Розробка тз на проведення ндр І його складові частини icon

Розробка тз на проведення ндр І його складові частини
Скачати 119.11 Kb.
НазваРозробка тз на проведення ндр І його складові частини
Дата11.09.2012
Розмір119.11 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор з наукової роботи

____________ С.В. Беспалова

„____”_____________ 2012 р.


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

НА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

„______________________________________________________________________________________________________________________________________”

_____________________________________________________________

(назва НДР, шифр, індекс, номер державної реєстрації НДР)


УЗГОДЖЕНО:


Науковий керівник НДР В.о. завідувача НДЧ

____________ ______________ _____________ С.В. Радіо

(підпис) (П.І.Б.)


Відповідальний виконавець Зав. відділом організації НДР

____________ ______________ _____________ І.В. Нога

(підпис) (П.І.Б.)

В.о. зав. патентно-ліцензійного

відділу

_____________ Н.П. Малашенко


Донецьк - 2012


^ РОЗРОБКА ТЗ НА ПРОВЕДЕННЯ НДР І ЙОГО СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ


ТЗ розробляють на основі наукового прогнозування і перспектив подальшого розвитку відповідного напряму, результатів виконання попередніх досліджень і експериментальних робіт, аналізу патентної, науково-технічної документації, інформаційних матеріалів про нові досягнення вітчизняної і зарубіжної науки і техніки, а також досвіду попередньої розробки і експлуатації аналогічної продукції.


ТЗ на бюджетні НДР містить наступні розділи:


^ 1. Підстава для виконання роботи:

У розділі «Підстави для виконання роботи» приводять повне найменування документа, на підставі якого проводять НДР, його номер, дату затвердження і організацію, що затвердила документ, а також терміни початку та закінчення НДР.

Документом, що є підставою для проведення роботи, можуть бути:

-  накази, розпорядження і завдання центральних органів державної виконавчої влади;

-  затверджені наукові і науково-технічні програми;

-  договір з організацією (юридичною особою).

Приклад: Наказ МОН України № 1043 від 17.11.2008 р.. Рішення науково-технічної ради ДонНУ (протокол № 8 від 24.12.2008 р.).


^ 2. Мета і призначення НДР:

У розділі «Мета і призначення НДР» приводять коротку характеристику і оцінку стану вирішуваної проблеми, визначають головну мету і задачі роботи, її актуальність і дають обґрунтування необхідності виконання НДР. При проведенні НДР, що базується на результатах фундаментальних або пошукових досліджень, указують, на підставі яких досліджень виконують роботу.


^ 3. Початкові дані для проведення НДР:

У розділі «Початкові дані для проведення НДР» указують, чи проводять НДР вперше або вона є продовженням попередніх робіт і приводять перелік документів, які необхідно використовувати при проведенні НДР.

Перелік може містити звіти про попередні дослідження, стандарти і нормативні документи України, національні стандарти інших країн, міжнародні стандарти, нормативну і технічну документацію, науково-технічну літературу, довідники і ін.


^ 4.  Виконавці НДР:

У розділі «Виконавці НДР» приводять організацію - головного виконавця і виконавців складових частин НДР, а також, за наявності, номер і дату затвердження документа, який визначає учасників НДР (наказ, рапорт або службова записка).


^ 5.  Вимоги до виконання НДР:

У розділі «Вимоги до виконання НДР» приводять основні технічні вимоги, що пред’являються до НДР; якісні і кількісні показники, які повинні бути досягнуті в процесі виконання НДР; вимоги до способів обробки первинних матеріалів; обґрунтовують необхідність створення макетів, моделей або експериментальних зразків майбутніх виробів, які потрібні для виконання досліджень.

Окремі вимоги (величини), які не можуть бути визначені при розробці ТЗ, записують в такій редакції: «Остаточні вимоги (величини) … уточнюють в процесі роботи і погоджують з … на етапі ...».


^ 6.  Етапи НДР і терміни їх виконання:

У розділі «Етапи НДР і терміни їх виконання» визначають необхідні етапи виконання НДР, склад робіт на кожному етапі і форму представлення результатів, терміни їх виконання і виконавців.

Проведення НДР здійснюють по етапах. Кожен етап повинен вирішувати певні завдання, необхідні для успішного виконання НДР, проведення наступного етапу, уточнення змісту і напрями НДР.

Етапи НДР і їх вміст в загальному випадку приведені в наступній таблиці:


Етап НДР

Зміст етапу

Вибір напряму дослідження

Підбір, вивчення і узагальнення науково-технічної і патентної документації

Розгляд можливих напрямів досліджень і їх оцінка

Вибір напряму дослідження

Обґрунтування прийнятого напряму досліджень

Розробка, узгодження і затвердження ТЗ на складові частини НДР

(при необхідності)

Розробка і узгодження методики і програми робіт про проведення досліджень

Складання і оформлення проміжного звіту по етапу

Розгляд результатів і приймання етапу, якщо це передбачено ТЗ

Теоретичні і експериментальні дослідження

Теоретичний пошук, виконання розрахунків і досліджень принципових питань

Розробка документації, виготовлення і наладка макетів, моделей або експериментальних зразків майбутніх виробів, програм і алгоритмів (при необхідності)

Проведення експериментальних робіт і досліджень

Обробка і коректування результатів теоретичних і експериментальних досліджень

Складання висновків за наслідками досліджень

Складання і оформлення проміжного звіту по етапу

Розгляд результатів і приймання етапу, якщо це передбачено ТЗ

Узагальнення і оцінка результатів досліджень, складання звітної документації

Узагальнення результатів теоретичних досліджень і експериментальних робіт

Оцінка повноти і якості рішення поставлених задач

Узагальнення матеріалів патентного пошуку і підготовка звіту про патентні дослідження (при необхідності)

Оформлення патентного захисту можливих об'єктів інтелектуальної власності і розробка заходів щодо збереження «НОУ-ХАУ»

Розробка проекту ТЗ на наступну НДР у разі потреби подальших досліджень або ТЗ на ДКР

Підготовка комплекту звітної документації

Формулювання висновків за наслідками досліджень і розробка рекомендацій по використовуванню результатів НДР

Розгляд результатів НДР на науково-технічній раді

Подача роботи до приймання


Примітка. Якщо одержані позитивні результати НДР, які обґрунтовують можливість створення виробу, то для скорочення термінів розробки можна починати ДКР до закінчення НДР. У таких випадках ТЗ на ДКР розробляють з урахуванням основних результатів, які вже одержані при виконанні НДР.


^ Зміст робіт на етапі «Вибір напряму досліджень»:

Метою етапу є систематизація інформації по темі НДР, її аналіз, визначення і вибір на цій основі напряму досліджень.

На даному етапі, окрім перерахованих в таблиці робіт, визначають заходи щодо забезпечення охорони життя і здоров'я населення, охорони навколишнього середовища, а також формулюють необхідні для їх реалізації вимоги.

Визначення оптимального варіанту напряму дослідження здійснюють на основі аналізу стану проблеми і порівняльної оцінки варіантів можливих рішень з урахуванням патентних і прогнозних досліджень, які виконувалися по аналогічних проблемах.


^ Зміст робіт на етапі «Теоретичні і експериментальні дослідження»

Даний етап є основною частиною НДР і проводиться з метою отримання необхідних і достатніх теоретичних і експериментальних результатів досліджень для вирішення поставлених в ТЗ задач.

Окрім перерахованих в таблиці робіт, залежно від цільового призначення НДР, на цьому етапі виконують наступні роботи:

-  математичне і програмне моделювання, аналіз результатів теоретичних досліджень і визначення можливості їх використовування для вирішення практичних задач при проведенні експериментів;

-  аналіз і порівняння результатів випробувань з даними теоретичних досліджень, удосконалення схем, що розробляються, комплексів, макетів, моделей і експериментальних зразків майбутнього виробу відповідно до результатів досліджень і, при необхідності, виконання додаткових досліджень і випробувань;

-  вибір найпрогресивніших комплексів, оптимальних схемних, конструкторських і технологічних рішень;

-  приймання складових частин НДР (за наявності);

-  складання і оформлення звітної документації по етапу;

-  розгляд результатів і приймання етапу НДР.

Макети, моделі або експериментальні зразки майбутніх виробів виконують по документах, які розробляють при проведенні НДР.

На цьому етапі визначають основні наукові результати, показники і технічні характеристики майбутнього виробу, які підлягають включенню в ТЗ на проведення ДКР, перспективи отримання і використовування результатів НДР.


^ Зміст робіт на етапі «Узагальнення і оцінка результатів досліджень, складання звітної документації».

Метою етапу є узагальнення і усесторонній аналіз повноти рішення поставлених перед НДР задач. В процесі виконання етапу додатково до перерахованих в таблиці, проводять наступні роботи:

-  оцінку досягнутого рівня НДР порівняно з вимогами ТЗ;

-  розробку рекомендацій про використовування нових закономірностей, явищ, властивостей, принципів, теорій, моделей, створення нової апаратури, спеціального устаткування, матеріалів і технологічних процесів, а також поліпшення існуючих;

-  складання, при необхідності, тематичних карток на розробку нових матеріалів і комплектуючих виробів;

-  приймання складових частин НДР (за наявності);

-  складання і оформлення звітної документації.

До звітної документації відносяться комплекти документів з висновками за наслідками теоретичних, патентних, маркетингових і експериментальних досліджень, які оформляють відповідно до діючих стандартів, а також проміжні звіти по попередніх етапах і завершальний (підсумковий) звіт, який складають на останньому етапі НДР.

Складання і оформлення звітів, виклад розділів, оформлення додатків до звітів виконують відповідно до вимог ДСТУ 3008. На вимогу замовника звітні документи посилають на відгук до провідних установ з тематики НДР.

Звіт про патентні дослідження, якщо вони проводилися прикладають до комплекту звітних документів.

При складанні звітів слід керуватися державними стандартами України на терміни і визначення у відповідних галузях науки і техніки.

На титульному листі звіту індекс універсального десяткового класифікатора (УДК) і номер державної реєстрації, виданий раніше державним органом, а також інвентарний номер звіту проставляє виконавець НДР.

Проміжний звіт, як правило, розглядають на науково-технічній раді (НТР) ДонНУ або на проблемній секції за напрямом виконавця, завершальний звіт - на НТР ДонНУ.

НТР або його проблемна секція визначає відповідність проведених досліджень і результатів роботи вимогам ТЗ, оцінює науково-технічний рівень роботи і дає оцінку НДР в цілому.

Рекомендації НТР або його проблемної секції по рішенню про результати попереднього етапу робіт, враховують в роботі на наступному етапі НДР. Проміжний звіт в цьому випадку не коректують.

Після розгляду НТР або його проблемною секцією звітну документацію разом з рішенням НТР подають на затвердження проректору з наукової роботи.

Конкретний зміст етапів, їх приймання, склад звітної документації за наслідками кожного етапу робіт визначають в ТЗ на НДР або ТЗ на її складові частини.


^ Приклад: Зміст робіт за етапами наводиться у вигляді наступної таблиці:

етапу

Найменування етапу НДР

Строк виконання

Очікувані результати виконання етапу НДР

Звітна документація

Виконавці

1.

Для фундаментальної та прикладної НДР

01.01.12 - 31.12.12П.І.Б.

П.І.Б....

2.

Для фундаментальної та прикладної НДР

01.01.13 - 31.12.13П.І.Б.

П.І.Б....

3.

Для фундаментальної НДР

01.01.14 - 31.12.14П.І.Б.

П.І.Б....


7.  Очікувані результати і порядок реалізації НДР:

У розділі «Очікувані результати і порядок реалізації НДР» приводять способи реалізації результатів НДР, що передбачаються, рекомендації по застосуванню і впровадженню результатів НДР і обґрунтування їх ефективності.

Реалізацію результатів НДР здійснюють залежно від типу науково-технічної продукції згідно з актом приймання з урахуванням рекомендацій приймальної комісії наступними способами:

-  видачею техніко-економічного обґрунтування щодо створення нової науково-технічної продукції, розробкою ТЗ на ДКР і укладенням договору на її виконання;

-  продовженням досліджень шляхом виконання нових НДР, якщо в ході виконання НДР намітилися нові наукові проблеми, які вимагають окремого рішення з погляду поставлених задач;

-  використовуванням результатів досліджень для удосконалення і модернізації існуючої продукції без проведення ДКР;

-  узгодженням і затвердженням проектів розроблених стандартів і інших нормативних документів (положень, методик, інструкцій і ін.);

-  розробкою програм і методик випробувань нових (що модернізуються) зразків продукції;

-  ухваленням рішень про корінну зміну напрямів окремих науково-дослідних, дослідно-конструкторських або досвідчено-технологічних робіт.


^ 8.  Матеріали, які подають при закінченні НДР і її етапів:

У розділі «Матеріали, які подають при закінченні НДР і її етапів», приводять перелік документів, що представляються до приймання, а також перелік організацій, з якими необхідно погоджувати звітні документи, визначають кількість макетів виробу або експериментальних зразків, що подаються до приймання, якщо в процесі НДР передбачене їх виготовлення.


^ 9.  Порядок приймання НДР і її етапів:

У розділі «Порядок приймання НДР і її етапів» обґрунтовують необхідність і визначають порядок приймання етапів і НДР в цілому, (НТР ДонНУ або її проблемною секцією, приймальною комісією).

При прийманні НДР розглядають і перевіряють результати виконаних робіт на відповідність вимогам ТЗ, проводять аналіз ухвалених рішень, а, при необхідності, результати досліджень підтверджують проведенням випробувань експериментальних зразків виробу.

Приймання складової частини НДР і затвердження акту приймання здійснює головний виконавець НДР. Участь свого представника в прийманні складових частин НДР визначає ДонНУ.

Підставою для приймання складових частин НДР є рапорт головного виконавця НДР.

За наслідками роботи комісія складає акт приймання НДР.

Акт приймання НДР затверджує проректор з наукової роботи ДонНУ. НДР визначається завершеною з дня затвердження акту її приймання.

Реєстрацію і облік НДР виконують відповідно до правил державної реєстрації і обліку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт і дисертацій подачею до органу державної реєстрації РК, ОК, ІК і завершального звіту.

По одному екземпляру РК, ОК, ІК і зареєстрованого звіту передають на зберігання у НДЧ ДонНУ і виконавцю НДР.

Звіт по патентних дослідженнях, якщо вони проводилися, прикладають до комплекту звітних документів.


^ 10. Вимоги до документації, що розробляється:

У розділі «Вимоги до документації, що розробляється», приводять конкретний склад звітної документації і інших технічних і організаційно-методичних документів (наукові висновки, моделі, методики, програми, технологічні регламенти, розрахунки, положення, інструкції), що розробляються на етапах НДР і в цілому. Крім того, визначають спосіб виконання документації (машинопис, фотокопії, світлокопії і ін.), кількість комплектів документації, яка повинна бути оформлена виконавцем НДР після закінчення етапів і роботи в цілому, а також організації (підприємства), яким її висилають.


11. Вимоги до технічного захисту інформації з обмеженим доступом (при необхідності):

У розділі «Вимоги до технічного захисту інформації з обмеженим доступом» приводять перелік відомостей, що підлягають охороні, методи і способи їх захисту, вимоги до заходів щодо технічного захисту інформації при проведенні досліджень згідно ДСТУ 3396.0.


12. Додатки:

У «Додатках», при необхідності, прикладають: розрахунки, довідкові і інші технічні матеріали і документи, що передаються разом з ТЗ.Схожі:

Розробка тз на проведення ндр І його складові частини iconПоложення про відділ асу-ндр науково-дослідної частини Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 1 Загальні положення
Відділ асу-ндр є структурним підрозділом науково-дослідної частини І підпорядковується ректору, проректору з наукової роботи та начальнику...
Розробка тз на проведення ндр І його складові частини iconВиконання ндр викладачами кафедри «Менеджмент організацій»
Госпрозрахункова ндр №106-01 «Розробка рекомендацій по державному регулювання економічного розвитку підприємств малого бізнесу в...
Розробка тз на проведення ндр І його складові частини iconРозрахунок трудомісткості та вартості ндр “”
Ндр, цей коефіцієнт може набувати таких значень: 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; Враховуючи те, що ?, коефіцієнт складності проведення ндр
Розробка тз на проведення ндр І його складові частини iconПрограма предмет Апаратне забезпечення комп’ютерних технологій в електроніці
Складові частини пк, їх фізичні принципи роботи, технічні характеристики та можливості. Сучасні операційні системи та настроювання...
Розробка тз на проведення ндр І його складові частини iconРектор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Біологія людини, її складові частини: анатомія, фізіологія, антропологія, генетика та екологія людини. Гігієна — наука про здоров'я...
Розробка тз на проведення ндр І його складові частини iconРектор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Абітурієнт повинен знати: а основи біології людини, її складові частини – анатомію, фізіологію, антропологію, генетику та екологію...
Розробка тз на проведення ндр І його складові частини iconЧастина V. Базові енергетичні установки
Розділ14. Паротурбінні, газотурбінні І комбіновані енергоустановки та їх складові частини
Розробка тз на проведення ндр І його складові частини iconСпеціальність Семестр
...
Розробка тз на проведення ндр І його складові частини iconЗміст
Електричною схемою називають документ, на якому показані у вигляді умовних зображень І позначень складові частини виробу І зв'язки...
Розробка тз на проведення ндр І його складові частини iconХарактер ндр: фундаментальне дослідження Тема ндр: 2
Обсяг коштів, виділених на виконання ндр за весь період (згідно з запитом / фактичний) тис гривень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи