Професійна риторика навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання Розподіл часу icon

Професійна риторика навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання Розподіл часу
НазваПрофесійна риторика навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання Розподіл часу
Дата12.09.2012
Розмір91.9 Kb.
ТипДиплом


Львівський державний університет фізичної культури


Кафедра гуманітарних дисциплін


«Затверджено»:

Декан факультету

заочного, дистанційного та післядипломного навчання

протокол № 6 від 24.11. 2009

_____________ доц. О. Ю. Сидорко
ПРОФЕСІЙНА риторикА


Навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання


^ Розподіл часу:


кількість годин за навчальним планом – 54 год.

лекційних –  4 год., семінарських – 10 год.,

самостійна робота – 40 год.


Склала: ст. викладач І. І. Гузенко


Затверджено на засіданні

кафедри гуманітарних дисциплін

протокол № 1 від 31 серпня 2009 р.


Завідувач кафедри доц. О. А. Полянський


Львів-2009


^ Пояснювальна записка


Вивчення курсу „Професійна риторика” передбачає ознайомлення магістрантів-іноземців з теоретичними питаннями ораторського мистецтва, а також має на меті виховання вмілого мовця, який би володів прийомами ораторського мистецтва.

Засвоюючи знання з дисципліни, студент повинен удосконалити власну словесну діяльність, навчитися послуговуватися набутими знаннями у повсякденному житті.

Упродовж вивчення курсу студент повинен засвоїти багаті традиції українського риторичного слова, а також історичні набутки європейського красномовства.

^ Теми курсу „Професійна риторика”


Риторика як предмет.

Предмет і основні завдання риторики.

Основні поняття риторики.

Вимоги до вживання риторичного слова у спортивній сфері.

Ораторські вміння і навички у контексті професійної діяльності спортовця.


Концептуальний закон риторики.

Закон моделювання аудиторії.

Стратегічний закон риторики.

Тактичний закон риторики.

Мовленнєвий закон риторики.

Закон ефективної комунікації.


Академічний жанр риторики.

Соціально-побутовий жанр риторики.

Лекційно-пропагандистський жанр риторики.

Рекламний жанр риторики.

Військовий жанр риторики.


Ораторське мистецтво у Стародавньому Єгипті.

Ораторське мистецтво у Стародавній Індії.

Ораторське мистецтво у Стародавньому Китаї (Конфуцій).

Ораторське мистецтво у Стародавній Греції (Арістотель, Сократ, Платон).

Ораторське мистецтво у Стародавньому Римі (Цицерон).


Формування засад Середньовічного європейського красномовства.

Поняття морального закону.

Погляди Августина на предмет риторики.

Послання римського єпископа Климента.


Ораторське мистецтво в Україні.

Витоки давньоукраїнського красномовства (Київська Русь).

Українське красномовство у XII-XVII ст.

Київська школа риторики XVII-XVIII ст.

Українське риторичне слово за часів панування Російської та Австро-Угорської імперії.

Красне слово Т. Г. Шевченка — взірець ораторського мистецтва.


Функція ораторства у сучасному світі.

Формування риторичних умінь та навичок спортовця.

Риторична культура особистості спортовця.

Шляхи українського ораторського слова у XX ст.


Загальні вимоги до усного спілкування.

Мовленнєвий етикет українського народу.

Культура управління.

Спілкування у спортивній команді.

Телефонна розмова.

Офіційні зустрічі.

Словесні формули ввічливості в системі українського мовленнєвого етикету: подяка, побажання, звертання, вітання, прохання, прощання, вибачення.


Норми української літературної вимови.

Типові помилки при вимові голосних звуків („акання”, „укання”).

Чергування О та Е з І.

Звуки Г та Ґ.

Дзвінкість — один з феноменів української мови.

Українські звуки ДЖ та ДЗ.

Два звукові значення літери В.

Тверда вимова звука Р наприкінці слова та складу.

Українські приголосні перед Е та И.

Шиплячі приголосні. Вимова звука Ч в українській та російській мовах.


Практичні аспекти спортивної риторики.

Методика та етапи підготовки промови.

Логіка та емоції у промові.

Ораторські прийоми у літературній мові.


Риторичні комунікативні ситуації у спортивній сфері: вітання, запрошення, побажання, зауваження, вибачення, подяка, листування.

Поради та рекомендації спортовцям щодо риторичних комунікативних ситуацій.


Ділова гра: самопрезентація.

Ділова гра: моє тренування.

Ділова гра: розмова з тренером.

Ділова гра: я на змаганні.

Ділова гра: мій перший рекорд.

Ділова гра: обраний мною вид спорту.

Ділова гра: виїзд на міжнародні змагання.

Ділова гра: реклама змагання.


Складання промов.

Редагування текстів на спортивну тематику.

Обговорення студентських наукових праць.

Робота з „Коротким словником з риторики”


Комплексна контрольна робота з професійної риторики.

Залікові вимоги

 1. Риторика як предмет.

 2. Предмет і основні завдання риторики.

 3. Основні поняття риторики.

 4. Ораторські вміння і навички у контексті професійної діяльності спортовця.

 5. Концептуальний закон риторики.

 6. Закон моделювання аудиторії.

 7. Стратегічний закон риторики.

 8. Тактичний закон риторики.

 9. Мовленнєвий закон риторики.

 10. Закон ефективної комунікації.

 11. Академічний жанр риторики.

 12. Соціально-побутовий жанр риторики.

 13. Лекційно-пропагандистський жанр риторики.

 14. Рекламний жанр риторики.

 15. Ораторське мистецтво у Стародавньому Єгипті.

 16. Ораторське мистецтво у Стародавній Індії.

 17. Ораторське мистецтво у Стародавньому Китаї (Конфуцій).

 18. Ораторське мистецтво у Стародавній Греції (Арістотель, Сократ, Платон).

 19. Ораторське мистецтво у Стародавньому Римі (Цицерон).

 20. Формування засад Середньовічного європейського красномовства.

 21. Ораторське мистецтво в Україні.

 22. Витоки давньоукраїнського красномовства (Київська Русь).

 23. Українське красномовство у XIIІ-XVII ст.

 24. Київська школа риторики XVII-XVIII ст.

 25. Українське риторичне слово за часів панування Російської та Австро-Угорської імперії.

 26. Красне слово Т. Г. Шевченка ― взірець ораторського мистецтва.

 27. Формування риторичної культури особистості.

 28. Функція ораторства у сучасному світі.

 29. Формування риторичних умінь та навичок спортовця.

 30. Шляхи українського ораторського слова у XX ст.

 31. Практичні аспекти спортивної риторики.

 32. Методика та етапи підготовки промови.

 33. Логіка та емоції у промові.

 34. Ораторські прийоми у літературній мові.

 35. Риторичні комунікативні ситуації у спортивній сфері: вітання, запрошення, подяка.

 36. Риторичні комунікативні ситуації у спортивній сфері: вибачення, зауваження, побажання.

 37. Риторичні комунікативні ситуації у спортивній сфері: листування.

43. Загальні вимоги до усного спілкування.

44. Мовленнєвий етикет українського народу.

45. Культура управління.

46. Культура спілкування як умова формування особистості майбутнього вчителя фізичної культури.

47. Телефонна розмова.

48. Офіційні зустрічі.

49. Словесні формули ввічливості в системі українського мовленнєвого етикету: звертання, вітання, прощання, вибачення, прохання, подяка,

побажання.

50. Тональність спілкування: висока, нейтральна, звичайна, вульгарна, фамільярна.

51. Типові помилки при вимові голосних звуків(„акання”, „укання”).

52. Чергування О та Е з І.

53. Звуки Г та Ґ.

54. Дзвінкість — один з феноменів української мови.

55. Українські звуки ДЖ та ДЗ.

56. Два звукові значення літери В.

57. Тверда вимова звука Р наприкінці слова та складу.

58. Українські приголосні перед Е та И.

59. Шиплячі приголосні. Вимова звука Ч в українській та російській мовах.

60. Поради та рекомендації спортовцям щодо риторичних комуніка­тивних ситуацій.Самостійна робота

К-сть годин

Арістотель. Риторика (фрагменти). Літ.: Сагач Г. Риторика.— К., 2000.―  С. 301.

3

Цицерон. Три трактати про ораторське мистецтво. Літ.: Сагач Г. Риторика.— К., 2000.―  С. 307.

3

Шевченко Т. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє. Літ.: Сагач Г. Риторика.— К., 2000.―  С. 254-255.

3

Шевченко Т. Ісаія, глава 35 (Подражаніє). Літ.: Сагач Г. Риторика.— К., 2000.― С. 256-258.

3

Прокопович Ф. Про риторичне мистецтво (фрагменти). Літ.: Сагач Г. Риторика.— К., 2000.― С. 414-423.

3

Прокопович Ф. Про похвалу красномовству і, передусім, про його переваги. Літ.: Сагач Г. Риторика.— К., 2000.― С. 517-523.

3

Афористичний золотослів:

— якості оратора;

— оратор і аудиторія.

Літ.: Сагач Г. Риторика.— К., 2000.― С. 447-452, 468-474.

3

Українські прислів’я та приказки про правила риторичної комунікації. Літ.: Сагач Г. Риторика.— К., 2000.―  С. 270-273.

3

Веснянки. Колядки, щедрівки. Літ.: Сагач Г. Риторика.— К., 2000.―  С. 279-280.

3

Пратичні аспекти загальної риторики. Літ.: Риторика: Загальна та судова: Навч. посібник.— К., 2000.― С. 182-262.

3

Стандартні етикетні ситуації. Літ.: Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування.— К., 2002.―  С. 122-163.

2

Робота з риторичним словником. Літ.: Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика.— Львів, 2001; Риторика: Загальна та судова.— К., 2002.

4

Норми української літературної вимови. Літ.: Антисуржик / за ред. О. Сербенської.— Львів, 2000.

2

Риторична культура особистості в незалежній Україні. Літ.: Сагач Г. Риторика. — К., 2000.

2

40 год.

Всього 54 год.

Рекомендована література

 1. Абрамович С. Д. Риторика та гомілетика.— Чернівці, 1995.

 2. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика.— Львів, 2001.

 3. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо.— К., 1970.

 4. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення.— Львів, 1990.

 5. Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність.— К., 1998.

 6. Вихованець І. Абревіатури. Культура ораторської мови // Трибуна лектора.— 1978.— № 3.— C. 33-34.

 7. Вихованець І. Нюанси слова (Про мову лектора) // Трибуна лектора.— 1976.— № 2.— C. 44-45.

 8. Колесник Г. М. Культура мови усного виступу (лектора) // Трибуна лектора.— 1980.— № 10.— C. 30-32.

 9. Корняка О. Мистецтво гречності.— К., 1995.

 10. Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського.— К., 1990.

 11. Кульч З. Риторичний словник.— К., 1997.

 12. Маслюк В. П. Латиномовні поетики і риторики XVII — першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні.— К., 1983.

 13. Михайличенко Н. А. Риторика.— М., 1993.

 14. Огієнко (митр. Іларіон) Українська культура.— К., 1918.

 15. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування.— Львів, 2001.

 16. Риторика: Загальна та судова.— К., 2002.

 17. Сагач Г. М. Похвальне красномовство.— К., 1996.

 18. Сагач Г. М. Золотослів.— К., 1993.

 19. Сагач Г. М. Риторика.— К., 2000.

 20. Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Народознавство.— 1997.— № 38.

 21. Струганець Л. Культуромовна діяльність учителя (Соціолінгвістичний аспект) // Дивослово.— 1997.— № 11.

 22. Томан І. Мистецтво говорити.— К., 1986.

 23. Хрестоматія з давньої української літератури / Упор. О. І. Білецький.— К., 1967.

 24. Цеков Ю. І. Не заради дзвінкої фрази (Художній образ як елемент ораторської промови // Трибуна лектора.— 1981.— № 8.— C. 38-41.

 25. Чак Є. Мовний етикет: „Щасливенько!” // Дивослово.— 1998.— № 10.

 26. Чепіга І. П. Ораторське мистецтво на Україні в XVI-XVII ст. // Українська мова і література в школі.— 1989.— № 10.— С. 64-68.


Схожі:

Професійна риторика навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання Розподіл часу iconПрофесійна риторика
Робоча навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання
Професійна риторика навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання Розподіл часу iconЗатверджую
Навчальна програма дисципліни „Ділова українська мова” для магістрантів іноземних громадян розроблена з урахуванням положень національної...
Професійна риторика навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання Розподіл часу iconЗатверджую
Навчальна програма дисципліни „Ділова українська мова” для магістрантів іноземних громадян розроблена з урахуванням положень національної...
Професійна риторика навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання Розподіл часу iconЕкспериментальна програма впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету на 2002-2011 навчальні роки
Електронний деканат” для управління навчальною діяльністю студентів за дистанційною технологією навчання
Професійна риторика навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання Розподіл часу iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика дистанційного навчання» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
«Методика дистанційного навчання» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
Професійна риторика навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання Розподіл часу iconРобоча програма з навчальної дисципліни Риторика для студентів II курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) структура програми навчального курсу
...
Професійна риторика навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання Розподіл часу iconЗ дисципліни
Вивчення курсу „Професійна риторика” передбачає ознайомлення магістрантів з теоретичними питаннями ораторського мистецтва, а також...
Професійна риторика навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання Розподіл часу iconГрафік проведення старостатів зі студентами факультету підготовки іноземних громадян на весняний семестр 2012 – 2013 навчального року
Графік проведення старостатів зі студентами факультету підготовки іноземних громадян
Професійна риторика навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання Розподіл часу iconПрограма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного факультету спеціальності "Професійна освіта"
Програма визначає зміст теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів спеціальності 010104 «Професійна освіта». Програму розроблено...
Професійна риторика навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання Розподіл часу iconЗастосування системи заочного дистанційного навчання
В останній час у зв’язку з інтенсивним розвитком комп’ютерних мереж І телекомунікацій та втіленням їх у життя сучасної людини неможливо...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи