Р. Г. Харковський турецько-єгипетська криза 1831-1833 рр. Та посилення фанцузського впливу в долині нілу icon

Р. Г. Харковський турецько-єгипетська криза 1831-1833 рр. Та посилення фанцузського впливу в долині нілу
Скачати 51.23 Kb.
НазваР. Г. Харковський турецько-єгипетська криза 1831-1833 рр. Та посилення фанцузського впливу в долині нілу
Дата28.08.2012
Розмір51.23 Kb.
ТипДокументи


Р.Г.ХАРКОВСЬКИЙ

ТУРЕЦЬКО-ЄГИПЕТСЬКА КРИЗА 1831-1833 РР. ТА ПОСИЛЕННЯ ФАНЦУЗСЬКОГО ВПЛИВУ В ДОЛИНІ НІЛУ


Регіон Близького та Середнього Сходу протягом ряду сторіч зберігає важливе положення, як геополітичний плацдарм. Величезне значення має й той факт, що тут сконцентрована значна частина світових запасів енергоресурсів навколо видобутку й транспортування яких останнім часом розвертається гостра боротьба в яку утягнена і Україна.

Крім того, фактором який надає особливу актуальність вивченню історії міжнародних відносин на Близькому та Середньому Сході, є загострення зовнішньополітичної ситуації в цьому регіоні. Вивчення підґрунтя подібних протистоянь, що відбувалися на цій території в минулому, на наш погляд, може полегшити процес вирішення близькосхідних конфліктів у сьогоденні.

Питання пов'язані з міжнародними відносинами в Близькосхідному регіоні висвітлені в роботах таких представників ближнього та дальнього зарубіжжя як: К.М. Базилі, Н.Н. Муравьов, А. Н. Муравьов, В.Н. Виноградов, В.П. Георгієв, Н.А. Дуліна, Т.В. Еремеєва, О.І. Жигаліна, А. Дебідур, Н.С. Кіняпіна, Є. Лавіс, А. Рамбо, А.З. Манфред, А.Д. Новічев, Ф.А. Ротштейн, Є.В. Тарле, М.Т. Панченкова, М.Н. Тодорова, Г.А. Нерсесов, Г.Л. Бондаревский, І.С. Рибаченок, М.С. Андерсон, Ч. Вебстер, Ф. Бейлі, Дж. Морріот, Ф. Мозелі, В. Пюрьі, Ф. Родкі, М. Сабріта ін. [1]. Значний внесок у вивчення близькосхідної політики країн Західної Європи та США внесли вітчизняні дослідники: О.А. Коппель, М.С. Бур'ян, О.Б.Дьомін, О. Захарчук, В. Ададуров, Б. Гончар, В. Самчук, К.А. Русаков, В.В. Савенков та ін.[2]. Проте, історія близькосхідної політики Франції, на наш погляд, є недостатньо вивченою у вітчизняній історіографії. Однієї з дуже нечисленних спеціальних робіт такого плану є монографія Ю.А. Боєва, присвячена дослідженню зовнішньої політики Франції на Близькому Сході в 1898-1914 рр. [3]. Разом з тим, історичні джерела французької політики на Близькому Сході в цілому, і в Єгипті зокрема, в українській історіографії залишаються недостатньо розробленими.

У даній доповіді розглядається один з напрямків близькосхідної політики Франції - політика у відношенні Єгипту в період турецько-єгипетського протистояння 1831-1833 рр.

Характеризуючи в цілому зовнішньополітичний курс Франції у відношенні Єгипту першої третини XIX ст., можна зазначити, що за цей період він претерпів серйозні зміни. Змінилися не лише методи "єгипетської політики", що еволюціонували від "силового підпорядкування" (експедиція Наполеона Бонапарта) до "мирного проникнення" (підтримка Карлом X і Луї-Пилипом Мухаммеда Алі), але і її цілі. Так, якщо наприкінці XVIII-початку XIX ст. Єгипет розглядався Парижем лише як "засіб позбавити англійців володінь в Індії", то на початку 30-х рр. XIX ст. вже безпосередньо сама країна стала привертати увагу французької дипломатії й фінансової олігархії. До того ж, із завоюванням Алжиру у Версалі були схильні думати не про витіснення англійців з Індії, де на той час останні зуміли сильно зміцнити свої позиції, а про перетворення Середземного моря на "Французьке озеро" шляхом розповсюдження свого панування в Північній Африці й Малій Азії.


Література


  1. См. напр.: Базили К.М. Сирия и Палестина под. турецким правительством в историческом и политическом отношениях. – М., 1962.; Муравьёв А.Н. Письма с Востока в 1849-1850 годах. – СПб., 1851. – Ч. 1-2.; Муравьев Н.Н. Русские на Босфоре. – М., 1869.; Муравьев Н.Н. Турция и Египет в 1832 и 1833 годах. – М., 1870-1874. − Ч. 1-4.; Виноградов В.Н. Британский лев на Босфоре. – М., 1991.; Виноградов В.Н. Великобритания и Балканы: от Венского конгресса до Крымской войны. – М., 1985.; Восточный вопрос во внешней политике Российской империи. – М., 1978.; Георгиев В.П. Внешняя політика России на Ближнем Востоке в конце 30-начале 40-х годов XIX в. – М., 1975.; Дебидур А. Дипломатическая история Европы. – М., 1947. – Т.1.; Дулина Н.А. Османская империя в международных отношениях (30-40-е годы XIX в.). – М., 1980.; Еремеева Т.В. Заключительный этап египетского кризиса 1831-1833 гг. и великие державы // Учёные записки по новой и новейшей истории. – М., 1956. – Вып. 2. – С. 475-518.; Жигалина О.И. Великобритания на Среднем Востоке, XIX - начало XX в. – М., 1990.; Киняпина Н.С. Внешняя политика России первой половины ХІХвека. – М., 1963.; История XIX века (Западная Европа и внеевропейские государства) / Под ред. Лависса и Рамбо. – М., 1905-1907. – Т. 4.; Манфред А.З. Внешняя политика Франции 1871-1891 годов. – М., 1952. – 592 с.; Новичев А.Д. История Турции. Новое время. – Л., 1968-1973. – Т.2-3.; Ротштейн Ф.А. Англичане в Египте. – М.-Л., 1925. – 62 с.; Ротштейн Ф.А. Захват и закабаление Египта. – М., 1959. – 367 с.; Тарле Е.В. Наполеон. – Минск, 1992. – 429 с.; Тaрле Е.В. Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств (конец XV – начало XIX в.). – М.-Л., 1965. – 427с.; Тарле Е.В. Политика: история территориальных захватов. XV-XX века. – М., 2001. – 800 с.; Панченкова М.Т. Политика Франции на Ближнем Востоке и Сирийская экспедиция 1860-1861 гг. – М., 1966. – 270 с.; Тодорова М.Н. Англия, Россия и танзимат. – М., 1983.; Нерсесов Г.А. Дипломатическая история египетского кризиса, 1881-1882 гг. – М., 1979. – 320 с.; Нерсесов Г.А. Египет в международных отношениях 70-х годов XIX в. и русская дипломатия // Вопросы африканской истории. – М., 1983. – С. 127-170 с.; Бондаревский Г.Л. Английская политика и международные отношения в бассейне Персидского залива. –М., 1968. – 544 с.; Бондаревский Г.Л. Германский империализм в борьбе за Красноморский бассейн (конец XIX – начало XX века) // История и экономика стран Арабского Востока. – М., 1973. – С. 3-42.; Рыбаченок И.С. Союз с Францией во внешней политике России в конце XIX в. : Автореф. дисс... докт. ист. наук. – М., 1994. – 32 с.; Anderson M.S. The Eastern Question 1774-1923. A study in international relations. – L., 1966.; Bailey F.E. British policy and the Turkish Reform movement. A study of Anglo-Turkish relations 1826-1853. – Cambridge, 1942.;Marriott J.A.R. The Eastern Question. –Oxford, 1924.;Mosely Ph. Russian Diplomacy and the Eastern Question in 1838 and 1839. –Cambridge, 1934.;Puryear V.J. International Economics and Diplomacy in the Near East. –California, 1935.; Rodkey F.S. Lord Palmerston and the Rejuvenation of Turkey. 1830-1841// Journal of Modern History. – L., 1929. – Vol.1. – №4. – P. 570-593.; Sabry M. L'Empire Egyptien sous Mohammed Ali et la Question d'Orient, 1811-1849. − Paris, 1930.;Webster Ch. The Foreign Policy of Palmerston, 1830-1841. Britain, the Liberal Movement and the Eastern Question. – L., 1951. –Vol. 1-2.; 2.См. напр.Коппель О.А. Перська затока: проблеми безпеки (80-90-ті роки). – К., 1998. – 200 с.; Коппель О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні відносини ХХ століття. – К., 2005. – 260 с.; Бурьян М.С. Египет во внешней и колониальной политике Великобритании. – Луганск, 1994. – 168 с.; Демин О.Б. Английская внешняя политика в период ранних буржуазных революций в Нидерландах и во Франции // Великая французская буржуазная революция: история и современность. – Одесса, 1989. – С.10-13.; Захарчук О.М. "Силова дипломатія" в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта: Автореф. дис… канд. істор. наук. – К., 2000. – 19 с.; Захарчук О.М. Франція і Росія: до питання про "силову дипломатію" Наполеона Бонапарта // Питання нової та новітньої історії. – К., 1996. – Вип.42. – С.42-49.; Ададуров В. Історія Франції. Королівська держава та створення нації (від початків до кінця XVIII століття). – Львів, 2002. – 412 с.; Ададуров В. Польське питання у французько-австрійських відносинах епохи наполеонівських війн: Автореф. дис… канд. істор. наук. – Львів, 1997. – 20 с.; Гончар Б.М., Самчук В.Л. "Залізний канцлер" і великі держави в балканських кризах 80-х років ХІХ ст. // Питання нової та новітньої історії. – К., 1998. – Вип.44. – С.32-41.; Гончар Б.М., Городня Н.Д. Відносини між Францією та УНР // УІЖ. – 2000. – №2.; Самчук В.Л. Політика європейських держав періоду "Великої Східної кризи" – як одна з причин Болгарської проблеми 80-х років ХІХ ст. // Питання нової та новітньої історії. – К., 1998. – Вип.44. – С.22-31.; Русаков К.А. Проблема чорноморських проток у зовнішній політиці Великобританії, 1892-1920: Автореф. дис... канд. іст. наук. − Луганськ, 2003. − 20 с.; Савенков В.В. Великобританія та проблема будівництва Суецького каналу: Автореф. дис... канд. іст. наук. – Луганськ, 2005. – 20 с.; 3.Боев Ю.А. Ближний Восток во внешней политике Франции (1898-1914 гг.). Очерки дипломатической борьбы Франции за ближний Восток. – Киев, 1964.– 480 с..

Схожі:

Р. Г. Харковський турецько-єгипетська криза 1831-1833 рр. Та посилення фанцузського впливу в долині нілу iconКандидати психологічних наук, доценти, внз уабс нбу, кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, М. Суми категорія психологічного впливу в психології анотація
Утнісних характеристик категорії психологічного впливу розглядаються: специфічні ознаки психологічного впливу, структура психологічного...
Р. Г. Харковський турецько-єгипетська криза 1831-1833 рр. Та посилення фанцузського впливу в долині нілу icon7 карантинні хвороби, що регулюються міжнародними санітарними правилами (чума, холера, жовта гарячка, поліомієліт, гарячка західного нілу).
БИ, що регулюються міжнародними санітарними правилами (чума, холера, жовта гарячка, поліомієліт, гарячка західного нілу). Проблеми...
Р. Г. Харковський турецько-єгипетська криза 1831-1833 рр. Та посилення фанцузського впливу в долині нілу icon“затверджую”
«Ведичний період». Перші держави в долині Гангу (кінець II — перша половина I тис до н е.)
Р. Г. Харковський турецько-єгипетська криза 1831-1833 рр. Та посилення фанцузського впливу в долині нілу iconРектор В. П. Кравець
«Ведичний період». Перші держави в долині Гангу (кінець II — перша половина I тис до н е.)
Р. Г. Харковський турецько-єгипетська криза 1831-1833 рр. Та посилення фанцузського впливу в долині нілу iconЗаняття
move to 1831-4094
Р. Г. Харковський турецько-єгипетська криза 1831-1833 рр. Та посилення фанцузського впливу в долині нілу iconТема Види і наслідки антропогенного впливу на природу
Антропогенний впливу на природу. Групи негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище
Р. Г. Харковський турецько-єгипетська криза 1831-1833 рр. Та посилення фанцузського впливу в долині нілу iconЗанять з комбустіології
move to 1831-4092
Р. Г. Харковський турецько-єгипетська криза 1831-1833 рр. Та посилення фанцузського впливу в долині нілу iconТема види І наслідки антропогенного впливу на природу
Класифікація процесів антропогенного впливу на природу. Характеристика різних видів негативного антропогенного впливу на навколишнє...
Р. Г. Харковський турецько-єгипетська криза 1831-1833 рр. Та посилення фанцузського впливу в долині нілу iconТексти лекцій з дисципліни «Екологія» розроблені к держ упр., доц. В. О. Мартиненко тема види І наслідки антропогенного впливу на природу
Класифікація процесів антропогенного впливу на природу. Характеристика різних видів негативного антропогенного впливу на навколишнє...
Р. Г. Харковський турецько-єгипетська криза 1831-1833 рр. Та посилення фанцузського впливу в долині нілу iconТексти лекцій з дисципліни «Екологія» розроблені к держ упр., доц. В. О. Мартиненко тема види І наслідки антропогенного впливу на природу
Класифікація процесів антропогенного впливу на природу. Характеристика різних видів негативного антропогенного впливу на навколишнє...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи