Положення про організацію науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх icon

Положення про організацію науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх
Скачати 157.77 Kb.
НазваПоложення про організацію науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх
Дата03.09.2012
Розмір157.77 Kb.
ТипДокументи


Додаток 1

до наказу Мінсім’ямолодьспорту

та НОК України

від "16" _березня_2009 р.

№ ____806/58__________

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію науково-методичного забезпечення

підготовки спортсменів України – кандидатів на участь

в Олімпійських іграх

  1. Загальні положення

1.1. Дійсне Положення визначає порядок планування, організації та проведення науково - методичного забезпечення (НМЗ) підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх, а також порядок звітності щодо процесу і результатів його виконання.

1.2. Предметом дійсного Положення є НМЗ підготовки найсильніших спортсменів України у нерозривній єдності з досягненнями в науковій та інноваційній діяльності. У зв'язку із цим НМЗ розглядається як один з головних компонентів і напрямів підвищення результативності їх виступів у змаганнях найвищого рангу, основним механізмом впровадження результатів наукових досліджень у практику.

1.3. Під науково-методичним забезпеченням розуміється впровадження у практику підготовки спортсменів досягнень науково-технічного прогресу, передового практичного досвіду, отримання, накопичення, поширення та застосування сучасних даних спортивної науки та суміжних галузей.

1.4. Передбачається різноманітність організаційних форм НМЗ: постійнодіючі або тимчасові комплексні наукові групи (КНГ), наукові групи (НГ), наукові консультанти зі споріднених видів спорту, з окремого виду спорту або з проблем, які вимагають вирішення.

1.5. Діяльність КНГ(НГ) здійснюється у відповідності до законодавчої та нормативно-правої бази з розвитку фізичної культури і спорту, наукової та інноваційної діяльності, інформатизації та інших галузей, що задіяні у цьому процесі.


  1. Мета й основні завдання діяльності КНГ(НГ)

2.1. Мета діяльності КНГ(НГ) – проведення комплексу заходів із впровадження конкурентоздатних технологій, що істотно поліпшують ефективність процесу підготовки найсильніших спортсменів України.

2.2. Завдання:

- визначення основних напрямів та тенденцій розвитку видів спорту, співвідношення сил та прогноз конкурентоспроможності українських спортсменів на міжнародній арені;

- визначення системи відбору кандидатів до олімпійської збірної України (етапи, термін, критерії);

- удосконалення планування різних структурних утворень тренувального процесу (макро-, мезо-, мікроциклів, тренувальних днів, занять, комплексів вправ);

- впровадження сучасних технологій удосконалення різних сторін підготовленості спортсменів (техніко-тактичної, фізичної, психологічної, інтегральної);

- управління процесом підготовки спортсменів на засадах комплексного контролю (аналіз змагальної діяльності, комплексні поглиблені обстеження, етапні комплексні обстеження, поточні обстеження, оперативні обстеження);

- впровадження системи позатренувальних та позазмагальних факторів (засоби відновлення та стимулювання працездатності, харчування, антидопінгові заходи, профілактика травматизму, матеріально-технічне забезпечення тощо).


  1. Функції організацій у проведенні НМЗ

3.1. Експертна рада з питань підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських іграх:

- здійснює експертизу та вносить корективи до цільових програм і планів підготовки найсильніших спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх на поточний річний цикл;

- налагоджує систему контролю за НМЗ підготовки найсильніших спортсменів України та регулярно інформує керівництво Мінсім'ямолодьспорту та НОК України про його хід;

- розглядає та затверджує кандидатури відповідальних за НМЗ у збірних командах;

- розглядає і затверджує плани-замовлення на роботу з НМЗ на черговий річ­ний цикл;

- розглядає та погоджує систему відбору спортсменів до головних міжнародних змагань;

- оцінює діяльність виконавців НМЗ підготовки найсильніших спортсменів та інформує про результати керівництво Мінсім’ямолодьспорту і НОК України.

3.2. ^ Департамент олімпійського спорту Мінсім’ямолодьспорту:

- визначає тренерів збірних команд з НМЗ;

- розробляє разом з керівниками НГ плани підготовки найсильніших спортсменів України на поточний річний цикл;

- розробляє та подає на затвердження керівництва систему відбору спортсменів до головних міжнародних змагань;

- формує плани-замовлення на роботу з НМЗ на черговий річний цикл;

- планує у календарі спортивних заходів (зборів і змагань) участь наукових співробітників, які будуть здійснювати НМЗ;

- забезпечує належні умови для роботи КНГ(НГ) на навчально-тренувальних зборах і змаганнях;

- забезпечує контроль за наданням КНГ(НГ) інформації про параметри тренувальних і змагальних навантажень спортсменів для наступного аналізу;

- забезпечує обов'язкову участь спортсменів у плано­вих обстеженнях згідно з планом-замовленням з НМЗ;

- надає організаційну допомогу КНГ(НГ) в проведенні заходів з впровадження результатів наукових досліджень у практику підготовки сильніших спортсменів України.

3.3. ^ Навчальні та наукові заклади галузі:

- спільно з відповідними структурними підрозділами Мінсім’ямолодьспорту, головними тренерами, відповідальними за НМЗ, та федераціями беруть участь у плануванні діяльності з НМЗ;

- організовують діяльність виконавців НМЗ і відповідають перед керівництвом Мінсім’ямолодьспорту та НОК України, Експертною радою за її ефективність;

- спільно з відповідними федераціями беруть участь у
розробці й корегуванні програм підготовки сильніших спортсменів України;

- формують каталог наукових послуг для збірних команд України;

- виконують замовлення головних тренерів збірних команд з НМЗ, надають відповідні послуги згідно з планами-замовленнями;

- формують мобільні лабораторії функціональної діагностики, біохімічного супроводження, психодіагностики для проведення обстежень спортсменів у природних умовах тренувального процесу;

- організують заходи з обміну досвідом роботи КНГ(НГ), проводять наради та конфе­ренції з проблем НМЗ, розповсюджують рекомендації щодо удосконалення системи НМЗ підготовки найсильніших спортсменів України;

- надають консультації з питань НМЗ всім залученим до відповідної роботи;

- заслуховують на засіданні вченої ради (не менше ніж два рази на рік) звіти керівників КНГ (НГ) про хід і основні ре­зультати робіт з НМЗ, коригують педагогічне навантаження професорсько-викладацького складу, що бере участь у НМЗ;

- залучають докторантів, аспірантів до проведення фундаментальних та пошукових досліджень на резервному складі збірних команд, спортивних товариств, спортивних клубів з подальшим впровадженням у практику підготовки сильніших спортсменів;

- опрацьовують пропозиції щодо складу КНГ(НГ) з урахуванням специфіки виду спорту, наявності наукових, педагогічних, інженерно-технічних та інших працівників;

- контролюють діяльність своїх КНГ(НГ) та надають їм допомогу у вирішенні орга­нізаційних, наукових і технічних питань;

- створюють науково-дослідні лабораторії для обстеження спортсменів у стаціонар­них умовах;

- забезпечують КНГ(НГ) необхідними приладами і обладнанням.

3.4. ^ Навчальні та наукові заклади інших міністерств і відомств, НАН України:

- виконують окремі розділи або частину розділів роботи з НМЗ як співвиконавці на умовах трудових угод, при цьому право на залучення співвиконавців надається тій організації, яка є відповідальною за НМЗ.


^ 4. Організація проведення НМЗ

Одним з основних напрямів виконання НМЗ є проведення комплексного контролю.

Система комплексного контролю охоплює оцінку всіх складових частин тренувально­го процесу та змагальної діяльності спортсменів, спортивні результати, функціональні резерви, рівень спеціальної фізичної, технічної, тактичної і психологічної підгото­вленості спортсменів.

Основними формами комплексного контролю за станом найсильніших спортсменів України можуть бути:

- комплексні поглиблені обстеження (КПО);

- етапні комплексні обстеження (ЕКО);

- поточні обстеження (ПО);

- оперативні обстеження (ОО);

- обстеження змагальної діяльності (ОЗД).

Організацій­но та змістовно усі форми обстеження спортсменів у річному циклі підготовки повинні бути тісно пов'язані між собою.

^ Організація комплексних поглиблених обстежень (КПО)

Основні завдання:

- оцінка рівня підготовленості, функціонального стану та резервних можливостей окремих систем і організму спорт­смена в цілому;

- надання рекомендацій щодо стратегії використання тренувальних засобів різної спрямованості, раціональної динаміки спортивних результатів, необхідних позазмагальних та позатренувальних факторів.

Місце проведення:

- на базі навчальних та наукових закладів 1 раз на рік на початку підготовчого періоду після втягуючого мезоциклу.

Відповідальність:

- навчальним та науковим закладам надаються списки спортсменів, що проходитимуть обстеження, затверджені керівництвом Мінсім’ямолодь-спорту та НОК України;

- керівники КНГ(НГ) забезпечують в повному обсязі проведення поглибленого обстеження спортсменів відповід­но до змісту КПО для споріднених груп видів спорту. Члени КНГ(НГ), лікарі та тренери команд беруть участь у проведенні КПО;

- попереднє обговорення результатів КПО проводиться виконавцями разом з лікарем, тренерським скла­дом одразу після закінчення обстежень.

Звітність:

- звіт за результатами КПО оформлюється керівником КНГ(НГ) та через 10 днів подається головному тренеру та керівництву НУФВСУ для аналізу та узагальнення з подальшим розглядом на засіданні Експертної ради;

- спортсмени, в яких виявлені відхилення у стані здоров'я, обов'язково повинні напра­влятися на додаткові обстеження і лікування у лікувально-профілактичних закла­дах. Виконання медичних заходів покладається на лікаря команди.


^ Організація етапних комплексних обстежень (ЕКО)

Основні завдання:

- визначити рівень різних сторін підготовленості спортсменів (з урахуванням фізичної, техніко-тактичної, психологічної підготовленості) на основі викорис­тання спеціальних тестів у лабораторних та природних умовах;

- порівняти фактичні та заплановані модельні характеристики і виконання плану тре­нувальних та змагальних навантажень;

- надати рекомендації щодо корекції тренувального процесу.

Місце проведення:

- ЕКО проходять найсильніші спортсмени 2-3 рази на рік на найважливіших етапах підготовки за стандартними програмами та в терміни, пе­редбачені планом-замовленням;

- ЕКО проводиться на базі стаціонарних або пересувних науково-дослідних лабораторій, які мають спеціалізовані дослідні стенди, або на спортивних базах у період проведення НТЗ;

- ЕКО проводиться комплексно співробітниками КНГ(НГ), тренерами та лікарем команди;

- попереднє обговорення результатів ЕКО проводиться виконавцями разом з тренерським скла­дом збірних команд України одразу після закінчення обстежень.

Відповідальність:

- відповідальність за організацію ЕКО покладається на головного (старшого) трене­ра, який вносить їх до графіку заходів Мінсім’ямолодьспорту, а за проведення та узагальнення матеріалів ЕКО, документацію і звітність — на керівника КНГ(НГ).

Звітність:

- результати ЕКО заносяться до графи виконання індивідуальних планів підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх, які знаходяться у головного тренера та керів­ника КНГ(НГ). При необхідності, до індивідуального плану підготовки вносяться ко­рективи, які візуються головним тренером та керівником КНГ(НГ);

- керівник КНГ(НГ) подає звіт про ЕКО головному (старшому) тренеру у 5-денний термін після закінчення ЕКО та керівництву НУФВСУ для аналізу та узагальнення з подальшим розглядом на засіданні Експертної ради.

^ Організація поточних обстежень (ПО)

Основні завдання:

- контроль за функціональним станом спортсменів;

- виконання тренувальних програм з урахуванням їх індивідуалізації та рекомендацій КНГ(НГ).

Місце проведення:

- ПО здійснюється співробітниками КНГ(НГ) спільно з тренером і лікарем збірної ко­манди на НТЗ.

Відповідальність:

- програма ПО для кожного конкретного НТЗ формується співробітниками КНГ(НГ) спільно з головним (старшим) тренером і лікарем команди з урахуванням даних ЕКО і КПО.

Звітність:

- інформація про стан спортсменів оперативно передається головному (старшому) тренеру;

- співробітники КНГ(НГ) подають звіт про ПО головному (старшому) тренеру, з обговоренням на тренерській раді збірної команди України. Організація оперативних обстежень (ОО)

Основне завдання:

- експрес-діагностика стану спортсмена після виконання вправи, серії вправ, тренувального заняття та змагальної діяльності, а також спеціальної підготовленості спортсмена.

Місце проведення:

- здійснюється співробітниками КНГ(НГ) спільно з тренером і лікарем збірної ко­манди на тренувальних заняттях НТЗ.

Відповідальність:

- покладається на тренера та керівника КНГ(НГ) щодо надання тренеру відповідних рекомендацій.

^ Організація обстежень в процесі змагальної діяльності (ОЗД)

Основні завдання:

- визначити ступінь реалізації спортсменом (командою) різних сторін підготовленості (техніко-тактичної, функціональної, фізичної, психологічної тощо) у період зма­гань;

- здійснити порівняльний аналіз прогнозованих та фактичних результатів змагальної діяльності із за­планованим рівнем етапної готовності спортсменів за модельними характеристиками;

- визначити домінуючі та лімітуючі сторони підготовленості спортсмена;

- надати рекомендації щодо корекції планів підготовки та оптимізації змагальної діяльнос­ті.

Місце проведення:

ОЗД здійснюється на головних змаганнях року, першостях Європи, світу, Іграх Олімпіади, а також на відбіркових, міжнародних турнірах, Кубках світу не менш ніж 3-4 рази на рік.

Відповідальність:

- покладається на керівника КНГ(НГ) та головного тренера.

Звітність:

- керівник КНГ(НГ) подає звіт про ОЗД у 5-денний термін після закінчення ОЗД головному (старшому) тренеру, департаменту олімпійського спорту і керівництву НУФВСУ для аналізу та узагальнення з подальшим розглядом на засіданні Експертної ради.

^ Організація діяльності мобільних лабораторій

Основні завдання:

- оцінка рівня спеціальної працездатності спортсменів у природних умовах тренувального процесу.

Місце проведення: навчально-тренувальні заняття, підготовчі, контрольні та модельні змагання.

Відповідальність:

- покладається на керівника мобільної КНГ(НГ) та головного тренера.

Звітність:

- керівник КНГ(НГ) подає звіт головному (старшому) тренеру, Експертній раді та департаменту олімпійського спорту — у 5-денний термін після закінчення обстежень.


^ 5. Права і обов'язки учасників НМЗ

КНГ(НГ) є постійним або тимчасовим підрозділом з НМЗ, створеним на базі організації-виконавця.

Персональний склад КНГ(НГ) визначається департаментом олімпійського спорту та Експертною радою і затверджується керівництвом Мінсім’ямолодьспорту та НОК. Він залежить від специфіки виду спорту, наявності фахівців відповідного профілю та кількості найсильніших спортсменів у штатній збірній команді України.

До складу КНГ(НГ), залежно від конкретних умов, крім керівника можуть входити висококваліфіковані наукові консультанти, педагоги, фізіологи, лікарі, біохіміки, психологи, інженерно-технічний персонал.

До складу КНГ(НГ), що здійснює НМЗ, можуть бути залучені фахівці НАН України, Міністерства охорони здоров'я, інших галузей з необ­хідного профілю роботи.

До діяльності КНГ(НГ) можуть залучатися аспіранти, студенти профільних наукових й навчальних закладів для апробації наукових розробок на експериментальних групах, які створюються з резерву збірних команд.

^ Керівник КНГ(НГ):

- призначається з числа найбільш кваліфікованих та обізнаних у НМЗ фахівців галузі за поданням департаменту олімпійського спорту, Експертної ради та затверджується наказом Мінсім’ямолодьспорту та НОК України. Керівник КНГ є членом тренерської ради збірної команди України;

- спільно з головним (старшим) тренером визначає стратегію підготовки та виступів найсильніших спортсменів, приймає рішення щодо їх участі у міжнарод­них змаганнях, особисто виїздить на основні збори та змагання року;

- спільно з головним тренером розробляє план-замовлення з НМЗ підготовки найсильніших спортсменів і безпосередньо несе персональну відповідальність за реалізацію програм НМЗ;

- разом з головним тренером забезпечує належну організацію проведення робіт з НМЗ на НТЗ і змаганнях;

- організує впровадження результатів наукових досліджень у практику підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх;

- забезпечує комплектування КНГ(НГ) висококваліфікованими фахівцями, розподі­ляє між ними обов'язки та види робіт, передбачені планом-замовленням;

- визначає програми обстежень змагальної діяльно­сті, етапних, поточних та оперативних обстежень, безпосередньо організує їх про­ведення;

- узагальнює наукову інформацію, подану КНГ(НГ), розробляє рекомендації з корек­ції тренувальних та змагальних навантажень;

- веде пропаганду наукових знань серед тренерів і спортсменів збірної команди, ра­зом з головним тренером відповідає за підвищення кваліфікації тренерського скла­ду, що працює зі збірною командою;

- інформує про результати обстежень спортсменів департамент олімпійського спорту та Експертну раду.

^ Члени КНГ(НГ):

- організують впровадження у практику сучасних профілактичних, відновлювальних та інших комплексних засобів, спрямованих на поліпшення функціо­нального стану і підвищення працездатності сильніших спортсменів України;

- здійснюють практичну роботу з комплексного контролю підготовки при проведенні ОЗД, КПО, ЕКО, ПО, ОО;

- надають обґрунтовані висновки та рекомендації у межах своєї компетенції;

- впроваджують наукові рекомендації щодо раціонального сполучення тре­нувальних і змагальних навантажень з комплексними засобами відновлення та підвищен­ня спортивної працездатності.

^ Тренер з НМЗ:

- виконує функції керівника КНГ(НГ) за його відсутністю або його заступника;

- проводить аналіз виконання індивідуальних планів підготовки;

- здійснює облік, збір та аналіз параметрів тренувальних і змагальних навантажень;

- відповідно до встановленого графіка забезпечує обов'язкову участь сильніших спортсменів збірної команди у планових обстеженнях (ОЗД, КПО, ЕКО, ПО, ОО);

- вирішує організаційні питання щодо створення необхідних умов для проведення обсте­жень.


^ Консультанти КНГ(НГ):

- консультантами (якщо у цьому виникає потреба) можуть бути фахівці ви­щого рівня (академіки, професори, доценти, старші наукові співробітники), персо­нально запрошені відділами з видів спорту;

- залучаються до роботи згідно з планами-замовленями на роботу з НМЗ;

- надають (у межах своєї компетенції) наукову, методичну допомогу керівнику і чле­нам КНГ(НГ).


^ 6. Порядок впровадження наукових розробок у практику підготовки найсильніших спортсменів України

Організація процесу впровадження передбачає три етапи.

Перший етап — наукові, навчальні та інші установи надають пропозиції, які можуть бути впроваджені у практику підготовки найсильніших спортсменів України. Експертна рада організує експертну оцінку пропозицій із залу­ченням висококваліфікованих експертів.

Другий етап — КНГ(НГ) разом з департаментом олімпійського спорту Мінсім’ямолодьспорту організує апробацію пропозицій на резервному складі збірних команд України або в спортивних клубах і виносять їх на затвердження керівництва Мінсім’ямолодьспорту щодо доцільності впровадження у практику разом з необхідним організаційним, науковим і матеріально-технічним забезпеченням.

Третій етап — департамент олімпійського спорту Мінсім’ямолодьспорту разом з КНГ(НГ) після одер­жання позитивних результатів апробації організують впровадження в практику підготовки найсильніших спортсменів України, надають до Експертної ради висновки щодо ефективності розробки та рекомендації з їх подальшого впровадження та розповсюдження. Акти впровадження результатів нау­ково-дослідних робіт в практику роботи збірних команд України до затвердження Мінсім’ямолодьспорту розглядаються Експертною радою.

^ 7. Планування, облік і звітність

Планування, облік і звітність щодо роботи з НМЗ підготовки найсильніших спортсменів України здійснюються відповідно до уніфікованих форм.

Плани підготовки на черговий річний цикл, плани-замовлення на роботу з НМЗ розробляються головними тренерами разом з керівниками КНГ(НГ) та подаються до Експертної ради та департаменту олімпійського спорту Мінсім’ямолодьспорту (форма – додаток до Положення).

Аналіз результатів діяльності НГ проводиться Експертною радою щоквартально (щорічно) на основі вивчення уніфікованих звітних документів КНГ(НГ) та результатів перевірок на місцях фа­хівцями Мінсім’ямолодьспорту, членами Експертної ради (форма – додаток до Положення).

На основі звітних матеріалів Експертна рада складає підсумкову довідку про науково-методичне забезпечення підготовки сильніших спортсменів України за мезоцикл та річний цикл з аналізом виконаних робіт, висновками та пропозиціями щодо подальшого вдосконалення НМЗ підготовки спортсменів до Олімпійських ігор.


^ 8. Відповідальність і вирішення спірних питань

За організацію обстежень несуть відповідальність головні (старші) тренери, а за їх проведення - керівники КНГ(НГ).

Не допускається проходження функціональних обстежень без наявності довідки з результатами диспансерного обстеження.

За своєчасність підготовки планової та звітної документації несуть відповідальність виконавці.

За достовірність даних про тренувальні та змагальні наванта­ження відповідають спортсмени, головні тренери, а за їх аналіз - керівники КНГ(НГ).

Інформація щодо результатів НМЗ має характер конфіденційної і не може бути розголошена без спільного рішення організацій, визначених у пункті 3.1. цього Положення.

За розголошення інформації щодо результатів НМЗ несуть відповідальність усі особи, що причетні до цієї роботи та повідомлені про нерозголошення.

Між тренерським складом і співробітниками КНГ(НГ) можуть виникнути спірні питання, які має вирішувати Експертна рада та керівництво Мінсім’ямолодьспорту.


^ 10. Фінансування діяльності з НМЗ підготовки збірних команд України

НМЗ фінансується з коштів, які надаються на підготовку національних збірних команд, що надходять з різних джерел: державні й місцеві бюджети, фізичні та юридичні особи, фонди, благодійні внески, комерційна діяльність тощо.

Наукові співробітники, які беруть участь у роботах з НМЗ, включаються до складу учасників навчально-тренувальних зборів і змагань за раху­нок кошторисів, які затверджені на проведення відповідних заходів з видів спорту.

Матеріально-технічне забезпечення співробітників КНГ(НГ) здійснюється в порядку та за умов, які визначені Мінсім’ямолодьспортом та НОК України. При передачі апаратури та обладнання у користування враховується пріоритетність виду спорту, наявний кадровий потенціал наукових груп. Передача апаратури та обладнання у тимчасове користування фахівцям — членам КНГ(НГ), залученим до роботи з НМЗ, здійснюється на умовах угоди про майнову відпові­дальність.


Схожі:

Положення про організацію науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconНаказ №806 / 58 Про організацію науково-методичного та медичного забезпечення підготовки спортсменів кандидатів на участь в Олімпійських іграх з метою створення
З метою створення належних умов підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх
Положення про організацію науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconПоложення про медичне забезпечення спортсменів кандидатів на участь в Олімпійських іграх
Це положення визначає порядок планування, організації та проведення медичного забезпечення підготовки спортсменів кандидатів на участь...
Положення про організацію науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconДодаток 2 до Положення про організацію нмз підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх затверджую
Положення про організацію нмз підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх
Положення про організацію науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconТипова структура Цільової програми підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх
У вступі до Цільової програми підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх (далі цпп) необхідно надати стислу...
Положення про організацію науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconСписок фахівців, що рекомендовані для проведення науково-методичного забезпечення підготовки найсильніших спортсменів кандидатів до олімпійської збірної команди України

Положення про організацію науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Науково-методичного забезпечення підготовки національних команд до олімпійських ігор
Положення про організацію науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України
Науково-методичного забезпечення підготовки національних команд до олімпійських ігор
Положення про організацію науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconПро затвердження складу Науково-методичної ради університету та Науково-методичних рад інститутів на 2012/2013 н р
Згідно „Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Міністерством освіти України від...
Положення про організацію науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconНаказ № Про затвердження складу Науково-методичної ради університету та Науково-методичних рад інститутів на 201 2/ 201 3 н р
Згідно „Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Міністерством освіти України від...
Положення про організацію науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconКандидати на участь у ХХХ олімпійських іграх – 2012 (Лондон, Великобританія) зевіна дарина Юріївна
Юнацьких Олімпійських ігор – 2010, чемпіонка та бронзова призерка чемпіонату Європи -2010, триразова чемпіонка світу серед юніорів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи