М. М. Програма вступного іспиту icon

М. М. Програма вступного іспиту
Скачати 183.71 Kb.
НазваМ. М. Програма вступного іспиту
Дата03.09.2012
Розмір183.71 Kb.
ТипДокументи


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


ЗАТВЕРДЖУЮ”

проректор з Н іЗЗ

________________

проф. Линець М.М.


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

для абітурієнтів аспірантури

зі спеціальності - 24.00.03 Фізична реабілітація


Програму підготував: завідувач кафедри фізичної реабілітації, кандидат біологічних наук, доцент

___________________А.С. Вовканич


Затверджено на засіданні кафедри фізичної реабілітації

30 травня 2011 року (протокол №18)

_________________ зав. каф. доц. Вовканич А.С.


Львів-2011


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Вступний іспит зі спеціальності 24.00.03 - Фізична реабілітація - відображає зміст профілюючих дисциплін, викладених випускникам вищих навчальних закладів за час їх підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Програма спрямована на виявлення знань абітурієнтів з цих навчальних дисциплін, а також виявлення їх рівня у науковій проблематиці сфери фізичної реабілітації.

Програма визначає обов'язковий мінімум професійних (науково-теоретичних і науково-прикладних) знань, які повинна мати кожна особа, що прагне до навчання в аспірантурі за цією спеціальністю, незалежно від того, який вищий навчальний заклад вона закінчила. Постановка питань передбачає виявлення знань та здібностей до творчого мислення, знання сучасних літературних джерел.


Розділ 1. Загальні основи фізичної реабілітації

1.1. Загальні відомості про фізичну реабілітацію

Реабілітація та її різновиди (медична, соціальна, педагогічна, психологічна, фізична , побутова та професійна). Місце, роль та завдання фізичної реабілітації як складової системи охорони здоров'я.

Знання та навички, якими повинен оволодіти фахівець з фізичної реабілітації; етапність підготовки фахівця з фізичної реабілітації. Етичний кодекс фахівця з фізичної реабілітації. Конфіденційність.

Класифікація і характеристика фізичних вправ, які застосовуються з лікувальною метою. Клініко-фізіологічне обґрунтування та основні механізми лікувальної дії фізичних вправ. Місце працетерапії та механотерапії у системі фізичної реабілітації. Лікувальна гімнастика як основна форма занять фізичними вправами. Методи, форми, періоди лікувального застосування фізичних вправ і масажу в умовах клініки і на постклінічному етапі реабілітації. Рухова активність як основний елемент лікувального режиму. Характеристика рухових режимів у стаціонарі і в санаторії. Проведення обліку і звітності під час занять фізичною реабілітацією. Методи оцінки ефективності фізичної реабілітації.

Збір суб’єктивної і об’єктивної інформації, постановка коротко- і довготермінових цілей. Вимоги до ведення письмових записів.

Загальні вимоги до спілкування. Вербальне і невербальне спілкування як форми процесу обміну інформацією. Перешкоди спілкуванню.


^ 1.2. Загальні принципи роботи з пацієнтом

Основні принципи розташування і драпірування пацієнта.

Переміщення пацієнта у ліжку (вгору, донизу, обертання). Переміщення з ліжка на візок і у зворотному напрямку.

Принципи підбору і підгонки технічних засобів пересування (ходунців, милиць, палиць, інвалідного візка).

Загальні правила пересування пацієнта. Моделі пересування з використанням основних технічних засобів (ходунців, милиць, палиць). Методи підстрахування. Пересування в інвалідному візку.

Застосування активних і пасивних вправ - визначення, мета застосування, вплив на діяльність різних систем організму. Покази і протипокази до застосування пасивних і активних вправ.


^ 1.3. Основні принципи медико-педагогічного контролю під час проведення фізичної реабілітацїї

Форми контролю: оперативний, етапний та поточний. Основні життєві показники (частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, температура, частота дихання), методи їх вимірювання та фактори, які можуть впливати на їх величину та динаміку.

Принципи надання першої медичної допомоги при нещасних випадках та різних екстрених станах.


^ 1.4. Адаптація навколишнього середовища до потреб неповносправних

Адаптація житлових об’єктів, реабілітаційних центрів та об’єктів загального користування до потреб неповносправних різних нозологій.

Принципи збору інформації про умови проживання неповносправного. Системи оцінки ступеня незалежності неповносправної особи.

Загальні принципи підготовки і проведення занять фізичною культурою і рекреаційним спортом з неповносправними різних нозологій.

Розділ 2. Фізична реабілітація при порушенні

діяльності опорно-рухового апарату

^ 2.1. Особливості будови та функцій суглобів

Типи класифікації синовіальних суглобів. Основні положення остео- та артрокінематики. «Суглобова гра» та її застосування у фізичній реабілітації.

Живлення суглобів. Вплив рухової активності на обмін речовин у суглобах. Рівні розпаду та відтворення тканин.


^ 2.2. Основні положення прикладної біомеханіки

Типи сил, що діють на тіло або у його межах. Склад, механічні функції та біомеханічні властивості тканин. Біомеханічні властивості сухожиль, зв'язок і механізм їх пошкодження.

Поняття про момент сили, м'язове зусилля, м'язове скорочення та його типи. Поняття про підсумковий рух у суглобах та неврологічні і м'язові фактори, що можуть на нього впливати.

Основні м'язові співвідношення (сила і довжина; сила і швидкість скорочення). М'язова архітектура. Поняття м'язового тонусу, атрофії і гіпертрофії м'язів. Синергізм і антагонізм у роботі м'язів; кінетичний ланцюг.


^ 2.3. Фізична реабілітація при різних травмах

і захворюваннях ОРА

Класифікація переломів. Регенерація кісток, методи і принципи лікування в травматології та ортопедії.

Переломи верхніх кінцівок - клінічні прояви, лікування, завдання і методи фізичної реабілітації (переломи поясу верхніх кінцівок, плечової кістки, кісток передпліччя, кісток кисті).

Переломи нижніх кінцівок - клінічні прояви, лікування, завдання і методи фізичної реабілітації (переломи стегнової кістки, кісток гомілок, кісток стопи).

Переломи тазу і хребта - клінічні прояви, лікування, завдання і методи фізичної реабілітації (переломи тазу з і без порушення цілісності тазового кільця, неускладнені переломи хребта).

Фізична реабілітація при травмах і ушкодженнях суглобів. Класифікація, клінічні прояви, сучасні принципи лікування і методи фізичної реабілітації.

Фізична реабілітація в політравмі - класифікація, особливості фізичної реабілітації.

Фізична реабілітація при термальних травмах - види і ступені опіків, реабілітація на ранньому етапі (огляд, прогнозування, раннє втручання) і подальших етапах хвороби. Фізична реабілітація при відмороженнях.

Фізична реабілітація при захворюваннях суглобів - артрити, артрози (класифікація, клінічні прояви, завдання і методи реабілітації). Фізична реабілітація при протезуванні суглобів.

Фізична реабілітація при захворюваннях хребта - анатомо-біомеханічні властивості хребта; сили, що діють на руховий хребтовий сегмент;кінетичний ланцюг - кінцівки - хребет; остеохондроз хребта (зовнішні і внутрішні фактори виникнення, клінічні прояви, перебіг, реабілітаційна програма); сколіоз (клінічні прояви, перебіг, реабілітаційна програма).

Фізична реабілітація при ампутаціях - визначення, причини і рівні ампутації, фактори ризику; біомеханічні проблеми, пов'язані з ампутацією; етапи реабілітаційної програми (доопераційний, післяопераційний, етап протезування).


^ 2.4. Принципи проведення обстежень опорно-рухового апарату

Основні положення організації проведення обстежень. Вимірювання амплітуди руху і мануальне тестування сили м'язів: принципи, показники, протипокази. Основні положення проведення ортопедичних фізичних . обстежень (антропометричні, біомеханічні, електрофізіологічні).


Розділ 3. Фізична реабілітація при захворюваннях та травмах

нервової системи

^ 3.1. Фізична реабілітація при ушкодженні

хребта та спинного мозку

Класифікація, механізм, симптоми і ознаки ушкодження спинного мозку. Характеристика ускладнень після ушкодження хребта і стінного мозку, профілактичні заходи — (пролежні, автономна дисрефлексія, постуральна гіпотензія, гетеротопічне закостеніння, контрактури, спастика, тромбофлебіт, гіперкальціурія та гіперкальцемія, типи порушення діяльності сечового міхура та кишечника, статеві розлади, порушення діяльності системи дихання).

Характеристика основних принципів вимірювання амплітуди руху, сили м'язів неврологічного тестування, фізичного і функціонального обстеження. Основні особливості складання і проведення програми фізичної реабілітації на різних етапах відновлення. Принципи навчання пацієнта навичкам переміщення і самообслуговування.


^ 3.2. Фізична реабілітація пацієнтів з гострим

порушенням мозкового кровообігу

Ризик виникнення та характеристика типів гострого порушення мозкового кровообігу (геморагічний інсульт, ішемічний інсульт, паренхіматозний і субарахноїдальний крововилив). Характеристика постінсультних ускладнень.

Загальні принципи проведення обстежень пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу - психічний стан, особливості сприймання та спілкування, визначення виду афазії, визначення амплітуди рухів та тонусу м'язів, визначення функціональних можливостей пацієнта.

Покази і протипокази до занять фізичною реабілітацією. Принципи складання реабілітаційних програм на різних етапах відновлення. Навички підбору допоміжних засобів пересування, визначення основних бар'єрів у довкіллі, складання домашньої реабілітаційної програми.


^ 3.3. Фізична реабілітація при захворюваннях

периферичної нервової системи

Особливості відновлювальної терапії при захворюваннях периферичних нервів. Фізична реабілітація при попереково-крижовому радикуліті на клінічному і пост клінічному етапах реабілітації. Основні методи і форми комплексної реабілітації при травматичних невритах верхніх, нижніх кінцівок, невриті лицьового нерву і поліневриті.


Розділ 4. Фізична реабілітація пр захворюваннях

внутрішніх органів

^ 4.1. Фізична реабілітація при серцево-судинних захворюваннях

Фізіологічне обгрунтування засобів фізичної реабілітації, механізми лікувальної дії фізичних вправ при серцево-судинних захворюваннях, значення фізичних вправ, масажу, працетерапія, та інших засобів реабілітації у загальній системі реабілітації хворих з патологією серця та судин.

Атеросклероз та ішемічна хвороба серця. Покази та протипокази до фізичних навантажень. Сучасні засоби та методи відновлювання.

Ревматизм та ревматичні ураження серця. Фізична реабілітація при запальних захворюваннях серця. Покази та протипокази. Вибір засобів та методів. Принципи побудови занять кінезіотерапії.

Захворювання судин - тромбофлебіт, варикозне розширення вен, облітеруючий атеросклероз. Фізична реабілітація. Покази та протипокази .


^ 4.2. Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання

Будова грудної клітки та її механічні рухи. Верхні та нижні дихальні шляхи, будова легенів. Механізм дихання, основні та допоміжні дихальні м’язи.

Типи дихання. Характеристика зовнішнього та внутрішнього дихання. Порушення альвеолярної вентиляції; порушення функції легень; порушення регуляції зовнішнього дихання, задуха; дихальна недостатність та її вплив на організм людини.

Загальна характеристика впливу обструктивних патологій (бронхіт гострий та хронічний, бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба), рестриктивних патологій (бронхопневмонія, пневмонія крупозна та хронічна, плеврити, абсцес легені) та хірургічних втручань на діяльність системи дихання.

Принципи проведення фізичного обстеження, функціональне обстеження дихальної системи (пнемотахометрія, спірометрія, спірографія). Пікфлоуметрія.

Цілі та завдання реабілітаційних втручань при порушеннях діяльності системи дихання. Покази та протипокази до проведення фізичної реабілітації. Принципи застосування дихальних вправ; постуральний дренаж; реабілітаційні маніпуляції (мануальний тиск, вібрація, перкусія, спружинення ребер, стискання). Контроль ефективності фізичної реабілітації.


^ Розділ 5. Фізична реабілітація в геронтології і геріатрії

Визначення поняття «геронтологія» і «геріатрія». Сучасні уявлення про старість і старіння. Фізіологічне і патологічне старіння. Біологічний і паспортний вік. Механізми старіння. Основні концепції і теорії старіння.

Вікові зміни в нервово-м'язовому апараті при старінні. Фізичні методи попередження вікової інволюції м'язів. Вікові особливості фізичної реабілітації при дистрофічно-деструктивних захворюваннях і ушкодженнях кістково-суглобного апарату. Проведення фізичної реабілітації при остеопорозі.

Розділ 6. Фізична реабілітація в педіатрії

^ 6.1. Руховий розвиток дитини

Характеристика нормального розвитку рухів дитини. Компоненти руху та фактори, які впливають на руховий розвиток дитини. Тонус м’язів.

Рефлекси та їх зв’язок з моторним розвитком. Вроджені та установочні рефлекси. Механізм постуральних рефлексів. Поетапний розвиток рухової сфери дитини від народження до річного віку, розвиток великої та дрібної моторики. Руховий розвиток та його зв’язок з розвитком інших функціональних сфер.


^ 6.2. Фізична реабілітація при порушеннях діяльності

опорно-рухового апарату

Етіологія, патогенез та принципи проведення фізичної реабілітації при артрогрипозі і дитячому артриті. Вади постави – причини виникнення та приципи реабілітації. Ортопедичні проблеми стопи: клишоногість, плоскостопість – особливості фізичної реабілітації. Особливості фізичної реабілітації при дефектах кульшового суглоба та опіках.

Ортезування, підбір візків та адаптація навколишнього середовища до потреб неповносправної дитини.


^ 6.3. Церебральна патологія

Етіологія, патогенез, класифікація та клінічні прояви церебрального паралічу Порівняльна характеристика рухового розвитку нормальної дитини і дитини з церебральним паралічем. Принципи проведення обстеження тонусу, амплітуди рухів, основних рухових функцій, сфери самообслуговування дітей з церебральним паралічем. Загальні принципи, завдання, методи індивідуальної реабілітації дітей з церебральною патологією. Особливості реабілітації дітей раннього віку. Основні положення реабілітаційних методик Петьо, Шерборна, Кніла, сенсорної інтеграції.

Особливості фізичної реабілітації дітей з спинномозковою килою та м’язовою дистрофією.


Література

 1. Акош К., Акош М. Помощь детям с церебральним параличем. М.: Улисс, 1994. - 251с.

 1. Аксельсон П., Чесни Д.Я., Мінкель Ж., Перр А. Посібник для підготовки користувача інвалідним візком з ручним приводом. Львів: Місіонер, 2002. – 172с.

 2. Аксельсон П., Чесни Д.Я., Мінкель Ж. Керівництво для вибору інвалідного візка. Львів: Місіонер, 2002. – 72 с.

 3. Березовский Б.А., Ломинога С.И. Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания. К.: Здоров "я, 1990. -104 с.

 4. Бирюков А.А. Лечебный массаж. Киев: Олимпийская литература, 1995.

 5. Болезни органов дыхания. Руководство для врачей под общей редакцией академика Палеева Н.Р. М.: Медицина, 1990.

 6. Вернер Д. Реабилитация детей-инвалидов. М.: Филантроп, 1995. - 643с.

 7. Вовканич А.С. Інструктивні матеріали по догляду за хворими з травмою спинного мозку. Львів: Солар-2000, 2000. - 54 с.

 1. Вовканич А.С. Вступ у фізичну реабілітацію. Львів: Українські технології, 2008. – 200с.

 1. Годи Р.Л., Спайт Д.У., Симон Р.Р. Неотложная ортопедия (позвоночник). М.: Медицина, 1995.

 2. Джегер ЛяВонн Перенесення і підйом дітей і підлітків. Львів: Наутілус, 2000 – 27с.

 3. Діамант Р.В. Вправи для занять з дітьми: як діяти вдома батькам малих дітей. Львів: Наутілус, 2000. – 112 с.

 4. Зінов”єв О.О., Зінов”єва К.О. Засоби і методи фізичної реабілітації при захворюваннях дитячим церебральним паралічем в ранньому дитячому віці. методичні рекомендації. Ужгород: ТОВ „Вета”, 1999. – 96 с.

 1. Івасик Н.О. Фізична реабілітація при порушенні діяльності органів дихання. Львів: Українські технології, 2007. – 165 с.

 1. Краснов А.Ф., Аршин В.М., Аршин В.В. Травматологня /Справочник/. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. - 602 с.

 2. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации: Руководство для врачей /Под ред.проф. А.Ф.Каптелина, к.м.н. И.П. Лебедевой. Москва: Медицина, 1995.

 3. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / За ред.проф. В.В.Клапчука, проф.Г.В.Дзяка. Київ: Здоров'я. 1995.

 4. Майданник А.Н. Педиатрия. М.: АСК, 1999.

 5. Мисюк Н.С., Гурленя А.М. Нервньіе болезни. Минск: Вишейшая школа, 1984. -120с.

 6. Мухін В.М. Фізична реабілітація. К.: Олімпійська література, 2000. -424с.

 7. Окамото Г. „Основи фізичної реабілітації. Львів: Галицька видавнича спілка, 2002. – 294 с.

 8. Олекса А.П. Травматологія і ортопедія. К.: Вища школа, 1993. -511с.

 9. Патологічна фізіологія. Заред. проф.Зайка М.Н. і Биця Ю.В. К.: Вища школа, 1995.-348 с.

 10. Перхурова И.С., Лузинович В.М., Сологубов Е.Г. Регуляция позы й ходьбы и некоторые способы коррекции. М.: Книжная палата, 1996. -291 с.

 11. Пфау Д. Домашні вправи для реабілітації дорослих. Львів: Наутілус, 2000. – 46 с.

 12. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики й заболеваний нервной системи. К.: Вища школа, 1987.- 192с.

 13. Самуельс М. Неврология. М.: Практика, 1997.

 14. Физическая реабилитация :Учебник для академий и институтов физической культуры /Под ред.проф.С.Н.Попова. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.

 15. Шмидт Е.В. Справочник по невропатологии. М.: Медицина, 1981. -117с.

 16. Юмашев Г.С. Травматология й ортопедия. М.: Медицина, 1990. -576с.

 17. Ярош О.Л. Нервові хвороби. К.: Вища школа, 1993. -214с.


ПЕРЕЛІК

питань до вступного іспиту в аспірантуру

зі спеціальності 24.00.03 «Фізична реабілітація»

 1. Дайте визначення терміну „конфіденційність”.

 2. Назвіть три випадки, коли може бути порушена конфіденційність.

 3. Яка інформація про пацієнта може бути віднесена до розряду „суб’єктивної” ?

 4. Яка інформація про пацієнта може бути віднесена до розряду „об’єктивної” ?

 5. Назвіть три фактори, які можуть негативно вплинути на спілкування.

 6. Назвіть основні вимоги до ведення записів.

 7. Назвіть ділянки з підвищеним тиском на шкіру, коли пацієнт лежить горілиць.

 8. Назвіть ділянки з підвищеним тиском на шкіру, коли пацієнт лежить долілиць.

 9. Назвіть три покази до застосування активних вправ.

 10. Назвіть три покази до застосування пасивних вправ.

 11. Коротко опишіть чотириточкову модель пересування.

 12. Коротко опишіть двоточкову модель пересування.

 13. Опишіть страховочну позицію при спуску пацієнта на милицях з бордюру.

 14. Опишіть страховочну позицію при підйомі пацієнта на милицях по сходах.

 15. Як визначити потрібну ширину сидіння інвалідного візка.

 16. Опишіть як підібрати милиці під пахву.

 17. Дайте визначення терміну „ригідність суглоба” .

 18. Дайте визначення терміну „анкілоз суглоба”.

 19. Дайте визначення поняття „травматичний вивих”.

 20. Дайте визначення терміну „атрофія м’язу” і назвіть причини її виникнення.

 21. Назвіть 2 структури, що тестуються пасивним рухом.

 22. Назвіть 4 випадки за яких потрібна особлива обережність при вимірюванні амплітуди рухів.

 23. Назвіть три можливі помилки при вимірюванні амплітуди руху за допомогою гоніометра.

 24. Коротко опишіть мануальне м’язове тестування для оцінок 1, 3, 5.

 25. Опишіть мануальне м’язове тестування для оцінок 0, 2, 4.

 26. Назвіть 2 завдання реабілітації при остеоартрозі.

 27. Первинне ураження якої структури суглоба лежить в основі захворювання на остеоартроз? У якій структурі відбуваються вторинні зміни?

 28. Як називається основний вид кісткового мозолю, та яка його головна функція?

 29. Дайте визначення анталгічної, артрогенної, міогенної,та теногенної контрактур.

 30. Назвіть стадії загоєння ран.

 31. Назвіть основний м’яз, іннервація якого здійснюється сегментом L3 спинного мозку.

 32. Назвіть основний м’яз іннервація якого здійснюється сегментом С6 спинного мозку.

 33. Опишіть ознаки постуральної гіпотензії або ортостатичного колапсу.

 34. Назвіть ознаки (симптоми) утворення гетеротопічного закостеніння.

 35. Назвіть протипокази при вимірюванні амплітуди руху у осіб із нестабільністю поперекового відділу хребта.

 36. Назвіть протипокази вимірювання амплітуди руху у суглобах нижніх та верхніх кінцівок при нестабільності хребта.

 37. Назвіть основні виміри, які потрібно зробити при підборі крісла – візка для пацієнта.

 38. Опишіть як здійснюється транспортування потерпілого при переломі поперекового відділу хребта.

 39. Опишіть шлях проведення нервових імпульсів по задньому (дорсальному) спиномозочковому тракті та вкажіть місця розташування тіл нейронів.

 40. Опишіть яку частину спинного мозку кровопостачають задні корінцево–спинальні (радикуло-медулярні) артерії.

 41. Назвіть основні фактори які обмежують фізичне навантаження осіб з ураженням спинного мозку.

 42. Назвіть основні м`язи що приймають участь у акті вдиху та вкажіть рівень їх іннервації.

 43. Назвіть основні сухожилкові рефлекси верхніх кінцівок та вкажіть на якому неврологічному рівні замикається рефлекторна дуга.

 44. Вкажіть з яких складових повинна складатися повноцінна програма фізичної реабілітації для осіб з ураженням спинного мозку.

 45. Назвіть 4 фактори, від яких залежить хода у осіб з пошкодженням спинного мозку.

 46. Дайте визначення терміну „інсульт”.

 47. Назвіть 3 види гострих порушень мозкового кровообігу.

 48. Назвіть 3 види геморагічних інсультів.

 49. Назвіть 3 види ішемічних інсультів.

 50. Назвіть причини виникнення ішемічного інсульту у молодому віці.

 51. Назвіть 4 пункти неврологічного обстеження.

 52. Назвіть 4 короткотривалі цілі фізичної реабілітації у гострому періоді.

 53. Назвіть 3 основних рухових навики, якими мають оволодіти пацієнти з гострим порушенням мозкового кровообігу.

 54. Назвіть причини виникнення гострих порушень мозкового кровообігу.

 55. Дайте визначення терміну „афазія”.

 56. Які можуть бути ускладнення у гострому періоді внаслідок перенесеного інсульту ?

 57. Назвіть протипокази до занять активної реабілітації у гострому періоді після перенесеного інсульту.

 58. Які засоби пересування і коли можна використовувати при роботі з пацієнтами після перенесеного інсульту ?

 59. Коротко опишіть структуру стінки бронхів.

 60. Яка основна мета постурального дренажу ?

 61. Назвіть 3 протипокази до занять дренажною гімнастикою.

 62. Назвіть 2 основні цілі, які ставить перед собою фахівець з реабілітації, займаючись дихальними вправами.

 63. Як буде змінюватись виконання тієї самої дихальної вправи залежно від цілей, які ставить перед собою фахівець з фізичної реабілітації ?

 64. Яке положення є оптимальним для хворого, який дихає спонтанно з одностороннім ураженням легені ?

 65. Як визначити, чи є фізичне навантаження провокуючим фактором для хворого на бронхіальну астму ?
 66. Назвіть три чинники, які обумовлюють обструктивні порушення дихання.


 67. Назвіть причини погіршення розтяжності легень.

 68. Дайте визначення терміну „задишка” .

 69. Назвіть типи патологічної задишки і вкажіть чим вони характеризуються.

 70. Що таке дихальна недостатність?

 71. Назвіть 5 симптомів чи ознак за яких умов слід негайно припинити фізичне навантаження.

 72. За яких умов вислуховується тупий перкуторний звук ?

Схожі:

М. М. Програма вступного іспиту iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 0203 – філологія, спеціальність 020303 іноземна мова і література) складена на...
М. М. Програма вступного іспиту iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
...
М. М. Програма вступного іспиту iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
...
М. М. Програма вступного іспиту iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми І спеціальності, а також...
М. М. Програма вступного іспиту iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми І спеціальності, а також...
М. М. Програма вступного іспиту iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова і література) складена на...
М. М. Програма вступного іспиту iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова І література) складена на...
М. М. Програма вступного іспиту iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 „Іноземна мова (німецька) та література”
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 020303 філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена на...
М. М. Програма вступного іспиту iconПрограма вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» Вступ
Програма вступного іспиту для спеціалістів (напрям 0203 – філологія, спеціальність 030501 – українська мова І література; польська...
М. М. Програма вступного іспиту iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова Спеціальність 020303 "Іноземна мова ( французька ) та література"
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 020303 – філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена...
М. М. Програма вступного іспиту iconПрограма вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки
Розгорнута програма вступного іспиту за напрямом підготовки «Міжнародна економіка»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи