Положення про аспірантуру львів загальні положення icon

Положення про аспірантуру львів загальні положення
Скачати 176.06 Kb.
НазваПоложення про аспірантуру львів загальні положення
Дата03.09.2012
Розмір176.06 Kb.
ТипДокументи


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАТВЕРДЖУЮ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ _______________

__________

"___" __________ 2007 р.


 


ПОЛОЖЕННЯ ПРО АСПІРАНТУРУ


ЛЬВІВ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Аспірантура Львівського державного університету фізичної культури є структурним підрозділом, який здійснює свою діяльність з метою організації підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.


1.1. Відділ аспірантури у своїй діяльності керується вимогами законів України „Про освіту”, ”Про вищу освіту”, Положенням „Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів” (Постанова Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.1999 р.), інших нормативно-інструктивних документів, рішень, наказів МОН України та ВАК України з питань підготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів, наказів ректора, рішень вченої ради, розпоряджень проректора з наукової роботи.

1.2.Відкриття і закриття аспірантури здійснює Міністерство освіти та науки України. Контроль за її діяльністю – проректор з наукової роботи.


1.3. Напрями підготовки кандидатів наук з переліком відповідних спеціальностей, за поданням кафедр та рад факультетів розглядаються вченою радою і затверджуються ректором ЛДУФК з наступним поданням у Міністерство освіти і науки України.

1.4. Навчання в аспірантурі відбувається з відривом від виробництва та без відриву від виробництва.


1.5. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва – 3 роки, а без відриву - 4 роки. Періоди, коли аспірант не має можливості працювати над дисертацією з поважних причин, передбачених законодавством, не включаються до терміну навчання. Вчена рада ЛДУФК оцінює також інші обставини, що унеможливлювали роботу над дисертацією і визначає, чи можна рекомендувати продовжити на певний час термін навчання в аспірантурі (проте не більше, ніж на рік). Рішення з цього питання приймає ректор.


1.6.Аспірантура вважається успішно завершеною за умови виконання аспірантом дисертаційного дослідження, схвалення дисертації кафедрою та подання її на розгляд відповідної спеціалізованої ради.


1.7. Підготовка кандидатів наук у ЛДУФК здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України - за державним замовленням;

 • коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту.


1.8. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

- міжнародних договорів України;

- загальнодержавних програм;

- договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами.


1.9. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до аспірантури за державним замовленням.


1.10. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється за позадержавним замовленням, визначається ректором ЛДУФК за поданням кафедр, узгодженим з проректором з наукової роботи.


^ 2. ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ

 

2.1.Прийом до аспірантури проводиться за конкурсом. Не пізніше, ніж за 3 місяці до початку навчання оголошується про прийом на вакантні місця із зазначенням спеціальностей, терміну прийому і переліку документів необхідних до подання.


2.2.До аспірантури ЛДУФК приймаються громадяни України, особи без громадянства, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра, володіють державною мовою.

Громадяни інших держав можуть бути зараховані до аспірантури на підставі угод, укладених з ЛДУФК, або відповідно до міждержавних і міжурядових угод. Умови вступу до аспірантури іноземних громадян регулюються Правилами прийому та навчання іноземних громадян у ЛДУФК.


2.3.Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора ЛДУФК:

 • заяву;

 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією;

 • автобіографію;

 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра; особи, які здобули відповідну освіту за кордоном подають копію нострифікованого диплома;

 • список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які їх не мають подають науковий реферат з обраної наукової спеціальності;

 • характеристику-рекомендацію до аспірантури з місця навчання або роботи;

 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (при наявності);

 • медичну довідку про стан здоров’я за формою №086-у.

 • довідку з місця праці із зазначенням розміру посадового окладу;

 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.


2.4. Вступні іспити відбуваються з 1 вересня по 20 вересня.

Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія під головуванням ректора (проректора з наукової роботи). Члени приймальної комісії, кількість яких не може перевищувати 3-х осіб з кожної спеціальності, призначаються ректором з числа провідних учених.


2.5.Приймальна комісія виносить рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника. Приймальна комісія може відмовити вступнику в допуску до вступних іспитів у зв’язку з неподанням усіх або окремих документів, що вказані в п.2.3. цього Положення, або подання їх після встановленого терміну.


2.6.Вступники до аспірантури складають іспити зі спеціальності, філософії та однієї із іноземних мов (англійська, німецька, іспанська, італійська, французька) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням вченої ради ЛДУФК у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні впродовж календарного року.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.


2.7.Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, що призначаються ректором ЛДУФК. До складу комісій входять кваліфіковані спеціалісти (доктори і кандидати наук) зі спеціальності, з якої вступає кандидат до аспірантури. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися кандидати наук, доценти і висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.


2.8.На підставі результатів конкурсних іспитів приймальна комісія виносить рішення щодо кожного вступника. При рівності конкурсних балів переважне право при зарахуванні мають особи:

- рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою ЛДУФК або вченою радою іншого вищого навчального закладу;

- рекомендовані кафедрою, радою факультету ЛДУФК;

- мають публікації у фахових та інших виданнях;

- повністю або частково склали кандидатські іспити;

- є переможцями чи призерами Всеукраїнських олімпіад та Всеукраїнських конкурсів студентських науково-дослідних робіт;

- мають затверджену тему кандидатської дисертації.


2.9. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора ЛДУФК. Рішення про прийом до аспірантури або відмова в прийомі повідомляється вступникові у п’ятиденний термін після прийняття рішення приймальною комісією.


2.10. Здобувачі наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою прикріплюються до відповідних кафедр ЛДУФК на термін до 3 років. Здобувачі вивчають необхідні дисципліни, складають кандидатські іспити.


2.11. Особи, які повністю використали термін прикріплення як здобувачі, правом повторного прикріплення не користуються.


2.12. Для прикріплення до вищого навчального закладу з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає такі документи:

 • заяву, підписану науковим керівником;

 • особовий листок з обліку кадрів;

 • автобіографію;

 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра; особи, які здобули відповідну освіту за кордоном подають копію нострифікованого диплома;

 • список опублікованих наукових праць. Здобувачі, які їх не мають подають науковий реферат з обраної наукової спеціальності;

 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (при наявності);

 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються здобувачем особисто.


2.13. Для прикріплення до вищого навчального закладу з метою складання кандидатських іспитів здобувач подає на ім'я ректора заяву та витяг з рішення вченої ради вищого навчального закладу, де виконується дисертаційна робота. У разі прикріплення здобувача тільки для складання кандидатських іспитів науковий керівник не призначається.


2.14. Ректор ЛДУФК на підставі письмового висновку передбачуваного наукового керівника, за результатами співбесіди із здобувачем, висновків (витяг з протоколу) відповідної кафедри видає наказ про прикріплення здобувача і призначення наукового керівника.

2.15. Науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило, доктори наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидати наук. Кількість здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно, включаючи аспірантів і докторантів.


^ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

 

3.1.Кожному аспірантові ухвалою вченої ради та наказом ректора ЛДУФК призначається науковий керівник з числа докторів (кандидатів) наук. Науковий керівник консультує аспіранта з наукової проблематики, контролює виконання ним затвердженого індивідуального плану та несе відповідальність за якісне виконання дисертаційної роботи. Кількість аспірантів, прикріплених до одного наукового керівника, визначається за його згодою, ректором (проректором з наукової роботи) і не повинна перевищувати 5 осіб одночасно (для кандидатів наук - 3). Оплата праці наукових керівників проводиться з розрахунку 50 годин на рік на одного аспіранта.

3.2. Тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення кафедрою затверджується ухвалою вченої ради ЛДУФК не пізніше тримісячного терміну після зарахування вступника до аспірантури.


3.3.Аспірант працює за індивідуальним планом, звітує про його виконання на засіданнях кафедри не менше ніж два рази на рік і щорічно атестується науковим керівником, атестаційною комісією.


3.4.Для проведення наукових досліджень за обраною темою аспіранти можуть бути відряджені до наукових центрів, провідних вищих навчальних закладів України.


3.5. Аспірант, який не виконує у встановлений термін індивідуального плану за поданням кафедри відраховується з аспірантури наказом ректора. Аспірант може бути відрахований з аспірантури за порушення Статуту ЛДУФК, цього Положення, а також за протиправні дії.

3.6. Керівники організацій зобов'язані звільнити з роботи осіб, зарахованих до аспірантури з відривом від виробництва, в необхідний для навчання термін. Підставою для звільнення з роботи є копія наказу про зарахування особи до аспірантури.


3.7. Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури з відривом від виробництва, стипендія призначається з дня їх зарахування, а тим, які навчаються в аспірантурі за контрактом, відповідно до умов контракту.


3.8.Здобувачі протягом місяця після прикріплення до вищого навчального закладу, подають до розгляду на засіданні кафедри тему дисертаційного дослідження та індивідуальний план роботи. Тема дисертації здобувача після погодження на кафедрі затверджуються вченою радою ЛДУФК.


3.9. Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами роботи, щорічно звітують на засіданні кафедри і атестуються науковими керівниками.


3.10. Організацію, облік і контроль за роботою здобувачів над дисертацією здійснює відділ аспірантури ЛДУФК. Здобувачі, які не виконують індивідуального плану роботи без поважних причин, на підставі висновків атестації наукового керівника і висновків кафедри підлягають відрахуванню.


3.11. На здійснення наукового керівництва щороку відводиться 25 академічних годин на одного здобувача.


^ 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АСПІРАНТА

 

4.1.Аспірант має право:

 • користуватися навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою ЛДУФК;

 • отримувати всі види наукової інформації і наукове консультування;

 • брати участь у науковій діяльності кафедри;

 • переривати навчання в аспірантурі з поважних причин з подальшим поновленням;

 • отримувати державну стипендію встановленого розміру;

 • призначення в установленому порядку іменних стипендій та ін.

 • обирати і бути обраним в органи самоврядування ЛДУФК;

 • на безпечні та нешкідливі умови праці;

 • на забезпечення впорядкованим житлом на термін навчання у випадку, якщо аспірант іногородній та за умови оплати вартості користування житлом самим аспірантом;

 • користуватися щорічно канікулами тривалістю два місяці;

 • на роботу за сумісництвом у відповідності до діючого законодавства.


4.2.Аспірант за час навчання в аспірантурі зобов’язаний:

-  дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;

- оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

- опанувати методологію проведення наукових досліджень;

- виконати індивідуальний план роботи над дисертацією;

- скласти відповідні кандидатські іспити з урахуванням профілю підготовки;

-  звітувати про хід виконання дисертаційних досліджень на засіданнях кафедри;

-    завершити роботу над дисертацією і подати її до захисту до спеціалізованої ради;

-     дотримуватися Статуту ЛДУФК, цього Положення і Правил внутрішнього розпорядку ЛДУФК.


4.3.Суперечки, що можуть виникати між аспірантами і ЛДУФК, вирішуються у відповідності зі Статутом ЛДУФК та чинним законодавством.


4.4. Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі з відривом від виробництва за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з типовою угодою, а аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі поза державним замовленням, — згідно з контрактом.
^

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ


5.1. Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Кандидатські іспити проводяться з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору здобувача наукового ступеня кандидата наук, підготовленості його до самостійної науково-дослідної діяльності. Складання кандидатських іспитів здобувачами є обов’язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук. Кандидатські іспити складаються з іноземної мови, філософії та спеціальності.

5.2. Аспірант або здобувач, який має вищу освіту зі спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складає додатковий кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі науки за переліком спеціальностей наукових працівників.

5.3.Прийом кандидатських іспитів у аспірантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням та співробітників університету проводиться безкоштовно. Аспіранти, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням та здобувачі інших установ здають кандидатські іспити на комерційній основі.

5.4. Кандидатський іспит із спеціальності складається за умови затвердженої вченою радою теми дисертації.

Кандидатські іспити із спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України, і додаткової програми, що розробляється відповідним відділом і затверджується Вченою радою Інституту.

Додаткова програма кандидатського іспиту із спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов’язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.

5.5. Допуск здобувачів до складання кандидатських іспитів здійснюється за наказом ректора (заступника керівника) ЛДУФК не пізніше, ніж за місяць до його проведення.

У разі подання здобувачем до спеціалізованої вченої ради дисертації до захисту кандидатський іспит може бути прийнятий поза сесією.

У разі неявки здобувача на іспит з поважних причин він може бути допущений до складання кандидатського іспиту протягом поточної сесії.

5.6. Кандидатські іспити приймаються два рази на рік у формі сесій:

^ Весняна сесія:

з 1 по 25 квітня – прийом документів;

з 1 по 30 травня – кандидатські іспити.

Осіння сесія:

з 1 по 25 жовтня – прийом документів;

з 1 по 30 листопада – кандидатські іспити.

Документи для складання кандидатських іспитів:

 1.    Заява на ім’я ректора.

 2. Витяг з рішення вченої ради університету або іншого ВНЗ про затвердження теми.

 3.    Особовий листок з обліку кадрів (завірений).

 4.    Клопотання організації про здачу кандидатських іспитів.

 5.    Копія диплому, додатку до диплому (завірена).

 6.    Для здобувачів, які не є працівниками університету та аспірантам, які навчаються на комерційних засадах, квитанцію про оплату кандидатських іспитів.

 7.    Реферати з іноземної мови, філософії, затверджену програму вченою радою університету (для складання іспиту зі спеціальності).

 8.   Паспорт і диплом про закінчення ВНЗ подаються особисто здобувачем.

Після складання кожного кандидатського іспиту видається посвідчення встановленої форми. За місцем складання останнього кандидатського іспиту ці посвідчення замінюються на єдине посвідчення.


ДОДАТКИ

Львівський державний університет фізичної культури

№ __________________

„___” _______________

79000 м. Львів

вул. Костюшко,11
Львівський державний університет фізичної культури повідомляє, що рішенням приймальної комісії та наказом ректора № _______ від ___________ Ви допущені до вступних випробувань в аспірантуру _____________ факультету по спеціальності____________________

Вступні випробування відбудуться з „___” ____________ по „___” ______________________

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до складання вступних випробувань до аспірантури, згідно Постанови кабінету Міністрів України від 01.03.99р. №309 „Про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів” надається відпустка із збереженням заробітної плати за місцем роботи для підготовки та складання іспиту (проведення співбесіди) із розрахунку 10 днів на іспит (співбесіду).

Завідувач аспірантурою _____________________________________________Львівський державний університет фізичної культури

№ __________________

„___” _______________

79000 м. Львів

вул. Костюшко,11
Львівський державний університет фізичної культури повідомляє, що рішенням приймальної комісії та наказом ректора № _______ від ___________ Ви зараховані аспірантом __________________________

факультету з (без) відривом (у) від виробництва по спеціальності_____________________________________________

строком навчання з „___” __________________________________

Вам необхідно з’явитись в університет у встановлений строк та приступити до навчання. На підставі Положення про „Підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів” затвердженого Постановою кабінету Міністрів України від 01.03.99р. №309 адміністрація зобов’язана звільнити Вас від роботи в термін, необхідний для прибуття до початку занять.

Завідувач аспірантурою _____________________________________________У Г О Д А

про підготовку аспіранта, який навчається в аспірантурі

на денній формі за рахунок державного замовлення

№ _____________

«______»___________ ____р.


Львівський державний університет фізичної культури, в особі ректора Є.Н.Приступи з одного боку, який діє на підставі Статуту, та аспіранта ________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові)

наукова спеціальність __________________________________________________________

( шифр та назва спеціальності)

з другого боку, уклали угоду про таке:


^ Львівський державний університет фізичної культури зобов’язується забезпечити:

1) якісну наукову підготовку аспіранта згідно з програмою та індивідуальним планом;

2) наукове керівництво;

3) місцем у гуртожитку для несімейних (на період проходження атестації, надання консультацій науковим керівником, роботи у бібліотеках, тощо) за рахунок коштів аспіранта. У разі розірвання контракту право на проживання в гуртожитку припиняється, а аспірант виселяється.

4) робочим місцем в разі успішного закінчення аспірантури.

^ Аспірант зобов’язується:

1)оволодіти науковими знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю згідно з обраною спеціальністю;

2) виконувати індивідуальний план роботи;

3) звітувати про хід написання дисертації та індивідуального плану;

4)подавати своєчасно відділу аспірантури індивідуальний план роботи, результати атестації та інші необхідні документи.

5) дотримуватися всіх умов Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів. В разі відрахування за наслідками атестації, невиконання індивідуального плану без поважних причин, грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку університету відшкодувати вартість навчання згідно з чинним законодавством;

7) відпрацювати у ЛДУФК 5 років за домовленістю Сторін даної угоди.

Інші умови:

1) зміни і доповнення до цієї угоди вносяться шляхом підписання додаткових угод;

2) дія угоди припиняється за згодою сторін (оформляється протоколом);

3) усі спори, що виникають між сторонами, вирішуються в судовому порядку.


Угода набирає чинності з моменту підписання і діє до ”___”_______________р.


Угоду складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної сторони і мають однакову юридичну силу.


Адреси сторін:

Львівський державний університет фізичної культури, 79000, м.Львів, вул.Костюшко,11, тел.239-33-37

Аспірант __________________________________________________________

(місце постійного проживання, адреса, номер телефону)

паспорт____________________________________________________________

(серія, номер, ким і коли виданий)


Ректор Є.Н.Приступа ____________________

(підпис)

Аспірант__________________

(підпис)

Головний бухгалтер __________ «____»________ ____р.
Юристконсульт_______________«____»_______ ____р.
Завідувач аспірантури ___________________
«______»___________ ______р.Схожі:

Положення про аспірантуру львів загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Положення про аспірантуру львів загальні положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення про аспірантуру львів загальні положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення про аспірантуру львів загальні положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення про аспірантуру львів загальні положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення про аспірантуру львів загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Положення про аспірантуру львів загальні положення iconПоложення про інтернет-портал львівського національного університету імені івана франка львів-2013 І. Загальні положення
Україні і наказів Ректора Університету від 23. 11. 2011 р. №0-122 “Про розподіл обов’язків у ректораті Університету” та від 03. 10....
Положення про аспірантуру львів загальні положення iconПравила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році
«Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів» 1999 р., постанови Кабінету Міністрів України «Про навчання іноземних...
Положення про аспірантуру львів загальні положення iconПравила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році
«Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів» 1999 р., постанови Кабінету Міністрів України «Про навчання іноземних...
Положення про аспірантуру львів загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи