Наказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік icon

Наказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
НазваНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
Дата11.09.2012
Розмір117 Kb.
ТипНаказМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

16.03. 2012 № 293


Про підсумки звітної кампанії

щодо результатів наукової та науково-

технічної діяльності вищих навчальних

закладів та наукових установ за 2011 рік

З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства,

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам вищих навчальних закладів та наукових установ згідно з переліком вищих навчальних закладів та наукових установ Міністерства, до звіту яких висловлені зауваження та пропозиції (додаток 1), подати департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О. В.) матеріали та інформацію про виконання завдань, визначених у цьому додатку.

2. Керівникам вищих навчальних закладів та наукових установ:

2.1. До 20 березня 2012 року подати пропозиції щодо внесення змін до Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 № 535, з урахуванням профілю вищого навчального закладу або наукової установи для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та отримання вагомих наукових результатів, спрямованих на інноваційний розвиток економіки.

2.2. До 1 травня 2012 року подати науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, результати яких готові до впровадження, за формою згідно з додатком 2.

2.3. Взяти до відома, що рейтинг вищих навчальних закладів та наукових установ за показником ефективності використання бюджетних коштів на виконання наукових досліджень і розробок, визначається з урахуванням співвідношення коштів отриманих від виконання господарських робіт до бюджетних коштів, згідно з додатком 3. 

2.4. Звернути увагу на низький рівень ефективності використання бюджетних коштів.

2.5. Забезпечити до 1 січня 2014 р. співвідношення фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок, а саме:

30:70 - для технічних, технологічних та політехнічних університетів;

60:40 - для класичних, педагогічних, економічних, юридичних та художніх університетів.

2.6. Забезпечити співпрацю щодо об’єднання зусиль наукових шкіл вищих навчальних закладів та наукових установ для виконання комплексних проектів, наукові результати яких спрямовані на отримання високого економічного ефекту.

2.7. Організувати до Дня науки (18 – 20 квітня 2012 р.) регіональні виставки, наукові конференції, форуми, симпозіуми із залученням керівників промислових підприємств, інвесторів з метою налагодження співпраці та укладання відповідних договорів.

2.8. Підготувати до 20 березня ц. р. план заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів, які виділяються на виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (співвідношення коштів госпдоговірних робіт спеціального до загального фонду державного бюджету).

2.9. Забезпечити участь студентів у виконанні господарських договірних робіт щодо розроблення комерційних програмних продуктів на рівні 10 відсотків від складу колективу, який залучено до виконання роботи.

3. Першому заступнику Міністра (Суліма Є. М.) до 24 березня 2012 р. провести нараду за участю керівників вищих навчальних закладів та наукових установ з питань низького рівня ефективного використання бюджетних коштів.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Тимчасово виконуючий

обов’язки Міністра Є. М. Суліма


Додаток 1

до Наказу Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту України

_16.03.______2012№_293___________


Перелік

вищих навчальних закладів та наукових установ Міністерства,

до звіту яких висловлені зауваження та пропозиції


1. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова:

 • забезпечити належний рівень координації наукової та науково-технічної діяльності в університеті;

 • забезпечити актуальність, наукову новизну тематики досліджень і розробок, підвищити рівень практичного застосування наукових результатів.

2. Південноукраїнський педагогічний університет імені К. Д. Ушинського:

 • забезпечити стимулювання молодих учених до участі в наукових дослідженнях і розробках, більш активно залучати їх до виконання бюджетної тематики;

 • з метою запровадження госпдоговірної тематики налагодити співпрацю з потенційними замовниками наукових результатів із пріоритетної тематики наукових досліджень і розробок університету.

3. Чорноморський державний університет імені Петра Могили:

 • забезпечити у вищому навчальному закладі виконання сучасних актуальних фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок та отримання результатів конкурентоспроможних на світовому ринку;

 • запровадити в університеті виконання госпдоговірних робіт.

4. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка:

 • визначити пріоритетні напрями з прикладних досліджень і розробок та подати на конкурсний відбір прикладні наукові проекти.

5. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка:

 • активізувати роботу щодо прикладних досліджень і розробок;

 • привести у відповідність до профілю університету пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень і розробок вищого навчального закладу та внести пропозиції до МОНмолодьспорту щодо їх перезатвердження;

 • надати посібник за закінченою науково-дослідною роботою у 2011 році «Теоретико-методичні засади тьюторства як інтернаціональної технології кредитно-модульного навчання», науковий керівник: д. пед.н., проф. Бойко А. М.

6. Бердянський державний педагогічний університет:

 • звернути увагу на низький рівень виконання госпдоговірної тематики;

 • подати копію інноваційного проекту «Організація виробництва потужних світодіодів», який підготовлено за результатами закінченої у 2011 році науково-дослідної роботи «Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук АІІІВV», науковий керівник: д.фіз.-м.н., проф. Кідалов В. В.;

 • подати копію договору Бердянського державного педагогічного університету та Дніпропетровського регіонального центру інноваційного розвитку щодо реалізації зазначеного інноваційного проекту.

7. Сумський державний педагогічний університет:

 • до кінця року 2012 році поінформувати МОНмолодьспорт про отриманий соціальний та економічний ефект від закінченої у 2011 році прикладної науково-дослідної роботи «Дослідження, оптимізація та провадження технологій утворення піролізного газу в вітчизняних генераторних установках з підвищеним ККД», науковий керівник: к.ф.-м.н., доц. Стадник О. Д.;

 • підготувати та у місячний строк подати методику за закінченою у 2011 році науково-дослідною роботою «Оптимізація оздоровчо-реабілітаційних техноло­гій патології хребта студентів у ВНЗ на основі патогенетичного обґрунтування та розробки комплексних програм фізичної реабілітації», науковий керівник: к.мед.н., доц. Котелевський В.І.

8. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка:

 • подати повну інформацію щодо отриманих результатів та їх реалізації за закінченою у 2011 році науково-дослідною роботою «Розроблення основ технології для створення багатофункціональних пристроїв інфрачервоного випромінювання», науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Бойчук В. І.;

 • подати копії договорів щодо передачі наукових результатів зазначеної роботи до Науково-виробничого підприємства «Карат» (м. Львів).

9. Українська державна інженерно-педагогічна академія:

 • подати посібник підготовлений за закінченою у 2011 році прикладною науково-дослідною роботою «Розробка теоретичних і методичних основ систем креативного навчання технічних дисциплін майбутніх інженерів», науковий керівник: д.пед.н., проф. Лазарєв М.І.

10. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна:

 • скорегувати співвідношення фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт та їх обсяги фінансування з державного бюджету;

11. Львівський національний університет імені Івана Франка:

 • надати інформацію щодо практичного застосування результатів науково-дослідної роботи «Генетичні механізми стійкості актиноміцетів до моеноміцинів та роль рідкісних кодонів у їхньому біосинтезі», науковий керівник: д.біол.н., проф. Федоренко В.О.;

 • забезпечити безперервність виконання етапів наукового процесу (фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних розробок), здійснення контролю за доведенням наукових результатів до впровадження;

 • більш ефективно залучати науково-кадровий потенціал університету до виконання наукових досліджень і розробок.

12. Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет»:

 • надати інформацію щодо впровадження результатів за 3 закінченими у 2011 році прикладними науково-дослідними роботами та обсяг коштів отриманих від госпдоговірної тематики, а саме: «Пiдвищення енергоефективностi технологiчних систем методом математичного моделювання фiзико-хiмiчних i теплофiзичних процесiв», науковий керівник: д.т.н., проф. Тошинський В.І.; «Дослідження енергозберігаючих напівпровідникових перетворювачів для систем передачі енергії до об’єктів електричного транспорту», науковий керівник: д.т.н., проф. Сокол Є.І.; «Дослідження електрофізичних пристроїв направленої сейсмоакустичної дії на нафтогазові прошарки у зоні колектора глибоких свердловин з метою підвищення їх дебіту» науковий керівник: д.т.н., проф. Гурин А.Г.

 • збільшувати кількість виконання госпдоговірної тематики та нарощувати обсяги надходжень до спеціального фонду державного бюджету;

 • скорегувати співвідношення фундаментальних та прикладних досліджень і розробок (30:70);

13. Національний університет «Львівська політехніка»:

 • надати інформацію щодо практичного застосування результатів за закінченою науково-дослідною роботою «Сенсорні пристрої на основі радіаційностійких напівпровідникових матеріалів для картографування магнітних полів медичних циклотронів», науковий керівник: д.т.н., п.н.с. Большакова І.А.;

 • опрацювати питання щодо виконання наукових досліджень і розробок із альтернативних джерел енергії, зокрема теплових насосів; налагодження співпраці з цього питання з іншими університетами (Національний гірничий університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; запропонувати на конкурсний відбір науковий проект із цієї тематики).

14. Одеський національний політехнічний університет:

 • надати інформацію щодо впровадження результатів 3 закінчених у 2011 році науково-дослідних робіт, зокрема: «Частотно-залежні компоненти цифрових систем, які перебудовуються», науковий керівник: д.т.н., проф.Малахов В.П.; «Оптимізація параметрів інтегрованих теплонасосних систем альтернативного теплопостачання на базі двох різнорідних відновлювальних джерел»; Оптимізація інтегрованих систем енергозабезпечення на базі установок когенерації та поновлювальних джерел енергії» науковий керівник: д.т.н., проф. Мазуренко А.С., д.т.н.

 • звернути увагу на більш широке застосування прикладних результатів;

 • привести у відповідність до профілю університету тематику наукових досліджень і розробок відповідно до вимог сьогодення, що дозволить отримувати конкурентоспроможні результати на світовому ринку, наповнювати спеціальний фонд державного бюджету;

 • надати інформацію щодо кафедральної тематики наукових досліджень і розробок;

 • більш ефективно залучати науково-кадровий потенціал університету до виконання наукових досліджень і розробок.

 • на конкурсний відбір подавати наукові проекти спрямовані на динамічний розвиток у всіх сферах економіки.

15. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя:

 • надати інформацію щодо реалізації наукових результатів 2 науково-дослідних робіт на підприємствах, зокрема: «Теоретичні основи проектування енергоощадних індукційних нагрівальних систем для опалювальних установок», науковий керівник: д.ф-м.н., проф. Шаблій О.М.; «Наукові основи конструкторсько-технологічного забезпечення підвищення якісних характеристик приводних роликових ланцюгів бурових установок газонафтодобувного обладнання», науковий керівник: д.т.н., проф. Луців І.В.

 • надати інформацію щодо впровадження наукових результатів університету на підприємствах ВАТ «Ковельсільмаш»;

 • надати копію договору з ТОВ «ОСП корпорація Ватра» щодо впровадження результатів за закінченою у 2011 році науково-дослідною роботою «Наукові основи конструкторсько-технологічного забезпечення підвищення якісних характеристик приводних роликових ланцюгів бурових установок газонафтодобувного обладнання», науковий керівник: д.т.н., проф Луців І.В.

16. Донецький національний технічний університет:

 • надати інформацію щодо впровадження результатів закінченої у 2011 році науково-дослідної роботи «Розробка та впровадження нетрадиційних ресурсозберігаючих технологій управляння напружено-деформованим станом гірського масиву навколо вирубок», науковий керівник: д.т.н., проф. Касьян М.М.;

 • працювати над новими більш ефективними формами роботи.

17. Вінницький національний технічний університет:

 • надати інформацію щодо впровадження результатів закінченої у 2011 році науково-дослідної роботи «Розробка вітроенергетичних модулів з прямим перетворенням енергії вітру в електроенергію», науковий керівник: д.т.н., проф. Мокін Б. І.;

 • більш ефективно залучати науково-кадровий потенціал університету до виконання наукових досліджень і розробок.

 • запроваджувати наукову тематику досліджень, яка б переходила в госпдоговірну тематику та приносила надходження до спеціального фонду державного бюджету

18. Чернігівський державний технологічний університет:

 • надати детальну інформацію щодо інформаційної системи підтримки управління якістю освітянських послуг для використання її в департаменті наукової діяльності та ліцензування Міністерства.

19. Національний кораблебудівний університет імені адмірала Макарова:

 • надати для ознайомлення комп’ютерну програму «Організаційно-методичне забезпечення системи управління витратами на оплату праці науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів»;

20. Тернопільський національний економічний університет:

 • надати розроблену методику щодо комерціалізації для застосування в центрах по енергозбереженню у вищих навчальних закладах

21. Український державний хіміко-технологічний університет:

 • надати інформацію щодо продажу ліцензії у 2011 році.

Директор департаменту наукової

діяльності та ліцензування О. В. Якименко

Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту України

_16.03.__________ 2012 № _293______

Форма


1. Назва вищого навчального закладу або наукової установи.

1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи.
^

2. Автори.

3. Основні характеристики, суть наукових результатів роботи ( 30 рядків).

3. Патенто-, конкурентоспроможні результати (20 рядків).


4. Порівняння із світовими аналогами (20 рядків).

5. Економічна привабливість наукових результатів роботи для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість (20 рядків)

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можна реалізувати наукові результати роботи (10 рядків).

8. Очікуваний ефект від результатів впровадження (20 рядків).


Адреса:


Тline 8line 9line 10елефон: , Факс: , E-mail:Керівник роботи


_______________________ ПІБ

Проректор із наукової роботи


________________________ ПІБ

підпис

підпис

МПДиректор департаменту наукової

діяльності та ліцензування О. В. Якименко

Схожі:

Наказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік iconПро затвердження порядку визначення обсягів фінансування науково-дослідних робіт
України №293 від 16. 03. 2012 р. «Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Наказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік iconНаказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Наказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік iconНаказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Наказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік iconЩодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Наказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік iconНомер облікової картки заключного звіту: №0211U004289 Характер ндр: прикладна розробка Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»
Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Наказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік iconНомер облікової картки заключного звіту: 0211U004291 Характер ндр: прикладне дослідження Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»
Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Наказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік iconНомер облікової картки заключного звіту: 0211U004293 Характер ндр: прикладне дослідження. Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»
Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Наказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік iconНаказ №535 від 07 червня 2011 року Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Наказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік iconНаказ №508 «2» 10 2008 р про контроль витрат по держбюджетних темах, які фінансуються мон україни
Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ” та на підставі...
Наказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи