Професійна риторика icon

Професійна риторика
Скачати 126.18 Kb.
НазваПрофесійна риторика
Дата12.09.2012
Розмір126.18 Kb.
ТипДиплом


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


Кафедра гуманітарних дисциплін


«Затверджено»:

Декан факультету заочного,

дистанційного та

післядипломного навчання

протокол № 6 від 24. 11. 2009

_____________ доц. О. Ю. Сидорко


ПРОФЕСІЙНА риторика


Робоча навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання


кількість годин за навчальним планом – 54 год.

лекційних –  4 год., семінарських – 10 год.,

самостійна робота – 40 год.


Склала: ст. викл. Гузенко І. І.


«Затверджено» на засіданні кафедри

гуманітарних дисциплін

протокол № 1 від 31 серпня 2009 р.


Зав. кафедри доц. О. А. Полянський


Львів-2009

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Вивчення курсу „Професійна риторика” передбачає ознайомлення магістрантів-іноземців з теоретичними питаннями ораторського мистецтва, а також має на меті виховання вмілого мовця, який би володів прийомами ораторського мистецтва.

Засвоюючи знання з дисципліни, магістрант повинен удосконалити власну словесну діяльність, навчитися послуговуватися набутими знаннями у повсякденному житті.

Основні завдання курсу:

— дати чітке уявлення про предмет і основні завдання риторики, її закони і жанри; вимоги до вживання риторичного слова у спортивній сфері, ораторські вміння і навички у контексті професійної діяльності спортовця;

— ознайомити магістрантів із ораторським мистецтвом Стародавнього світу; ораторським мистецтвом епохи Середньовіччя; витоками давньоукраїнського красномовства; ораторським словом XX ст.

Вивчаючи норми української літературної мови, практичні аспекти спортивної риторики, риторичні комунікативні ситуації у спортивній сфері, магістранти формують власні риторичні уміння та навички.

Програма підготовлена згідно із вимогами до навчання магістрів вищої кваліфікації з фізичної культури відповідно до навчального плану з використанням апробованих навчальних форм (лекції, семінари, контрольні питання, складання промов, робота з „Коротким словником з риторики”, робота з газетним матеріалом, з картками з індивідуальними завданнями, проведення ділових ігор).

Програма розрахована на 54 години.

Навчальним планом передбачено складання заліку.


^ Робоча навчальна програма з курсу „Професійна риторика”

для студентів заочної форми навчанняНазви тем, їх зміст

Кількість годин

лекції

семінари

І

Риторика як предмет.

Закони і жанри риторики

1. Предмет і основні завдання риторики.

2. Основні поняття.

3. Вимоги до вживання риторичного слова у спортивній сфері.

4. Ораторські вміння і навички у контексті

професійної діяльності спортовця.

5. Закони:

5.1. Концептуальний.

5.2. Моделювання аудиторії.

5.3. Стратегічний.

5.4. Тактичний.

5.5. Мовленнєвий.

5.6. Ефективної комунікації.

6. Жанри:

6.1. Академічний.

6.2. Соціально-побутовий.

6.3. Лекційно-пропагандистський.

6.4. Дипломатичний.

6.5. Рекламний.

6.6. Військовий.


Ділова гра: самопрезентація.


Складання списку відомих етикетних формул, які доцільно вживати на початку промови (академічної, соціально-побутової, лекційно-пропагандистської, дипломатичної, рекламної).


Література

1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. — Львів, 2001.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. — К., 1970.

3. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990.

4. Сагач Г. М. Золотослів. — К., 1993.

5. Сагач Г. М. Риторика. — К., 2000.

6. Томан І. Мистецтво говорити. — К., 1986.22

II

Ораторське мистецтво у Стародавньому світі:

— у Стародавньому Єгипті;

— у Стародавній Індії;

— у Стародавньому Китаї (Конфуцій);

— у Стародавній Греції (Арістотель, Сократ, Платон);

— у Стародавньому Римі (Цицерон).


Робота з картками з індивідуальним завданням.


Література

1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. — Львів, 2001.

2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990.

3. Корняка О. Мистецтво ґречності. — К., 1995.

4. Михайличенко Н. А. Риторика. — М., 1993.

5. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. — Львів, 2001.

6. Сагач Г. М. Похвальне красномовство. — К., 1996.

7. Сагач Г. М. Золотослів. — К., 1993.

8. Сагач Г. М. Риторика. — К., 2000.2


III

Ораторське мистецтво епохи

Середньовіччя

1. Формування засад Середньовічного європейського красномовства.

2. Поняття морального закону.

3. Погляди Августина на предмет риторики.

4. Послання римського єпископа Климента.


Ділова гра: виїзд на міжнародні змагання.


Література

1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. — Львів, 2001.

2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990.

3. Михайличенко Н. А. Риторика. — М., 1993.

4. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. — Львів, 2001.

5. Сагач Г. М. Похвальне красномовство. — К., 1996.

6. Сагач Г. М. Золотослів. — К., 1993.

7. Сагач Г. М. Риторика. — К., 2000.

8. Чепіга І. П. Ораторське мистецтво на Україні в XVI-XVII ст. // Українська мова і література в школі. — 1989. — № 10. — С. 64-68.___

IV

Ораторське мистецтво в Україні

1. Витоки давньоукраїнського красномовства (Київська Русь).

2. Українське красномовство у XIIІ-XVII ст.

3. Київська школа риторики XVII-XVIII ст.

4. Українське риторичне слово за часів панування Російської та Австро-Угорської імперії.

5. Красне слово Т. Г. Шевченка ― взірець ораторського мистецтва.

6. Функція ораторства у сучасному світі.


Ділова гра: розмова з тренером.


Література

1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. — Львів, 2001.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. — К., 1970.

3. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990.

4. Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. — К., 1998.

5. Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського. — К., 1990.

6. Маслюк В. П. Латиномовні поетики і риторики XVII — першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. — К., 1983.

7. Огієнко (митр. Іларіон) Українська культура. — К., 1918.

8. Сагач Г. М. Риторика. — К., 2000.

9. Томан І. Мистецтво говорити. — К., 1986

10. Чепіга І. П. Ораторське мистецтво на Україні в XVI-XVII ст. // Українська мова і література в школі. — 1989. — № 10. — С. 64-68.22

V

Усне ділове спілкування

1. Мовленнєвий етикет українського народу. Словесні формули ввічливості в системі українського мовленнєвого етикету: звертання, вітання, прощання, вибачення, прохання, подяка, побажання.

2. Загальні вимоги до усного спілкування.

3. Офіційні зустрічі. Культура управління.

4. Культура спілкування як умова формування особистості майбутнього вчителя фізичної культури.

5. Публічний виступ.


Складання промов на одну із запропонованих тем:

• Які ми — сучасні студенти (про ціннісні орієнтири молоді).

• Що нам буде потрібно завтра: комп’ютер чи книга?

• Мистецтво у моєму житті.

• Чим мені близька музика?

• Чи зможе краса врятувати світ?.


Ділова гра: службова телефонна розмова.


Література

1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. — К., 1970.

2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990.

3. Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. — К., 1998.

4. Корняка О. Мистецтво ґречності. — К., 1995.

5. Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського. — К., 1990.

6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. — Львів, 2001.

7. Сагач Г. М. Золотослів. — К., 1993.

8. Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Народознавство. — 1997. — № 38.

9. Томан І. Мистецтво говорити. — К., 1986

10. Чак Є. Мовний етикет: „Щасливенько!” // Дивослово. — 1998. — № 10.

2

VI

Комунікативні ситуації та практичні аспекти риторики спортовців

1. Методика та етапи підготовки промови.

2. Логіка та емоції в промові.

3. Ораторські прийоми у літературній мові.

4. Риторичні комунікативні ситуації у спорті: вітання, запрошення, вибачення, побажання, подяка, зауваження, листування.


Робота з „Коротким словником з риторики”.


Література

1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика.— Львів, 2001.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо.— К., 1970.

3. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення.— Львів, 1990.

4. Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського.— К., 1990.

5. Кульч З. Риторичний словник.— К., 1997.

6. Сагач Г. М. Золотослів.— К., 1993.

7. Сагач Г. М. Риторика.— К., 2000.

8. Томан І. Мистецтво говорити.— К., 1986.

9. Трибуна лектора.— 1980.— № 10.— С. 30-32.2Всього 14 год.


Самостійна робота

К-сть годин

Арістотель. Риторика (фрагменти). Літ.: Сагач Г. Риторика. ― К., 2000.― С. 301.

3

Цицерон. Три трактати про ораторське мистецтво. Літ.: Сагач Г. Риторика. — К., 2000.― С. 307.

3

Шевченко Т. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє. Літ.: Сагач Г. Риторика. ― К., 2000.― С. 254-255.

3

Шевченко Т. Ісаія, глава 35 (Подражаніє). Літ.: Сагач Г. Риторика. ― К., 2000.― С. 256-258.

3

Прокопович Ф. Про риторичне мистецтво (фрагменти). Літ.: Сагач Г. Риторика. ― К., 2000.― С. 414-423.

3

Прокопович Ф. Про похвалу красномовству і, передусім, про його переваги. Літ.: Сагач Г. Риторика. ― К., 2000.― С. 517-523.

3

Афористичний золотослів:

— якості оратора;

— оратор і аудиторія.

Літ.: Сагач Г. Риторика. ― К., 2000.― С. 447-452, 468-474.

3

Українські прислів’я та приказки про правила риторичної комунікації. Літ.: Сагач Г. Риторика.― К., 2000.― С. 270-273.

3

Веснянки. Колядки, щедрівки. Літ.: Сагач Г. Риторика. ― К., 2000.― С. 279-280.

3

Пратичні аспекти загальної риторики. Літ.: Риторика: Загальна та судова: Навч. посібник.― К., 2002.― С. 182-262.

3

Стандартні етикетні ситуації. Літ.: Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування.― С. 122-163.

2

Робота з риторичним словником. Літ.: Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика.— Львів, 2001; Риторика: Загальна та судова: Навч. посібник.— К., 2002.

4

Норми української літературної вимови. Літ.: Антисуржик / за ред. О. Сербенської.— Львів, 2000.

2

Риторична культура особистості в незалежній Україні. Літ.: Сагач Г. Риторика.— К., 2000.

2

40 год.

Всього 54 год.

Рекомендована література

 1. Абрамович С. Д. Риторика та гомілетика.— Чернівці, 1995.

 2. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика.— Львів, 2001.

 3. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо.— К., 1970.

 4. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення.— Львів, 1990.

 5. Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність.— К., 1998.

 6. Вихованець І. Абревіатури. Культура ораторської мови // Трибуна лектора.— 1978.— № 3.— C. 33-34.

 7. Вихованець І. Нюанси слова (Про мову лектора) // Трибуна лектора.— 1976.— № 2.— C. 44-45.

 8. Колесник Г. М. Культура мови усного виступу (лектора) // Трибуна лектора.— 1980.— № 10.— C. 30-32.

 9. Корняка О. Мистецтво гречності.— К., 1995.

 10. Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського.— К., 1990.

 11. Кульч З. Риторичний словник.— К., 1997.

 12. Маслюк В. П. Латиномовні поетики і риторики XVII — першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні.— К., 1983.

 13. Михайличенко Н. А. Риторика.— М., 1993.

 14. Огієнко (митр. Іларіон) Українська культура.— К., 1918.

 15. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування.— Львів, 2001.

 16. Риторика: Загальна та судова.— К., 2002.

 17. Сагач Г. М. Похвальне красномовство.— К., 1996.

 18. Сагач Г. М. Золотослів.— К., 1993.

 19. Сагач Г. М. Риторика.— К., 2000.

 20. Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Народознавство.— 1997.— № 38.

 21. Струганець Л. Культуромовна діяльність учителя (Соціолінгвістичний аспект) // Дивослово.— 1997.— № 11.

 22. Томан І. Мистецтво говорити.— К., 1986.

 23. Хрестоматія з давньої української літератури / Упор. О. І. Білецький.— К., 1967.

 24. Цеков Ю. І. Не заради дзвінкої фрази (Художній образ як елемент ораторської промови // Трибуна лектора.— 1981.— № 8.— C. 38-41.

 25. Чак Є. Мовний етикет: „Щасливенько!” // Дивослово.— 1998.— № 10.

 26. Чепіга І. П. Ораторське мистецтво на Україні в XVI-XVII ст. // Українська мова і література в школі.— 1989.— № 10.— С. 64-68.


Залікові вимоги

 1. Риторика як предмет.

 2. Предмет і основні завдання риторики.

 3. Основні поняття риторики.

 4. Вимоги до вживання риторичного слова у спортивній сфері.

 5. Концептуальний закон риторики.

 6. Закон моделювання аудиторії.

 7. Стратегічний закон риторики.

 8. Тактичний закон риторики.

 9. Мовленнєвий закон риторики.

 10. Закон ефективної комунікації.

 11. Академічний жанр риторики.

 12. Соціально-побутовий жанр риторики.

 13. Лекційно-пропагандистський жанр риторики.

 14. Рекламний жанр риторики.

 15. Ораторське мистецтво у Стародавньому Єгипті.

 16. Ораторське мистецтво у Стародавній Індії.

 17. Ораторське мистецтво у Стародавньому Китаї (Конфуцій).

 18. Ораторське мистецтво у Стародавній Греції (Арістотель, Сократ, Платон).

 19. Ораторське мистецтво у Стародавньому Римі (Цицерон).

 20. Формування засад Середньовічного європейського красномовства.

 21. Ораторське мистецтво в Україні.

 22. Витоки давньоукраїнського красномовства (Київська Русь).

 23. Українське красномовство у XIIІ-XVII ст.

 24. Київська школа риторики XVII-XVIII ст.

 25. Українське риторичне слово за часів панування Російської та Австро-Угорської імперії.

 26. Красне слово Т. Г. Шевченка ― взірець ораторського мистецтва.

 27. Формування риторичної культура особистості.

 28. Функція ораторства у сучасному світі.

 29. Формування риторичних умінь та навичок спортовця.

 30. Риторична культура особистості спортовця.

 31. Шляхи українського ораторського слова у XX ст.

 32. Практичні аспекти спортивної риторики.

 33. Методика та етапи підготовки промови.

 34. Логіка та емоції у промові.

 35. Ораторські прийоми у літературній мові.

 36. Риторичні комунікативні ситуації у спортивній сфері: вітання, запрошення, подяка.

 37. Риторичні комунікативні ситуації у спортивній сфері: вибачення, зауваження, побажання.

 38. Риторичні комунікативні ситуації у спортивній сфері: листування.

 39. Поради та рекомендації спортовцям щодо риторичних комунікативних ситуацій.

44. Загальні вимоги до усного спілкування.

45. Мовленнєвий етикет українського народу.

46. Культура управління.

47. Культура спілкування як умова формування особистості майбутнього вчителя фізичної культури.

48. Телефонна розмова.

49. Офіційні зустрічі.

50. Словесні формули ввічливості в системі українського мовленнєвого етикету: звертання, вітання, прощання, вибачення, прохання, подяка,

побажання.

51. Тональність спілкування: висока, нейтральна, звичайна, вульгарна, фамільярна.

52. Типові помилки при вимові голосних звуків(„акання”, „укання”).

53. Чергування О та Е з І.

54. Звуки Г та Ґ.

55. Дзвінкість — один з феноменів української мови.

56. Українські звуки ДЖ та ДЗ.

57. Два звукові значення літери В.

58. Тверда вимова звука Р наприкінці слова та складу.

59. Українські приголосні перед Е та И.

60. Шиплячі приголосні. Вимова звука Ч в українській та російській мовах.


Схожі:

Професійна риторика iconОрієнтовна тематика промов з курсу „Професійна риторика”

Професійна риторика iconЗалікові вимоги з курсу „Професійна риторика”
Українське риторичне слово за часів панування Російської та Австро-Угорської імперії
Професійна риторика iconЗ дисципліни
Вивчення курсу „Професійна риторика” передбачає ознайомлення магістрантів з теоретичними питаннями ораторського мистецтва, а також...
Професійна риторика iconДисципліна «Риторика» ІІ курс обліково-фінансового факультета Семестр 3 Викладач: доцент Колінько М. В
Красномовство як дар слова. Риторика – теорія ораторського мистецтва, теория красномовства, наука про навички розмовляти. Предмет...
Професійна риторика iconДокументи
1. /Риторика Адонина Л.В УМК/Вопросы к зачету.doc
2. /Риторика...

Професійна риторика iconРобоча програма з навчальної дисципліни Риторика для студентів II курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) структура програми навчального курсу
...
Професійна риторика iconПрофесійна педагогіка для студентів напряму 010104 професійна освіта Дніпропетровськ нметау 2010
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму...
Професійна риторика iconМіністерство освіти І науки україни
«Професійна педагогіка» для студентів спеціальності 6,66 010104 «Професійна освіта» заочної форми навчання
Професійна риторика iconПаша С. Н.  Професійна самореалізація майбутього вчителя фізичної культури в умовах інформатизації
Такі умови – реальна ситуація, в якій відбувається професійна підготовка та професійна самореалізація майбутнього вчителя фізичної...
Професійна риторика iconУдк 378. 147 012 З. П. Бакум, доктор пед наук, професор, Л. В. Саприкіна
Професійна компетентність І професійна компетенція в контексті підготовки майбутніх дизайнерів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи