Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання
Сторінка1/5
Дата02.10.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ПРОГРАМА ВCТУПНОГО ІСПИТУ

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

(крім спеціальностей:

"Українська мова та література, додаткова спеціальність: мова і література (англійська)"; ’’Мова та література (англійська), додаткова спеціальність: мова і література (німецька)"; "Мова та література (російська), додаткова спеціальність: мова і література (англійська)";

’’Мова та література (німецька), додаткова спеціальність: мова і література (англійська)"; "Початкове навчання, спеціалізація: мова та література (англійська)".


Кривий Ріг – 2011


УДК 81´243 (07)

ББК 81. 2

П 78


Укладач: завідувач кафедри іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету, д.пед.н., доцент О.В. Малихін.


Рецензенти:

- кафедра іноземних мов Криворізького технічного університету;

- кафедра англійської філології Криворізького державного педагогічного університету.


^ Програма вступного іспиту з іноземної мови на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра / уклад. О.В. Малихін. – Кривий Ріг: КДПУ, 2011 - 47 с.


Програма окреслює обсяг знань, які потрібно мати випускникам різних напрямів підготовки, для того, щоб складати письмове тестове випробування з іноземної мови при вступі на навчання до магістратури у Криворізькому державному педагогічному університеті.


Рекомендовано до друку вченою радою Криворізького державного педагогічного університету (протокол № від 2011р.).

ЗМІСТ 1. Пояснювальна записка ………………………………………………………4

 2. Мета й завдання вступного випробування з іноземної мови ……………...7

 3. Обсяг нормативних кінцевих знань, умінь і навичок з іноземної мови ….8

 4. Перелік тем граматичного мінімуму з іноземної мови …………………... 9

 5. Перелік тем лексичного мінімуму з іноземної мови ……………………..12

 6. Структура вступного іспиту……………………….. ……………………...14

 7. Критерії оцінювання ………………………………………………………..39

 8. Література …………………………………………………………………...43^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Інтеграція України в Європейський простір вищої освіти висуває необхідність установлення національних параметрів викладання/вивчення іноземної мови, зазначених у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти щодо практичних потреб майбутніх фахівців. Вступне випробування передбачає засвоєння навчальних програм “Іноземна мова професійного спрямування” для різних спеціальностей педагогічного університету, розроблених згідно з національними стандартами викладання/вивчення іноземних мов у вищій школі, що узгоджені з міжнародними стандартами у світлі рекомендацій Болонського процесу.

Вступне випробування до магістратури з іноземної мови професійного спрямування базується на відповідних навчальних програмах бакалаврату, призначених для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців із різних спеціальностей. Зміст тестових завдань вступного екзамену не виходить за межі цих програм. Укладачами програми враховані Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти щодо рівнів володіння мовою, компетенцій користувача, можливих контекстів користування мовою, процедур складання програм та контролю результатів навчання. Програма носить загальний характер і може використовуватись для різних спеціальностей та спеціалізацій професійної підготовки студентів. У сучасних умовах розвиток майбутнього педагога-фахівця здійснюється у трьох напрямах: 1) передбачає, що майбутній педагог має бути освіченим щодо останніх світових технологій і методики викладання своєї дисципліни; 2) включає необхідність ознайомлення з передовими досягненнями в галузі педагогічних наук задля реалізації навчальної, виховної й розвивальної функцій; 3) обумовлює необхідність для майбутнього педагога постійно підтримувати певний рівень знань з предмету, який він викладатиме.

Програма складена відповідно до вимог апробованої кредитно-модульної системи.
^
Загальноєвропейські рівні володіння іноземними мовами


А1 Елементарний користувач (Basic User Breakthrough)


Аудіювання: упізнавати відомі слова і найбільш загальні фрази про себе, свою сім'ю і безпосередньо найближче оточення, коли розмовляють повільно й чітко.

Читання: розуміти знайомі назви, слова та дуже прості речення в нескладних текстах, наприклад, в об‘явах, вивісках та каталогах.

Говоріння: взаємодіяти у простій формі за умови допомоги зі сторони співрозмовника; запитувати й відповідати на прості запитання, які стосуються безпосередньої сфери спілкування чи дуже знайомих тем; використовувати прості фрази та речення для того, щоб описати місце проживання, знайомих людей тощо.

Письмо: писати короткий та простий текст на листівці, наприклад, вітальній; вписати в бланк особисті дані, наприклад, ім’я, національність, адресу в реєстраційному бланку готелю.


^ A2 Елементарний користувач (Basic User Waystage)

Аудіювання: розуміти фрази і найбільш уживану лексику, яка відноситься до найбільш особистісно значущих сфер (наприклад, найбільш важлива інформація про себе і свою сім’ю, покупки, місце проживання, роботу); уловлювати основний зміст коротких, простих повідомлень та оголошень.

Читання: читати дуже короткі та прості тексти; знаходити конкретну передбачувану інформацію у простих текстах, що зустрічаються в повсякденному житті, таких, як об‘яви, проспекти, меню та розклади; розуміти тести, які містять переважно найбільш уживану лексику повсякденного та професійно-орієнтованого характеру.

Говоріння: виконувати нескладні комунікативні завдання в межах повсякденного спілкування, яке вимагає простого й прямого обміну інформацією під час обговорення знайомих тем повсякденного побутового характеру; керувати обміном короткими репліками соціального та професійного характеру; використовувати серію фраз і речень для простого опису своєї сім‘ї та інших людей, умов життя та рівня освіти, теперішніх та минулих занять (роботи).

Письмо: написати прості нотатки та повідомлення з питань, які пов'язані з безпосередніми сферами спілкування; написати дуже простий лист особистого характеру, наприклад, такий, що висловлює подяку комусь за щось.


^ B1 Незалежний користувач (Independent User Threshold)

Аудіювання: розуміти основні положення чітко викладеного мовлення, що відповідає стандартним нормам мови, за темами, у рамках яких доводиться спілкуватися на роботі, у навчальному закладі, під час відпочинку тощо; розуміти основні положення багатьох радіо- та телевізійних програм, які висвітлюють поточні події та найбільш особистісно та професійно значущі теми.

Читання: розуміти тести, які містять переважно найбільш уживану лексику повсякденного та професійно-орієнтованого характеру; розуміти описи подій, почуттів і намірів у листах особистого характеру.

Говоріння: брати участь у більшості ситуацій, які найбільш імовірно можуть виникнути під час подорожі у країні, мова якої вивчається; без підготовки включатися в розмову за знайомими темами, які викликають особистий інтерес чи пов‘язані з повсякденним життям (наприклад, сім‘я, хобі, робота, подорожування та поточні події); поєднувати фрази у простому порядку для опису власного досвіду, подій, бажань, надій та амбіцій; коротко пояснити точку зору та плани; коротко переказати розповідь чи передати сюжет книги або фільму та описати своє ставлення (реакцію).

Письмо: написати простий зв‘язний текст із тем, які є знайомими чи викликають особистий інтерес; писати листи особистого характеру, які передають особистий досвід і враження та нескладні листи професійного характеру.


^ B2 Незалежний користувач (Independent User Vantage)

Аудіювання: розуміти тривале мовлення чи лекції; простежувати складні лінії аргументації у випадку, коли тема є достатньо знайомою; розуміти більшість телевізійних новин та програм, які висвітлюють поточні події; розуміти більшість фільмів, озвучених стандартним варіантом мови.

Читання: розуміти статті та доповіді, які порушують сучасні проблеми, у яких автори дотримуються певних точок зору; розуміти сучасну прозу.

Говоріння: спілкуватися певною мірою вільно та спонтанно, що уможливить природну взаємодію з носіями мови; брати активну участь у дискусіях у рамках знайомого контексту, пояснюючи та стверджуючи свої погляди; продукувати виразні деталізовані описи з широкого кола проблем, які належать до сфери власних інтересів; пояснити точку зору щодо питання, що висвітлюється, розкриваючи його переваги та недоліки.

Письмо: написати деталізований текст з широкого кола питань, які пов'язані з власними інтересами; написати есе чи доповідь, що передає інформацію або обґрунтовує думку "за" чи "проти" певної точки зору; писати листи, що відображають особистісну значущість подій і досвіду.


^ С1 Професійний користувач (Proficient User Effectiveness)

Аудіювання: розуміти мовлення, навіть якщо воно не має чіткої структури; розуміти основний зміст телевізійних програм і фільмів.

Читання: розуміти тексти художнього та публіцистичного характеру, беручи до уваги їх стилістичні розбіжності; розуміти статті за спеціальною тематикою.

Говоріння: вільно висловлювати свої думки, не відчуваючи великих труднощів під час вибору висловлювань; вільно та ефективно використовувати мову в соціальних і професійних цілях; чітко формулювати свої думки; продукувати виразні деталізовані описи на досить складні теми, поєднуючи складні тематичні області.

Письмо: написати виразний, правильно організований текст, у якому певне місце відводиться висловленню точок зору; писати детальні описи на досить складні теми в листі, есе чи доповіді; писати різні типи текстів у переконливій формі, які висловлюють особисте ставлення та є орієнтованими на певного читача (адресата).


^ С2 Професійний користувач (Proficient User Mastery)

Аудіювання: не відчувати труднощів у розумінні будь-якої форми розмовної мови, яка відбувається поряд чи транслюється, навіть якщо вона передається у природному темпі.

Читання: з легкістю читати та розуміти фактично всі типи письмового тексту, включаючи абстрактні тексти, які мають складну структурну організацію та лексичне наповнення, такі, як інструкції, спеціальні статті, художні твори.

Говоріння: без будь-яких зусиль брати участь у будь-якій бесіді чи дискусії, оперуючи ідіоматичними висловами та колоквіалізмами; вільно висловлювати свої думки і точно передавати тонкі відтінки значень; якщо виникнуть труднощі, подолати їх непомітно для оточуючих; вільно продукувати виразний опис чи аргументацію, яка відповідає за своїм стилем ситуації та має логічну структуру, що допомагає реципієнту виділити та запам‘ятати найбільш значущі моменти.

Письмо: написати виразний і логічно організований текст відповідного стилю; писати складні листи, доповіді чи статті, що мають послідовну логічну структуру, яка допомагає реципієнту (адресату) виділити найбільш значущі моменти; написати короткий переказ чи огляд професійно-орієнтованого чи художнього тексту.

Вступне оцінювання ставить за мету визначити рівень комунікативної мовної компетенції студентів відповідно до вимог програми (В2 для бакалаврів). Тематика розділів програми розроблена з урахуванням специфіки педагогічного університету і є уніфікованою програмою, що дає можливість охопити основну проблематику навчального курсу “Іноземна мова професійно спрямована” і здійснити моніторинг студентів різних фахових напрямів.

Розроблена програма відповідає Загальноєвропейським Рекомендаціям з мовної освіти та змінам, що здійснюються в національній системі вищої освіти в Україні, які було започатковано процесом інтеграції країни в європейський простір вищої освіти та базуються на програмі ESP (English for Specific Purposes), що:

 • забезпечує стандартизовану базу для розробки університетських курсів і планів відповідно до професійних потреб студентів;

 • сприяє мобільності студентів і їхній конкурентноздатності на ринку праці;

 • підвищує ефективність самостійної роботи у вивченні іноземних мов;

 • посилює привабливість і конкурентноздатність вищої освіти в Україні шляхом надання прозорої та гнучкої системи викладання/вивчення мов.


^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Вступний екзамен з іноземної мови покликаний виявити рівень мовної компетенції абітурієнтів, тобто мета вступного іспиту до магістратури - визначити рівень знань іноземної мови та перевірити комунікативну компетенцію, володіння словниковим запасом і граматичними структурами.

Мовна компетенція, забезпечуючи комунікативну діяльність іноземною мовою за різних умов і потреб, є комплексним утворенням, що охоплює лінгвістичну, соціоетнокультурну та прагматичну компетенції. Кожна з цих компетенцій містить відповідні знання, уміння й навички.

Лінгвістичну компетенцію формують фонологічні, лексичні й синтаксичні (граматичні) знання, уміння й навички як власне мовні, так і незалежні ані від соціоетнокультурного значення їх варіантів, ані від прагматичних функцій їх реалізації.

Соціоетнокультурна компетенція, співвіднесена з соціоетнокультурними умовами користування іноземної мовою, виявляється як соціоетнокультурна складова правил увічливості, унормованих правил поведінки тощо.

Прагматична компетенція пов’язана з умінням адекватного добору мовних одиниць у різних контекстуальних умовах їх використання для успішного досягнення поставленої комунікативної мети.

Таким чином, виявлення рівня мовної компетенції тих, хто складає вступний екзамен з іноземної мови, передбачає перевірку цілої низки різнопланових знань, умінь і навичок, що надає такому випробуванню комплексного характеру.

Завдання вступного екзамену з іноземної мови:

 1. Виявити рівень сформованості комунікативних компетенцій, мовної, мовленнєвої, соціокультурної, дискурсивної, прагматичної тощо.

 2. Виявити рівень сформованості когнітивних структур, співвіднесених із мисленням іноземною мовою.

 3. Виявити ступінь сформованості вмінь писемного іншомовного мовлення.


^ Обсяг нормативних

кінцевих знань,

навичок і вмінь з іноземної мови


Нормативні знання, навички й уміння з іноземної мови, здобуті за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів, засвоєння курсу іноземної мови у ВНЗ, повинні забезпечити їм необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного й ситуативного спілкування.

Оскільки вступний екзамен з іноземної мови є тестовим, то перевірка нормативних знань, умінь і навичок аудіювання й усного спілкування іноземною мовою не передбачається.

Вступний екзамен комплексно перевіряє:

 1. Уміння й навички інформативного та глибинного читання автентичного іншомовного тексту, завдяки яким забезпечується повнота й адекватність розуміння теми, головних положень змісту та аргументації тексту;

 2. Уміння й навички перекладу як ефективного способу контролю повноти й точності розуміння автентичного іншомовного тексту;

 3. Лексико-граматичні вміння й навички, які забезпечують правильність розуміння лексичної та граматичної складових автентичного іншомовного тексту; розуміння незнайомих лексичних одиниць з огляду на значення морфологічних складових цих одиниць;

 4. Мовно-стилістичні вміння й навички, які забезпечують ідентифікацію стилю автентичного іншомовного тексту та коректне розуміння наявних у ньому стилістичних прийомів та експресивних засобів;

 5. Уміння й навички інтерпретації автентичного іншомовного тексту, які забезпечують коректне розуміння змісту тексту й підтексту, позиції автора тексту тощо;

 6. Уміння й навички ідентифікації та розуміння соціоетнокультурних елементів автентичного іншомовного тексту;

 7. Уміння й навички ідентифікації та розуміння прагмалінгвістичного компонента автентичного іншомовного тексту, що забезпечує адекватне розуміння контекстуально вжитих мовних одиниць.

Сформованість у бакалаврів цих умінь і навичок забезпечується нормативними кінцевими знаннями з іноземної мови, передбаченими навчальними програмами з іноземної мови професійно спрямованої за відповідним напрямом підготовки (спеціальністю).

^ Перелік тем граматичного мінімуму з іноземної мови

Мовна компетенція з іноземної мови передбачає наявність обов’язкових знань граматичної структури мови.

Англійська мова

Морфологія

 1. Іменник. Злічувальні та незлічувальні іменники. Вживання іменників у формі однини й множини. Вживання іменників у присвійному відмінку.

 2. Артикль. Основні випадки вживання неозначеного та означеного артикля. Випадки відсутності артикля.

 3. Прикметник. Вживання прикметників у вищому й найвищому ступенях порівняння, утворених за допомогою суфіксів чи допоміжних слів.

 4. Дієслово. Вживання дієслів to be, to have. Вживання модальних дієслів. Вживання часів дієслова: група Indefinite/Simple (Present Indefinite для вираження звичної дії, котра відбувається постійно й регулярно, й для вираження дій, що відбуваються одна за одною; Past Indefinite для вираження дії, яка відбувалася у закінчений період часу в минулому; Future Indefinite для вираження майбутньої дії); група Continuous/Progressive (Present Continuous для вираження дії, яка відбувається в момент мовлення, Past Continuous для вираження подовженої дії в минулому, Future Continuous для вираження подовженої дії в майбутньому); група Perfect (Present Perfect для вираження дії, що була завершена в минулому, а її результат пов'язаний із теперішнім, Past Perfect для вираження попередньої дії в минулому, Future Perfect для вираження завершеності майбутньої дії); група Perfect Continuous (Present Perfect Continuous для вираження такої завершеної подовженої дії у минулому, яка має результат, пов'язаний із теперішнім, Past Perfect Continuous для вираження тривалої дії, яка почалася до якогось моменту в минулому й продовжувалась у цей момент, Future Perfect Continuous для вираження тривалості майбутньої дії, що закінчиться до певного моменту в майбутньому); група Future-in-the-Past (Future-in-the-Past Indefinite для вираження майбутньої дії з точки зору минулого, Future-in-the-Past Continuous для вираження подовженої дії в майбутньому з точки зору минулого, Future-in-the-Past Perfect для вираження завершеності майбутньої дії з точки зору минулого, Future-in-the-Past Perfect Continuous для вираження тривалості майбутньої дії, що закінчиться до певного моменту в майбутньому з точки зору минулого). Вживання Present Indefinite для позначення майбутньої дії у підрядних реченнях умови та часу (після сполучників when, if). Вживання дієслів у пасивному стані (Present Passive, Past Passive, Future Passive). Узгодження часів. Заміна прямої мови непрямою.

 5. Вживання неособових форм дієслова: інфінітив, дієприкметник та герундій. Граматичні конструкції з безособовими формами дієслова.

 6. Прислівник. Вживання прислівників у вищому й найвищому ступенях порівняння, утворених за допомогою суфіксів чи допоміжних слів.

 7. Займенник. Вживання всіх класів займенника.

 8. Числівник. Кількісні й порядкові числівники.

Синтаксис

 1. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним іменним і складеним дієслівним присудком. Вживання простого розповідного речення (стверджувального й заперечного). Вживання питального речення (усі типи питань). Вживання спонукального речення.

 2. Вживання складного речення: складносурядне речення зі сполучниками and, but; складнопідрядне речення зі сполучниками when, who,which, that, because.

 3. Вживання речення зі зворотом There + to be.

 4. Вживання безособового речення.

 5. Вживання складного додатка (Complex Object).

 6. Вживання умовних речень, що виражають нереальну дію.


Німецька мова

Морфологія

 1. Іменник. Рід іменників. Вживання іменників у формі однини й множини. Відмінювання іменників.

 2. Артикль. Основні випадки вживання неозначеного та означеного артикля. Випадки відсутності артикля.

 3. Прикметник. Вживання прикметників у вищому й найвищому ступенях порівняння. Відмінювання прикметників.

 4. Дієслово. Вживання дієслів haben, sein, werden. Вживання модальних та рефлексивних дієслів, дієслів з відокремлюваними префіксами. Вживання часів дієслова: теперішній час (Präsens), майбутній час (Futurum I), минулого часу (Präteritum, Perfect, Plusquamperfekt). Вживання дієслів у пасивному стані. Узгодження часів. Заміна прямої мови непрямою.

 5. Вживання неособових форм дієслова. Граматичні конструкції з безособовими формами дієслова.

 6. Прислівник. Вживання прислівників у вищому й найвищому ступенях порівняння.

 7. Займенник. Вживання всіх класів займенника.

 8. Числівник. Кількісні й порядкові числівники.

Синтаксис

 1. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним іменним і складеним дієслівним присудком. Вживання простого розповідного речення (стверджувального й заперечного). Вживання питального речення (усі типи питань). Вживання спонукального речення.

 2. Вживання складного речення: складносурядного та складнопідрядного речення (Temporalsätze, Attributsätze, Kausalsätze, Objektsätze, Propositionalsätze). Порядок слів у складносурядних і складнопідрядних реченнях.

 3. Вживання речень зі зворотом zu+ Infinitiv.

 4. Вживання поширеного означення.


Французька мова

Морфологія

 1. Іменник. Злічувальні та незлічувальні іменники. Вживання іменників у формі однини й множини. Рід іменників. Відмінювання іменників.

 2. Артикль. Основні випадки вживання неозначеного та означеного артикля. Випадки відсутності артикля.

 3. Прикметник. Вживання прикметників у вищому й найвищому ступенях порівняння, відмінювання прикметників, утворення прикметників за допомогою суфіксів, однина та множина прикметника.

 4. Дієслово. Вживання дієслів avoir, etre. Вживання модальних дієслів. Вживання часів дієслова: група Indicatif (Present Passe compose, Imparfait, Plus-que-parfait, Future simple). Вживання дієслів у пасивному стані. Узгодження часів. Заміна прямої мови непрямою.

 5. Вживання неособових форм дієслова: інфінітив, дієприкметник і герундій. Граматичні конструкції з неособовими формами дієслова.

 6. Прислівник. Вживання прислівників у вищому й найвищому ступенях порівняння, утворення прислівника.

 7. Займенник. Вживання всіх класів займенника.

 8. Числівник. Кількісні й порядкові числівники.

Синтаксис

 1. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним іменним і складеним дієслівним присудком. Вживання простого розповідного речення (стверджувального й заперечного). Вживання питального речення (всі типи питань). Вживання спонукального речення.

 2. Вживання складного речення: складносурядне та складнопідрядне речення.

 3. Вживання речення зі зворотом Il y a.

 4. Вживання безособового речення.

 5. Вживання умовних речень, що виражають нереальну дію.

 6. Вживання інфінитивних речень.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет
До складання вступного іспиту з другої іноземної мови допускаються студенти, які виконали усі вимоги навчального плану та програм...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет
До складання вступного іспиту з німецької мови допускаються студенти, які виконали усі вимоги навчального плану та програм з курсу...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма співбесіди з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання iconМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з другої іноземної мови за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» – Тернопіль: тнпу ім. В. Гнатюка,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Програма «фахового іспиту з російської мови І літератури» для вступників окр «спеціаліст», «магістр» спеціальності «мова І література...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру спеціальності 14010301...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на немовні спеціальності....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи