Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» icon

Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
НазваЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Сторінка1/6
Дата25.03.2013
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ АПК

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В АПК


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної роботи

___________ А.М.Колот

“____” _______________ 2013 р.


Методичні матеріали


щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”

для студентів напряму підготовки 6509 “Облік і аудит”

спеціалізація «Облік і аудит в АПК»


Укладач: к.е.н., професор Коцупатрий М.М.

к.е.н., доцент Золотарьова Н.С.

ст. викладач самохвал С.П.


Декан факультету

_____________М.М.Коцупатрий

“____”________________2013 р.

Завідувач кафедри

_____________ М.М.Коцупатрий

“____”_______________2013 р.


КИЇВ КНЕУ 2013

^ СТРУКТУРА МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 1. Вступ…………………………………………………………………………….…….....3

 2. Тематичний план……...…………………………………………………………..…….4

 3. Зміст за темами…………………………………………………………………..………6

 4. Плани семінарських занять…………………………………….……………..…….......9
 5. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен…...………………………...12


 6. Карта самостійної роботи студента.………………………………………….……….17

 7. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки …………….………24

 8. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання.….….31

 9. Зразок екзаменаційного білета…………….. ……………………..…………….…….32

 10. Список рекомендованої літератури………………………………………….… …….361. ВСТУП

Наука “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” є базовою фундаментальною дисципліною для підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і аудит».

Предметом науки є методологічні засади бухгалтерського обліку, теоретичні основи фінансового і управлінського обліку та організації бухгалтерського обліку.

Метою викладання науки є формування у студентів сучасної системи наукових знань про бухгалтерський облік, його методологію, організацію та регулювання, а також оволодіння студентами практичних навичок щодо застосування методичних прийомів (інструментарію) при веденні бухгалтерського обліку на підприємстві.

Завданням вивчення науки є використання можливості навчального процесу для набуття студентами необхідних знань та практичних навичок щодо методики ведення бухгалтерського обліку.

Після вивчення науки «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» студенти повинні:

а) знати:

- методологічні засади бухгалтерського обліку, його методичні прийоми (інструментарій);

- методичні засади обліку основних господарських процесів на підприємстві;

- теоретичні основи організації бухгалтерського обліку в Україні та на окремих підприємствах.

б) вміти:

- використовувати в практичній діяльності методичні прийоми (інструментарій) бухгалтерського обліку;

- відображати в системі бухгалтерського обліку основні господарські процеси на підприємстві;

- складати бухгалтерські баланси;

- застосовувати сучасні форми ведення бухгалтерського обліку.

Вивчення цієї науки передбачає паралельно із лекціями проведення індивідуально-консультативної роботи і контрольних робіт, виконання студентами практичних завдань та самостійне опрацювання студентами навчального матеріалу.

Наука спрямована на формування у студентів організаційних, облікових та аналітичних класів професійних знань.


2. Тематичний план


Тематичний план вивчення науки студентами денної та заочної форми навчання подано у таблиці 2.1. Наука «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» вивчається студентами протягом 2-х семестрів.

Нормативний час вивчення науки складає 360 годин (10 кредитів). Ця кількість годин розподіляється між формами навчального процесу залежно від його режиму (форми навчання),пропорційно між третім та четвертим семестрами навчання, зокрема:

для денної форми навчання: 80 годин – лекції;

64 години – практичні заняття;

42 години – індивідуально-консультативні заняття;

170 годин – самостійна робота студентів;

4 години – підсумковий контроль.

для заочної форми навчання : 22 години – лекції;

12 годин – практичні заняття;

32 години – індивідуально-консультативні заняття;

290 годин – самостійна робота студентів;

4 години – підсумковий контроль.


Основними формами вивчення науки є: лекції, практичні заняття, індивідуально-консультативні заняття, самостійна робота студентів (таблиця 2.1).

На лекціях розглядаються теми або окремі питання, які є досить складними за змістом, неповно та несистемно висвітлені в літературі, передусім в навчальній.

Тематичний план науки згідно з робочою програмою охоплює 21 тему ( таблиця 2.1).

На лекційні заняття виносяться всі теми.

Головне завдання практичних занять – навчитися застосовувати теоретичні знання на практиці. Це досягається розв’язанням практичних завдань та ситуацій. Час відведений на аудиторні практичні заняття, використовується таким чином, 56 годин – практичні заняття, 8 годин – модульний контроль.

На практичні заняття виносяться ті самі теми, за якими читаються лекції.

Кожен студент сам визначає кількість часу потрібну йому на той чи інший елемент самостійної роботи. Для орієнтації студентів рекомендується наступний розподіл часу самостійної роботи:

 • на самостійне вивчення програмного матеріалу за темами 1-10 – 40 годин; за темами 11-21 – 40 годин. Сюди входить і час на підготовку до модульного контролю;

 • на завершення виконання практичних завдань - 50 годин

 • на підготовку до екзамену (повторення програмного матеріалу) – 40 годин.

Карти самостійної роботи студентів наведено в розділі 6.


Поточна успішність студентів денної форми навчання оцінюється наступним чином:

в І семестрі:

а) активність та систематичність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях (35 балів) за напрямками:

- виконання міні контрольних робіт (експрес-контроль) -0-10 балів;

- усне опитування – 0-9 балів;

- виконання практичних завдань–0-8 балів;

- захист практичних завдань – 0-8 балів.

б)виконання модульних (контрольних) завдань (10 балів);

в)виконання вибіркових завдань (5 балів)

в ІІ семестрі:

а) активність та систематичність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях (35 балів) за напрямками:

- виконання міні контрольних робіт (експрес-контроль) -0-10,5 балів;

- усне опитування – 0-10,5 балів;

- виконання практичних завдань–0-7 балів;

- захист практичних завдань – 0-7 балів.

б)виконання модульних (контрольних) завдань (10 балів);

в)виконання вибіркових завдань (5 балів)


Поточна успішність студентів заочної форми навчання оцінюється наступним чином:

 1. виконання завдань для самостійного опрацювання від 0 до 15 балів:

- обов’язкових – 0 - 10 балів;

- вибіркових – 0 - 5 балів;

 1. активність роботи на практичних заняттях – 0 – 5 балів:

 • усне опитування – 0 – 5 балів.


Виконання письмового екзаменаційного завдання оцінюється за шкалою від 0 до 60 балів для студентів денної форми навчання та за шкалою від 0 до 100 балів для студентів заочної форми навчання.

Максимальна підсумкова оцінка знань студента з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” може становити 100 балів.


Таблиця 2.1

Тематичний план

науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів денної та заочної форм навчанняТеми дисципліни

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

лекції

практичні заняття

ІКР

СРС

підсумковий контроль

всього

лекції

практичні заняття

ІКР

СРС

підсумковий контроль

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ( IIIсеместр)

Тема 1. Бухгалтерський облік в системі господарського обліку

4

2

2

7

-

15

1

-

1

14

-

15

Тема 2. Бухгалтерський облік в сучасній системі управління суб’єктом господарювання

4

2

2

7

-

15

1

-

2

14

-

16

Тема 3. Предмет і метод бухгалтерського обліку

4

4

2

7

-

15

1

1

2

14

-

18

Тема 4. Бухгалтерський баланс

4

2

2

7

-

15

1

1

2

14

-

18

Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

4

4

3

8

-

19

2

1

2

19

-

24

Модульна контрольна робота № 1

-

2

-

7

-

9

-

-

-

-

-

-

Тема 6. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

4

2

2

7

-

15

1

-

1

14

-

16

Тема 7. Первинне спостереження. Документування й інвентаризація

4

2

2

7

-

15

1

1

2

14

-

18

Тема 8. Вартісне вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку

4

2

2

7

-

15

1

1

2

14

-

18

Тема 9. Облікові регістри та облікова реєстрація даних бухгалтерського обліку

4

4

2

7

-

17

1

1

2

14

-

18

Модульна контрольна робота № 2
2

-

7

-

9

-

-

-

-

-

-

Тема 10. Форми ведення бухгалтерського обліку

4

4

2

7

-

15

-

-

-

15

-

15

РАЗОМ

40

32

21

85

-

178

10

6

16

145

-

178


Продовження табл. 2.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ РОЗДІЛ ІІ. ОБЛІК ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ (IV семестр)

Тема 11. Облік процесу створення підприємства, формування та зміни статутного капіталу4427-1711214-18

Тема 12. Облік процесу придбання та використання засобів виробництва

4

4

2

7

-

17

1

1

1

14

-

17

Тема 13. Облік процесу праці та її оплати

4

2

2

7

-

15

1

1

1

14

-

17

Тема 14. Облік процесу виробництва

4

4

2

6

-

16

1

1

2

19

-

23

Тема 15. Облік процесу реалізації

4

2

2

7

-

15

1

1

2

14

-

18

Тема 16. Облік формування фінансових результатів та використання прибутку

2

2

2

7

-

13

1

1

2

14

-

18

Модульна контрольна робота № 1

-

2

-

7

-

9

-

-

-

-

-

-

Тема 17. Бухгалтерська звітність підприємства

4

2

2

7

-

15

1

-

1

14
16

^ РОЗДІЛ IІІ. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Тема 18. Міжнародна стандартизація та організація національної системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні4227-151-114-16

Тема 19. Організація бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємстві

4

2

2

7

-

15

1

-

2

14

-

17

Тема 20. Організація внутрішньогосподарського (управлінського) обліку

2

2

2

5

-

11

1

-

1

7

-

9

Модульна контрольна робота № 2

-

2

-

7

-

9

-

-

-

-

-

-

Тема 21. Основи методології наукових досліджень в бухгалтерському обліку

4

2

1

4

-

11

2

-

1

6

-

9

РАЗОМ

40

32

21

85

-

178

12

6

16

145

-

178

Підсумковий контроль (іспит)

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

4

4

ВСЬОГО

80

64

42

170

4

360

22

12

32

290

4

360

3. Зміст за темами
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука «Фінансовий облік-1» є основною з наук циклу професійної підготовки для бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит»....
Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука «Фінансовий облік-1» є основною з наук циклу професійної підготовки для бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит»....
Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» icon"бухгалтерський облік" для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» icon"бухгалтерський облік 2" для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної...
Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» icon"бухгалтерський облік" для студентів 2 І 3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання курсових робіт 1 І 2 з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 2 І 3 курсів денної форми...
Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит»...
Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни " Теорія економічного аналізу" для студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит»
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів напряму підготовки...
Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconПроректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 „Облік І аудит”...
Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconВ. Ф. Петрова методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної роботи студентів І виконання контрольної роботи з курсу «Фінансовий облік 1»
«бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит»
Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconМіністерство освіти І науки України
Методичні матеріали щодо організації та змісту самостійної роботи студентів, поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи