Програма педагогічної практики з спеціальності «хімія та інформатика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра icon

Програма педагогічної практики з спеціальності «хімія та інформатика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра
Скачати 84.08 Kb.
НазваПрограма педагогічної практики з спеціальності «хімія та інформатика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра
Дата09.02.2013
Розмір84.08 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Криворізький педагогічний інститут

ДВНЗ «Криворізький національний університет»


природничий Факультет


Програма педагогічної практики з спеціальності

«ХІМія ТА ІНФОРМАТИКА»

ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ РІВНЯМИ

БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА


Кривий Ріг - 2013


Програму розроблено відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністра освіти України від 02.06.1993 р. № 161, Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20.12.1994 р. № 351 та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Положення про педагогічну практику за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» від 19 квітня 2012 р. (протокол № 5) і досвіду роботи факультету інформатики для освітнього напрямку «Хімія».


Укладач: факультетський керівник педпрактики, викладач В. В. Коцюруба


Затверджено на засіданні науково-методичної ради факультету інформатики від “ __” ____________ 2012 року, протокол № ___


^ ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

1. ВСТУП

В сучасних умовах розбудови національної школи, розвитку вищої освіти в країні випускники природничого факультету повинні на основі сучасних методів навчання, ефективних форм навчально-виховного процесу ґрунтовно оволодіти предметом навчання, бути обізнаними з сучасним станом його викладання та новітніми технологіями освіти, бути підготовленими до активного громадського життя. Імідж педагогічного університету, його професійний рівень в значній мірі залежить від наявного інноваційного потенціалу не лише в організації навчально-виховного процесу, але і в результатах фахової, психолого-педагогічної і практичної підготовки майбутніх педагогів. Педагогічна практика - це невід’ємна частина навчально-виховного процесу педінституту, направлена на підготовку педагогічних кадрів до професійної діяльності. В процесі проходження практики інтенсивно формуються професійні уміння і навички студента, розвивається його творча самостійність, здатність аналізу педагогічних процесів, проходить процес становлення педагогічного мислення, індивідуального стилю навчально-виховної роботи, закладаються основи педагогічної майстерності. Все це зумовлює необхідність методичної допомоги студенту-практиканту в більш глибокому, творчому оволодінні ним педагогічними вміннями й навичками на шляху його становлення як високопрофесійного вчителя.

Виробнича педагогічна практика спрямована на формування у студентів комплексу вмінь і навичок, необхідних для виконання функцій вчителя хімії та вихователя, для здійснення всієї системи навчально-виховної роботи з учнями в закладах освіти.

Терміни проведення виробничої педагогічної практики визначаються навчальними планами і графіком навчально-виховного процесу.

Студенти, які навчаються для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, проходять практику в школі у VІІІ семестрі протягом шести тижнів.

Студенти, які навчаються для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, проходять практику в школі в І семестрі протягом восьми тижнів.

Студенти, які навчаються для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, проходять практику в школі в І семестрі протягом шести тижнів.

^ 2. ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Система організації педагогічної практики на природничому факультеті КПІ за освітньо-кваліфікаційним рівнем - бакалавр, спеціаліст, магістр дає змогу студентам встановити тісні зв’язки зі школою, що позитивно впливає на якість фахової підготовки майбутнього вчителя хімії.

^ Метою практики є поглиблення і закріплення теоретичних знань за для всебічного застосування в процесі педагогічної діяльності.

Завдання практики:

Завданнями педагогічної практики є:

  1. Поглиблення та закріплення теоретичних знань студентів, отриманих в університеті та вміння використовувати їх на практиці в процесі педагогічної діяльності;

  2. Оволодівати вміннями і навичками спостерігати і аналізувати навчально-виховну роботу в школі, використовувати різні методи науково - педагогічних досліджень;

  3. Формувати вміння готувати й проводити уроки хімії різних типів за різною структурою, застосовувати різноманітні технології навчання з метою розвитку в учнів навичок самостійного здобування знань, формування пізнавальних потреб та інтересів школярів, ознайомлення студентів з принципами організації, управління та нормативним забезпеченням шкільної хімічної освіти;

  4. Розвивати уміння і навички перспективного й поточного планування з хімії та інформатики;

  5. Навчити студентів виконувати функції класних керівників, а саме: працювати з колективом школярів, проводити індивідуальну виховну роботу з учнями, вести роботу з батьками;

  6. Сприяти дальшому розвитку й поглибленню у студентів любові до педагогічної професії, прагнення удосконалювати свої педагогічні знання з метою їх творчого застосування в теорії і практиці навчання і виховання учнів;

  7. Стимулювати інтерес студентів до науково-дослідної роботи в галузі психології, педагогіки, методики викладання хімії, інформатики.

^ 3. ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Права і обов'язки студента-практиканта

Студент-практикант має право:

- вносити пропозиції щодо вдосконалення підготовки до практики в межах дисциплін психолого-педагогічного циклу, її організації і методичного забезпечення;

- одержувати у керівників від бази практики та інституту консультації щодо проведення уроку, виховного заходу, позаурочного заходу з предмета, виконання завдання з психології, проведення наукового дослідження тощо;

- на подовження терміну проходження педпрактики при наявності поважних причин та відповідних документів, що їх підтверджують.

Студент, який не перебував на практиці через хворобу чи інші поважні причини більше 50% відведеного часу, повинен подати до деканату відповідні документи протягом першого тижня після закінчення терміну практики.

На підставі поданих документів та в межах графіку навчально-виховного процесу деканат визначає нові терміни проходження виробничої педагогічної практики відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня. На час проходження практики цим студентам у разі необхідності дозволяється вільне відвідування навчальних занять.

^ Студент-практикант зобов'язаний:

- брати участь у настановній та підсумковій конференціях в інституті, в педрадах (нарадах) в навчальному закладі;

- до початку практики одержати від керівника практики інституту консультацію щодо оформлення звіту та необхідної документації;

- своєчасно приступити до практики;

- перебувати на практиці не менше 5 днів на тиждень протягом 6 годин щодня;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками керівника від закладу освіти та інституту;

- виконувати правила внутрішнього розпорядку школи, розпорядження адміністрації навчального закладу, вчителів та методистів від інституту;

- вивчити й суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії;

- в останній день першого тижня педпрактики подати індивідуальний план на підпис груповому методисту;

- за день до проведення залікового уроку подати вчителю хімії (інформатики) або методисту план-конспект уроку на затвердження; якщо план-конспект не затверджений, студент не допускається до проведення уроку;

- за день до проведення залікового виховного заходу подати класному керівнику або методисту кафедри педагогіки план-конспект виховного заходу; якщо план-конспект не затверджений, студент не допускається до проведення заходу;

- виявляти високу відповідальність, старанність, творчу ініціативу, наполегливість, організованість, дисциплінованість, педагогічний такт і гуманність;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- своєчасно здати методистам на перевірку документацію з педпрактики.

Студентам, які не виконують індивідуальний план проходження практики, порушують трудову дисципліну, педагогічна практика може бути перервана. Такі студенти викликаються в деканат факультету для з'ясування причин невиконання індивідуального плану практики та вжиття відповідних заходів.

Студенти, які не виконали завдань і отримали незадовільну оцінку з педпрактики, відраховуються з університету.

^ Підведення підсумків практики

Перший етап підведення підсумків виробничої педагогічної практики здійснюється на педагогічній нараді в школі в останній тиждень проходження виробничої педагогічної практики за участю групового керівника (методиста з хімії) та методистів, закріплених за групою студентів.

До проведення педагогічної наради студенти, які навчаються для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, надають закріпленим за ними методистам таку звітну документацію:

- письмовий звіт з педагогічної практики;

- індивідуальний план;

- щоденник психолого-педагогічних спостережень;

- конспекти десяти залікових уроків з хімії, інформатики (для спеціалістів, магістрів);

- методичну розробку залікового виховного заходу з самоаналізом, погодженим із класним керівником;

- психолого-педагогічний аналіз уроку хімії, або інформатики;

- методичну розробку позакласного заходу з хімії, інформатики.

Під час проведення педагогічної наради староста групи студентів-практикантів веде протокол, який потім надається груповому керівнику.

Студенти, які навчаються для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, протягом першого тижня після повернення на навчання в інститут надають закріпленим за ними методистам таку звітну документацію:

- письмовий звіт з педагогічної практики;

- індивідуальний план;

- щоденник психолого-педагогічних спостережень;

- конспекти залікових уроків з хімії (у сумі не менше 12), інформатики – 6 (для спеціалістів, магістрів);

- методичну розробку залікового виховного заходу з самоаналізом, погодженим із класним керівником;

- психолого-педагогічну характеристику на колектив учнів;

- методичні розробки позакласних заходів із основної та додаткової спеціальностей.

^ Загальна оцінка з виробничої педагогічної практики враховує оцінки вчителів хімії і класних керівників, за якими були закріплені студенти.

Оцінки з виробничої педагогічної практики виставляються у відомість за підписом усіх методистів, закріплених за студентом.

Враховуючи оцінки методистів, груповий керівник виставляє у відомість загальну оцінку з практики як середньозважену.

В індивідуальний навчальний план студента загальна оцінка з виробничої педагогічної практики вноситься груповим керівником.

Факультетський керівник здійснює контроль за виставленням оцінок із педпрактики у відомостях та індивідуальних навчальних планах студентів на день проведення факультетської підсумкової конференції.

Оцінка студента з виробничої педагогічної практики враховується стипендіальною комісією при призначенні стипендії за результатами наступної екзаменаційної сесії.

Студент, який виконав усі завдання практики, але в установлений термін не надав звітну документацію, отримує оцінку «незадовільно FX». Такому студенту визначається час на ліквідацію академічної заборгованості. Оцінка з педагогічної практики в такому разі не може бути «відмінно А».

Студент, який із неповажних причин не виконав програми практики, отримує оцінку «незадовільно F» і відраховується з університету.

Завершальним етапом виробничої педагогічної практики є факультетська підсумкова конференція, яка проводиться не пізніше двох тижнів після виходу студентів на заняття.

Підсумки кожної педагогічної практики обговорюються на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів.

Схожі:

Програма педагогічної практики з спеціальності «хімія та інформатика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра iconПрограма педагогічної практики з спеціальності «Біологія І практична психологія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра
Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет» від 19 квітня 2012 р. (протокол №5) І досвіду...
Програма педагогічної практики з спеціальності «хімія та інформатика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра iconДля навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра та спеціаліста у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
Заяву встановленого зразка на ім’я ректора про прийом на навчання за освітньо-професійною програмою магістра, спеціаліста на відповідну...
Програма педагогічної практики з спеціальності «хімія та інформатика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра iconСтудентські освітні новації у новій редакції Закону України “Про вищу освіту”
Особам, які пройшли державну атестацію за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра, присвоюються...
Програма педагогічної практики з спеціальності «хімія та інформатика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра iconПро Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями І спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Програма педагогічної практики з спеціальності «хімія та інформатика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра iconДо педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет»*
Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями І спеціалізація ми для підготовки педагогічних працівників...
Програма педагогічної практики з спеціальності «хімія та інформатика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра iconДо педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет»*
Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями І спеціалізація ми для підготовки педагогічних працівників...
Програма педагогічної практики з спеціальності «хімія та інформатика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійних програм (опп) підготовки спеціаліста та магістра...
Програма педагогічної практики з спеціальності «хімія та інформатика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра iconВ цьому роцІ на факультеті вперше проводиться набір студентів на нові спеціальності за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр комп’ютерна інженерія
Бакалаври напряму підготовки 050102 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» мають можливість...
Програма педагогічної практики з спеціальності «хімія та інформатика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра iconГрафік проведення настановчої та іспитово-залікової сесій студентів заочної форми навчання окр підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра спеціальності “Фінанси І кредит”,
Окр підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра спеціальності “Фінанси І кредит”, окр підготовки бакалавра, магістра спеціальності...
Програма педагогічної практики з спеціальності «хімія та інформатика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма складена у відповідності із освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра за напрямом підготовки 050103 «Програмна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи