Кафедра теорії І методики фізичного виховання icon

Кафедра теорії І методики фізичного виховання
Скачати 345.38 Kb.
НазваКафедра теорії І методики фізичного виховання
Сторінка1/2
Дата12.09.2012
Розмір345.38 Kb.
ТипДокументи
  1   2


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ„Затверджено”

на засіданні кафедри теорії і методики фізичного виховання

протокол № __ від „___”____ 2009 р.

Зав. кафедри, доцент

__________________Петришин Ю.В.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З ДИСЦИПЛІНИ „ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ”


для студентів 6-7 курсів - іноземних громадян

спеціальність 8.0102.01 – “фізичне виховання”

освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця – магістр


Разом годин: 189 години

Лекції: 36 годин

Семінарські заняття: 24 години

Самостійна робота: 129 години

Залік — 11 семестр, екзамен — 13 семестр,

державний екзамен — 13 семестр.


Програму підготувала:

доцент Ріпак М.О.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча навчальна програма підготовлена відповідно до навчального плану підготовки магістра за напрямком 0102 “Фізичне виховання і спорт”, спеціальність 8.010201 – “фізичне виховання”.

Програма розроблена з урахуванням змісту навчальних дисциплін попередніх освітньо-кваліфікаційних рівнів і офіційних вимог, які регламентують впровадження освітньо-професійної програми підготовки магістра.

Програма охоплює проблематику предмету теорія і методика фізичного виховання в інтегральному узагальнено-синтезуючому аспекті і передбачає поглиблення знань інноваційного характеру для вирішення проблемних професійних завдань у галузі “фізичне виховання і спорт”. Реалізація програми повинна забезпечити формування широкої наукової ерудиції та розвиток здібностей творчого теоретичного мислення.

Програма складається з чотирьох розділів.

Розділ 1. “Історико-логічний аналіз становлення теорії і методики фізичного виховання як наукової та навчальної дисципліни” спрямований на детальне осмислення шляхів формування теорії і методики фізичного виховання, аналіз сучасного стану і перспектив розвитку вітчизняної системи фізичного виховання.

Розділ 2. “Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку”

Розділ 3. „Теоретико-методичні аспекти фізичного виховання студентів ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації” спрямований на теоретичний аналіз чинників, що сприяють активній участі студентів у фізкультурно-спортивній діяльності та програмно нормативних основ фізичного виховання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації; на отримання знань з нового розділу дисципліни „ТіМФВ” - методики проведення навчальних та позанавчальних з фізичного виховання студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Розділ 4. „Загальна характеристика фізичного виховання як педагогічного процесу” спрямований на детальне осмислення основних чинників, що зумовлюють методику фізичного виховання, поглиблення знань з методики формування рухових вмінь і навичок, розвитку фізичних якостей людини; передбачає поглиблення знань з наступних питань: сутність і зміст принципів, що регламентують процес фізичного виховання; систематизації засобів і методів фізичного виховання; типології форм побудови процесу фізичного виховання; передбачає поглиблення знань з питань сучасних методів планування та контролю процесу занять фізичними вправами.

Обсяг навчального часу для аудиторних форм навчальної роботи визначений відповідно до норм, встановлених офіційним стандартом освітньо-кваліфікаційної програми підготовки магістра. В 11 семестрі студенти вивчають 1 і 2 розділи і здають залік, в 12 семестрі – 3 розділ, передбачено проходження ними педагогічної практики, в 13 семестрі — вивчення 4 розділу і складання курсового і державного іспитів.
^

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


з/п

Розділи

Кількість годин

лекційні

семінари

самостійні

всього

лекції

семінар

І

Історико-логічний аналіз становлення теорії і методики фізичного виховання як наукової та навчальної дисципліни.

6

4

20

30

1-2
Історичний аналіз розвитку ТІМФВ як наукової та навчальної дисципліни.

47

11

3

1

Сучасний стан та перспективи реформування національної системи фізичного виховання в Україні.

2


2

6

10
2

Актуальні проблеми теорії і методики ФВ як науки. Аналіз світоглядних, правових, програмно-нормативних, теоретико-методичних та організаційних основ сучасної системи фізичного виховання в Україні.2

7

9

ІІ

Теорія і методика ФВ дітей дошкільного віку.

8

8

32

48

4

3

Завдання, засоби та форми ФВ дітей дошкільного віку.

2

2

8

12

5-6

4

Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку.

4

2

8

14
5

Форми фізичного виховання у сім’ї.2

8

10

7

6

Планування і контроль у ФВ у дошкільних закладах.

2

2

8

12

ІІІ

Теоретико-методичні аспекти фізичного виховання студентів ВНЗ ІІІ - ІV рівнів акредитації.

10

6

40

56

8

7

Соціально-освітні та програмно-нормативні засади ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

2

2

8

12

9

8

Методичні основи ФВ в основному та спортивному навчальних відділеннях.

2

2

8

12

10
Методичні основи ФВ у спеціальному навчальному відділенні.

28

10

11
Методичні особливості навчальних занять з ППФП студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

28

10

12

9

Методичні особливості позанавчальних форм фізичного виховання студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

2

2

8

12

ІV.

Загальна характеристика фізичного виховання як педагогічного процесу.

12

6

36

58

13
Проблематика точної постановки завдань у ФВ. Аналіз сутнісного змісту принципів, що регламентують процес фізичного виховання.

2

2

8

10

14

10

Сучасна систематика засобів і методів ФВ, проблематика їх удосконалення. Концепція побудови занять у ФВ.

2

8

12

15
Проблематика формування особистості у процесі ФВ.

2

8

12

16

11

Проблематика формування фізкультурних знань, рухових вмінь і навичок.

2

2

6

10

17-18

12

Основи методики розвитку рухових якостей. Теоретичні основи управління фізичним вихованням. Контроль у ФВ.

4

2

6

12

Разом:

36

24

129

189

^ ЗМІСТ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ


РОЗДІЛ 1. ІСТОРИКО-ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК НАУКОВОЇ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.


^ Кількість годин на вивчення:

Лекційних – 6 год.

Семінарських – 4 год.

Самостійна робота – 20 год.


Мета: Поглибити знання джерел та історичних етапів розвитку ТіМФВ як наукової та навчальної дисципліни.


Завдання:

 1. З’ясувати предмет, об’єкт і суб’єкт ТіМФВ як наукової та навчальної дисципліни.

 2. Проаналізувати основні історичні етапи становлення ТіМФВ як наукової та навчальної дисципліни.

 3. Ознайомитись з сучасним станом поглибленого розвитку ТіМФВ як науки.


Теми на короткий зміст лекцій:


Лекція 1. Історичний аналіз розвитку ТіМФВ як наукової та навчальної дисципліни (4 год).

Предмет ТіМФВ як науки і навчальної дисципліни.

Джерела виникнення і розвитку ТіМФВ.

Основні історичні етапи розвитку ТіМФВ та їх характеристика.

Внесок українських педагогів другої половини ХІХ - першої половина ХХ століття у формуванні теоретичних основ фізичного виховання.

Сучасний етап поглибленого розвитку ТіМФВ як науки.


Лекція 2. Сучасний стан та перспективи реформування національної системи фізичного виховання в Україні (2 год).

Система фізичного виховання як поняття теорії фізичного виховання.

Система фізичного виховання як історично обумовлений тип соціальної практики.

Аналіз сучасного стану світоглядних програмно-нормативних, науково-методичних і організаційних основ національної системи фізичного виховання.

Стратегія реформування системи фізичного виховання у „Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту”.


Теми та зміст семінарських занять:


Семінарське заняття 1. Перспективи реформування національної системи фізичного виховання в Україні (2 год).

Критерії ефективності систем фізичного виховання в країні.

Цільова комплексна програма „Фізичне виховання – здоров’я нації” про шляхи розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

Стратегія розвитку національної системи фізичного виховання у „Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту”.

Оцінка можливостей реалізації Національної доктрини, перешкоди у її виконанні (дискусія).


^ Семінарське заняття 2. Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання як науки. Аналіз світоглядних, правових, програмно-нормативних, теоретико-методичних та організаційних основ сучасної системи фізичного виховання в Україні (2 год.).


Сучасні пріоритети розвитку науки в сфері фізичної культури і спорту.

Обґрунтування раціональних параметрів фізкультурно-оздоровчих занять із різними верствами населення.

Система фізичного виховання як вихідне поняття теорії фізичного виховання.

Чинники, що забезпечують функціонування системи ФВ у сучасному суспільстві.

Традиції української народної культури, як передумова формування національної системи ФВ.

Аналіз основ системи ФВ в Україні (світоглядні, правові, програмно-нормативні, теоретико-методичні, організаційні ).


Теми та зміст самостійної роботи:

 1. Ознайомитись із сучасним тлумаченням основних вихідних понять в ТіМФВ.

 2. Підготувати реферат (тематика додається).

 3. Підготуватись до дискусії „Оцінка можливостей реалізації Національної доктрини, перешкоди у її виконанні”.


Питання теми, які винесені на самостійне опрацювання:

 1. Предмет „Теорії і методики фізичного виховання” (ТіМФВ) як наукової і навчальної дисципліни. Місце ТіМФВ в системі наук, що вивчають процес фізичного виховання.

 2. Джерела виникнення і розвитку „ТіМФВ”.

 3. Основні історичні етапи розвитку і становлення „ТіМФВ” як наукової і навчальної дисципліни.

 4. Вихідні поняття „ТіМФВ” (фізична культура, фізичне виховання, фізична рекреація), „система фізичного виховання”, „спорт”, їх сучасне трактування.

 5. Характеристика поняття „Фізичний розвиток”. Чинники, що зумовлюють параметри фізичного розвитку людини.

 6. Традиції української народної фізичної культури та їх використання у фізичному вихованні.

 7. Сучасний стан системи фізичного виховання в Україні (характеристика світоглядних правових, програмно-нормативних, теоретико-методичних, організаційних основ).

 8. Шляхи реформування національної системи фізичного виховання в Україні.

Тематика рефератів:

    1. Місце ТіМФВ в системі наукових знань у сучасному суспільстві.

    2. Фактори, що забезпечують функціонування системи ФВ у сучасному суспільстві.

    3. Традиції української народної культури, як передумова формування національної системи ФВ.

    4. Внесок українських педагогів другої половини ХІХ першої половини ХХ століття у розвиток теорії і практики ФВ.

    5. Сучасний стан системи ФВ в Україні (правові, програмно-нормативні, теоретико-методичні, організаційні основи).

    6. Шляхи реформування національної системи ФВ в Україні.

    7. Аналіз історично сформованих соціальних систем фізичного виховання у різних регіонах світу (за вибором студента).

    8. Аналіз сучасних педагогічних систем фізичного виховання (за вибором студента).

Література

 1. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту: проект. – „Спортивна газета”, 4 грудня 2003.

 2. Резолюція І спортивного конгресу України. – „Спортивна газета”, 2 квітня – 5 квітня 2004.

 3. Теория и методики физического воспитания: Учебн. для студентов фак. физ. культуры пед. ин-тов по спец. 03.03. Физ. культура / Под ред. Б.А.Ашмарина. - М.: Просвещение, 1990. - 287 с.

 4. Цільова комплексна програма „Фізичне виховання здоров’я нації”. – К. 1998. – 48 с.

 5. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1./ Б.М. Шиян. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 272 с.

 6. Шиян Б.М., Папуша В.Г., Приступа Є.Н. Теорія фізичного виховання. / Б.М. Шиян, В.Г. Папуша, Є.Н. Приступа. - Львів: ЛОНМІО, 1996. - 220 с.


^ РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


Кількість годин на вивчення:

Лекційних – 8 год.

Семінарських – 8 год.

Самостійна робота – 32 год.


Мета: поглибити знання студентів з розділу методики фізичного виховання дошкільнят.


Завдання:

1. Уточнити завдання, засоби та форми фізичного виховання дітей дошкільного віку.

 1. З’ясувати вікові особливості фізичного виховання дітей дошкільного віку.

 2. Поглибити знання з методики фізичного виховання дітей у сім’ї.


Теми та короткий зміст лекцій:


Лекція 4. Завдання, засоби та форми фізичного виховання дітей дошкільного віку (2 год.).

Завдання ФВ дошкільників.

Характеристика та форми фізичних вправ.

Класифікація фізичних вправ.

Оздоровчі сили природи як засіб фізичного виховання.

Гігієнічні фактори як засіб ФВ.


Лекція 5-6. Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку

(4 год.).

Вікові особливості фізичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку.

Загальні основи навчання та розвитку дітей дошкільного віку у процесі ФВ.

Розвиток фізичних якостей у дітей дошкільного віку.

Зміст та методика навчання рухів дітей дошкільного віку.

Рухливі ігри та методика їх проведення.

Вправи спортивного характеру.


Лекція 7. Планування і контроль у фізичному вихованні у дошкільних закладах (2 год.).

Основні вимоги до планування навчального матеріалу з ФК.

Розподіл навчального матеріалу з ФК у перспективному плані.

Оперативне планування з ФК.

Облік роботи з ФК.


Теми та зміст семінарських занять:


Семінарське заняття 3. Завдання, засоби та форми фізичного виховання дітей дошкільного віку (2 год.).

Завдання ФВ дошкільників.

Характеристика та форми фізичних вправ.

Класифікація фізичних вправ.

Оздоровчі сили природи як засіб фізичного виховання.

Гігієнічні фактори як засіб ФВ.

Ранкова гімнастика та гімнастика після денного сну.

Фізкультурні хвилинки.

Фізкультурні паузи.


Семінарське заняття 4. Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку (2 год.).

Вікові особливості фізичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку.

Загальні основи навчання та розвитку дітей дошкільного віку у процесі ФВ.

Розвиток фізичних якостей у дітей дошкільного віку.

Зміст та методика навчання рухів дітей дошкільного віку.

Рухливі ігри та методика їх проведення.

Вправи спортивного характеру.

Типи занять з ФК.

Структура та зміст занять з ФК.

Способи організації дітей на заняттях з ФК.

Особливості проведення занять у різних вікових групах.


Семінарське заняття 5. Форми фізичного виховання у сім’ї (2 год.).

ФВ дітей першого року життя.

ФВ дітей другого року життя.

ФВ дітей середнього і старшого дошкільного віку в сім’ї.

Організація активного відпочинку дітей.


Семінарське заняття 6. Планування і контроль у фізичному вихованні у дошкільних закладах (2 год.).

Основні вимоги до планування навчального матеріалу з ФК.

Розподіл навчального матеріалу з ФК у перспективному плані.

Оперативне планування з ФК.

Облік роботи з ФК.


Теми та зміст самостійної роботи:

 1. Складіть комплекс вправ розминки для заняття з визначеним вами змістом основної частини.

 2. На основі вивчення відповідних літературних джерел сформуйте зміст сюжетного заняття.

 3. На основі вивчення матеріалів періодичної преси сформуйте систему нормативів, яку ви хотіли б застосувати у дитячих установах.

 4. Опрацюйте програми з фізичного виховання дітей дошкільного віку.

 5. Складіть програму вивчення однієї вправи за вашим вибором.


Питання теми, які винесені на самостійне опрацювання:

  1. Значення і завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку у зв’язку із закономірностями їх розвитку.

  2. Особливості методики навчання руховим діям дітей дошкільного віку.

  3. Особливості методики розвитку фізичних якостей дітей дошкільного віку.


Література

1. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посібник. / Е.С. Вільчковський, О.І. Курок. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 428 с.

2. Теория и методика физического воспитания. Т.1. Общие основы теории и методики физического воспитания: Учебн. для студентов высших учебных заведений физического воспитания и спорта. /Под ред. Т.Ю. Круцевич, К., Олимпийская литература, 2003. – с. 424

3. Романенко В.А. Двигательные способности человека. / В.А. Романенко. – Донецк: Новый мир, УКЦентр, 1999. – С. 245-296.


РОЗДІЛ 3. ^ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ ІІІ-ІV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ.


Кількість годин на вивчення:

Лекційних – 10 год.

Семінарських – 6 год.

Самостійна робота – 40 год.


Мета: Поглибити знання студентів, отримані ними у період педагогічної практики у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з аналогічного розділу дисципліни ТіМФВ на попередньому етапі навчання (кваліфікація „спеціаліст”), сформувати знання про соціально-освітні та програмно-нормативні засади фізичного виховання студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.


Завдання:

 1. Теоретично обґрунтувати взаємозв’язок навчальних та позанавчальних форм фізичного виховання студентів у послідовному формуванні фізичної культури майбутнього фахівця відповідного рівня.

 2. Теоретично обґрунтувати зміст та методику ФВ в основному та спортивному навчальних відділеннях.

 3. З’ясувати особливості змісту та методики ФВ в спеціальному навчальному відділені.

 4. Проаналізувати досвід використання сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій у ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 5. Теоретично обґрунтувати місце ФВ в системі професійної освіти та виховання студентської молоді.

 6. Проаналізувати соціально-психологічні чинники, що обумовлюють ефективність фізичного виховання студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 7. З’ясувати сучасні наукові підходи до розробки програм ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 8. Встановити шляхи реформування системи ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з урахуванням вимог сучасності.


Теми та короткий зміст лекцій:


Лекція 8. Соціально-освітні та програмно-нормативні засади фізичного виховання студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (2 год).

Соціально-психологічний портрет студентської молоді.

Місце ФВ в системі професійної освіти та виховання студентської молоді.

Програмно-нормативне забезпечення ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Стан та актуальні проблеми реформування системи ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з урахуванням вимог сучасності.


Лекція 9. Методичні особливості навчальних занять в основному та спортивному навчальних відділеннях ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (2 год).

Форми ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації та їх взаємозв’язок у послідовному формуванні фізичної культури майбутнього фахівця відповідного рівня.

Методичні особливості навчальних занять в спортивному навчальному відділенні.

Сучасні підходи до організації позанавчальних форм ФВ студентів у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

Характеристика контингенту основного навчального відділення та конкретизація завдань стосовно до його особливостей.

Особливості перспективного та оперативного планування процесу ФВ основного навчального відділення.

Характеристика контингенту спортивного навчального відділення. Диференціація завдань залежно від спортивної обдарованості і перспектив спортивного вдосконалення.

Специфічні риси спортивної підготовки у навчальних групах спортивного вдосконалення.


Лекція 10. Методичні основи фізичного виховання в спеціальному навчальному відділенні (2 год).

Специфіка засобів і методів, що використовуються у навчальних заняттях з дисципліни „Фізичне виховання” у спеціальному навчальному відділенні.

Особливості методики загальної і ППФП при відхиленнях у стані здоров’я.

Особливості оздоровчого тренування при окремих відхиленнях у стані здоров’я студентів.

Методи контролю за рівнем знань та вмінь з питань відновлення і зміцнення здоров’я засобами фізичної культури.


Лекція 11. Методичні особливості навчальних занять з ППФП студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (2 год).

Психофізіологічні передумови професійної освіти і підготовки студентів до праці.
Чинники, що зумовлюють ППФП.

Особливості планування ППФП фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр” та „магістр”.

Особливості теоретичної, методичної та практичної підготовки фахівців рівня „бакалавр” та „магістр” з ППФП.

Матеріально-технічне забезпечення ППФП.


Лекція 12. Методичні особливості позанавчальних форм фізичного виховання студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (2 год).

Форми позанавчальних занять з ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та їх взаємозв’язок у вирішенні завдань формування фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня.

Використання нетрадиційних видів спорту у позанавчальній роботі з ФВ студентів.

Використання нетрадиційних систем оздоровлення і фізичного вдосконалення у ФВ студентів.

Досвід використання сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів (на прикладі фітнес-програм).


Теми та зміст семінарських занять:


Семінарське заняття 7. Соціально-освітні та програмно-нормативні засади фізичного виховання студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (2 год).

Соціально-психологічний портрет студентської молоді.

Місце ФВ в системі професійної освіти та виховання студентської молоді.

Програмно-нормативне забезпечення ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Стан та актуальні проблеми реформування системи ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з урахуванням вимог сучасності.


Семінарське заняття 8. Методичні особливості навчальних занять в основному та спортивному навчальних відділеннях ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (2 год).

Методичні особливості навчальних занять в спортивному навчальному відділенні.

Сучасні підходи до організації позанавчальних форм ФВ студентів у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Характеристика контингенту основного навчального відділення та конкретизація завдань стосовно до його особливостей.

Особливості перспективного та оперативного планування процесу ФВ основного навчального відділення.

Характеристика контингенту спортивного навчального відділення. Диференціація завдань залежно від спортивної обдарованості і перспектив спортивного вдосконалення.

Специфічні риси спортивної підготовки у навчальних групах спортивного вдосконалення.


Семінарське заняття 9. Методичні особливості позанавчальних форм фізичного виховання студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (2 год).

Форми позанавчальних занять з ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та їх взаємозв’язок у вирішенні завдань формування фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня.

Використання нетрадиційних видів спорту у позанавчальній роботі з ФВ студентів.

Використання нетрадиційних систем оздоровлення і фізичного вдосконалення у ФВ студентів.

Досвід використання сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів (на прикладі фітнес-програм).


Теми та зміст самостійної роботи:

 1. Зробити письмовий аналіз архітектоніки та змісту програми з ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

 2. Підготувати доповідь на „круглий стіл” на тему „Стан та актуальні проблеми реформування системи ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з урахуванням вимог сучасності.

 3. Ознайомитись із сучасним досвідом організації позанавчальних занять з ФВ студентів у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 4. Підготувати реферат відповідно змісту модуля (тематика додається).

 5. Розробити комплекс вправ для самостійних занять студентів спеціального навчального відділення (групи А, Б, В – за вибором студента).Питання теми, які винесені на залік:

 1. Місце ФВ в системі професійної освіти та виховання студентської молоді.

 2. Мета, завдання, фізичного виховання студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 3. Вимоги суспільства до фахівця з повною вищою освітою (освітньо кваліфіковані рівні „спеціаліст”, „магістр”).

 4. Соціально-психологічні чинники, що визначають ефективність фізичного виховання студентів.

 5. Програмно-нормативне забезпечення ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 6. Рекомендована структура та обсяг навчальних занять з фізичного виховання, для студентів різних категорій і груп згідно програми ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 7. Стан та актуальні проблеми реформування системи ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 8. Форми ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та їх взаємозв’язок у вирішенні завдань формування фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня.

 9. Характеристика контингенту основного навчального відділення та конкретизація завдань стосовно до його особливостей.

 10. Особливості перспективного та оперативного планування процесу ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (у основному спортивному та спеціальному навчальному відділеннях).

 11. Особливості методики навчання руховим діям та спрямованого впливу на розвиток окремих рухових якостей студентів.

 12. Особливості формування мотивації студентів на виконання навчальних завдань з ФВ.

 13. Характеристика контингенту спортивного навчального відділення та диференціація завдань залежно від їхньої спортивної обдарованості і перспектив спортивного вдосконалення.

 14. Умови раціонального поєднання загальної, професійно-прикладної фізичної підготовки та спортивної спеціалізації студентів в спортивному навчальному відділенні.

 15. Чинники, що зумовлюють ППФП фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр” та „магістр”.

 16. Особливості теоретичної, методичної та практичної підготовки фахівців рівня „бакалавр” та „магістр” з ППФП.

 17. Матеріально-технічне забезпечення ППФП.

 18. Специфіка засобів і методів, що використовуються у навчальних заняттях з дисципліни „Фізичне виховання” у спеціальному навчальному відділенні.

 19. Особливості методики занять із студентами груп „А”, „Б”, і „В” спеціального навчального відділення.

 20. Використання нетрадиційних видів спорту у позанавчальній роботі з ФВ студентів.

 21. Використання сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів (на прикладі фітнес-програм).

 22. Використання модульно-рейтингової оцінки у практиці фізичного виховання студентів.

 23. Методи педагогічного контролю, що використовуються в процесі фізичного виховання студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 24. Значення результатів педагогічного контролю для оперативного та поточного планування навчального процесу з дисципліни „Фізичне виховання” студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.


  1   2

Схожі:

Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "спорт" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
...
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconКафедра теорії І методики фізичного виховання
Методичні основи фізичного виховання в основному та спортивному навчальному відділеннях
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconКафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09
Самостійна робота з курсу теорія та методика фізичного виховання, якові необхідно виконати письмово у формі відповідей на запитання...
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconКафедра Завідувач
Кафедра теорії І методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconКафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09
move to 0-36036514
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconПрограма співбесіди з теорії та методики фізичного виховання
Програма складена відповідно до галузевих стандартів вищої освіти для студентів спеціальності: «Педагогіка І методика середньої освіти....
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання
«Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини” за напрямом підготовки 010201 «Фізичне виховання*»
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconПрограма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconПрограма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи