Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів icon

Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів
Скачати 72.04 Kb.
НазваПоложення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів
Дата03.09.2012
Розмір72.04 Kb.
ТипДокументи

Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів


Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково - педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук.

 Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови та спеціальності.

 Як іноземна мова може складатися: англійська, німецька, іспанська, італійська, французька. Іноземні аспіранти в якості іноземної мови складають українську або російську мову.

 Кандидатські іспити з іноземної мови та філософії, складаються типовими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

 Кандидатський іспит зі спеціальності складається за двома програмами:типовою, затвердженою Міністерством освіти і науки України і додатковою, яка розробляється відповідною кафедрою персонально для кожного аспіранта (здобувача) і затверджується вченою радою інституту не пізніше двох місяців до строку складання кандидатського іспиту. Додаткова програма повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності, питання, пов’язані з напрямком досліджень аспіранта (здобувача), враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки та містити список найновішої наукової літератури (за останніх 5 років).

 ^ Взірець оформлення титульної сторінки додаткової програми .

 Кандидатський іспит зі спеціальності повинен виявити рівень теоретичної та професійної підготовки здобувача наукового ступеня, знання загальних концепцій, основних теоретичних та практичних проблем, історію формування та розвитку даної галузі науки, виявити обізнаність у науковій літературі, включаючи періодичні видання, та володіння сучасними методами наукових досліджень. Здобувач повинен показати знання сучасного стану проблем та перспектив розвитку відповідної галузі науки, актуальність, новизну та практичне значення досліджень за темою дисертації

 За рішенням комісії іспит, в залежності від обсягу матеріалу, може проводитись у два етапи з виставленням загальної оцінки.

 При відсутності в університеті типової програми з відповідної спеціальності прийом кандидатського іспиту не допускається.

 Університет має право приймати кандидатські іспити тільки за тими  спеціальностями, за якими в університеті відкрита аспірантура або функціонує спеціалізована вчена рада.

 Здобувач, який має вищу освіту зі спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлена дисертаційна робота, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складає додатковий кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі науки за Переліком спеціальностей наукових працівників. Повідомлення встановленого зразка про приймання цього іспиту надсилається до ВАК України на бланку установи, при якій функціонує спеціалізована вчена рада, за підписом голови спеціалізованої вченої ради та з печаткою установи за місяць до складання іспиту.

 ^ Зразок повідомлення додається.

 Комісії для прийому кандидатських іспитів з кожної дисципліни призначаються наказом по університету перед кожною сесією у складі голови (проректора, директора інституту)і не менше трьох членів з числа кваліфікованих науково - педагогічних і наукових працівників, докторів та кандидатів наук.

Комісії для прийому іспитів

До складу комісії зі спеціальності повино входити не менше трьох фахівців, два з яких мають бути докторами наук, третій - кандидатом наук з цієї спеціальності. З метою об’єктивної оцінки знань здобувача при формуванні комісій для прийому кандидатських іспитів зі спеціальності Міністерством освіти і науки та ВАК України рекомендовано обмежувати участь наукових керівників аспірантів, а також розширювати склад комісій у випадку, коли науковий керівник входить до її складу, до 5 фахівців, переважно з числа докторів наук.

Комісія зі спеціальності

^ Комісія з філософії повинна включати не менше двох викладачів, один з яких повинен бути доктором філософських наук, а інші можуть бути кандидатами філософських наук.

комісія з філософії

В комісію з іноземної мови включаються викладачі кафедр іноземних мов, а також викладачі спеціальних кафедр, які мають науковий ступінь з тієї галузі науки, до якої відноситься за спеціальністю дисертацїна робота аспіранта (здобувача), і вільно володіють відповідною іноземною мовою. До спеціальних кафедр відносяться ті, профіль педагогічної та науково - дослідної діяльності яких повністю або в основному відповідає профілю дисертаційної роботи аспіранта (здобувача).

комісія з іноземної мови

Кандидатські іспити за рішенням комісій проводяться з використанням екзаменаційних білетів, або за переліком екзаменаційних питань, розроблених за типовою програмою профілюючою кафедрою та затверджених вченою радою інституту. Для підготовки до відповіді аспірант (здобувач) використовує екзаменаційні листки, що зберігаються після іспиту протягом року. Рівень знань здобувача оцінюється за чотирибальною системою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно". При складанні кандидатського іспиту зі спеціальності позитивна оцінка ставиться у тому випадку, якщо аспірант (здобувач) виявив глибокі знання у межах основної програми. Якщо хоч одне з двох - трьох запитань, поставлених аспіранту (здобувачу) за цією програмою, не одержують належного висвітлення, то аспірант (здобувач) отримує незадовільну оцінку та іспит припиняється. Оцінки "відмінно" та "добре" ставляться тільки у випадку вичерпних відповідей на запитання як за основною, так і додатковою програмою.

іспити

На кожного аспіранта (здобувача) комісією заповнюється протокол кандидатського іспиту. До протоколу вносяться прізвища тільки тих членів комісії, які були присутні на іспитах з обов'язковим зазначенням їх наукового ступеня, вченого звання, посади, шифру і назви спеціальності за діючою номенклатурою наукових працівників (шифр і назва спеціальності вказується тільки у протоколі кандидатського іспиту зі спеціальності).

^ Протоколи іспитів разом з екзаменаційними листками подаються головою комісії у відділ аспірантури для реєстрації та затвердження ректором (проректором) у день прийому іспиту і зберігаються на протязі десяти років.

протокол

Допуск аспірантів та здобувачів до кандидатських іспитів на кожну сесію здійснюється наказом ректора (проректора). У випадку неприбуття здобувача на іспит з поважних причин він може бути допущений ректором (проректором) до складання іспиту протягом поточної сесії. В разі отримання здобувачем незадовільної оцінки повторне складання іспиту в поточну сесію не дозволяється. Рішення комісії може бути оскаржене здобувачем в терміни, встановлені приймальною комісією.

Допуск

Кандидатські іспити приймаються організовано два рази на рік у вигляді сесій: весняної та осінньої. ^ Строки сесії встановлюються наказом по університету.

Строки сесії

 Розклад прийому кандидатських іспитів подається до Міністерства освіти і науки України  не пізніше, ніж за місяць до початку сесії

 ^ До складання кандидатських іспитів допускаються аспіранти та здобувачі прикріплені до кафедр університету за наказом.

 


Зразок

оформлення титульної сторінки додаткової програми

Міністерство освіти України

^ Міністерство у справах сімї, молоді і спорту

Львівський державний університет фізичної культури


Додаткова програма

кандидатського іспиту зі спеціальності

_______________________________________

(шифр і назва спеціальності)

_______________________________________

аспіранта(здобувача) ________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________

^ Тема дисертаційної роботи ______________________________________________________

(назва теми)


Програма затверджена на засіданні

вченої ради інституту ________

____________________________

(назва інституту)

протокол № від « _ »______ р.

Голова ради ______________

(підпис) прізвище, ініціали

Програма розроблена і розглянута

на засіданні кафедри ________

__________________________

протокол № від « _ »______ р.

Завідувач кафедри ______________

(підпис) прізвище,ініціали


Львів - 2009рік


ЗРАЗОК


^ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛАДАННЯ ДОДАТКОВИХ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ


Спеціалізована вчена рада ___________________________________________________

(шифр спецради, назва установи, при якій вона діє)

повідомляє, що рішенням ради від _____________ 200__р. протокол № ___ здобувачу наукового ступеня кандидата _______________________________________________наук

(галузь наук)

за спеціальністю _________________________________________________,

(назва спеціальності за переліком, шифр спеціальності)

________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові )

який закінчив ____________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

за спеціальністю _________________________________________

(назва спеціальності, шифр спеціальності)

та отримав диплом ________________________________________________,

(спеціаліста, магістра )

визначені наступні додаткові кандидатські іспити:

1. _____________________________________________________;

(назва спеціальності)

2. ______________________________________________________;

(назва спеціальності)

3. ______________________________________________________.

(назва спеціальності)

(Кількість додаткових іспитів визначає спеціалізована вчена рада).


Прийом іспиту зі спеціальності __________________________________

(назва спеціальності за переліком, шифр)

відбудеться _______________ о ________ у приміщенні__________________

(дата) (час)

____________________________________________________________________________

(назва установи, навчального закладу)


Голова спеціалізованої вченої ради

______________________________ ___________ ______________

(шифр ради) (підпис) (Прізвище, ініціали)


М.П.

Схожі:

Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів iconПро допуск до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2011 р
Порядком проведення кандидатських іспитів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99 р. №309 та наказом по...
Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів iconНаказ №346-5-05 Про перенесення кандидатського іспиту зі спеціальностей 05. 02. 09 та 01. 02. 04 в осінню сесію 2011 р
«Про допуск до складання додаткових кандидатських іспитів зі спеціальностей 05. 02. 09 та 05. 02. 02» та №304-5-05 від 12. 09. 2011р....
Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів iconПерелік документів для ад’юнктів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук Національної академії
Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів)
Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів iconНаказ №156-5-05 Про допуск аспірантів та здобувачів до складання кандидатських іспитів з іноземної мови у весняну сесію 2012 р
Відповідно до Положення про підготовку науково педагогічних І наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України...
Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів iconНаказ №156-5-05 Про допуск аспірантів та здобувачів до складання кандидатських іспитів з іноземної мови у весняну сесію 2012 р
Відповідно до Положення про підготовку науково педагогічних І наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України...
Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів iconНаказ №130-5-10 Про допуск до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2012 р
Згідно з Положенням про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів,  Порядком проведення кандидатських іспитів, затвердженим...
Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів iconІнформація щодо складання кандидатських іспитів
Прийом рефератів до кандидатських іспитів на весняну сесію до 1 березня поточного року
Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів iconІнформація щодо складання кандидатських іспитів
Прийом рефератів до кандидатських іспитів на весняну сесію до 1 березня поточного року
Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів iconПорядок підготовки та складання кандидатських іспитів здобувачами Національного університету “ Львівська політехніка”
Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних І наукових кадрів
Положення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів iconПро допуск аспірантів та здобувачів до складання кандидатських іспитів з іноземної мови у весняну сесію 2011 р
Відповідно до наказу по університету №145-5-10 від 20. 04. 2011 р. ”Про організацію прийому кандидатських іспитів у весняну сесію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи