Колективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету icon

Колективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету
НазваКолективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету
Сторінка1/14
Дата21.09.2012
Розмір1.66 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО


ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


НА 2010 - 2013 РОКИ


Колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу 14 січня 2010 року


Колективний договір підписали:


Від власника: Від трудового колективу:


Ректор Криворізького Голова первинної

державного педагогічного профспілкової організації

університету Криворізького державного

педагогічного університету


_____________В. К. Буряк _____________ Л. В. Бурман

20 січня 2010 р. 20 січня 2010 р.
Кривий Ріг

2010 рік

ЗМІСТ

^ РОЗДІЛ І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3


РОЗДІЛ II.
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТУ 8

РОЗДІЛ III.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ 10

^ РОЗДІЛ ІV.
ОПЛАТА ПРАЦІ 12

РОЗДІЛ V.
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ Й ВІДПОЧИНКУ 16

РОЗДІЛ VІ.
УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ 22

РОЗДІЛ VІІ.
СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ, СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВОГО, КУЛЬТУРНОГО, МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ВідпОЧИНКУ ПРАЦІВНИКІВ 27

^ РОЗДІЛ VIII.
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 32

РОЗДІЛ IX.
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА ЗВІТНІСТЬ 35

ПОЛОЖЕННЯ 38

ПЕРЕЛІК 60

професій і посад працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, які мають право на доплату в розмірі 10% 60

ПЕРЕЛІК 88

професій і посад працівників, яким надається право на додаткову оплачувану відпустку понад норми, визначені законодавством, у зв’язку зі шкідливими й важкими умовами праці 88^

РОЗДІЛ І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Мета укладення колективного договору

1.1. Цей колективний договір є локальним нормативно-правовим актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих та трудових відносин, узгодження інтересів найманих працівників і адміністрації Криворізького державного педагогічного університету (далі – КДПУ).

1.2. Положення й норми колективного договору розроблені на основі чинного законодавства України, Генеральної, галузевої, регіональної угод, а також Статуту Криворізького державного педагогічного університету, Статуту профспілки працівників освіти і науки України, Положення про первинну профспілкову організацію КДПУ.


Сторони договору та їх повноваження

1.3. Сторонами колективного договору згідно зі ст. 3 Закону України “Про колективні договори і угоди” є:

– представник власника – Криворізький державний педагогічний університет (далі – Сторона власника) в особі ректора Буряка Володимира Костянтиновича;

– профспілковий комітет первинної профспілкової організації Криворізького державного педагогічного університету в особі Бурман Людмили Володимирівни (далі – профспілкова Сторона), який відповідно до ст.247 КЗпП України, ст. 4 Закону України “Про колективні договори і угоди” представляє інтереси працівників університету у сфері праці, культури, побуту.

Конференція трудового колективу доручає профспілковій Стороні укласти колективний договір зі Стороною власника, а також представляти інтереси колективу університету у вирішенні питань, що є предметом цього договору.

1.4. Сторона власника визнає, що має повноваження, визначені чинним законодавством і Статутом університету на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань Сторони власника, визначених цим договором.

1.5. Профспілкова Сторона визнає, що має повноваження, визначені чинним законодавством, Статутом профспілки працівників освіти і науки України, Положенням про первинну профспілкову організацію КДПУ на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань профспілкової Сторони, визначених цим договором.

1.6. Сторони визнають взаємні повноваження, положення відповідних сторін галузевої та регіональної угод і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального діалогу: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості щодо укладення договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, що є предметом цього договору.

Сторони оперативно вживатимуть заходів, передбачених цим договором щодо усунення передумов виникнення індивідуальних і колективних трудових спорів, конфліктів у ході реалізації зобов’язань і положень колективного договору, віддаватимуть перевагу розв’язанню спірних питань через проведення консультацій, переговорів і примирних процедур тимчасово створеною комісією за участю представників Сторін відповідно до чинного законодавства.

Сторони домовилися накази і розпорядження, що погіршують становище працівників порівняно з трудовим законодавством, чинним колективним договором, або такі, що прийняті без дотримання передбаченого в нормативних актах України порядку урахування думки представницького органу працівників, уважати недійсними.


Сфера дії договору

1.7. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов’язковими для дотримання Стороною власника, профспілковою Стороною, працівниками університету незалежно від форми їх трудового договору та членства у профспілці.

Дія колективного договору поширюється на всіх штатних працівників університету.

1.8. Жодна зі Сторін, що уклали цей договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору або припиняють їх виконання.

1.9. Невід’ємною частиною колективного договору є додатки до нього, які включають:

Додаток 1. Склад робочої комісії з контролю за виконанням колективного договору.

Додаток 2. Положення про надання грошових винагород у Криворізькому державному педагогічному університеті.

Додаток 3. Положення про матеріальну допомогу та преміювання студентів, аспірантів, докторантів Криворізького державного педагогічного університету.

Додаток 4. Положення про призначення і виплату стипендій студентам, аспірантам, докторантам Криворізького державного педагогічного університету.

Додаток 5. Склад стипендіальної комісії Криворізького державного педагогічного університету.

Додаток 6. Положення про порядок та умови надання матеріальної і грошової допомоги в Криворізькому державному педагогічному університеті.

Додаток 7. Перелік професій і посад працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, які мають право на доплату в розмірі 10%.

Додаток 8. Перелік професій і посад працівників, зайнятих на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, які мають право на доплату в розмірі 10% .

Додаток 9. Положення про заміщення посад науково-педагогічних працівників Криворізького державного педагогічного університету.

Додаток 10. Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у Криворізькому державному педагогічному університеті.

Додаток 11.  Правила внутрішнього розпорядку Криворізького державного педагогічного університету Міністерства освіти і науки України.

Додаток 12. Перелік робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням в умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову оплачувану відпустку за особливий характер праці.

Додаток 13. Перелік професій і посад працівників, яким надається право на додаткову оплачувану відпустку понад норми, визначені законодавством, у зв’язку зі шкідливими й важкими умовами праці.

Додаток 14. Склад комісії з питань охорони праці Криворізького державного педагогічного університету.

Додаток 15. Положення про комісію з питань охорони праці Криворізького державного педагогічного університету.

Додаток 16. Перелік професій і посад працівників, яким безоплатно понад установлені норми видається спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.

Додаток 17. Перелік професій і посад працівників, яким безоплатно видається мило у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних із забрудненням.

Додаток 18. Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, аваріям і пожежам на 2010 рік.


Термін дії колективного договору та набуття ним чинності

1.10. Цей колективний договір укладено на 2010–2013 роки. Він схвалений конференцією трудового колективу, набирає чинності з дня його підписання представниками Сторін і діє до укладення нового договору, але не більше чотирьох років.

1.11. Переговори з укладення нового колективного договору Сторони починають не раніше як за три місяці до закінчення строку дії договору.

Представники Сторін, які беруть участь у переговорах, а також спеціалісти, запрошені для участі в роботі комісій, при необхідності на період переговорів та підготовки проекту звільняються від основної роботи зі збереженням середнього заробітку (ст. 12 Закону України “Про колективні договори і угоди”).

1.12. Цей колективний договір продовжує діяти в разі:

  • реорганізації університету – протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутим за згодою Сторін;

  • ліквідації університету – протягом усього строку проведення ліквідації;

  • зміни власника – протягом строку, на який його укладено, але не більше одного року. У цей період Сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.


Порядок унесення змін та доповнень до договору

1.13. Установлено такий порядок унесення змін та доповнень до колективного договору:

  • зміни та доповнення до цього колективного договору вносять в обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства України, Генеральної, галузевої, регіональної угод з питань, які є предметом договору, з ініціативи однієї зі Сторін;

  • жодна зі Сторін, що уклали цей колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору або припиняють їх виконання;

  • Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмово повідомляє іншу Сторону про початок проведення переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції;

  • пропозиції кожної зі Сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядають спільно. Відповідні рішення приймають у 10-денний строк з дня їх отримання іншою Стороною;

  • за наявності взаємної згоди Сторін зміни та доповнення затверджують на засіданні робочої комісії з контролю за виконанням колективного договору (додаток 1), яка є постійно діючим органом, що представляє інтереси Сторін;

  • за відсутності взаємної згоди Сторін зміни та доповнення до колективного договору розглядають та затверджують на конференції трудового колективу, вони вступають в дію з моменту підписання представниками Сторін;

  • після схвалення проекту колективного договору конференцією трудового колективу університету уповноважені представники Сторін у термін до 5 робочих днів підписують його.


Повідомна реєстрація колективного договору

1.14. Протягом 10 днів після підписання Сторонами представник власника подає колективний договір на повідомну реєстрацію до виконкому Дзержинської районної в місті Ради.


Порядок і строки доведення змісту колективного договору до працівників університету

1.15. Зміст цього колективного договору доводить до відома працівників університету Сторона власника протягом десяти днів з моменту його повідомної реєстрації.

1.16. Щойно прийнятих на роботу працівників відділ кадрів під розписку ознайомлює з колективним договором одночасно з наказом про прийняття на роботу (ст. 9 Закону України “Про колективні договори і угоди ”).

1.17. Сторона власника зобов’язана у 20-денний термін після повідомної реєстрації забезпечити тиражування і розсилку колективного договору за узгодженим Сторонами переліком розсилки. Керівники структурних підрозділів університету зобов’язані довести текст колективного договору до відома працівників.


Контроль за виконанням колективного договору

1.18. Ректор відповідає і контролює виконання колективного договору.

1.19. Профспілковий комітет відповідає і контролює виконання колективного договору.

1.20. Один раз на рік – на початку нового календарного року, але не пізніше лютого – Сторони звітують конференції трудового колективу про виконання своїх зобов’язань, визначених чинним колективним договором.

Сторони інформують трудовий колектив про хід виконання колективного договору, зокрема в газеті “Університетські новини ” та на сайті КДПУ.

1.21. Колектив працівників університету забезпечує виконання колективного договору; зобов’язаний дотримуватися трудової дисципліни, вимог посадових інструкцій, якісно та своєчасно виконувати виробничі та службові завдання, заслуховувати звіти Сторони власника і профспілкової Сторони про виконання колективного договору, у разі необхідності порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, які не виконують колективний договір, не дотримуються законодавства про працю.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Колективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету iconДоповідь голови профспілкової організації Криворізького технічного університету
Профспілкова організація Криворізького технічного університету налічує 7114 осіб з яких викладачів та співробітників 2330 осіб
Колективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету iconЗміни І доповнення підписали: Від власника: Від трудового колективу
Криворізький державний педагогічний університет (далі – Сторона власника) в особі ректора або особи, яка виконує його обов’язки
Колективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету iconПоложення про науково-дослідну роботу Криворізького державного педагогічного університету підвищення кваліфікації викладачів
Зміст
Колективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету iconДіяльність профспілкової організації криворізького технічного університету з представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки (п’ять місяців 2011 року)
Профспілкова організація Криворізького технічного університету станом на 16. 03. 2011р налічує 7114 осіб з яких викладачів та співробітників...
Колективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету iconА фото нкета члена спортивно-туристського клубу криворізького державного педагогічного університету “сталкер” членський квиток №
Прізвище
Колективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету icon“затверджено” рішенням конференції трудового колективу від 25 січня 2011 р. Колективний договір
Колективний договір є основним правовим документом, який регламентує трудові І соціально-економічні відносини між адміністрацією...
Колективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету iconНаказ №381 " Про склад вчених рад факультетів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на період з 20. 08. 2012 р по 20. 08. 2015 р."
У зв’язку із закінченням терміну повноважень вченої ради та відповідно до ухвали Конференції трудового колективу університету (протокол...
Колективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету iconМетодичні рекомендації до проведення семінарських І лабораторних занять
Затверджено на засіданні науково – методичної ради Херсонського державного педагогічного університету (протокол №2 від 1 червня 2000...
Колективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету iconРобоча програма для студентів заочного відділення з курсу методика виховної роботи підготовлено
Затверджено на засіданні кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету
Колективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету iconНаукові записки сумського державного педагогічного університету ім. А. с макаренка
Друкується згідно з рішенням вченої ради природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету ім....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи