Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу icon

Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу
Скачати 436.52 Kb.
НазваФізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу
Сторінка1/2
Дата03.09.2012
Розмір436.52 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


Бондарев Дмитро Володимирович


УДК 796.332+796.072.2


Фізичне вдосконалення студентів

технічних вищих навчальних закладів

засобами футболу


24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з фізичного виховання і спорту


Львів – 2009

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано у Севастопольському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник

кандидат педагогічних наук, доцент

Гальчинський Валентин Антонович,

Севастопольський національний технічний

університет, завідувач кафедри фізичного виховання і спорту.


Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор

^ КУЦ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ,

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,

завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту;

кандидат педагогічних наук, професор

^ КАНІШЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ,

Київський національний університет будівництва та

архітектури,

завідувач кафедри фізичного виховання і спорту.Захист відбудеться 21 травня 2009 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.829.01 Львівського державного університету фізичної культури за адресою: 79000 м. Львів, вул. Костюшка, 11.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського державного університету фізичної культури (79000 м. Львів, вул. Костюшка, 11).


Автореферат розіслано 16 квітня 2009 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради М.М. Линець


^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Підвищення рівня здоров'я і розвиток необхідних фізичних якостей прямо пов'язані з руховою активністю студентів (Фурман Ю.М., 2004; Магльований А.В., 2005; Канішевський С.М., 2005; Trudeau F., 2008), яка, на жаль, знижується як за час навчання у школі (Круцевич T. Ю., 2004; Шиян Б.М., 2007;), так і впродовж навчання у ВНЗ (Канішевський С.М., 2004; Куц О.С., 2006).

Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми є застосування тих фізичних вправ, які учні досить добре засвоїли у школі, що дозволяє їм продовжувати вдосконалення в обраному виді рухової активності у ВНЗ (Приступа Є.Н., 2003; Канішевський С.М., 2005; Москаленко Н.В., 2006), сприяє підвищенню зацікавленості в регулярних заняттях фізичним вихованням і зростанню рівня рухової активності (Куц О.С., 2006; Цьось А.В., 2008).

Популярним видом фізичної активності як серед студентів, так і загалом серед молоді є футбол. Засоби футболу широко застосовуються для розвитку різних фізичних якостей (Дулібський А.В., 2001; Шамардін В.М., 2002; Костюкевич В.М., 2006; Іmpellіzzerі F. M. та ін, 2006; Mallo J., 2008). Він є важливим елементом навчальних програм з фізичного виховання в освітніх закладах (Віхров К.Л., 2002; Фалес Й.Г., 2003, Соломонко В.В., 2005). Проблемі застосування засобів футболу на заняттях фізичним вихованням присвячено багато досліджень. Зокрема, досліджували питання, пов'язані з використанням футболу у фізичному вихованні школярів і студентів (Віхров К.Л., 2002; Васильчук А., 2006;. Маляр Є, 2007; Сіренко Р., 2008), вивчали формування психофізіологічних можливостей на заняттях футболом (Сіренко Р., 2006), розглядали питання підготовки збірних команд ВНЗ з футболу (Максименко І.Г., 2002;. Перепелица П.Е, 2006). У дослідженнях, проведених за кордоном, вивчали різні аспекти занять футболом зі студентами: оцінювали вплив різних видів рухової активності студентів, у тому числі і футболу, на інтенсивність занять (Laurson K.R. та ін., 2008); розглядали проблему організації позанавчальних занять футболом зі студентами (Cervellо E.M. та ін., 2006); доведено зацікавленість студентів у регулярній руховій діяльності, характерній для футболу (Koca С., 2004; Sіrard J.R. та ін., 2006). Однак деякі питання, пов'язані з вибором засобів футболу та їх застосуванням у фізичному вихованні студентів, залишаються недослідженими. Наприклад, незважаючи на те, що різні засоби футболу досить широко використовуються в практиці фізичного виховання студентів, питання цілеспрямованого вибору чинників, що визначають параметри специфічного навантаження на заняттях зі студентами (розміри поля, кількість учасників, кількість серій і повторень), не одержали належного висвітлення в літературі. Це ускладнює застосування специфічних вправ футболу для вдосконалення різних сторін фізичної підготовленості студентів.

Тому дослідження засобів футболу та ефективних способів їх застосування для цілеспрямованого розвитку фізичних якостей та функціональних можливостей студентів технічних ВНЗ є актуальним завданням, вирішення якого буде сприяти підвищенню рухової активності студентів і зміцненню їхнього здоров’я.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України за етапною темою "Вдосконалення процесу фізичного виховання в навчальних закладах" (№ державної реєстрації 0101U006477) і тематичного плану НДР Севастопольського національного технічного університету на 2007–2008 рр. "Підвищення ефективності фізичного виховання на основі спортивної спеціалізації" (№ державної реєстрації 0106U12600). Роль автора полягала у вивченні реакції організму на виконання специфічних вправ футболу, з’ясуванні впливу занять футболом на показники фізичного стану і функціональних можливостей студентів, фізичне виховання яких здійснювалося з пріоритетним застосуванням засобів футболу.

^ Мета дослідження – обґрунтування й розробка методики фізичного вдосконалення студентів технічного ВНЗ з пріоритетним використанням засобів футболу.

Завдання дослідження:

  1. виконати узагальнений аналіз фізичного стану студентів технічних ВНЗ і визначити роль футболу у системі засобів і методів, що спрямовані на фізичне вдосконалення студентів;

  2. визначити початковий рівень фізичного стану студентів і дослідити його факторну структуру;

  3. визначити параметри навантаження специфічних вправ футболу різної спрямованості для фізичного вдосконалення студентів;

  4. розробити й експериментально перевірити методику фізичного вдосконалення студентів технічних ВНЗ з пріоритетним застосуванням засобів футболу;

Об'єкт дослідження – фізичне виховання студентів основного відділення технічних ВНЗ.

Предмет дослідження – фізична підготовка студентів основного відділення технічних ВНЗ із застосуванням засобів футболу.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використовували педагогічні методи (аналітичний огляд літератури, педагогічний експеримент і спостереження, контрольні іспити і тести), медико-біологічні (антропометрія, пульсометрія, функціональні проби) та психодіагностичні методи, методи математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів:

  • уперше доведено, що застосування методики фізичного вдосконалення з пріоритетним використанням засобів футболу і параметрами навантаження, які ураховують рівень підготовленості студентів, сприяє вірогідно більш вираженому приросту функціональних можливостей та загальної фізичної підготовленості студентів технічного ВНЗ у порівнянні з впливом занять за чинною програмою фізичного виховання;

  • уперше визначено модельні показники спеціальної підготовленості студентів технічного ВНЗ основної групи, що займаються фізичним вихованням з пріоритетним використанням засобів футболу, які відображають її об'єктивні рівні та виступають у ролі кількісної мети підготовки;

  • уперше визначено параметри навантаження специфічних вправ футболу різної спрямованості на основі врахування кількісних показників фізіологічної реакції на них студентів технічного ВНЗ;

  • конкретизовано рівні фізичних навантажень, що властиві засобам футболу, за ЧСС для студентів основного відділення;

  • дістала подальшого розвитку факторна структура комплексної фізичної підготовленості студентів технічного ВНЗ, отримана для студентів, що займаються в групах з пріоритетним використанням засобів футболу;

  • доповнено дані щодо зниження рівня фізичного стану студентів за останнє десятиліття.

^ Практичне значення отриманих результатів. Практичне значення отриманих результатів полягає в розробки методики фізичного вдосконалення студентів технічного ВНЗ з пріоритетним використанням засобів футболу. Це дозволило запропонувати для організації занять оригінальну робочу програму з фізичного виховання студентів, сформулювати практичні рекомендації для викладачів фізичного виховання щодо дозування навантаження при плануванні навчального процесу студентів, що займаються футболом. Результати роботи впроваджені у навчальний процес фізичного виховання студентів Севастопольського національного технічного університету та студентів і курсантів Севастопольського військово-морського ордена Червоної Зірки інституту ім. П.С. Нахімова, про що свідчать відповідні акти (від 15.12.2008 та 10.12.2008).

Особистий внесок здобувача полягає у визначенні напряму, мети, завдань дослідження, аналізу теоретичного та експериментального матеріалу, розробці методики фізичного виховання студентів технічного ВНЗ з переважним застосуванням засобів футболу, впровадженні результатів досліджень у практику фізичного виховання ВНЗ. У роботах, написаних у співавторстві, автору належать: методика проведення дослідження і розрахунок показників відтворюваності в тестах спеціалізованого характеру та математична обробка експериментальних даних [4], методика проведення експерименту, система тестів та інтерпретація результатів дослідження [8, 9, 10], класифікація навантажень спеціалізованого характеру за рівнями фізіологічного впливу на організм і комплекс тренувальних завдань з елементами футболу для розвитку різних сторін підготовленості [12]; формулювання завдань дослідження та збір експериментальних даних, статистична обробка даних експерименту, опрацювання висновків роботи [15].

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження були предметом доповідей на міжнародних наукових конференціях: "Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні", (Рівне, 2003), "Молода спортивна наука України", (Львів, 2004 – 2006, 2008), "Фізична культура, спорт і здоров'я" (Харків, 2005), "Фізична культура, спорт та здоров'я нації" (Вінниця, 2006), "Ball Games іn Physіcal Educatіon" (Вроцлав, Польща, 2007); всеукраїнських науково-практичних конференціях: "Масова фізична культура і спорт: перспективи, досвід, нові технології" (Миколаїв, 2003), "Оптимізація процесу фізичного виховання в системі освіти" (Тернопіль, 2003), "Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації в Україні" (Дніпропетровськ, 2004), щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу Севастопольського національного технічного університету (Севастополь, 2002-2008).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових статей у журналах і збірниках наукових праць, 11 з який входять у перелік фахових видань ВАК України.

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, шести розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Текст дисертації розміщено на 235 сторінках друкованого тексту, включає 75 таблиць, 39 рисунків, 3 додатки. Обсяг основного тексту дисертації становить 177 сторінок. Перелік використаних джерел налічує 231 найменування, серед яких 35 праць зарубіжних авторів.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету і завдання дослідження, показано зв'язок дослідження з науковими програмами, планами і темами, визначено об'єкт і предмет дослідження, сформульовано наукову новизну отриманих результатів і їхнє практичне значення, наведено відомості щодо впровадження результатів роботи, публікацій та особистого внеску автора.

У першому розділі “Проблема фізичного вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів” викладено аналітичний огляд літератури з проблеми фізичного вдосконалення студентів. Проаналізовано фізичний стан студентів, розглянуто напрямки їх фізичного вдосконалення, проаналізовано засоби футболу з погляду їх використання для фізичного вдосконалення студентів. Показано, що фізичне вдосконалення в сучасних умовах неможливе без урахування регіональних особливостей, фізкультурних і спортивних мотивів студентів. Засоби футболу широко застосовуються у фізичному вдосконаленні різних груп населення, зокрема вони представлені у програмі фізичного виховання студентів. Однак у літературі не одержали належного висвітлення питання, що стосуються параметрів навантаження засобів футболу на заняттях зі студентами, розкриття змісту програмного матеріалу з фізичного виховання студентів, що займаються футболом, а також оцінки впливу засобів футболу на їхній фізичний стан. Відсутність таких відомостей не дозволяє ефективно застосовувати засоби футболу для фізичного вдосконалення студентів.

У другому розділі “Методи та організація дослідження” показано доцільність застосування обраних методів дослідження для вирішення поставлених завдань, описано організацію та проведення експерименту, наведено загальні відомості про контингент учасників дослідження.

Дослідження проводилися зі студентами Севастопольського національного технічного університету і складалися з чотирьох етапів.

^ На першому етапі (вересень 2002 — вересень 2003 р.) був виконаний аналіз науково-методичної літератури з проблем фізичного виховання студентів. Визначено роль ігрових видів спорту, зокрема футболу, у системі засобів і методів фізичного вдосконалення студентів. Це дозволило сформулювати мету і завдання дослідження, скласти його програму.

^ На другому етапі (вересень — грудень 2003 р.) проводили констатуючий педагогічний експеримент, що полягав в оцінці початкового фізичного стану студентів і порівняльній характеристиці фізичного стану студентів різних років вступу. У ньому взяли участь 1479 студентів чоловічої статі, які вступили на перший курс університету. Також оцінено спеціальну підготовленість і психофізіологічні можливості студентів, визначено початкову факторну структуру фізичної підготовленості студентів основної групи, що займаються футболом.

^ На третьому етапі (лютий — червень 2004 р.) проводили пошуковий педагогічний експеримент, який дав змогу розробити методику застосування специфічних вправ футболу для вдосконалення різних сторін фізичної підготовленості студентів. Визначено пульсову вартість вправ футболу у виконанні студентів. Визначено фізіологічну спрямованість і величину навантаження, а також параметри специфічних засобів футболу для студентів. У цьому етапі дослідження брали участь 25 студентів віком 18±1 рік, які були аматорами у футболі.

^ На четвертому етапі (вересень 2004 — червень 2005 р.) проведено формуючий педагогічний експеримент для оцінки ефективності методики фізичного вдосконалення з пріоритетним використанням засобів футболу. Контрольну групу склали 72 студенти основної групи, що займалися фізичним вихованням за загальноприйнятою методикою. Експериментальну групу склали 74 студенти, віднесені за станом здоров'я до основної групи і зараховані на спеціалізацію "футбол"; вони займалися авторською програмою.

Третій розділ — "Динаміка фізичного стану студентів технічного ВНЗ та оцінка структури підготовленості студентів, що займаються футболом".

У результаті аналізу фізичного стану за останні роки виявлено зниження рівня загальної і силової витривалості, а також показників, що характеризують функціональний стан дихальної системи і загальної працездатності студентів. Статистично ця тенденція зумовлена зменшенням кількості студентів із середнім рівнем підготовленості і збільшенням кількості студентів з рівнем підготовленості "нижчий за середній" (у середньому з 20 до 50% за основними показниками). У той же час кількість студентів з рівнем підготовленості "вищий за середній" залишалася протягом останнього десятиліття на рівне близько 20% (рис.1.).

Запобігти зниженню рівня рухової активності студентів і досягти підвищення їхньої фізичної підготовленості й поліпшення здоров'я можна за рахунок впровадження тих фізичних вправ, якими студенти досить добре оволоділи до вступу у ВНЗ і що відповідають їхнім інтересам, а також забезпечують значне фізичне навантаження без суб'єктивних ознак втоми. Це дозволить їм продовжувати вдосконалення в обраному виді рухової активності, що у свою чергу буде сприяти підвищенню зацікавленості студентів регулярними заняттями фізичними вправами. Поширеність засобів футболу у фізичному вихованні різних груп населення дозволяє вважати його доступним і популярним засобом фізичного вдосконалення студентів.

.а) б)

Рис. 1. Розподіл результатів у тестах "біг на 3000 метрів" (а) і "підтягування на поперечині" (б) у студентів різних років вступу:

1 - студенти з рівнем результатів "вищий за середній";

2 - студенти із середнім рівнем результатів;

3 - студенти з рівнем результатів "нижчий за середній"


Визначено вихідний рівень спеціальної підготовленості студентів основної групи, які займаються футболом. Таку оцінку некоректно проводити за наявними модельними характеристиками спеціальної підготовленості спортсменів різного віку і кваліфікації. Це доводить необхідність розробки модельних показників спеціальної підготовленості студентів, які займаються футболом, для об'єктивного оцінювання рівня спеціальних якостей у процесі цілеспрямованої підготовки. Крім цього, було визначено, що існує достовірний взаємозв’язок середнього та вищого за середній ступеня між показниками, що характеризують спеціальну підготовленість у футболі та психофізіологічні можливості студентів. Це дозволяє розглядати фізичну підготовку студентів засобами футболу як передумову до якісної професійно-прикладної підготовки у широкому сенсі цього поняття (фізичне вдосконалення засобами футболу з одночасним покращенням психофізіологічних можливостей (Ровний А.С., 2003).

Визначено факторну структуру фізичної підготовленості студентів на початку педагогічного експерименту. Виокремлено п’ять основних факторів, що визначають рівень фізичної підготовленості: фактор, що характеризує рівень фізичного розвитку і загальної працездатності (32,0% дисперсії), фактор швидкісно-силової витривалості (21,0%), фактор технічної і психофізіологічний підготовленості (8,7%), фактори, що характеризують гнучкість (15,3%) і силову витривалість (4,8%). Виокремлення цих факторів дозволяє цілеспрямовано обирати співвідношення засобів фізичної підготовки у подальшому навчанні студентів.

У четвертому розділі "Обґрунтування параметрів засобів футболу та методики їх застосування для фізичного вдосконалення студентів" визначено методику фізичного вдосконалення студентів технічного ВНЗ з пріоритетним використанням засобів футболу.

З урахуванням особливостей календарного графіка навчального процесу студентів пропонується скористатися двоцикловою схемою побудови річного плану, у рамках якого виділяються загально-підготовчий, спеціально-підготовчий, контрольний і перехідний етапи. Показано, що планувати зміст практичного заняття доцільно на основі навчально-тренувальних завдань, у яких засобами виступають підготовчі, спеціально-підготовчі і змагальні вправи футболу. Запропонований тематичний навчальний план проходження матеріалу, що ґрунтується на базовій програмі з фізичного виховання у ВНЗ, у якій при плануванні змісту фізичного виховання встановлюється можливість використання двох дидактичних компонентів: обов'язкового базового (загальна фізична підготовка) та елективного, що спрямований на фізичне вдосконалення студентів за допомогою засобів і методів обраної системи фізичних вправ.

Відомо, що у специфічних вправах футболу внутрішня сторона навантаження (фізіологічна реакція організму) залежить від розмірів поля, кількості гравців, вказівок тренера, використовуваних обмежень під час виконання вправ (кількість доторкань до м'яча, наявність воротаря), а також тривалості виконання вправ і відпочинку (Шамардін В.М., 2002; Лисенчук Г.А., 2003; Костюкевич В.М., 2006; Coutts A.J., 2007; Rampіnіnі E., 2007 та ін.).

Для визначення впливу цих факторів досліджували фізіологічну реакцію студентів під час виконання специфічних вправ футболу та ігор у футбол на зменшених полях. При цьому варіювалися такі фактори: кількість серій, характер відпочинку, розмір поля та кількість учасників. Реєстрація ЧСС здійснювалася за допомогою монітора серцевого ритму Garmіn Forerunner 305. Для оцінки розбіжностей у значеннях ЧСС і ступеня впливу цих факторів на значення ЧСС під час виконання специфічних вправ футболу застосовували одномірний дисперсійний аналіз (ANOVA). Також розраховували розмір ефекту (η2), який показує відносну частку того чи іншого фактора в загальній варіабельності.

На рис. 2 зображені середні значення ЧСС під час гри у футбол на полях різних розмірів залежно від кількості учасників.
Рис. 2. Середні значення ЧСС студентів під час ігрових вправ футболу на полях різних розмірів і з різною кількістю учасників:

* – статистично значимі розбіжності між значеннями ЧСС на полі одного розміру (Р<0,05)


Середнє значення ЧСС студентів під час гри з кількістю гравців 3х3 склало 178±8 уд/хв, з кількістю 4х4 – 172±7 уд/хв, з кількістю 5х5 – 168±6 уд/хв, з кількістю 6х6 – 164±6 уд/хв. Взаємодії між факторами досліджуваними не спостерігалося (Р >0,05). Спостерігався ефект впливу фактора “кількість учасників” (P<0,05) на ЧСС (η2=0,456). Статистичний аналіз (post-hoc) показав, що гра 3х3 є інтенсивнішою ніж ігри 4х4 і 5х5.

У той же час в іграх 5х5 і 6х6 не було зафіксовано статистично достовірних розбіжностей ЧСС. Спостерігається вплив фактора “розмір поля” (Р<0,05) на значення ЧСС (η2=0,331). Однак детальний аналіз показує, що це справедливо, поки кількість гравців у кожній команді не перевищує чотирьох осіб. Під час гри 5х5 і 6х6 фактор "розмір поля" не має значного впливу на рівень ЧСС (Р>0,05) (рис. 2).

Таким чином, фактор "розмір поля" незначно впливає на ЧСС, коли кількість гравців більша ніж чотири особи. Врахування цієї обставини дуже важливе, тому що зазвичай, у практиці фізичного виховання для занять футболом застосовується майданчик фіксованого розміру.

На рис. 3 наведено значення ЧСС студентів під час виконання ігрових вправ футболу серіями на полі середнього розміру з різною кількістю учасників.

У період відпочинку ЧСС зніжується до 60% від ЧССмакс.. Це забезпечує відносно високі середні значення ЧСС у процесі виконання ігрових вправ футболу серіями.
Рис. 3. Середні значення ЧСС студентів під час виконання серій ігрових вправ футболу:

* – статистично значимі розбіжності між значеннями ЧСС в одній серії (Р <0,05)


Спостерігався вплив фактора “кількість серій” (ŋ2=0,33 при Р <0,05) на ЧСС, а також фактора “кількість гравців” (ŋ2=0,32 при Р <0,05). Встановлено, що під час першої серії відбувається поступове підвищення ЧСС до рівня, що відповідає аеробному тренуванню. Наступні серії призводять до подальшого підвищення ЧСС (Р<0,05) до рівня, що необхідний для розвитку змішаних і анаеробних можливостей. Ця обставина має важливе практичне значення і вказує на те, що навантаження доцільно виконувати серіями. Це дасть змогу досягти необхідного рівня фізіологічного стану організму гравців і підтримувати його впродовж виконання вправи.

Аналіз відносної тривалості різних видів рухової діяльності під час виконання ігрових вправ футболу на зменшених полях показує, що біг із середньою інтенсивністю займає близько 45% часу гри, на прискорення витрачається близько 30 % часу, а на ходьбу – близько 25%.

Проаналізовано співвідношення часу рухових дій з різною інтенсивністю. Зокрема, доведено, що специфічні вправи футболу і гра у футбол на зменшеному полі є придатним засобом для розвитку як аеробних можливостей, так і змішаних аеробно-анаеробних можливостей. До 50% часу під час ігор у футбол на зменшених полях припадає на навантаження з високою інтенсивністю (понад 85% від максимальної ЧСС) і 40 % часу на навантаження з середньою інтенсивністю (70–85% від максимальної ЧСС).

Отримані результати дозволили розробити й обґрунтувати оптимальні режими чергування навантаження і відпочинку під час виконання вправ футболу залежно від завдань заняття. Були запропоновані параметри вправ футболу для формування необхідного тренувального ефекту в навчально-тренувальному процесі студентів на заняттях, що спрямовані на розвиток загальної витривалості, витривалості до аеробно-анаеробної роботи та на розвиток швидкості (табл.1).


Таблиця 1

Параметри специфічних вправ футболу для занять зі студентами

Спрямо­ваність вправ

ЧСС (уд/хв)

Тривалість вправ

Інтенсив­ність вправ

Час і характер відпочинку

Кількість повторень (рази)

Метод

Анаеробна

170 і вище

До 10 c

86-90 % від ЧСС макс.

1-2 хв між впра­вами

5-7 хв між сері­ями. Відпочинок – до відновлення ЧСС

3-4 повто­рення в серії,

2- 3 серії

Повтор­ний, ін­терваль­ний

Аеробно-анаеробна

150 – 170

2, 4, 6, 8 хв

76 - 85 % від ЧССмакс.

1-2 хв між впра­вами. Відпочинок – активний

2-3 повто­рення в серії, 3-4 серій

Перемін­ний


Аеробна

130-150

5, 8, 10 хв

65 -75 % від ЧСС макс.

0,5 - 1,5 хв. Від­починок – актив­ний

6 і більше повторень

Повтор­нийВизначені значення фізіологічного навантаження у процесі виконання вправ футболу дозволили конкретизувати класифікацію рівнів навантаження специфічного характеру за значеннями і спрямованістю фізіологічного впливу для студентів основного відділення, які займаються з пріоритетним застосуванням засобів футболу (табл. 2).

Аналіз результатів дослідження дозволив сформувати методичні підходи до застосування специфічних вправ футболу для вдосконалення різних сторін фізичної підготовленості студентів, засновані на застосуванні відповідних навчально-тренувальних завдань, які відповідають меті та завданням заняття, визначають конкретний зміст і порядок виконання рухових дій, що враховують основні компоненти навантаження. У роботі розглянуто приклади застосування розробленої методики у процесі планування змісту навчальних занять для студентів.


Таблиця 2

Класифікація рівнів навантаження специфічного характеру

за значеннями і спрямованістю фізіологічного впливу на організм студентів

Спрямованість навантаження

ЧСС, (уд/хв)

Тривалість вправ (хв)

Рівень наванта­ження

Сумарна ЧСС навантаження (удари)

ЧСС

(у % від ЧССмакс.)

Анаеробне

170 і вище

30

20

10

Велике

Середнє Мале

4200

2800

1400

85–90 %

Аеробно-анаеробне

150-170

45

35

25

Велике

Середнє Мале

6100…7000

4700…5400

3300…3800

75–84 %

Аеробне

130-150

60

45

30

Велике

Середнє Мале

7800…9000

5900…6800

3900…4500

65–74%У п'ятому розділі "Оцінка ефективності методики фізичного вдосконалення студентів з пріоритетним використанням засобів футболу та розробка модельних показників спеціальної підготовленості" наведено оцінку впливу запропонованих засобів футболу на різні сторони підготовленості студентів. Визначено модельні показники спеціальної підготовленості студентів. Проведено порівняльну оцінку комплексної факторної структури фізичної підготовленості студентів, що займаються футболом.

Для оцінки впливу засобів футболу на різні сторони підготовленості студентів були сформовані дві групи: експериментальна група "Е" (74 студенти) і контрольна група "К" (72 студенти) з однаковим початковим рівнем підготовленості. Зі студентами обох груп було проведено 128 обов’язкових та 64 додаткових навчальних години протягом одного навчального року.

Заняття в експериментальній групі проводилися з використанням спеціально розроблених вправ футболу, об'єднаних у навчально-тренувальні завдання, зміст яких відповідав етапам підготовки (загально-підготовчий, спеціально-підготовчий, контрольний і перехідний) студентів. При цьому здійснювалася оптимізація навантаження за зовнішніми параметрами (тривалість, кількість повторень вправ, оптимальні режими чергування навантаження і відпочинку) для формування необхідного тренувального ефекту на заняттях, спрямованих на розвиток загальної витривалості, витривалості до аеробно-анаеробної роботи і на розвиток швидкості. Засоби і методи фізичного виховання в контрольній групі відповідали базовій навчальній програмі. При цьому розділ програми "спортивні ігри" також наповнювався засобами футболу, але в меншому обсязі, ніж в експериментальній групі.

Ефективність процесу фізичного виховання із застосуванням засобів футболу виявилася у більшому значному прирості показників фізичних якостей, функціональної та спеціальної підготовленості в експериментальній групі порівняно з контрольною (табл. 3 і табл. 4). Для визначення вірогідності збігів і розбіжностей характеристик групи "Е" і групи "К" використовувався критерій Вілкоксона-Манна-Уітні (Wэ-к). Результати приростів представлені у вигляді точкових оцінок і 95% довірчих інтервалів. Якщо довірчий інтервал не перекриває нуль, то приріст вважається статистично вірогідним при довірчій імовірності 0,95 (Hopkіns W., 2000). Початкове тестування не виявило значимих розбіжностей у значеннях показників обох груп (Wэ-к<1,96, Р>0,05).

У показниках, що характеризують функціональну підготовленість, величини приросту в групі "Е" склали від 7,7 до 42,4% , у групі "К" — від 1,1 до 19,5%. На завершальному етапі досліджень групи стали розрізнятися за сімома показниками функціональних можливостей (з дев’яти досліджених). Винятком є показники ЧСС у спокої та життєвого індексу. За показниками психофізіологічних можливостей групи стали відрізнятися за шістьма (із восьми) показників (табл. 3).


Таблиця 3

Зміни показників функціональних та

психофізіологічних можливостей студентів

Показники


Гру ­п­и

Вихідні дані,

()

Дані після

експерименту,

()

Приріст ( %)

95% довірчий інтервал

ЧСС спокою (уд/хв.)

Е

К

76±5,2

74±7,6

69±5,5

72±5,3

-9,0

-2,6

-10,2...-7,8

-4,8…-0,3

Проба Штанге (с)

Е

К

49,1±7,6

48,4±6,0

56,6±8,2

52,8±5,1

14,3

9,3

10,3…18,3

6,7…12,0

Проба Генчі (с)

Е

К

19,5±2,6

19,2±2,9

25,4±24

22,1±2,8

29,7

14,7

26,7…32,9

10,8…18,8

Індекс Скібінські (умов.од.)

Е

К

24,1±5,9

25,1±6,0

34,9±8,0

29,8±4,9

42,4

19,5

37,1…47,9

14,4…24,8

Життєва ємність легень (мл)

Е

К

3688±410

3778±407

4192±397

3980±437

21,4

8,1

6,3…38,7

2,2…14,3

PWC170 (вт/кг)

Е

К

2,64±0,45

2,58±0,32

2,9±0,41

2,6±0,31

9,2

0,6

6,0…12,5

-1,0…2,1

Просторова точність рухів (см)

Е

К

8,2±2,5 9,2±3,1

4,3±1,5

7,2±3,8

-43,0

-24,4

-34….-49

-16,5…-29,5

Стійкість уваги, (ум.од.)

Е

К

85±14

94±11

121±24

108±18

35,0

13,9

28…41

10,1…17,9

Об’єм уваги (с)

Е

К

18,1±3,7

19,1±4,0

15,1±3,7

20,1±3,9

-18,1

5,1

-15,3… -24,2

3,8…6,5

Теппінг-тест (к-сть крапок)

Е

К

132±7

130±8

143±7

124±10

8,0

-5,5

5,6…9,3

-12,1…3,1

Час одиночного руху (мс)

Е

К

151±19

153±23

139±21

161±31

-8,3

5,1

-5,7…-10,1

2,0…8,3

Пропускна здатність зорової системи, (бит/с)

Е

К

1,61±0,36

1,72±0,43

2,03±0,44

1,82±0,28

25,5

5,6

21,2…28,6

2,1…8,9


Наприкінці експерименту групи стали статистично достовірно (Wэ-к>1,96, Р<0,05) відрізнятися у таких тестах фізичної підготовленості: "стрибок у довжину з місця", "біг на 3000 метрів", "стрибок угору з місця", "потрійний стрибок з місця", "човниковий біг 4х9 метрів" (табл. 4).

Таблиця 4

Зміни показників фізичної підготовленості студентів

Показники


Групи

Вихідні дані,

()

Дані після

експерименту,

()

Приріст (%)

95% довірчий інтервал

Біг на 100 метрів (с)

Е

К

13,8±0,8

13,9±1,1

13,3±0,5

13,5±0,6

-3,8

-2,4

-4,9…-2,7

-3,6…-1,1

Біг на 3000 метрів (с)

Е

К

852±87

856±66

773±61

816±101

-9,8

-5,5

-12,0…-7,7

-8,0…-2,8

Човниковий біг

4х9 метрів (с)

Е

К

9,7±0,5

9,6±0,3

9,1±0,3

9,3±0,4

-5,2

-2,4

-5,9…-4,6

-3,6…-1,1

Стрибок у довжину з місця (см)

Е

К

235±13

233±8,1

254±7

246±6

8,3

5,5

7,2…9,5

4,7…6,3

Підтягування на поперечині (разів)

Е

К

12,2±3,2

12.5±3,0

14±2

14±3

17,2

13,2

10,1…24,8

9,1…17,6

Потрійний стрибок з місця (см)

Е

К

664±22

664±21

707±14

687±21

6,9

3,7

5,6…8,2

3,0…4,5


Розроблена методика позитивно відобразилася на рівні спеціальної підготовленості студентів експериментальної групи. Зокрема, достовірний приріст відбувся за всіма шістьма показниками спеціальної підготовленості (середні значення приросту були 17,1%). Найбільші величини приростів зареєстровані у тестах “удар м'яча на дальність ” (30,9 %), “вкидання м'яча з-за голови” (21,5%).

Зібраний експериментальний матеріал дозволив визначити модельні показники спеціальної підготовленості студентів, що займаються футболом. Такі значення виступають у ролі критеріїв спеціальної підготовленості і вкрай необхідні як у стратегічному, так і в оперативному плануванні навчального процесу. Визначення модельних значень показників відбувалося двома етапами. На першому етапі експериментально перевіряли надійність (відтворюваність результатів під час повторного тестування) обраних тестів на студентському контингенті, на другому етапі статистично розраховували значення модельних показників спеціальної підготовленості за експериментальними даними.

У дослідженні надійності тестів взяли участь 74 студенти експериментальної групи. Вони виконували по три спроби кожного тесту через достатні інтервали відпочинку на одному занятті. Для оцінки надійності тестів розраховували три основних показники (Hopkіns W., 2000): розбіжності середнього значення у трьох спробах, внутрішньогрупова варіація результатів між спробами і коефіцієнт кореляції результатів, зареєстрованих у трьох спробах.

Визначено, що результати тестування складних рухових навичок характеризуються низькою відтворюваністю. Однак під час проведення аналогічного дослідження через рік занять відтворюваність показників технічної підготовленості стає задовільною, що свідчить про набуття рухового досвіду і поліпшення абсолютних значень вказаних показників. Для того, щоб відтворюваність тестів у студентів під час повторного тестування зросла до задовільного рівня, необхідно від двох до чотирьох місяців підготовки. Загалом аналіз тестів на надійність дозволив рекомендувати для оцінки спеціальної підготовленості студентів шість тестів.

Для градації результатів тестів за рівнями підготовленості використовувався кластерний аналіз. На основі побудованих дендограм визначалася оптимальна кількість класів. Для побудови дендограм використовувалися такі методи: найбільш віддалених сусідів, найближчого сусіда, центроїдний і медіанний. На завершальному етапі проводився розрахунок кластерних центрів алгоритмом k-середніх. Якість кластеризації оцінювали за допомогою таких критеріїв: тісноти зв'язку між об'єктами в середині груп, відстані об'єктів різних груп, однорідності розподілу об'єктів усередині груп, стійкості результатів щодо вибору алгоритмів кластерного аналізу (Орлов А.И., 2005).

Встановлено, що оптимальним є розподіл на три класи. Це відповідає якісній градації рівнів фізичної підготовленості: "високий", "середній", "низький" (табл. 5).


Таблиця 5

Модельні показники спеціальної підготовленості студентів

основної групи, що займаються футболом

Тести


Рівні підготовленості

F *

P

Високий

Середній

Низький

Біг на 30 м з веденням м'яча (с)

4,8

5,0

5,4

172,5

p<0,05

Човниковий біг 7х50 метрів (с)

64,6

68,6

72,9

114

p<0,05

Ведення м'яча 20 метрів, обведенння трьох стійок (стійки стоять на відстані 2 метрів) і удар по воротах (с)

7,8

8,3

8,9

47,9

p<0,05

Жонглювання м'ячем ногою разів

28

18

12

75,9

p<0,05

Удар м'яча на дальність (сума ударів двома ногами) (м)

84

80

70

156

p<0,05

Вкидання м'яча з-за голови (м)

24

21

18

115

p<0,05

Примітка. * - співвідношення внутрішньої та міжгрупової варіацій


Отримані значення модельних показників можуть виступати як кількісні характеристики для оцінювання рівня засвоєння основних елементів футбольної техніки в умовах проведення навчальних занять з фізичного виховання у ВНЗ.

На завершальному етапі дослідження проведено комплексну порівняльну оцінку факторної структури фізичної підготовленості студентів, що займаються футболом. Перший фактор, що охоплює 33% дисперсії, представлений показниками загальної працездатності. Другий фактор, внесок якого складає 27%, інтерпретується як фактор швидкісно-силової підготовленості. Третій фактор, із сумарним змістом близько 10%, визначається морфофункціональними показниками.

Визначено, що на початковому етапі найбільший внесок у загальну структуру підготовленості студентів, що займаються футболом, мають показники фізичного розвитку та функціональних можливостей. При цьому спостерігається вплив показників фізичного розвитку на рівень функціональних можливостей студентів. У той же час аналіз результатів кінцевого тестування виявив зростання частки показників функціонального стану та спеціальних якостей, властивих футболу. Результати факторного аналізу показують, що існує низка відокремлених показників, котрі є "схованими". Їх можна віднести до спеціалізованих факторів. Це показники таких тестів: "нахил з положення сидячи", "підйом тулуба з положення лежачи за 1 хв", "підтягування на поперечині".

Аналіз та обговорення результатів дослідження. Підтверджено, що футбол є важливим елементом навчальних програм з фізичного виховання в освітніх закладах (Віхров К.Л., 2002; Николаєнко В. В., 2003; Васильчук А., 2008 та ін.). Використання засобів футболу дозволяє підвищити зацікавленість молоді в регулярній руховій діяльності (Васильчук А.Г., 2007; Турчина Н.І., 2007), суттєво впливає на показники розумової працездатності (Сіренко Р., 2006; Маляр Є., 2007), сприяє розвитку витривалості (Максименко І.Г., 2002; Соломонко В.В., 2005) та підвищенню фізичної працездатності (Дулібський А.В., 2001; Шамардін В.М., 2002).

Доповнено дані щодо фізичного стану студентів вищих технічних навчальних закладів, які вказують на зниження рівня фізичної підготовленості (Круцевич Т.Ю., 2000; Куц О.С., 2004; Канішевський С.М., 2006; Москаленко Н.В., 2006, Турчина Н.І., 2009), що, за нашими даними, статистично зумовлене зменшенням кількості студентів із середнім рівнем підготовленості і збільшенням кількості студентів із рівнем підготовленості "нижчий за середній" (у середньому з 20 до 50% за основними показниками). Доповнено результати досліджень Іващенко Л.Я. (1990), Фурмана Ю.М. (2004); Gyurcsіk N.C. (2004); Nelson T.F. (2007), щодо ефективності застосування вправ високої інтенсивності у фізичному вихованні студентів, які доцільно виконувати інтервальним методом, що властиво різноманітним засобам футболу. Показано, що існує взаємозв'язок між спеціальною підготовленістю у футболі та психофізіологічними можливостями студентів. Це доповнює результати досліджень А.С. Ровного (2003), у яких автор робить висновок про те, що ігрові види спорту є ефективним засобом стимулювання розвитку психофізіологічних можливостей, підвищення розумової працездатності (Сіренко Р.Р., 2006) та професійно-прикладної підготовки студентів (Маляр Є., 2007; Драчук А.І., 2008).

Доведено, що зміст практичних занять доцільно планувати враховуючи спрямованість і рівень навантажень специфічних вправ футболу та вплив педагогічних чинників, що визначають умови виконання вправ. Це узгоджується з роботами Шамардіна В.М. (2002), Лисенчука Г.А. (2003), Костюкевича В.М. (2006), Coutts A.J. (2007), Rampіnіnі E. (2007) та ін., у яких рекомендовано організовуючи навчально-тренувальний процес у футболі враховувати вплив на навантаження розміру поля для гри, кількість гравців, кількість та тривалість серій

У виконаній роботі вперше отримано оцінки впливу зазначених факторів на рівень фізіологічного навантаження студентів. Отримано нові дані щодо рівня навантаження специфічного характеру залежно від значень навантаження і його спрямованості для студентів основної групи на відміну від розроблених раніше класифікацій для спортсменів високої кваліфікації (Фалес Й., 2003; Николаєнко С. Лисенчук Г.А., 2003) або для юних спортсменів, що займаються за програмами ДЮСШ (Ніколаєнко С., 2002; Дулібський А.В., 2001).

Виконані дослідження дозволили запропонувати методику застосування вправ футболу для вдосконалення різних сторін фізичної підготовленості студентів. Методика базується на застосуванні відповідних меті і завданням заняття навчально-тренувальних завдань, які визначають конкретний зміст і порядок виконання рухових дій та враховують основні компоненти навантаження для студентів.

Отриманий експериментальний матеріал дозволив уперше розробити модельні показники спеціальної підготовленості студентів основної групи, які займаються з пріоритетним застосуванням вправ футболу. Вони можуть слугувати кількісними цілями під час засвоєння елементів футболу для студентів основного відділення.

Порівняльна оцінка комплексної факторної структури фізичної підготовленості на початковому і кінцевому етапах досліджень дозволила вперше одержати факторну модель фізичної підготовленості студентів основного відділення фізичне виховання яких здійснювалося з пріоритетним застосуванням засобів футболу. Якщо факторна структура фізичної підготовленості студентів на початковому етапі більшою мірою характеризується показниками фізичного розвитку і подібна до раніше встановлених структур (Церковна О.В., 2005; Козіна Ж.Л., 2006; Волков В., 2008), то на кінцевому етапі підготовки домінуючими стають показники функціональних можливостей та спеціальних якостей футболу, що наближує її до структури підготовленості спортсменів (Лисенчук Г.А, 2003; Ахметов Р.Ф., 2004; Романенко В.А., 2005). Отримана факторна модель дозволяє деталізувати засоби та співвідношення різних видів підготовки у подальших етапах навчання студентів.

Таким чином, нові результати, отримані в роботі, дозволили вирішити актуальну наукову проблему розробки й обґрунтування методики фізичного вдосконалення студентів технічного ВНЗ з пріоритетним використанням засобів футболу.

  1   2

Схожі:

Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу iconФізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу
move to 1322-16200
Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу iconПризначений для студентів заочної форми навчання вищих технічних навчальних закладів та всіх, хто прагне самостійно опанування курсом філософії
Філософія. Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання вищих технічних навчальних закладів / Під ред проф. Петрушенка...
Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу iconІнформація про перелік підприємств, установ та організацій, на яких можливе проходження стажування студентів вищих
У укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах...
Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу iconЩодо внесення змін до статутів вищих навчальних закладів Керівникам вищих навчальних закладів
України пропонуємо у місячний термін привести статути вищих навчальних закладів у відповідність до зазначених нормативно-правових...
Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу iconПерелік творчих конкурсів та інтелектуальних змагань
Учні 3-11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів
Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу iconІнструкція про порядок комплектування та облік підручників І навчальних посібників
До бібліотечного фонду вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, загальноосвітніх І професійно-технічних навчальних закладів...
Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу icon2 лютий 2013 р. Про стажування студентів вищих
Про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях
Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів
Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановля є : Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу iconПрактикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (письмо №14/18...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи