J. Larin, V.P. Kvasnicov, N.I. Chichikalo, Y.G. Rodchenko // Proceedings of the National Aviation University. – 2011. - № 3. – РР . 182–186.

 102. I.A. Machalin, V.V. Ulanskyi / Mathematical models for evaluation of operational readiness of periodically inspected electronic systems.- Математичні машини і системи.-Вип.4, 2011.- с. 45-52.

 103. Petraschuk O. Speech behaviours and strategies : Тези доповіді // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Проблеми навігації і управління рухом», 21-22 листопада 2011р., Київ.- Київ : НАУ, 2011.-С.133.

 104. Prokopenko I.G. Signal Detection in the Condition of Aprioristic Uncertainty of the Interference Characteristics [Radio Electronic Complexes Department National Aviation University] /The Third Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium: Program of MRRS-2011, August 25-27, 2011, Kiev, Ukraine // IEEE Xplorer.

 105. Yu.N.Rudnyk. Noise-Resistant Coding. Проблеми навігації і управління рухом. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. 21-22 листопада 2011 року. c.41.

 106. Yu.P.Strotska. Modeling Of Airborne Phased Array Antenna For Ads-B Messages Transmission Using Iridium Satellite Constellation. Проблеми навігації і управління рухом. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. 21-22 листопада 2011 року. c.50.

Схожі:

Навчально-методичні праці iconНавчально-методичні праці
move to 1311-4196
Навчально-методичні праці iconНавчально-методичні праці
move to 1311-4195
Навчально-методичні праці iconОпубліковано 74 наукові та навчально-методичні праці, з яких 27 англійською мовою, у тому числі
Опубліковано 74 наукові та навчально-методичні праці, з яких – 27 англійською мовою, у тому числі
Навчально-методичні праці iconГ. В. Фесенко методичні вказівки
Методичні рекомендації практичних занять з дисципліни «Безпека праці» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Навчально-методичні праці iconГ. В. Фесенко методичні вказівки
Методичні рекомендації до виконання ргр з дисципліни «Безпека праці» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Навчально-методичні праці iconГ. В. Фесенко методичні вказівки
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Безпека праці» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму...
Навчально-методичні праці iconПро навчально-методичні комісії напрямів підготовки (нмкнп) І навчально-методичні комісії спеціальностей І спеціалізацій (нмкс) Доннту 2003 р. Навчально-методична комісія напряму підготовки
...
Навчально-методичні праці iconПоложення про навчально-методичні комісії напрямів підготовки (нмкнп) І навчально-методичні комісії спеціальностей І спеціалізацій (нмкс) Доннту 2003 р. Навчально-методична комісія напряму підготовки
...
Навчально-методичні праці iconНавчально-методичні праці
О. ю гусєв., Г. В. Кузнєцов, Г. Ф. Конахович., В.І. Корнієнко, Пузиренко О. Ю./ Теорія електричного зв язку // Нав посібник. – Львів:...
Навчально-методичні праці iconМетодичні розробки з охорони праці у фармації для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету
Тема №1. Організація охорони праці у фармацевтичній галузі як складова системи охорони праці в державі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи