Техніків-механіків icon

Техніків-механіків
Скачати 379.44 Kb.
НазваТехніків-механіків
Сторінка2/2
Дата03.09.2012
Розмір379.44 Kb.
ТипАвтореферат
1   2

*P<0,05


Переважна більшість юнаків експериментальної групи (60 %) розпочала виконувати фізичні вправи частіше, ніж два рази на тиждень. У контрольній групі цей показник становить лише 30 %. Слід також зазначити, що близько 18 % студентів експериментальної групи стали відвідувати спортивні секції. Запропоновані засоби залучення студентів до систематичних занять фізичними вправами вочевидь виявилися дієвими й ефективними.

Для визначення ефективності експериментальної програми навчання аналізували успішність студентів експериментальної та контрольної груп шляхом обчислення середнього бала із загальноосвітніх і спеціальних дисциплін та виробничої практики в кінці педагогічного експерименту (табл. 3).

Таблиця 3

^ Навчальна успішність студентів експериментальної та контрольної груп (бали)

Дисципліни,

практика

^ Групи студентів

Різниця (%)

експериментальна (n=30)

контрольна

(n= 30)

Загальноосвітні дисципліни

4,18

4,06

2,96

Спеціальні дисципліни

4,37

4,09

6,84

Виробнича практика

4,63

4,21

9,98


Результати, подані в таблиці, засвідчують, що середній бал із предметів, які аналізували на кінець педагогічного експерименту, вищий у студентів експериментальної групи. Особливо помітна різниця результатів навчання юнаків зі спеціальних дисциплін та виробничої практики.

Можна припустити, що оволодіння професійними вміннями та розвиток психофізичних якостей студентів у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки сприяли зростанню виробничих знань і навичок.

П
оряд із загальною та спеціальною успішністю студентів ми проаналізували кваліфікаційні робітничі розряди, які були присвоєні на кінець складання державних іспитів (рис. 2). Аналіз даних засвідчив, що 17,5 % студентів контрольної групи отримали 2-й робітничий кваліфікаційний розряд, 54,3 % –3-й і 28,2 % – 4-й. Серед студентів експериментальної групи не виявилося жодного з 2-м кваліфікаційним розрядом, 14,7 % юнаків отримали 3-й робітничий розряд, 60,8 % – 4-й розряд і 24,5 % – 5-й кваліфікаційний розряд.

^ Р
Присвоєні розряди (%)

ис. 2.
Кваліфікаційні робітничі розряди, присвоєні студентам контрольної та експериментальної груп

Таким чином, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що впроваджена програма професійно-прикладної фізичної підготовки техніків-механіків позитивно вплинула на успішність студентів та рівень розвитку професійно важливих якостей і навичок, які покращують кваліфікацію майбутнього фахівця.

Отже, педагогічний експеримент показує високу ефективність запропонованої програми професійно-прикладної фізичної підготовки, що є основою для її широкого впровадження в практику роботи вищих навчальних закладів.

У п’ятому розділі “^ Аналіз і узагальнення результатів дослідження” підбито підсумки виконаного дослідження. Отримано три групи результатів: підтвердні (Ι група); результати, що доповнюють наявні розробки (ΙΙ група); нові з досліджуваної проблеми (ΙΙΙ група). Зокрема, підтверджено наукові результати О. В. Дрозд (1998), Т. Г. Кириченка (1998), О. О. Малімона (1999), І. Р. Бондар (2000), Є. О. Котова (2004), В. В. Пильненького (2005) про рівень фізичного розвитку, фізичної підготовленості, функціональних можливостей і стан здоров’я студентів.

У процесі дослідження доповнено дані В. Д. Єднака (1997), С. Канішевського (1998), А. І. Драчука (2001) щодо ставлення молоді до фізичного виховання і спорту та результати Р. Т. Раєвського (1985), В. І. Філінкова (2003), С. Ю. Ніколаєва (2004), про психофізичну підготовленість студентів технічних закладів освіти.

Також доповнено з урахуванням основних принципів фізичного виховання програми самостійних занять фізичними вправами студентів засобами професійно-прикладної фізичної підготовки техніків-механіків.

За результатами проведених досліджень уперше визначено професійно важливі фізичні та психофізичні якості техніків-механіків сільського господарства, а також розроблено програму професійно-прикладної фізичної підготовки фахівців цієї спеціальності.


ВИСНОВКИ


1. У сучасній науці та практиці триває активний пошук шляхів удосконалення системи фізичного виховання студентської молоді. Зокрема, пропонується вдосконалити методи й форми проведення занять, покращити програмно-нормативне забезпечення, збільшити рухову активність студентів, активізувати самостійні заняття фізичними вправами, застосовувати технічні засоби навчання, змінити систему оцінювання.

У наукових працях констатується, що ефективним шляхом підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності є використання професійно-прикладної фізичної підготовки. На сьогодні досліджено теоретико-методичні засади професійно-прикладної фізичної підготовки, визначено концептуальні основи побудови прикладних програм, розроблено професіограми окремих видів професійної діяльності. Водночас зміст програм професійно-прикладної фізичної підготовки техніків-механіків сільського господарства не вивчався.

2. Фізичний стан майбутніх техніків-механіків, що визначався за показниками фізичного розвитку, фізичної підготовленості, функціональних можливостей та рівня здоров’я, характеризується такими особливостями:

– фізичний розвиток студентів перебуває в межах норми; у процесі навчання в коледжі параметри фізичного розвитку вірогідних змін не зазнають;

– простежується тенденція до зниження рівня фізичної підготовленості студентів протягом навчання;

– психофізичні показники студентів (точність вимірювання силових, часових і просторових параметрів, швидкість простої та складної реакцій, величина тремору) характеризуються низькими результатами;

– відзначаються ознаки напруження роботи серцево-судинної та дихальної систем, а саме зростання показників частоти серцевих скорочень й артеріального тиску відповідно до вікових норм;

– протягом навчання у вищому закладі освіти зменшується кількість студентів основної медичної групи, а кількість підготовчої і спеціальної − збільшується.

3. Рівень інтересу студентів до фізичного виховання і спорту невисокий. Лише 41,87–42,62 % студентів мають вищий від середнього та високий рівні інтересу до фізичної культури. У 5,71–7,19 % молоді інтерес до фізичного виховання відсутній або до нього сформувалося негативне ставлення.

Основними мотивами занять професійно-прикладною фізичною підготовкою є бажання покращити стан здоров’я, підвищити фізичну підготовленість та мати гарну будову тіла. На ставлення студентів до фізичного виховання впливають сукупність взаємопов’язаних об’єктивних і суб’єктивних чинників: нестача вільного часу, відсутність спортивної бази й потрібних секцій, утома, поганий стан здоров’я.

4. Система діяльності техніків-механіків пов’язана зі складними кліматичними умовами, нерегламентованим ритмом і режимом праці, незручними робочими позами, шумом, поганим освітленням робочого місця. Якісно оволодіти професією та досягти високої майстерності можуть особи з рухливою, урівноваженою, сильною нервовою системою і високою лабільністю. Для успішної діяльності фахівець повинен мати добре розвинену координацію рухів, високу сенсомоторну швидкість, рівновагу, точну диференціацію часових, силових і просторових параметрів, високий рівень сили, загальної та силової витривалості.

5. В основу авторської програми професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх техніків-механіків покладено системні уявлення щодо професійних вимог виробничої діяльності фахівців техніко-технологічного спрямування, специфіки їхньої професійної діяльності. Змістово-процесуальний аспект професійно-прикладної фізичної підготовки студентів передбачає взаємозв’язок усіх компонентів навчального процесу в умовах дотримання визначеної мети, завдань, принципів, методів, засобів, форм та етапів навчання.

6. Апробація програми професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх техніків-механіків у практиці фізичного виховання показала її ефективність, що підтверджується:

− підвищенням рівня фізичної підготовленості за всіма руховими тестами; вірогідне поліпшення результатів спостерігається за силовими, швидкісно-силовими якостями, витривалістю;

− вірогідним (Р < 0,05) покращенням роботи серцево-судинної та дихальної систем;

− підвищенням рівня всіх психофізичних якостей; вірогідне покращення результатів відзначається за диференціацією силових, часових, просторових параметрів, переключенням уваги;

− підвищенням інтересу студентів до фізичного виховання та спорту: студенти експериментальної групи мають переважно високий, вищий від середнього й середній інтерес до фізичного виховання та спорту; у контрольній групі значно більший відсоток студентів із низьким, нижчим від середнього рівнями інтересу до виконання фізичних вправ. Крім того, у контрольній групі є студенти з негативним ставленням до фізичного виховання;

− переважна більшість юнаків (60 %) почала виконувати фізичні вправи частіше ніж два рази на тиждень, у контрольній групі цей показник становить лише 30 %; близько 18 % студентів експериментальної групи стали відвідувати спортивні секції.

7. Застосування розробленої програми професійно-прикладної фізичної підготовки позитивно вплинуло на академічну успішність і практичну підготовленість студентів. Зокрема, після складання державних іспитів 17,5 % студентів контрольної групи отримали 2-й робітничий кваліфікаційний розряд, 54,3 % – 3-й, 28,2 % – 4-й. Серед студентів експериментальної групи не виявилося жодного із 2-м кваліфікаційним робочим розрядом, 14,7 % юнаків отримали 3-й робітничий розряд, 60,8 % – 4-й і 24,5 % – 5-й.

Подальших досліджень вимагають питання взаємозв’язку видів рухової активності та психофізичних особливостей студентів у розробці програм професійно-прикладної фізичної підготовки.


^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


  1. Хомич В. М. Професійно-прикладна фізична підготовка техніків-механіків : метод. рек. / Хомич Віктор Михайлович. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 58 с.

  2. Коцан І. Я. Співвідношення біологічних хронотипів студентів технічних спеціальностей / І. Я. Коцан, В. М. Хомич // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2002. – № 16. – С. 48−52.

  3. Хомич В. М. Особливості майбутньої професійної діяльності студентів технічних спеціальностей / Хомич В. М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. Єрмакова. – Х., 2005. – № 24. – С. 103−105.

  4. Хомич В. М. Механізми управління професійно-прикладною фізичною підготовкою майбутніх фахівців / Хомич В. М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. Єрмакова. – Х., 2006. – № 1. – С. 107−110.

  5. Хомич В. М. Особливості фізичного стану майбутніх фахівців технічного профілю / Хомич В. М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. Єрмакова. – Х., 2006. – № 2. – С. 118−121.

  6. Хомич В. М. Комплексна модель професійно-прикладної фізичної підготовки студентів технічного профілю / Хомич В. М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. Єрмакова. – Х., 2007. – № 2. – С. 142−146.

  7. Хомич В. М. Професійно-прикладна фізична підготовка техніків-механіків / Віктор Хомич // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Т. 2. – С. 267−271.

  8. Хомич В. Залучення студентів до систематичних самостійних занять фізичними вправами / Хомич В. // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : зб. наук. пр. – Луцьк, 2005. – № 1. – С. 74−78.


Анотації


Хомич В. М. Професійно-прикладна фізична підготовка техніків-механіків. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Львівський державний університет фізичної культури, Львів, 2009.

Об’єкт дослідження – фізичне виховання майбутніх фахівців із механізації сільського господарства у вищих закладах освіти І−ІІ рівнів акредитації. Предметом дослідження є зміст теоретичного та методичного забезпечення професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх техніків-механіків сільськогосподарського виробництва в навчальних закладах освіти І−ІІ рівнів акредитації. Мета дослідження розробка програми професійно-прикладної фізичної підготовки техніків-механіків та перевірка її ефективності. Завдання − визначити професійно важливі фізичні й психофізичні якості фахівців із механізації сільського господарства, обґрунтувати зміст експериментальної програми професійно-прикладної фізичної підготовки техніків-механіків сільського господарства, визначити ефективність реалізації програми професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців із механізації сільського господарства. Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, спостереження, анкетування, антропометричні методи, педагогічне тестування, фізіологічні методи, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

У дисертації визначено професійно важливі фізичні та психофізичні якості техніків-механіків сільського господарства (координація рухів, сенсомоторна швидкість, рівновага, точна диференціація часових, силових і просторових параметрів, високий рівень розвитку сили, загальної та силової витривалості, рухлива, урівноважена, сильна нервова система й висока лабільність); науково обґрунтовано програму професійно-прикладної фізичної підготовки техніків-механіків, що передбачає взаємозв’язок усіх компонентів навчального процесу в умовах дотримання визначеної мети, завдань, принципів, методів, засобів, форм та етапів навчання.

^ Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка, техніки-механіки, фізичні та психофізичні якості, програма професійно-прикладної фізичної підготовки, засоби, методи, форми навчання.


^ Хомич В. М. Профессионально-прикладная физическая подготовка техников-механиков. − Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 − физическая культура, физическое воспитание различных групп населения. − Львовский государственный университет физической культуры, Львов, 2009.

Объект исследования − физическое воспитание будущих специалистов по механизации сельского хозяйства в высших учебных заведениях I−II уровней аккредитации. Предметом исследования является содержание теоретического и методического обеспечения профессионально-прикладной физической подготовки будущих техников-механиков сельскохозяйственного производства в учебных заведениях I−II уровней аккредитации. Цель исследования − разработать программу профессионально-прикладной физической подготовки техников-механиков и проверить ее эффективность. Задачи: определить профессионально важные физические и психофизические качества специалистов по механизации сельского хозяйства, обосновать содержание экспериментальной программы профессионально-прикладной физической подготовки техников-механиков сельского хозяйства, определить эффективность реализации программы профессионально-прикладной физической подготовки будущих специалистов по механизации сельского хозяйства. Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников, наблюдение, анкетирование, антропометрические методы, педагогическое тестирование, физиологические методы, педагогический эксперимент, методы математической статистики.

Установлено, что физическое состояние будущих техников-механиков характеризуется такими особенностями:

− физическое развитие студентов находится в пределах нормы; в процессе обучения в колледже параметры физического развития достоверных изменений не испытывают;

− наблюдается тенденция к снижению уровня физической подготовленности студентов в течение обучения;

− психофизические показатели студентов (точность измерения силовых, временных и пространственных параметров, скорость простой и сложной реакции, величина тремора) характеризуются низкими результатами;

− наблюдаются признаки напряженности работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а именно рост показателей частоты сердечных сокращений и артериального давления относительно возрастных норм;

− за время обучения в высшем учебном заведении уменьшается количество студентов основной медицинской группы, а количество подготовительной и специальной увеличивается.

Уровень интереса студентов к физическому воспитанию и спорту невысок. Лишь 41,87−42,62 % студентов имеют выше среднего и высокий уровень интереса к физической культуре. У 5,71−7,19 % молодежи интерес к физическому воспитанию отсутствует или к нему сформировалось негативное отношение.

Основными мотивами занятий профессионально-прикладной физической подготовкой является желание улучшить состояние здоровья, повысить физическую подготовленность и иметь хорошее строение тела. На отношение студентов к физическому воспитанию влияет совокупность взаимосвязанных объективных и субъективных факторов: нехватка свободного времени, отсутствие спортивной базы и нужных секций, усталость, плохое состояние здоровья.

Система деятельности техников-механиков связана со сложными климатическими условиями, нерегламентированным ритмом и режимом труда, неудобными рабочими позами, шумом, плохим освещением рабочего места. Качественно овладеть профессией и достичь высокого мастерства могут лица с подвижной, уравновешенной, сильной нервной системой и высокой лабильностью. Для успешной деятельности специалист должен иметь хорошо развитую координацию движений, высокую сенсомоторную скорость, равновесие, точную дифференциацию временных, силовых и пространственных параметров, высокий уровень силы, общей и силовой выносливости.

Основой авторской программы профессионально-прикладной физической подготовки будущих техников-механиков являются системные представления о профессиональных требованиях производственной деятельности специалистов технико-технологического направления, специфике их профессиональной деятельности. Содержательно-процессуальный аспект профессионально-прикладной физической подготовки студентов предполагает взаимосвязь всех компонентов учебного процесса при соблюдении определенной цели, задач, принципов, методов, средств, форм и этапов обучения.

Апробация программы профессионально-прикладной физической подготовки будущих техников-механиков в практике физического воспитания показала ее эффективность, что подтверждается повышением уровня физической подготовленности по всем двигательным тестам. Достоверное улучшение результатов наблюдается по силовым, скоростно-силовым качествам выносливости; работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем; уровню всех психофизических качеств. Достоверное улучшение результатов наблюдается по дифференциации силовых, временных, пространственных параметров, переключению внимания; повышению интереса студентов к физическому воспитанию и спорту; улучшению практической подготовленности студентов.

^ Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, техники-механики, физические и психофизические качества, программа профессионально-прикладной физической подготовки, средства, методы, формы обучения.


Khomych V. M. Professional-Applied Physical Training of the Technicians-Mechanics. – Manuscript.

The dissertation for obtaining a doctor’s degree in physical training and sport. Specialization 24.00.02 – Physical Training and Physical Education of different groups of people. – Lviv State University of Physical Education, Lviv, 2009.

The object of the research is physical education of the future specialists of mechanization of the agricultural farming in the institutions of higher education (I−II levels of accreditation)

The subject of the research is theoretical and methodological provision of the professional physical training for the future specialists of mechanization in agricultural farming in the institutions of higher education (I−II levels of accreditation)

The aim of the work is to create the program of the professional physical training for the technicians and mechanics and to check its effectiveness.

The task of the research is to determine important physical and psycho-physical characteristics of the specialists in mechanization in the sphere of agricultural farming; to give grounds to experimental program of professional physical training of technicians-mechanics of agricultural farming; to determine the effectiveness of implementation of the program of professional physical training of technicians-mechanics of agricultural farming.

The methods of the research are theoretical analysis, summarization of literary sources, observation, the method of survey, anthropometrical methods, pedagogical survey, physiological methods, pedagogical experiments, methods of mathematical statistics.

Professionally important characteristics of physical and psychophysical traits of technicians-mechanics for the agricultural farming such as (motion coordination, the speed of sensitive automation, balance, the exact differentiation of time, force and space parameters, high level of strength development, general and strength stamina, flexibility, balanced, strong nerve system and high lability) were determined in the work. The grounds to the program of professional physical training of technicians-mechanics were given which presupposes the correlation of all the components of the educational process while determining the aim, principles, objectives, forms and stages of education.

Key words: professional physical training, technicians-mechanics, physical and psychophysical characteristics, program of the professional physical training, means, methods, forms of education.
1   2

Схожі:

Техніків-механіків iconТехніків-механіків
move to 1322-16195
Техніків-механіків iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «Ортопедична стоматологія»
Професійна відповідальність лікарів-ортопедів та зубних техніків. Особливості організації ортопедичного відділення. Сучасна діагностика...
Техніків-механіків iconРішення експертних комісій щодо присвоєння звання «Зразковий» навчальним кабінетам і комплексам позашкільних навчальних закладів та нагородити їх дипломами (додаток 1)
Палацу дитячої та юнацької творчості (директор Рославцев О. В.), Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (директор...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи