Львівський державний університет фізичної культури іваночко оксана юріївна icon

Львівський державний університет фізичної культури іваночко оксана юріївна
Скачати 441.9 Kb.
НазваЛьвівський державний університет фізичної культури іваночко оксана юріївна
Сторінка2/4
Дата03.09.2012
Розмір441.9 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4
^
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Особливої актуальності проблема обґрунтування фізичних навантажень студенток спеціальних медичних груп набула сьогодні, коли в Україні за останніх шість років трапилося 13 випадків смертності під час проведення уроків фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах, з яких п’ять – тільки за останній, 2008 рік. Саме тому МОН України видало наказ №1078 від 27.11.2008, в якому основна увага приділяється питанню забезпечення у вищих навчальних закладах освіти організації спеціальних медичних груп та груп лікувальної фізичної культури. У ВНЗ України навчаються сотні тисяч студенток, значний відсоток яких мають певні вади у стані здоров’я постійного чи тимчасового характеру, пов’язані з недоліками фізичного розвитку і зниженими функціональними можливостями організму. Ці недоліки можна усунути за допомогою занять з фізичного виховання, які є важливою складовою частиною процесу навчання у вищих навчальних закладах ІІІ – IV рівня акредитації. Один з головних принципів фізичного виховання – принцип оздоровчої спрямованості, зміст якого полягає у забезпеченні оздоровчого ефекту в процесі занять фізичними вправами (Платонов В.М., Булатова М.М., 1995; Линець М.М., 1997; Куц О.С., 2003; Круцевич Т.Ю., 2000; Шологон Р.П., 2003; Шиян Б.М., 2004; Магльований А. і співавт., 2007), – є сьогодні вкрай актуальним для фізичного виховання студентської молоді. У зв’язку з цим проблема зміцнення здоров’я і підвищення фізичної підготовленості студенток спеціальних медичних груп (СМГ) на основі ефективних, науково обґрунтованих програм з фізичного виховання має першочергове соціально-економічне значення (Магльований А.В., Белов В.М., Котова А.Б., 1998; Вацеба О.М., Козіброцький С.П., 2003, 2005; Круцевич Т.Ю., 2003; Бойчук Т., 2007 та ін.). Вочевидь, через ці причини протягом багатьох років у вищих навчальних закладах України і за кордоном ведуться пошуки раціональних форм і методів організації занять з фізичного виховання студенток, які належать до спеціального медичного навчального відділення. Серед наукових робіт, присвячених фізичному вихованню студенток СМГ, все більшого значення набуває дослідження засобів та методів фізичного вдосконалення організму і дозування фізичних навантажень. У наукових публікаціях пропонується дозувати фізичне навантаження за фізіологічною кривою частоти серцевих скорочень, яка змінюється у широкому діапазоні (Мурза В.П., Макареня В.В., Зеленюк О.В., 1992; Мізеров М.М., 1996; Магльований А. і співавт., 2004), але науково обґрунтованих рекомендацій ми не виявили.


Отже, аналіз літературних джерел (Мізеров М.М., 1996; Шологон Р.П., 2003; Вацеба О.М., 2003; Магльований А.В., 2006; Возний С.С., 2008 та ін.) показав, що залишаються недостатньо вивченими питання комплектування СМГ, системи модульного контролю за показниками фізичної підготовленості та функціонального стану, побудови фізіологічної кривої академічних та самостійних занять, регулювання рівня фізичних навантажень і тривалості етапів занять з фізичного виховання шляхом послідовного підвищення моторної щільності заняття, скорочення часу досягнення максимальної частоти серцевих скорочень (maxЧСС) і збільшення кількості її повторень упродовж одного академічного чи самостійного заняття. Саме тому ми вважаємо, що вирішення проблеми обґрунтування рівнів фізичних навантажень та тривалості етапів занять з фізичного виховання відповідно до рівня фізичної підготовленості і функціонального стану студенток СМГ із захворюваннями серцево-судинної системи є актуальним.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є складовою частиною досліджень у межах наукової теми 3.1.1 “Теоретико-методичні та програмно-нормативні основи фізичного виховання учнів і студентів” (номер державної реєстрації 0107U000771) з терміном виконання 2006-2010 рр. Роль автора у виконанні цієї теми полягала у вдосконаленні методики занять з фізичного виховання студенток СМГ.

^ Мета роботи – обґрунтувати рівні фізичних навантажень на етапах фізичного виховання студенток спеціальної медичної групи із захворюваннями серцево-судинної системи.

^ Завдання дослідження:

  1. З’ясувати стан проблеми та організації занять фізичним вихованням студенток спеціальних медичних груп.

  2. Визначити показники фізичного розвитку, фізичної підготовленості, функціонального стану студенток СМГ на етапах занять з фізичного виховання.

  3. Обґрунтувати та розробити авторську програму із застосуванням різного рівня фізичного навантаження на етапах занять з фізичного виховання для студенток спеціальних медичних груп.

  4. Експериментально перевірити ефективність впливу авторської програми із застосуванням різного рівня фізичного навантаження на етапах занять з фізичного виховання на показники фізичної підготовленості, функціонального стану студенток спеціальних медичних груп.

^ Об’єкт дослідження – фізичне виховання студенток спеціальної медичної групи із захворюваннями серцево-судинної системи.

Предмет дослідження – рівень фізичних навантажень та етапи занять фізичним вихованням студенток спеціальної медичної групи.

^ Методи дослідження. Для вирішення проблеми в роботі були застосовані такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, лікарсько-педагогічні спостереження (оцінка фізичного розвитку, фізичної підготовленості і функціонального стану систем зовнішнього дихання та серцево-судинної системи), педагогічний експеримент, модульний контроль, математично-статистичний аналіз отриманих результатів.

^ Наукова новизна отриманих результатів:

  • уперше розроблено та науково обґрунтовано авторську програму з дисципліни „Фізичне виховання” для студенток спеціального навчального відділення вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації МОЗ України, яка характеризується тим, що структура і зміст навчального матеріалу відповідають рівню фізичних навантажень, фізичної підготовленості та функціонального стану студенток медичного університету;

  • уперше на основі порівняльного аналізу доведено, що дворічний період занять фізичним вихованням для студенток спеціальних медичних груп може складатися з чотирьох етапів тривалістю 6, 12, 17 і 35 тижнів, що узгоджується з функціональними можливостями організму та складністю захворювань студенток спеціальних медичних груп, рівнем належних величин фізичних навантажень, моторною щільністю занять, величиною і кількістю повторень максимальної частоти серцевих скорочень, а також реакцією серцево-судинної системи на фізичні навантаження;

  • уперше експериментально доведено, що застосування різних рівнів фізичних навантажень за етапами занять з фізичного виховання сприяло достовірному покращенню показників фізичної підготовленості та функціонального стану студенток спеціальних медичних груп із захворюваннями серцево-судинної системи;

  • дістали подальшого розвитку знання з планування різного рівня фізичних навантажень, модульного контролю та самоконтролю за показниками фізичної підготовленості та функціонального стану студенток спеціальних медичних груп;

  • підтверджено наукові дані щодо відмінностей у структурі фізичної підготовленості і функціонального стану студенток спеціальних медичних груп залежно від застосування різного рівня фізичних навантажень та етапів фізичного виховання в авторській і базовій навчальних програмах.

^ Практичне значення дисертації полягає у розробленні авторської програми з фізичного виховання студенток спеціальних медичних груп вищих навчальних закладів МОЗ України, застосування якої дозволяє підвищувати фізичну підготовленість, покращувати функціональний стан організму студенток та переводити їх у підготовчі й основні медичні групи; в обґрунтуванні етапів занять з фізичного виховання студенток спеціальних медичних груп, дозування фізичних навантажень, їх регламентації, побудови індивідуальних портретів фізіологічної кривої практичних та самостійних занять за комплексом показників, які відображають стан організму студенток спеціальних медичних груп із захворюваннями серцево-судинної системи.

Результати дослідження впроваджені у навчальний процес кафедр Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Херсонського державного університету, Дніпропетровської державної медичної академії, Львівського державного університету фізичної культури та Херсонського обласного центру здоров’я та спортивної медицини, що підтверджено актами впровадження. Результати дисертації можуть бути використані у розробці навчальних програм, спецкурсів і спецсемінарів з теорії та методики фізичного виховання для студентів ВНЗ України ІІІ-ІV рівня акредитації, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

^ Особистий внесок здобувача: аналіз науково-методичної літератури; визначення актуальності та постановка проблеми; вибір напрямку, визначення мети, завдань і методів дослідження. Автор здійснила: накопичення, обробку, аналіз та узагальнення експериментальних даних; розробку авторської програми; визначення рівня фізичних навантажень, етапів фізичного виховання, показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості, параметрів серцево-судинної системи та зовнішнього дихання учасниць педагогічного експерименту; розробку та обґрунтування методичних рекомендацій щодо застосування авторської програми.

Матеріали праць, опублікованих у співавторстві, що належать іншим авторам, у дисертації як власні не використовувалися.

^ Апробація результатів дисертаційного дослідження. Отримані результати наукових досліджень та основні положення роботи доповідалися та обговорювалися на VІІ, ІХ Міжнародній науково-практичній конференції „Сучасні досягнення валеології і спортивної медицини” (Одеса, 2005), ІІІ Регіональній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини” (Львів, 2005), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Реалізація здорового способу життя” (Дрогобич 2005), VІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Адаптаційні можливості дітей та молоді” (Одеса, 2008), міжнародній науковій конференції „Молода спортивна наука України” (Львів, 2007, 2008, 2009).

Публікації. Зміст та результати наукових досліджень відображено в 11 публікаціях, серед яких 6 статей, надрукованих у наукових фахових виданнях ВАК України.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з переліку умовних скорочень, вступу, п’яти розділів, висновків, додатків, списку використаної літератури. Роботу викладено на 237 сторінках, включаючи 17 рисунків і 42 таблиці; використано 239 літературних джерел, з яких 26 –іноземні.

^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено мету і завдання дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення отриманих результатів дослідження, зазначено кількість публікацій, подано структуру та обсяг роботи.

^ У першому розділі “Теоретико-методичні аспекти організації фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи” подано узагальнені результати вивчення літературних джерел, у яких розглядалися проблеми фізичного розвитку, фізичної підготовленості та функціонального стану організму студенток СМГ. Також розглядаються особливості комплектування СМГ, застосування засобів і методів фізичного виховання за обсягом, інтенсивністю, потужністю, моторною щільністю занять, виділено й запропоновано шляхи регламентації та системного підвищення рівня фізичних навантажень, етапи їх застосування протягом дворічного періоду навчання, що підтвердило актуальність розробки авторської програми для студенток СМГ з регулюванням рівня фізичних навантажень і тривалості етапів занять фізичним вихованням через послідовне підвищення моторної щільності заняття, скорочення часу досягнення maxЧСС і збільшення кількості ії повторень в одному занятті з урахуванням параметрів моделі фізіологічної кривої, коливань параметрів серцево-судинної системи й активізації адаптаційних резервів на академічних і самостійних заняттях.

^ У другому розділі дисертації “Методи та організація дослідження” показано доцільність застосування обраних методів дослідження для вирішення поставлених завдань, описано організацію і проведення експерименту, наведено загальні відомості про контингент учасників дослідження.

Дослідження проводилися на кафедрі фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького безпосередньо на заняттях з фізичного виховання та у кабінеті лікарського контролю протягом 2005/2006 і 2006/2007 н.р. чотирма етапами. У дослідженнях брали участь 57 студенток СМГ І курсу стоматологічного факультету віком 1722 роки із захворюваннями серцево-судинної системи, які були поділені на експериментальну (28 студенток) та контрольну (29 студенток) групи. Для контролю впливу авторської програми на початку та наприкінці дослідження у ньому взяли участь 29 студенток-однокурсниць основної медичної групи (ОГ).

На першому етапі (2004/2005 н. р.) досліджень вивчено й проаналізовано науково-методичну літературу з проблематики дисертаційної роботи, обґрунтовано методологію дослідження, мету і завдання його експериментальної частини. Проведено педагогічні спостереження, вивчено досвід роботи викладачів кафедри зі студентами спеціальних медичних груп із захворюваннями серцево-судинної системи, обґрунтовано методики дослідження, розроблено авторську навчальну програму для студенток спеціальних медичних груп із захворюваннями серцево-судинної системи (далі – авторська програма). Методологічними засадами побудови авторської програми слугували фундаментальні положення теорії та методики фізичного виховання і спорту (Платонов В.Н., Булатова М.М., 1995; Мізєров М.М., Магльований А.В., 1996; Линець М.М., 1997; Матвеев Л.П., 2001 та ін.) й теорії адаптації (Меерсон Ф.З., 1990; Пліско В.І., Решко С.М., Ємчук О.І., 2002; Платонов В.Н., 2004 та ін.). За авторською програмою запропоновано комплектування СМГ за нозологічними ознаками.

Основні положення авторської програми з фізичного виховання студенток СМГ визначали зміст, організацію та структуру занять, методику їх проведення, прогнозовані рівні фізичного навантаження і тривалість етапів занять у дворічному періоді навчання, показники фізичного розвитку, фізичної підготовленості, серцево-судинної системи (ССС) та гемодинаміки (ГД), індексів Руф’є та Скибінскі, частоти серцевих скорочень (ЧСС), maxЧСС та кількості її повторень в одному занятті за моделями фізіологічної кривої академічних і самостійних занять з урахуванням адаптації організму студенток до фізичних навантажень на кожному етапі занять.

Для визначення впливу рівня фізичних навантажень на етапах фізичного виховання на зміни показників фізичної підготовленості студенток експериментальної (ЕГ) та контрольної (КГ) груп протягом дворічного періоду навчання були застосовані види випробувань з авторської програми (модуль “фізична підготовленість”), а саме: піднімання тулуба з положення лежачи на спині, руки за головою, ноги не фіксуються (кількість разів); кут у положенні сидячи на підлозі, руки в сторони (ноги підняті під кутом 900 ), дихання вільне (секунди); стрибок у довжину з місця (см), присідання на одній нозі з опорою на руку (кількість разів); кидок набивного м’яча вагою 1 кг двома руками з-за голови (м), біг 30 і 300 м (секунди).

На другому етапі (2005/2006 і 2006/2007 н. р.) було проведено лікарське обстеження в кабінеті лікарського контролю кафедри за безпосередньої участі автора, визначено студенток, які братимуть участь у дослідженнях, та поділено їх на КГ та ЕГ. Визначали показники фізичного розвитку, фізичної підготовленості, серцево-судинної системи, виявляли особливості їхньої динаміки під час виконання різного рівня фізичних навантажень на етапах занять фізичним вихованням за авторською програмою. Дослідження студенток ЕГ та КГ проводили одночасно. Їм було роз’яснено зміст і мету експерименту, завчасно попереджено про обстеження та виконання умов дослідження – не пити міцний чай і каву, не курити, не вживати напоїв, які містять алкоголь, тощо. Матеріали дослідження опрацьовувалися методами математичної статистики з допомогою персонального комп’ютера.

На третьому етапі (2007/2008 н.р.) опрацьовано результати тестування студенток ЕГ, КГ та ОГ, подано аналіз і характеристику змін вивчених показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості і параметрів функціонального стану серцево-судинної системи та гемодинаміки, адаптивних можливостей за різним рівнем фізичного навантаження на чотирьох етапах занять з фізичного виховання протягом дворічного періоду, узагальнено результати дослідження, сформовано висновки та практичні рекомендації.

^ На четвертому етапі (2008/2009 н.р.) узагальнено отримані результати дослідження, що дало можливість апробувати окремі розділи дисертаційного дослідження у виступах на конференціях і публікаціях статей. На основі експериментально отриманих даних здійснено літературне оформлення дисертації. Підготовлено до друку наукові статті, методичні рекомендації, автореферат. Отримані результати впроваджено у практику навчального процесу медичних ВНЗ МОЗ України, а також на кафедрах фізичного виховання ВНЗ МОН України.

У третьому розділі “Характеристика основних положень авторської програми фізичного виховання студенток спеціального навчального відділення” подано особливості комплектування СМГ за авторською програмою і характеристику обстежуваних студенток ЕГ, КГ та ОГ (аналізувалися показники антропометрії, фізичної підготовленості, зовнішнього дихання та гемодинаміки). Під час педагогічного експерименту ми провели порівняльний аналіз результатів, отриманих у студенток ЕГ і КГ з показниками практично здорових студенток ОГ стоматологічного факультету. За всіма показниками вихідного тестування студентки ЕГ та КГ, на початку дослідження достовірно (р<0,05) відставали у фізичній підготовленості від студенток ОГ і мали знижені можливості резервів гемодинаміки та дихання.

Розробляючи авторську програму, ми зробили основний акцент на методиці поетапного підвищення рівня фізичних навантажень для студенток СМГ на основі врахування рівня фізичної підготовленості та функціонального стану кожної з них.

Авторська програма передбачає комплектування СМГ за нозологічними ознаками (студентки із захворюваннями серцево-судинної системи), запровадження системи модульного контролю за показниками фізичної підготовленості та параметрами функціонального стану ССС, побудову фізіологічної кривої під час академічних і самостійних занять, моделювання рівнів фізичних навантажень та режим їх поетапної регламентації. Це вирішувало проблему дозування рівнів фізичних навантажень і тривалості етапів фізичного виховання відповідно до рівня фізичної підготовленості та функціонального стану студенток СМГ із захворюваннями серцево-судинної системи. Заняття за авторською програмою сприяли покращенню показників фізичної підготовленості і функціонального стану ССС студенток СМГ та наближенню їх до показників студенток підготовчої та основної медичної групи.

Педагогічний експеримент складався з таких етапів (табл. 1): перший (6 тижнів; вересень-жовтень 2005 року) – теоретико-методичні заняття і фізичні вправи з ЛФК; другий (12 тижнів; жовтень-грудень 2005 року) – лікувально-оздоровчі фізичні вправи; третій (17 тижнів; січень-червень 2006 року)  фізкультурно-оздоровчі вправи; четвертий (35 тижнів; вересень 2006 – червень 2007 року)  фізичні вправи для розвитку та вдосконалення фізичних якостей.

Таблиця 1

Характеристика модельних параметрів індивідуальних портретів фізіологічної кривої студенток спеціальної медичної групи

Показники

Етапи занять

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

ІV етап


Тривалість етапу (тижні)

6

12

17

35

Максимальна ЧСС (уд/хв)

132,0±4,0

132,0±4,0

132,0±4,0

140,0±4,0

Кількість повторень максимальної ЧСС (рази)

1

2

3

3

Час досягнення МхЧСС (хв)

65

55/75

45/65/80

40/60/80

Середнє значення ЧСС

заняття (уд/хв)

112,0±4,0

116,0±4,0

122,0±4,0

128,0±4,0

Моторна щільність заняття (%)

30±5

40±5

60±5

65±5
1   2   3   4

Схожі:

Львівський державний університет фізичної культури іваночко оксана юріївна iconЛьвівський державний університет фізичної культури іваночко оксана юріївна
move to 1322-16196
Львівський державний університет фізичної культури іваночко оксана юріївна iconЛьвівський державний університет фізичної культури
Вплив фізичної активності на якість життя студентів вищих навчальних закладів 3-4 ступенів акредитації
Львівський державний університет фізичної культури іваночко оксана юріївна iconЛьвівський державний університет фізичної культури баришок тетяна віталіївна
...
Львівський державний університет фізичної культури іваночко оксана юріївна iconЛьвівський державний університет фізичної культури бандуріна катерина вікторівна
move to 1322-16198
Львівський державний університет фізичної культури іваночко оксана юріївна iconЛьвівський державний університет фізичної культури сидорченко катерина миколаївна
move to 1322-16194
Львівський державний університет фізичної культури іваночко оксана юріївна iconЛьвівський державний університет фізичної культури рокошевська віра вікторівна
move to 1322-16179
Львівський державний університет фізичної культури іваночко оксана юріївна iconЛьвівський державний університет фізичної культури баришок тетяна віталіївна
move to 1322-16199
Львівський державний університет фізичної культури іваночко оксана юріївна iconЛьвівський державний університет фізичної культури
Тема: організація І проведення педагогічних спостережень та педагогічного експерименту
Львівський державний університет фізичної культури іваночко оксана юріївна iconЛьвівський державний університет фізичної культури
Донской Д. Д. Методика исследования в физической культуре. – М.: Физкультура и спорт, 1981
Львівський державний університет фізичної культури іваночко оксана юріївна iconЛьвівський державний університет фізичної культури
Донской Д. Д. Методика исследования в физической культуре. – М.: Физкультура и спорт, 1981
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи