Наказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652 icon

Наказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652
Скачати 72.43 Kb.
НазваНаказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652
Дата04.09.2012
Розмір72.43 Kb.
ТипНаказ

ви­могИ до фа­хо­вих ви­даНЬ


Н А К А З


« 04 » квітня 2000 р. № 178

м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України


від 18.07.2000 за № 431 / 4652

зі змінами і доповненнями,

внесеними наказами ВАК України

від 07.04.2004 № 211

від 07.07.2008 № 437

зареєстрованими в Міністерстві юстиції України


від 07.05.2004 за № 580 / 9179

від 15.01.2009 за № 21 / 16037


Про опублікування результатів дисертацій

на здобуття наукових ступенів доктора

і кандидата наук та про їх апробацію


З метою поліпшення опублікування результатів дисертаційних досліджень, їх апробації, забезпечення єдності вимог до здобувачів та відповідно до пункту 14 Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 № 644, із змінами і доповненнями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 5.08.98 № 1241 і від 22.07.99 № 1336,

НАКАЗУЮ:

1. Звернути увагу спеціалізованих учених рад, що повне опублікування основних наукових результатів дисертаційних робіт, які подаються на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, є однією з основних передумов для розгляду цих робіт.


2. Зобов’язати спеціалізовані вчені ради приймати до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук у вигляді опублікованої монографії за таких умов:

2.1. Монографія повинна бути опублікована без співавторів.

2.2. Монографія має обов’язково містити результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України або інших країн, які відповідають умовам підпункту 3.1 пункту 3 цього наказу.

2.3. Обсяг основного змісту монографії для здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі гуманітарних та суспільних наук становить не менше 15 обліково-видавничих аркушів; у галузі природничих та технічних наук - не менше 10 обліково-видавничих аркушів.

2.4. Наявність рецензій не менше двох докторів наук, фахівців за спеціальністю дисертації, про що має бути зазначено у вихідних даних монографії.

2.5. Наявність рекомендації вченої ради наукової установи, організації або вищого навчального закладу про опублікування монографії, про що має бути зазначено в її вихідних даних.

2.6. Тираж не менше 300 примірників.

2.7. Наявність міжнародного стандартного номера книги ISBN.

2.8. Повне дотримання вимог щодо редакційного оформлення монографії згідно з державними стандартами України.

2.9. Наявність монографії у фондах бібліотек України, перелік яких затверджено наказом голови ВАК України від 4 квітня 2000 року № 176 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 14.06.2000 за №353/4574.


3. Зобов’язати спеціалізовані вчені ради приймати до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук за таких умов:

3.1. Наявність не менше 20 публікацій за темою дисертації у наукових фахових журналах, а також в інших періодичних наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України (їх перелік затверджує ВАК України) або інших країн, причому в галузях природничих і технічних наук за висновком спеціалізованої вченої ради при прийнятті дисертації до захисту до цієї мінімальної кількості замість трьох статей можуть бути долучені три авторських свідоцтва про винахід або три патенти, які безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації, а не більше 5 статей може бути опубліковано у електронних наукових фахових виданнях.

Не зараховуються публікації, у яких відсутній повний опис наукових результатів, що засвідчує їх достовірність, або в яких повторюються результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що ввійшли до мінімальної кількості публікацій, які зараховує ВАК.

3.2. Наявність (для гуманітарних і суспільних наук, за винятком дисертацій з історичних наук за спеціальностями 07.00.04 – археологія, 07.00.09 - антропологія) опублікованої без співавторів монографії обсягом не менше 10 обліково-видавничих аркушів, яка містить власні результати наукових досліджень здобувача і відповідає вимогам підпунктів 2.4 - 2.9 пункту 2 цього наказу.


4. Зобов’язати спеціалізовані вчені ради приймати до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук за умови наявності не менше 3 публікацій у наукових фахових журналах, а також в інших періодичних наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України (їх перелік затверджує ВАК України) або інших країн, причому в галузях природничих і технічних наук за висновком спеціалізованої вченої ради при прийнятті дисертації до захисту до цієї мінімальної кількості замість однієї статті може бути долучене одне авторське свідоцтво про винахід або один патент, які безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації, а одна із статей може бути опублікована у електронному науковому фаховому виданні.


5. Установити, що апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, школах є обов’язковою.


6. Установити, що обов’язковою вимогою до наукових публікацій здобувачів є наявність в одному випуску (номері) журналу (або іншого друкованого видання) не більше однієї статті здобувача за темою дисертації.

Установити, що до списку наукових праць, у яких висвітлюється основний зміст дисертації, не можна включати дві чи більше фактично тотожних за науковим змістом статей, опублікованих у наукових фахових виданнях.

7. Встановити такі вимоги, за умов дотримання яких періодичні друковані наукові фахові видання (далі – фахові видання) можуть бути включені до переліку наукових фахових видань, що затверджує ВАК України:

7.1. Фахове видання (журнал, збірник наукових праць) має свідоцтво про державну реєстрацію та загальнодержавну та (або) зарубіжну сферу розповсюдження засобу масової інформації.

7.2. Засновником (співзасновником) фахового видання є наукова установа, організація, вищий навчальний заклад.

7.3. Фахове видання має тематичну спрямованість з певної галузі науки в межах наукової спеціальності або групи спеціальностей з переліку наукових спеціальностей, затвердженого ВАК України за погодженням з МОН відповідно до чинного законодавства.

7.4. Наявність у складі редколегії фахового видання не менше трьох докторів наук з відповідної галузі науки – штатних працівників засновника. Редактором (головним редактором) видання є штатний працівник засновника.

7.5. Фахове видання підписується до друку за рекомендацією вченої ради наукової установи, організації, вищого навчального закладу, що його видає, про що зазначається у вихідних відомостях.

7.6. Тираж фахового видання не менше 100 примірників.

7.7. Наявність примірників фахового видання у фондах бібліотек України, визначених відповідно до наказу ВАК України від 04.04.2000 № 175 „Про затвердження Переліку установ і організацій, куди обов’язково належить надсилати наукові видання, в яких публікуються основні результати дисертаційних робіт”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2000 за № 352/4573.

7.8. Електронна копія фахового видання буде розміщена на сайті Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України у розділі “Наукова періодика України” безоплатно.

7.9. Повне дотримання вимог до редакційного оформлення фахового видання згідно з чинними державними стандартами України.

8. Організаційному сектору ВАК України забезпечити публікацію даного наказу в "Бюлетені Вищої атестаційної комісії України".


Голова ВАК України В.В.Скопенко


Про під­ви­щен­ня ви­мог до фа­хо­вих ви­дань,

вне­се­них до пе­ре­лі­ків ВАК Укра­ї­ни

(З постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1)


Не­об­хід­ною пе­ре­д­у­мо­вою для вне­сен­ня ви­дань до пе­ре­лі­ку на­у­ко­вих фа­хо­вих ви­дань Укра­ї­ни є їх від­по­ві­д­ність ви­мо­гам пун­к­ту 7 по­ста­но­ви пре­зи­дії ВАК Укра­ї­ни від 10.02.1999 р. № 1-02/3 "Про пу­б­лі­ка­ції ре­зуль­та­тів ди­се­р­та­цій на здо­бут­тя на­у­ко­вих сту­пе­нів до­к­то­ра і ка­н­ди­да­та на­ук та їх ап­ро­ба­цію". Од­нак окре­мі уста­но­ви-­за­с­но­в­ни­ки та­ких ви­дань не до­три­му­ють­ся ви­мог до скла­ду ре­да­к­цій­ної ко­ле­гії ви­дань, не ор­га­ні­зо­ву­ють на­ле­ж­ним чи­ном ре­це­н­зу­ван­ня та від­бір ста­тей до дру­ку, не над­си­ла­ють свої на­у­ко­ві ви­дан­ня до бі­б­лі­о­тек, пе­ре­лік яких за­твер­дже­но по­ста­но­вою пре­зи­дії ВАК Укра­ї­ни від 22.05.1997 р. № 1б/5, тим са­мим об­ме­жу­ю­чи мо­ж­ли­вість на­у­ко­вої гро­мад­сь­ко­с­ті зна­йо­ми­ти­ся із ре­зуль­та­та­ми ди­се­р­та­цій­них до­слі­джень. У зв’я­з­ку з цим пре­зи­дія Ви­щої ате­с­та­цій­ної ко­мі­сії Укра­ї­ни


ПО­СТА­НО­В­ЛЯЄ:


1. По­пе­ре­ди­ти уста­но­ви-­за­с­но­в­ни­ки на­у­ко­вих фа­хо­вих ви­дань, що у ра­зі від­су­т­но­с­ті ви­дань у фо­н­дах ви­зна­че­них ВАК бі­б­лі­о­тек во­ни бу­дуть ви­лу­че­ні з пе­ре­лі­ку на­у­ко­вих фа­хо­вих ви­дань Укра­ї­ни, в яких до­зво­ля­єть­ся дру­ку­ва­ти ре­зуль­та­ти ди­се­р­та­цій­них до­слі­джень.

2. Уста­но­вам-­за­с­но­в­ни­кам фа­хо­вих ви­дань оно­ви­ти скла­ди ре­да­к­цій­них ко­ле­гій так, щоб бі­ль­шість у них ста­но­ви­ли фа­хі­в­ці, ос­но­в­ним мі­с­цем ро­бо­ти яких є уста­но­ва-­за­с­но­в­ник фа­хо­во­го ви­дан­ня.

3. Ре­да­к­цій­ним ко­ле­гі­ям ор­га­ні­зу­ва­ти на­ле­ж­не ре­це­н­зу­ван­ня та ре­те­ль­ний від­бір ста­тей до дру­ку. Зо­бо­в’я­за­ти їх при­йма­ти до дру­ку у ви­дан­нях, що ви­хо­­ди­ти­муть у 2003 ро­ці та у по­да­ль­ші ро­ки, ли­ше на­у­ко­ві стат­ті, які мають та­кі не­об­хід­ні еле­ме­н­ти: по­ста­но­в­ка про­бле­ми у за­га­ль­но­му ви­гля­ді та її зв’я­зок із ва­ж­ли­ви­ми на­у­ко­ви­ми чи прак­ти­ч­ни­ми за­вдан­ня­ми; ана­ліз остан­ніх до­слі­джень і пу­б­лі­ка­цій, в яких за­по­ча­т­ко­ва­но роз­в’я­зан­ня да­ної про­бле­ми і на які спи­ра­єть­ся ав­тор, ви­ді­лен­ня не­ви­рі­ше­них ра­ні­ше ча­с­тин за­га­ль­ної про­бле­ми, ко­т­рим при­свя­чу­єть­ся озна­че­на стат­тя; фо­р­му­лю­ван­ня ці­лей стат­ті (по­ста­но­в­ка за­вдан­ня); ви­клад ос­но­в­но­го ма­те­рі­а­лу до­слі­джен­ня з по­вним обґрунтуванням отри­ма­них на­у­ко­вих ре­зуль­та­тів; ви­сно­в­ки з цьо­го до­слі­джен­ня і пе­р­с­пе­к­ти­ви по­да­ль­ших роз­ві­док у да­но­му на­пря­м­ку.

4. Спе­ці­а­лі­зо­ва­ним уче­ним ра­дам при при­йманні до за­хи­с­ту ди­се­р­та­цій­них ро­біт за­ра­хо­ву­ва­ти стат­ті, по­да­ні до дру­ку, по­чи­на­ю­чи з лю­то­го 2003 ро­ку, як фа­хо­ві ли­ше за умо­ви до­три­ман­ня ви­мог до них, ви­кла­де­них у п. 3 да­ної по­ста­но­ви.

5. Вста­но­ви­ти обо­в’я­з­ко­вим по­дан­ня до ВАК Укра­ї­ни ра­зом із кло­по­тан­ням про вне­сен­ня ви­дан­ня до пе­ре­лі­ку фа­хо­вих та­кож ко­пії сві­до­ц­т­ва про дер­жа­вну ре­єст­ра­цію дру­ко­ва­но­го за­со­бу.

6. Зо­бо­в’я­за­ти уста­но­ви, які є за­сно­в­ни­ка­ми фа­хо­вих ви­дань, про­тя­гом 2003 ро­ку над­си­ла­ти до ВАК Укра­ї­ни один ко­н­т­ро­ль­ний при­мі­р­ник ви­дан­ня із су­про­ві­д­ним ли­с­то­м.

7. Екс­пе­р­т­ним ра­дам ВАК Укра­ї­ни про­ве­с­ти до 1 сі­ч­ня 2004 ро­ку ана­ліз на­у­ко­во­го рі­в­ня пу­б­лі­ка­цій у фа­хо­вих ви­дан­нях і по­да­ти пре­зи­дії ВАК Укра­ї­ни про­по­зи­ції що­до вне­сен­ня від­по­ві­д­них змін до пе­ре­лі­ку фа­хо­вих ви­дань.

Схожі:

Наказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652 iconНаказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Наказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652 iconНаказ №431 / 4652 зі змінами І доповненнями, внесеними наказом вак україни від 07. 04. 2004 №211 І зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 07.
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Наказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652 iconНаказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу
Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” та наказу Державіаслужби від 27. 03. 2006 №223 „Про застосування в цивільній...
Наказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652 iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
Наказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652 iconНаказ №572 м. Київ Про затвердження Інструкції з підготовки та подання матеріалів атестаційних справ та матеріалів щодо утворення спеціалізованих вчених рад І внесення до їх складу часткових змін в електронному вигляді
Кабінету Міністрів України від 07. 03. 2007 №423, зі змінами, та пунктів 3, 1 та 8 Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого...
Наказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652 iconНаказ №557 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12. 08. 2010 за №680/17975 Про затвердження Змін до Положення про спеціалізовані вчені ради
Відповідно до пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого...
Наказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652 iconПро проведення державної підсумкової атестації з економіки
Міністерстві юстиції України 27. 02. 08 №151/14842 у новій редакції, що затверджено наказом від 21. 12. 2009 №1151, зареєстровано...
Наказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652 iconНаказ №1058 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 10. 2011 за №1167/19905 Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
України, затвердженого Указом Президента України від 08. 04. 2011 №410, та пункту 29 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння...
Наказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652 iconНаказ №1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 10. 2011 за №1169/19907 Деякі питання присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань
Кабінету Міністрів України від 27. 12. 2008 №1149, та пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання...
Наказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652 iconНаказ №845 м. Київ Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18. 12. 2007 за №1377/14644 Про затвердження Переліку установ І організацій, до яких обов’язково надсилаються автореферати дисертацій
Відповідно до пункту 15 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи