Про атестацію наукових працівників науково-дослідної частини Донецького національного університету Донецьк Донну 2012 Загальна частина icon

Про атестацію наукових працівників науково-дослідної частини Донецького національного університету Донецьк Донну 2012 Загальна частина
Скачати 216.77 Kb.
НазваПро атестацію наукових працівників науково-дослідної частини Донецького національного університету Донецьк Донну 2012 Загальна частина
Дата02.09.2012
Розмір216.77 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. ректора ДонНУ


__________________ П.В. Єгоров

Наказ від "___"___________ 2012


ПОЛОЖЕННЯ

про атестацію наукових працівників

науково-дослідної частини

Донецького національного університету


Донецьк ДонНУ 2012

1. Загальна частина


1.1. Положення про атестацію наукових працівників науково-дослідної частини Донецького національного університету (далі – Положення) визначає порядок проведення атестації наукових працівників науково-дослідної частини (НДЧ) Донецького національного університету (ДонНУ). Положення розроблене на підставі "Положення про атестацію наукових працівників", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. № 1475 відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

1.2. Головною метою атестації є визначення відповідності кваліфікації наукових працівників займаній посаді.

Під час атестації оцінюються рівень професійної підготовки наукових працівників, результативність їхньої роботи, ефективність праці з урахуванням конкретних вимог до цих категорій працівників, виявляються перспективи використання здібностей наукових працівників, визначаються заходи щодо стимулювання підвищення їхнього професійного рівня, потреба в підвищенні кваліфікації та професійної підготовки.

1.3. У разі, коли кваліфікаційною вимогою для обіймання певної посади є наявність наукового ступеня або вченого звання, документами, що засвідчують присудження наукового ступеня або присвоєння вченого звання, є дипломи про присудження наукових ступенів кандидата і доктора наук, а також атестати професора, доцента і старшого наукового співробітника, визнані в Україні відповідно до законодавства.

1.4. Атестації підлягають:

1.4.1. наукові працівники НДЧ ДонНУ, посади яких включено до переліку посад наукових працівників державних наукових установ, організацій та посад науково-педагогічних працівників державних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на одержання пенсії та грошової допомоги при виході на пенсію відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. № 923 (головний науковий співробітник, провідний науковий співробітник, старший науковий співробітник, науковий співробітник, молодший науковий співробітник, завідувач науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини університету, завідувач науково-дослідного сектору (лабораторії, групи), що входить до складу науково-дослідного відділу науково-дослідної частини університету, учений секретар науково-дослідної частини, інженерно-технічні працівники, які мають науковий ступінь або вчене звання і працюють за спеціальністю);

1.5. Атестації не підлягають:

1.5.1. дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук, Академії педагогічних наук, Академії правових наук, Академії мистецтв, а також особи, які обіймають посади наукових працівників на умовах строкового трудового договору або за сумісництвом.

1.5.2. наукові працівники, призначені на посаду установами або організаціями вищого рівня.

1.6. Проведення атестації є обов’язковою умовою для переведення працівників на вищу посаду.

1.7. Проходження науковим працівником атестації є обов’язковою умовою для присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника (відповідно до п. 31 постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р., № 423).


^ 2. Періодичність та терміни проведення атестації
2.1. Атестація наукових працівників (далі – Працівників) проводиться не менше, як один раз на п'ять років. Терміни і графік проведення чергової атестації Працівників (Додаток 1) затверджуються наказом Ректора ДонНУ. Дата проведення атестації доводиться до відома Працівників, які підлягають атестації, не пізніше, як за місяць до її проведення.

2.2. Жінки, які перебувають у відпустці по вагітності, пологах і догляду за дитиною віком до трьох років, а також жінки, які перебувають у безоплатній відпустці по догляду за дитиною віком до 4, 5, 6 років на підставі медичного висновку (відповідно до ст. 179 КЗпП України), атестацію проходять не раніше, як через рік після виходу на роботу.

2.3. Від чергової атестації звільняються Працівники, які перебувають на займаній посаді менше одного року.

2.4. Молодим фахівцям, направленим на роботу до НДЧ ДонНУ в порядку персонального розподілу (після закінчення вищого навчального закладу з відривом від виробництва) і зарахованим на посади наукових працівників, термін проведення чергової атестації визначається під час укладення трудового договору таким чином, щоб вона відбулася після закінчення обов'язкового терміну роботи за призначенням.

2.5. Непроведення з ініціативи адміністрації ДонНУ в установлений термін чергової атестації Працівника не може бути підставою для розірвання або зміни умов укладеного з ним трудового договору.

2.6. Якщо в діяльності Працівника виявлено ознаки недостатньої кваліфікації, зафіксовані в акті про невиконання роботи, доповідній записці про допущені помилки або іншому документі, такому працівникові може бути призначено позачергову атестацію, але не раніше ніж через рік після проходження останньої атестації, призначення або обрання за конкурсом на посаду.

2.7. Позачергова атестація не може бути призначена жінкам, які перебувають у відпустці по вагітності, пологах, та жінкам, які мають дітей віком до трьох років, а також молодим фахівцям, направленим на роботу до НДЧ ДонНУ після закінчення вищого навчального закладу з відривом від виробництва, у період обов'язкового терміну роботи за призначенням.
^ 3. Порядок проведення атестації


3.1. Атестація Працівників проводиться в індивідуальному порядку.

Для організації та проведення атестації Працівників наказом ректора університету утворюється одна або кілька атестаційних комісій у складі голови, заступника, секретаря і членів комісії (форму приведено у Додатку 2). Головою комісії є проректор з наукової роботи ДонНУ. До складу комісії залучаються висококваліфіковані наукові працівники і представник профспілкового органу або уповноважений трудового колективу, який обирається на загальних зборах колективу.

3.2. До атестаційної комісії не пізніше як за два тижні до проведення атестації подаються такі документи:

– довідка про наукову діяльність Працівника за атестаційний період (Додаток 3) та список основних наукових і навчально-методичних робіт (Додаток 4);

– характеристика на Працівника, що підлягає атестації, підписана його безпосереднім керівником. У характеристиці наводяться відомості про трудову, наукову та громадську діяльність Працівника, зазначаються напрями наукових досліджень, особисті наукові здобутки, думка трудового колективу та керівника. На керівників структурних підрозділів характеристика підписується деканом факультету або завідувачем науково-дослідної частини;

 атестаційний лист попередньої атестації (у разі її проведення).

3.3. У цей же термін з характеристикою ознайомлюється науковий працівник, який підлягає атестації.

3.4. Атестаційна комісія у присутності керівника структурного підрозділу і Працівника, що підлягає атестації, заслуховує звіт Працівника про його роботу і розглядає необхідні матеріали.

3.5. Якщо Працівник не з'явився на атестацію без поважних причин, комісія має право провести атестацію за його відсутності.

3.6. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим або таємним голосуванням за відсутності Працівника, який проходить атестацію. У разі необхідності проведення таємного голосування атестаційна комісія відкритим голосуванням обирає з числа своїх членів лічильну комісію.

3.7. Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її складу.

Рішення комісії приймається стосовно кожного Працівника, який атестується, простою більшістю голосів членів комісії. У разі однакового розподілу голосів рішення приймається на користь Працівника, який атестується.

На підставі характеристики Працівника, його звіту, інших поданих матеріалів і повідомлень та їх обговорення атестаційна комісія приймає одне з таких рішень: відповідає займаній посаді, не відповідає займаній посаді.

У разі проведення таємного голосування бюлетень для таємного голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади атестованого, а також обидві оцінки діяльності працівника (відповідає займаній посаді, не відповідає займаній посаді). Якщо під час таємного голосування у бюлетені не було закреслено жодної з оцінок діяльності працівника або закреслено обидві, бюлетень вважається дійсним і зараховується на користь Працівника, який атестується. За результатами таємного голосування складається протокол лічильної комісії, який затверджується відкритим голосуванням і який повинен містити прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади атестованого, результати голосування, висновок лічильної комісії, її склад та бути підписаний членами лічильної комісії (форми бюлетеню для таємного голосування та протоколу лічильної комісії наведено у Додатках 5, 6).

3.8. Атестаційна комісія також може ухвалити рекомендації про заохочення наукового працівника, зміну посади, розміру посадового окладу, призначення позачергової атестації тощо. Ці рекомендації можуть бути розглянуті ректором ДонНУ або проректором з наукової роботи ДонНУ протягом одного року з дня проведення атестації.

Результати голосування повідомляються Працівникові одразу після голосування.

3.9. Рішення атестаційної комісії оформлюється окремим протоколом і повинно містити прізвище, ім'я та по батькові, рік народження атестованого, відомості про його освіту, спеціальність і кваліфікацію за освітою, загальний трудовий стаж, найменування посади, оцінку діяльності за результатами голосування і рекомендації атестаційної комісії.

Рішення (протокол) підписується головою, секретарем і всіма членами атестаційної комісії.

3.10. Рішення атестаційної комісії (Додатки 7-8) разом з іншими матеріалами атестації протягом тижня подається до науково-технічної ради ДонНУ на затвердження.

3.11. Затвердження науково-технічною радою ДонНУ рішення атестаційної комісії має відбутися не пізніше одного місяця з дня його подання. Після цього ректор ДонНУ може прийняти рішення про призначення працівника на відповідну посаду (в тому числі на вищу) без проведення конкурсу.

Рекомендація щодо переведення Працівника на вищу посаду може розглядатися керівником наукової установи лише за умови відповідності цього працівника кваліфікаційним вимогам до запропонованої посади.

3.12. Якщо за результатами атестації Працівника визнано таким, що не відповідає займаній посаді, ректор ДонНУ має право протягом двох місяців з дня затвердження науково-технічною радою результатів атестації перевести цього працівника за його згодою на іншу роботу, що відповідає його кваліфікації. У разі незгоди працівника з переведенням на іншу роботу або неможливості його переведення трудовий договір з ним у той же термін може бути розірвано відповідно до законодавства.

Час хвороби або перебування у відпустці наукового працівника до двомісячного терміну не зараховується.

Після закінчення зазначеного терміну звільнення працівника або переведення його на іншу роботу за результатами атестації не дозволяється.
^ 4. Порядок розгляду спорів з питань атестації наукових працівників


4.1. Рішення щодо результатів атестації може бути оскаржене працівником протягом одного місяця з дня його прийняття, що не зупиняє його виконання.

4.2. Ректор ДонНУ має право на підставі скарги або з власної ініціативи подати атестаційну справу Працівника на повторний розгляд.

4.3. Рішення про розірвання трудового договору з Працівником за результатами атестації може бути оскаржене відповідно до законодавства про порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.


Положення розроблено наково-дослідною частиною ДонНУ.


В.о. завідувача НДЧ ДонНУ С.В. Радіо


Положення ухвалено рішенням науково-технічної ради ДонНУ

Протокол № 6 від 11 липня 2012 року


Погоджено:


Проректор з наукової роботи С.В. Беспалова


В.о. проректора з економічних питань А.В. Фурман


Начальник відділу кадрів М.А. Морозова


Начальник юридичного відділу П.М. Данилкіна


Голова профкому працівників ДонНУ

____________ В.І. Подмарков


Голова "НПО ДонНУ"

____________ М.І. Зименко


Додаток 1


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. ректора ДонНУ


__________________

професор П.В. Єгоров^ Графік

проведення атестації працівників

науково-дослідної частини ДонНУ№ з/п

Прізвище,

ім'я, по батькові

Посада,

шифр держбюджетної НДР,

назва підрозділу

Дата

проведення атестації

Примітка
Проректор з наукової роботи __________________ С.В. Беспалова

(Підпис)

(вказати дату)

Додаток 2


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. ректора ДонНУ


__________________

професор П.В. Єгоров


^ Склад

атестаційної комісії
Голова атестаційної комісії:

Прізвище, ім’я, по батькові

Проректор з наукової роботи


^ Члени комісії:

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада
Прізвище, ім’я, по батькові

Посада
^ Прізвище, ім’я, по батькові

Посада
Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

^ Секретар комісії:

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада


Додаток 3


Довідка про наукову діяльність

_________________________________________________________________________

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові працівника)

за період з ____ до ____ року

^ Вид роботи

К-сть

Відомості про роботу


Виконання науково-дослідних робіт
вказати назву, шифр та термін виконанняЗдобуття грантів (міжнародних, грантів Президента України та інших грантів)
вказати назву та термін виконанняВидання монографій
Бібліографічні відомості додаються окремоВидання підручників з грифом МОНмолодьспорту України


Видання навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорту України


Видання підручників або навчальних посібників (без грифу)


Публікування статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, тощо)


Публікування статей у фахових виданнях Атестаційної колегії МОНмолодьспорту України


Публікування статей у наукових виданнях, що не входять до переліку фахових


Публікування тез доповідей на міжнародних конференціях, що проводились за кордоном


Публікування тез доповідей на інших конференціях


Отримання ліцензій, укладання контрактів
вказати назву та номерОтримання патенту за кордоном


Отримання патенту України


Отримання свідоцтв про реєстрацію авторського права


Участь у міжнародних виставках
вказати назву та дату проведенняУчасть у національних, регіональних та інших виставках

Отримання Державної премії

Отримання Премій Верховної Ради України, Президента, НАН УкраїниЗахист докторської/кандидатської дисертації

вказати дату захистуПроходження стажування в наукових установах або вищих навчальних закладах

Вказати місце проходженняНаукове консультування докторантів та здобувачів наукового ступеня доктора наук
вказати прізвищаКерівництво аспірантами та здобувачами наукового ступеня кандидата наук


Підготовка докторів наук


Підготовка кандидатів наук

Робота зі студентами (наявність виступів студентів на конференціях, представлення робіт на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, отримання патентів)
вказати прізвище студента та назву наукового заходуРобота зі школярами (наявність представлення робіт на конкурси Малої академії наук школярів України, наукових робіт школярів, керівництво школярами на предметних олімпіадах)
вказати прізвище школяра та назву наукового заходуІнші вагомі здобутки

Посада працівника, який атестується _____________________ І.Б. Прізвище

(підпис)


Декан факультету _____________________ І.Б. Прізвище

(підпис)


Завідувач кафедри _____________________ І.Б. Прізвище

(підпис)


Науковий керівник НДР _____________________ І.Б. Прізвище

(підпис)


Додаток 4

СПИСОК


основних наукових і навчально-методичних робіт


____________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
з/п

Назва друкованої роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Кількість сторінок

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1.
2.


Посада працівника, який атестується _____________ І.Б. Прізвище


Завідувач кафедри ________________ І.Б. Прізвище

(підпис)


Науковий керівник НДР ________________ І.Б. Прізвище

(підпис)

^

Список засвідчую:Вчений секретар ДонНУ ________________ М.М. Михальченко

(підпис)


"____"____________ 20__ р.


Додаток 5

^

Донецький національний університет


Бюлетень

для таємного голосування під час атестації


Прізвище,

ім’я, по-батькові

Посада,

яку займає працівник на момент атестації

Оцінка

діяльності працівника«Відповідає займаній посаді»

«Не відповідає займаній посаді»

Примітка: непотрібне викреслити

Додаток 6

Протокол № __

засідання лічильної комісії

з підрахунку голосів під час атестації

(посада, прізвище, ім’я, по батькові працівника, який атестується)від «___» ______________ 20__р.


^ 1. Склад лічильної комісії:

2. Присутні на засіданні ________ членів атестаційної комісії.


3. Результати голосування:


  • «Відповідає займаній посаді»:

отримано ____ голосів

  • «Не відповідає займаній посаді»:

отримано ____ голосів
^ 4. Висновок лічильної комісії(посада, прізвище, ім’я, по батькові працівника, який атестується)
(вказати: відповідає чи не відповідає займаній посаді)


^ Голова лічильної комісії
(Прізвище, ініціали)


^ Члени лічильної комісії
(Прізвище, ініціали)(Прізвище, ініціали)(Прізвище, ініціали)


Додаток 7


Витяг з протоколу №

засідання атестаційної комісії

Донецького національного університету


від «___» ______________ 20__ р.


Присутні:


Голова атестаційної комісії:


Прізвище, ім’я, по батькові
Члени комісії:

Прізвище, ім’я, по батькові
Прізвище, ім’я, по батькові
Прізвище, ім’я, по батькові
Прізвище, ім’я, по батькові

Секретар комісії:

Прізвище, ім’я, по батькові
^ Порядок денний:

Проведення атестації працівників (вказати назву структурних підрозділів)
СЛУХАЛИ:

Голову атестаційної комісії з інформацією про таких працівників:


Прізвище, ім’я, по батькові

Посада на момент атестації
1.

2

3


УХВАЛИЛИ:

Атестувати працівників (вказати назву структурних підрозділів)


_______

_____________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

Результати атестації:

відповідає займаній посаді/перевести на посаду (вказати назву посади)
1.

2

3


Голова атестаційної комісії:
Прізвище, ініціали
Члени комісії:
Прізвище, ініціалиПрізвище, ініціалиПрізвище, ініціалиПрізвище, ініціали

Секретар комісії:
Прізвище, ініціали


Додаток 8

^ АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Загальні дані

1. Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Рік народження __________________________________________________

3. Посада, яку займає працівник, стаж роботи на ній (на момент атестації) ________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Освіта, найменування навчального закладу та рік закінчення _________________________

________________________________________________________________________________

5. Спеціальність та кваліфікація за освітою __________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Науковий ступінь, вчене звання __________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Загальний трудовий стаж _____________, у т. ч. за спеціальністю _____________________

^ Результати атестації

За підсумками голосування атестаційної комісії:

ВІДПОВІДАЄ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ: за __________ проти __________

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ В РЕЗЕРВ НА ВИЩУ ПОСАДУ: за __________ проти _________

ВІДПОВІДАЄ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ ЗА УМОВИ _____________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________ за ___________ проти ___________

НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ: за __________ проти ___________

Рішення атестаційної комісії _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Рекомендації атестаційної комісії ___________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Голова атестаційної комісії:
Прізвище, ім’я, по батькові
Члени комісії:
Прізвище, ім’я, по батьковіПрізвище, ім’я, по батьковіПрізвище, ім’я, по батьковіПрізвище, ім’я, по батькові

Секретар комісії:
Прізвище, ім’я, по батькові


Дата атестації «___» _______________ 20__ року


З РЕЗУЛЬТАТАМИ АТЕСТАЦІЇ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ _________________________________

(підпис працівника, який атестується)

Примітка. У разі, коли голова або член комісії має іншу думку щодо оцінки роботи та ділових якостей працівника, який атестується, вони викладають її письмово у вільній формі й додають до атестаційного листа.

Схожі:

Про атестацію наукових працівників науково-дослідної частини Донецького національного університету Донецьк Донну 2012 Загальна частина iconПро атестацію наукових працівників науково-дослідної частини Донецького національного університету Донецьк Донну 2012 Загальна частина
Ндч) Донецького національного університету (ДонНУ). Положення розроблене на підставі "Положення про атестацію наукових працівників",...
Про атестацію наукових працівників науково-дослідної частини Донецького національного університету Донецьк Донну 2012 Загальна частина iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Про атестацію наукових працівників науково-дослідної частини Донецького національного університету Донецьк Донну 2012 Загальна частина iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Про атестацію наукових працівників науково-дослідної частини Донецького національного університету Донецьк Донну 2012 Загальна частина iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Про атестацію наукових працівників науково-дослідної частини Донецького національного університету Донецьк Донну 2012 Загальна частина iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Про атестацію наукових працівників науково-дослідної частини Донецького національного університету Донецьк Донну 2012 Загальна частина iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів,...
Про атестацію наукових працівників науково-дослідної частини Донецького національного університету Донецьк Донну 2012 Загальна частина iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів,...
Про атестацію наукових працівників науково-дослідної частини Донецького національного університету Донецьк Донну 2012 Загальна частина iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів,...
Про атестацію наукових працівників науково-дослідної частини Донецького національного університету Донецьк Донну 2012 Загальна частина iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підроз-ділів, професіоналів,...
Про атестацію наукових працівників науково-дослідної частини Донецького національного університету Донецьк Донну 2012 Загальна частина iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атес-тацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи