Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу icon

Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу
Скачати 436.52 Kb.
НазваФізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу
Сторінка2/2
Дата03.09.2012
Розмір436.52 Kb.
ТипАвтореферат
1   2

ВИСНОВКИ


 1. Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що інтенсифікація навчального процесу у технічних ВНЗ вимагає адекватної фізичної та розумової працездатності, яка може зростати та підтримуватися застосуванням належних обсягів та спрямованості рухової активності. Доведено, що ефективним напрямом підвищення рівня рухової активності є проведення занять з фізичного виховання із застосуванням тих засобів спортивної спрямованості, які позитивно впливають на мотивацію студентів до систематичних занять як в урочний, так і в позаурочний час. Одним з найпопулярніших засобів фізичного виховання серед студентів є футбол. Однак його впровадження у практику фізичного виховання ВНЗ потребує з’ясування величини спрямованості тренувальних впливів, що необхідні для оптимального розвитку фізичних якостей і функціональних можливостей засобами футболу.

 2. Встановлено, що за останні роки (1996-2006 рр.) у студентів першого курсу технічного ВНЗ вірогідно погіршилися показники функціонального стану дихальної системи (23%) та загальної працездатності (6%), силової (15%) та загальної витривалості (9%);

 3. Структура фізичної підготовленості студентів першого курсу перед початком педагогічного експерименту описується п’ятьма узагальненими факторами (71,8% дисперсії вибірки). Найбільшу вагу мали фактори фізичного розвитку і загальної працездатності (32%), швидкісної і силової витривалості (21%).

 4. Встановлено, що основними факторами, які впливають на внутрішню сторону навантаження під час виконання ігрових специфічних вправ футболу є: кількість учасників 2=0,456; Р<0,05), кількість і тривалість серій 2=0,33 при Р<0,05). Фактор "розмір поля" сам по собі впливає тільки разом з фактором "кількість учасників".

 5. Інтенсивність під час виконання вправ футболу збільшується у разі зменшення кількості гравців (середні показники ЧСС студентів під час гри 6х6 сягали 164±6 уд/хв, при грі 5х5 – 168±6 уд/хв, 4х4 – 172±7 уд/хв, 3х3 – 178±8 уд/хв).

 6. Досягти та підтримувати необхідній тренувальний ефект під час застосування ігрових вправ футболу надає можливість дозувати таке навантаження серіями. Так досягнення ефекту, який сприяє розвитку анаеробних можливостей в ігровій вправі з кількістю гравців 3х3 та 4х4, відбувається вже у третій серії (ЧСС дорівнює 182±6 уд/хв та 174±7 уд/хв відповідно). У вправах з більшою кількістю гравців значення ЧСС підтримуються впродовж серії на рівні достатньому для розвитку переважно аеробно-анаеробних можливостей (ЧСС у четвертій серії підтримується на рівні 170±7 уд/хв під час ігрової вправи с чотирма гравцями та 165±6 уд/хв під час ігрової вправи з шістьма гравцями).

 7. Експериментально доведено, що застосування у фізичному вихованні студентів технічного ВНЗ засобів футболу з параметрами навантаження, які враховують рівень підготовленості студентів (авторська програма), сприяло вірогідно більш вираженому зростанню фізичної (від 4 до 24%), та функціональної підготовленості (від 8 до 42%), ніж заняття за чинною програмою фізичного виховання. Це сприяє адаптації студентів до підвищених фізичних та розумових навантажень, що пов'язано з інтенсифікацією навчального процесу у технічних ВНЗ.

 8. Під впливом занять фізичним вихованням з переважним застосуванням засобів футболу відбулися зміни у структурі фізичної підготовленості студентів. Найвагомішими стали фактори загальної працездатності (33% дисперсії вибірки), силової та швидкісної витривалості (27%), фізичного розвитку (10%).

Подальші дослідження фізичного вдосконалення засобами футболу можуть здійснюватися у напрямку визначення особливостей застосування засобів футболу для студентів жіночої статі.


^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


а) публікації у фахових віданнях, які затверджені ВАК України:

 1. Бондарев Д. В. Аналіз ефективності застосування модельних тренувальних завдань на заняттях зі студентами спеціалізації футбол / Дмитро Бондарев // Спортивний вісник Придніпров’я. — 2004. — № 7. — С. 21—23.

 2. Бондарев Д. В. Критерии дозирования физических нагрузок при построении учебно-тренировочных программ студентов, занимающихся футболом / Бондарев Д. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С.]. — 2004. — № 15. — С. 178—183.

 3. Бондарев Д. В. Кількісна оцінка основних факторів, що визначають структуру загальної і спеціальної фізичної працездатності студентів спеціалізації футбол / Дмитро Бондарев // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. — Вип. 8, т.1. — С. 39—42.

 4. Бондарев Д. В. Оценка надежности тестов технической подготовленности студентов, занимающихся футболом / Бондарев Д. В., Гальчинский В. А. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : [сб. науч. тр. под ред. Ермакова С.С]. — 2005. — № 7. — С. 76—85.

 5. Бондарев Д. В. Оцінка рівня спеціальної фізичної підготовленості студентів, що займаються футболом / Дмитро Бондарев // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. — 2005. — Вип. 9, т.4. — С. 193—196.

 6. Бондарев Д. В. Модельные характеристики специальной физической подготовленности студентов, занимающихся футболом / Бондарев Д. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. монограф. за ред. С. Єрмакова. — 2006. — № 1. — С. 125 — 129.

 7. Бондарев Д. Оцінка впливу занять футболом на рівень функціональної підготовленості студентів / Дмитро Бондарев // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. культури та спорту. — 2006. — Вип. 10, т. 1. — С. 251 — 255.

 8. Бондарев Д. В. Особенности психофизических возможностей студентов, занимающихся спортивными играми / Бондарев Д. В., Гальчинский В. А. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : [сб. науч. тр. под ред. С. Ермакова ] — Харьков, 2008. — № 1. — С. 59 — 64.

 9. Бондарев Д. Порівняльна характеристика фізичного стану студентів різних років вступу/ Дмитро Бондарев, Валентин Гальчинський // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. культури та спорту. — 2008. — Вип. 12, т.2. — С. 32 — 38.

 10. Фактори, що формують ставлення студентів до фізичного виховання / Д. Бондарев, Н. Богатко, Л. Гальчинская, П. Мусієнко // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. культури та спорту. —2008. — Вип. 12, т.2. — С. 24 —31.

 11. Бондарев Д. Оценка интенсивности специфических упражнений футбола при выполнении их студентами / Дмитрий Бондарев // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2008. — Т. 2. — С. 20—23.


б) публікації в інших виданнях:

 1. Бондарев Д. Дозирование физических нагрузок при построении учебно-тренировочных программ студентов, занимающихся футболом / Дмитро Бондарев, Валентин Гальчинский // Актуальні проблеми розвитку руху "Спорт для всіх" у контексті європейської інтеграції України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 черв. 2004 р. — Т., 2004. — С. 293 — 295.

 2. Бондарев Д. В. Спортивная специализация как средство повышения физкультурной активности студентов / Д. В. Бондарев // Вестник СевГТУ. Серия: Педагогика. — Севастополь, 2005. — Вып. 64. — С. 77 — 79.

 3. Бондарев Д. В. Система методов и средств футбола для совершенствования разных сторон подготовленности студентов / Бондарев Д. В.// Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях : IV междунар. науч. конф., 5 февр. 2008 г. : [сб. ст.] — Харьков ; Белгород ; Красноярск, 2008. — С. 25 — 27.

 4. Бондарев Д. В. Физиологическая интенсивность специфических упражнений футбола (игры на уменьшенном поле) / Д. В. Бондарев, Р. Р. Сиренко, В. А. Гальчинский // Адаптаційні можливості дітей та молоді : VII (IX) міжнар. наук.-практ. конф., [Одеса, 17-19 верес. 2008 р.] : матеріали конф., 2008. — С. 31—37.

 5. Bondarev D. Model characteristics of special physical fitness of student’s footballers / Dmytry Bondarev // Training of ball games for children and youth / ed. By M. Spiezny, T. Klocek. — Wrocław, 2007. — Monograph № 10. — Р. 21—25.


АНОТАЦІЇ


Бондарев Дмитро Володимирович. Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Львівський державний університет фізичної культури, Львів, 2009.

Метою дисертаційної роботи є розробка й обґрунтування методики фізичного вдосконалення студентів технічного ВНЗ з пріоритетним використанням засобів футболу.

Проведено аналіз фізичного стану студентів технічних ВНЗ і визначено роль футболу у системі засобів і методів підвищення ефективності процесу фізичного виховання студентів.

Визначено початковий рівень фізичного стану та спеціальної підготовленості студентів, що займаються футболом. Розроблено й обґрунтовано методику фізичного вдосконалення студентів технічного ВНЗ з пріоритетним використанням засобів футболу, яка ґрунтується на поетапному плануванні й відрізняється застосуванням навчально-тренувальних завдань, оптимізованих з урахуванням зовнішніх параметрів навантаження. Оцінено ефективність розробленої методики фізичного вдосконалення студентів. Отримано значення приростів показників різних сторін підготовленості студентів, визначено значення модельних показників спеціальної підготовленості студентів, проведено комплексну порівняльну оцінку факторної структури фізичної підготовленості студентів та отримано факторну модель фізичної підготовленості студентів технічного університету, які займаються фізичним вихованням з пріоритетним застосуванням засобів футболу".

^ Ключові слова: студенти, футбол, засоби футболу, фізичне вдосконалення, фізичне виховання


Бондарев Дмитрий Владимирович. Физическое совершенствование студентов технических высших учебных заведений средствами футбола. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 – Физическая культура, физическое воспитание разных групп населения. – Львовский государственный университет физической культуры, Львов, 2009.

Целью диссертационной работы является разработка и обоснование методики физического совершенствования студентов с приоритетным использованием средств футбола.

Выполнен обобщенный анализ физического состояния студентов технических вузов и определена роль футбола в системе средств и методов физического воспитания студентов. Определен исходный уровень физического состояния студентов и специальной подготовленности студентов, занимающихся футболом. Разработана методика физического совершенствования студентов с приоритетным использованием средств футбола, основанная на поэтапном планировании и отличающаяся применением учебно-тренировочных заданий, оптимизированных по внешним параметрам нагрузки. Проведена оценка эффективности разработанной методики физического совершенствования студентов. Получены значения приростов показателей различных сторон подготовленности студентов, занимающихся футболом. Определены значения модельных показателей специальной подготовленности студентов, занимающихся футболом. Проведена комплексная сравнительная оценка факторной структуры физической подготовленности студентов, занимающихся футболом. Получена факторная модель физической подготовленности студентов технического вуза, занимающихся физическим воспитанием с приоритетным использованием средств футбола”.

^ Ключевые слова: студенты, футбол, средства футбола, физическое совершенствование, физическое воспитание.


Bondarev Dmytro Volodimirovich. Improvement of physical fitness of High Technical University students using soccer related exercises. – Manuscript.

The Ph.D. thesis for a candidate degree in physical training and sport by the specialty 24.00.02. – Physical culture, physical training of various groups of population. – Lviv State University of Physical Culture, Lviv, 2009.

The purpose of this study was to develop the procedure of soccer related exercises with the aim of improving students’ physical fitness.

The extensive analysis of current physical fitness and health level of students was made. Furthermore, the role of using soccer in order to improve students’ physical fitness was determined. It was indicated that soccer drills have been widely used to improve various aspects of fitness among different groups of population. Soccer itself is a main part of physical education curricula in various education boards, due to its accessibility and emotional aspects which raises motivation towards regular physical activity.

The initial level of students’ physical fitness and health was determined. Also the level of special soccer fitness of the students, who participate in soccer lessons, was estimated. It was shown that current students’ levels of physical fitness, muscular endurance, cardio respiratory endurance have become alarmingly lower for the past ten years. Our study have shown that statistically this trend has been explained by the reduction of the number of students with a moderate level of physical fitness and the increase in the amount of students with the low physical fitness level (on average from 20 % to 50 %). At the same time, the amount of students whose physical fitness level is high has been stable for a past ten years. In order to prevent a trend of physical activity reducing and to maintain students’ physical fitness and health level it is suggested that physical exercises which are well learnt from the school curriculum should be used. Furthermore, it could help students to continue improving their skills in their favorite kind of activity and it makes students more interested in taking part in regular physical activity. The wide spread of soccer drills in physical education among different groups of society makes soccer a desirable and accessible means in order to use it for students’ physical fitness improving.

A procedure of soccer related exercises with the aim of improving students’ physical fitness was developed. This procedure is grounded on a stage planning and differs from others by using training drills that are optimized by intra load parameters. The following results were received: 1) it is proposed to use a two cycle scheme to construct a year plan which is characterized with general preparatory, special preparatory, control (competitive) and recovery (transitional) stages. It is shown that the training contents would be suitable to plan with the help of learnt-training drills which use general, special and competitive soccer exercises. 2) The physiological loads of soccer training drills for students was estimated. The following factors which determine the condition of the drills were taken into account: number of players, pitch size, load periods and resting periods. It is shown that special soccer exercises and small-sided games stimulus would seem suitable for the development of the aerobic as well aerobic-anaerobic fitness of students. The main factors which contribute to internal training loads (the actual physiological stress) are: player number, periods number and duration. The pitch size factor itself has an influence only with player number factor. The parameters of special soccer exercises were proposed with the aim of reaching suitable training effects in a total endurance, muscular endurance and speed lessons, for students who participate in soccer. 3) In order to take into account the load direction and value and also to use a quantitative value while training program constructed, the classification of special soccer exercise training loads with values and direction for students is proposed. 4) The method for the development of various physical fitness components with special soccer exercise for students was proposed. This method defines the content of a lesson and the order of physical exercises. Furthermore, parameters of special physical exercise loads for students are a main distinguishing feature of such a method.

It was shown that the procedure of soccer related exercises with the aim of improving students’ physical fitness is effective because in comparison with the traditional system more benefits for physical fitness and health level have been achieved.

The values of positive changes in various fitness aspects of footballing students were estimated. Model parameters of special physical fitness of footballing students were received. They show the objective level of special fitness and can be used as qualitative aims of training.

At the last stage of the research the comparable estimation of students’ physical fitness factor structure was made. The physical fitness factor model of high school students who are engaged in soccer was received. Implications based on the findings and conclusions of this research were prepared, which include: practical recommendation for physical education staff concerning the training process and curricula of footballing students, physical education program for footballing students. The main result from this work has been implemented to the education process of the high school.

Key words: students, soccer, soccer related exercises, physical fitness improvement, physical education curricula.
1   2

Схожі:

Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу iconФізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу
move to 1322-16200
Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу iconПризначений для студентів заочної форми навчання вищих технічних навчальних закладів та всіх, хто прагне самостійно опанування курсом філософії
Філософія. Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання вищих технічних навчальних закладів / Під ред проф. Петрушенка...
Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу iconІнформація про перелік підприємств, установ та організацій, на яких можливе проходження стажування студентів вищих
У укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах...
Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу iconЩодо внесення змін до статутів вищих навчальних закладів Керівникам вищих навчальних закладів
України пропонуємо у місячний термін привести статути вищих навчальних закладів у відповідність до зазначених нормативно-правових...
Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу iconПерелік творчих конкурсів та інтелектуальних змагань
Учні 3-11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів
Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу iconІнструкція про порядок комплектування та облік підручників І навчальних посібників
До бібліотечного фонду вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, загальноосвітніх І професійно-технічних навчальних закладів...
Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу icon2 лютий 2013 р. Про стажування студентів вищих
Про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях
Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів
Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановля є : Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу iconПрактикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (письмо №14/18...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи