Лікарсько-педагогічний контроль на заняттях з дошкільниками icon

Лікарсько-педагогічний контроль на заняттях з дошкільниками
Скачати 70.95 Kb.
НазваЛікарсько-педагогічний контроль на заняттях з дошкільниками
Дата12.09.2012
Розмір70.95 Kb.
ТипЛекція


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


Кафедра теорії і методики фізичного виховання


ЛЕКЦІЯ № 7


ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ У ФВ

У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ


з дисципліни “ТіМФВ”

для магістрантів 6-7 курсів ФЗДіПН – іноземних громадян


Виконавець:

доцент Ріпак М.О.


Зав. кафедрою,

к.пед.н., доцент Ю.В. Петришин


ПЛАН


 1. Лікарсько-педагогічний контроль на заняттях з дошкільниками.

 2. Планування навчального матеріалу з фізичної культури для дошкільнят.

 3. Контроль за процесом фізичного виховання дітей дошкільного віку.


Л І Т Е Р А Т У Р А


 1. Теория и методика физического воспитания. Том 2. Методика физического воспитания различных групп населения /Под.ред. Т.Ю.Круцевич. – К: Олимпийская литература, 2003.

 2. Теория и методика физического воспитания. Том 1. Общие основы теории и методики физического воспитания. Учеб. для институтов высших учебных заведений физического воспитания и спорта. – К: Олимпийская литература, 2003.

 3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Учеб. для ин-тов физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991.
  1. Лікарсько-педагогічний контроль на заняттях з дошкільниками.


Успішне вирішення завдань з ФВ дітей залежить і від якості лікарсько-педагогічного контролю. У дошкільному закладі лікарсько-педагогічний контроль здійснюється за такими напрямками:

  • систематичне проведення медичних оглядів і оцінка стану здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку, функціональних можливостей та динаміки розвитку рухів дітей;

  • спостереження за проведенням різних організаційних форм ФВ, контроль за змістом, методикою проведення фізичних вправ, відповідність їх анатомо-фізіологічним можливостям дитячого організму, організація рухового режиму;

  • систематичне спостереження за санітарно-гігієнічним станом місць занять з ФК, РГГ, загартовуючи процедур;

  • постійний контроль за дотриманням режиму дня та організацією раціонального харчування у дошкільному закладі.

Лікарський та педагогічний контроль за ФВ дітей тісно пов’язані одне з одним.

Лікарсько-педагогічний контроль поділяється на: попередній, періодичний, терміновий.

Завданням попереднього лікарсько-педагогічного контролю є визначення стану здоров’я дитини і віднесення її до відповідної групи: основної, підготовчої або спеціальної (робить це лікар-педіатр).

Завданням періодичного контролю є визначити зміни, які проходять у фізичному розвитку, фізичній підготовленості, функціональному стані дітей під впливом цілеспрямованих занять і фізкультурно-оздоровчих заходів.

Завданням термінового контролю є визначити реакції організму дітей на фізичне навантаження, його адекватність до функціонального стану і вікових особливостей дошкільників.


^ 2. Планування навчального матеріалу з фізичної культури для дошкільнят.


Планування допомагає вихователеві: 1) чітко визначити перспек­тиву роботи, 2) сформувати загальні та конкретні навчально-ви­ховні завдання, 3) дає цілеспрямований напрям усій роботі з фізич­ного виховання відповідно до віку дітей, матеріальної бази, кліма­тичних та інших умов дошкільного закладу.

Планування здійснюється в певній послідовності:

 • Спочатку вихова­тель старанно вивчає програму з фізичної культури і основні завдання з фізичного виховання дітей своєї групи. Розподіляючи навчальний матеріал на місяць або квартал, обов’язково врахо­вують умови, в яких будуть проводити заняття (кліматичні, на­явність відповідного інвентарю та обладнання тощо).

 • Після цього матеріал, передбачений програмою, розподіляєть­ся за системами занять. При розподілі засобів фізичного виховання (их.шийрозвиваючі вправи, основні рухи, вправи спортивного характеру, рухливі ігри) за системами занять перевага надається тим з них, які мають кращий оздо­ровчий ефект та різнобічний вплив на дітей.

 • Заключний етап планування – складання оперативного пла­ну на один-два дні, до якого входить план-конспект заняття з фізичної культури з визначенням конкретних навчально-вихов­них завдань, а також перелік рухливих ігор та вправ, що плану­ються вихователем для проведення з дітьми під час прогулянок.

^ Розподіл програмного матеріалу з фізичної культури у перспективному плані. Перспективний план на місяць (квартал) є робочим (допоміж­ним) планом. Це планування дає можливість методично правиль­но розподілити програмний матеріал з фізичної культури на три­их.ший відрізок часу, а також поступово ускладнювати його, вста­новити певну наступність між заняттями та іншими організацій­ними формами.

Рекомендований план краще складати у вигляді графіка. Види фізичних вправ, взяті з програми, розміщуються в графічному плані один під одним. Програмний матеріал поділяється (з ура­хуванням поступового підвищення вимог до дітей) як за складн­істю виконання окремих вправ, так і за фізичним навантаженням.

Розподіляючи програмний матеріал у перспективному плані, необхідно пам’ятати про реалізацію дидактичних принципів: систематичності, послідовності, поступового ускладнення програм­ного матеріалу, повторення й правильного чергування видів рухів.

При плануванні слід обов’язково вводити повторення фізич­них вправ та ігор, які сприяють кращому засвоєнню рухових вмінь та навичок дітьми. Під час повторення доцільно вносити деякі зміни, щоб ускладнити виконання вправ або ігор. Наприк­лад, збільшення дистанції розбігу при стрибках у висоту та дов­жину, відстані до цілі при метанні предметів та их. Рухливі ігри ускладнюються за рахунок збільшення відстані бігу, кількості ведучих та их.

При плануванні слід дотримуватися правильного чергування різних видів рухів: ходьби, бігу, метання, стрибків, лазіння та их. Вправи з основних видів рухів треба чергувати й поєднувати з іншими видами вправ так, щоб вони охоплювали більше м’язо­их. груп, всебічно впливали на організм дітей.

^ Оперативне планування з фізичної культури. Після розподілу програмного матеріалу з фізичної культури на місяць або квартал вихователь складає план на один-два дні. У ньому записують план-конспект заняття з фізичної культури, зазначають рухливі ігри, основні рухи та вправи спортивного характеру, які виконуватимуться дітьми під час ранкової та ве­чірньої прогулянок.

У плані-конспекті ставляться конкретні навчально-виховні завдання з урахуванням наслідків попереднього заняття та виз­начається послідовність їх вирішення. Таких завдань може бути три-чотири. Після запису зазначається інвентар, який необхідно підготувати для даного заняття.

При складанні оперативного плану на один-два дні, крім за­нять з фізичної культури, належна увага приділяється розвитку рухів дітей під час прогулянок. З цією метою щодня плануються різноманітні рухливі ігри, вправи спортивного характеру та ви­конання окремих основних рухів (метання в ціль, вправи з рівно­ваги, стрибки зі скакалкою тощо) на свіжому повітрі.


^ 3. Контроль за процесом фізичного виховання дітей дошкільного віку.


Контроль за процесом фізичного виховання дітей дошкільного віку дає змогу: - оцінити правильність планування; - підвести підсумки проведеної роботи з фізичного виховання; - з’ясувати причини недоліків; - внесення коректив.

Контроль також дає можливість: - визначити стан здоров’я дітей; - рівень їхнього фізичного розвитку (за даними медичних обстежень) та фізичної підготовленості; - правильність застосування засобів і ме­тодичних прийомів навчання того чи іншого виду рухів. Контроль повинен бути об’єктивним, систематичним, простим і охоплюва­ти всі сторони фізичного виховання.

У практиці фізичного виховання дітей різних вікових груп застосовують три види контролю: попередній, поточний та підсум­ковий.

^ Попередній контроль. Для забезпечення чіткого планування ро­боти з фізичного виховання вихователю потрібно мати дані про: 1) фізичний розвиток; 2) стан здоров’я; 3) фізичну підготовленість дітей.

Дані про стан здоров'я, фізичний розвиток та поставу дітей вихователь отримує після лікарського обстеження .групи. Облік рухової підготовленості дітей проводиться двічі на рік (на почат­ку вересня та наприкінці травня). Всі ці показники записуються в журнал. Отримані дані попереднього обліку є основою для вне­сення відповідних коректив до навчального процесу з фізичного виховання.

З основних рухів обстежуються: ходьба, біг, стрибки в довжину з місця, висоту і довжину з розбігу, метання теніс­них м'ячів лівою та правою рукою на дальність. Порівняння резуль­татів першого та завершального обстежень дає змогу об'єктивно визначити ступінь оволодіння дітьми основними рухами та роз­витком рухових якостей протягом навчального року, а також об'єктивно проаналізувати роботу вихователя щодо виконання програми з фізичної культури.

^ Поточний облік: вихователем щоденно враховується стан здоров'я дітей, відвідування ними дитячого садка. Для цього потрібно підтри­мувати постійний контакт з лікарем або медичною сестрою, які інформують його про етап здоров'я вихованців.

Спостерігаючи за дітьми під час занять з фізичної культури, рухливих ігор, вправ спортивного характеру, самостійного вико­нання рухів на прогулянці, вихователь виявляє недоліки в окремих дітей і вносить необхідні корективи у планування занять з фізич­ної культури, підбір ігор та фізичних вправ під час прогулянок.

^ Підсумковий облік. Наприкінці навчального року проводить­ся обстеження стану здоров'я, фізичного розвитку та рухової підго­товленості дітей. Отримані дані порівнюються з відповідними стандартами. Вони дозволяють вихователю зробити об'єктивний аналіз засвоєння дітьми відповідної групи програмного матеріа­лу за навчальний рік, виявити досягнення та недоліки у системі фізичного виховання.

На основі аналізу даних підсумкового обліку складається звіт про роботу з дітьми кожної групи з фізичного виховання, у яко­му відмічають позитивні сторони: тенденції у бік покращання здоров'я, фізичного розвитку, постави та рухової підготовленості дітей, а також наявні недоліки і конкретні пропозиції щодо їх усунення.Схожі:

Лікарсько-педагогічний контроль на заняттях з дошкільниками iconДата Назва семінару Основні теми семінару 1 29. 09 «Пісочна терапія: базовий рівень. Основи роботи з дошкільниками І молодшими школярами»
«Пісочна терапія: базовий рівень. Основи роботи з дошкільниками І молодшими школярами»
Лікарсько-педагогічний контроль на заняттях з дошкільниками iconПовідомлення на практичних заняттях, реферати. № п/п Тема заняття Кількість годин 1
...
Лікарсько-педагогічний контроль на заняттях з дошкільниками iconП., Симонов В. А. Об особенностях проверки знаний студентов по общеинженерным дисциплинам с помощью тестов постановка проблемы
Постановка проблемы. Контроль знаний студентов занимает важное место в процессе обучения. Различают предварительный (вводный) контроль,...
Лікарсько-педагогічний контроль на заняттях з дошкільниками iconТехнологія використання дидактичних умов активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях англійської мови
Статті автор теоретично обґрунтовує дидактичні умови, що забезпечують активізацію пізнавальної діяльності студентів на заняттях з...
Лікарсько-педагогічний контроль на заняттях з дошкільниками icon"Затверджую" проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й
Предмет і задачі професійної патології. Особливості діагностики професійного захворювання. Лікарсько-трудова експертиза при професійних...
Лікарсько-педагогічний контроль на заняттях з дошкільниками iconРобоча програма з курсу "Невропатологія"
Курс „Невропатологія” має чітку професійну спрямованість під час підготовки майбутніх спеціалістів, які орієнтовані на роботу із...
Лікарсько-педагогічний контроль на заняттях з дошкільниками iconКонтроль рівня знань з курсу «стратегічне управління»
Органічною складовою навчального процесу є контроль рівня знань. Контроль дозволяє вимірювати І оцінювати здобуті студентом у процесі...
Лікарсько-педагогічний контроль на заняттях з дошкільниками iconПитань, що виноситься на 3й модульний контроль знань з дисципліни
Неруйнівні способи контролю корозійностійких та зносостійких покриттів. Капілярний контроль
Лікарсько-педагогічний контроль на заняттях з дошкільниками iconНавчально-контролююча комп’ютерна програма
Лю засвоєння текстів Біблії англійською мовою. Програма складається з трьох частин: введення І контроль засвоєння лексики, вивчення...
Лікарсько-педагогічний контроль на заняттях з дошкільниками iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка фізико-математичний факультет “затверджую” Ректор
«спеціаліст». Метою екзамену з математики контроль рівня загальної математичної культури випускників і перевірка фактичних знань,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи