Семестр викла-дання Загальний обсяг, годин / кредит icon

Семестр викла-дання Загальний обсяг, годин / кредит
Скачати 153.43 Kb.
НазваСеместр викла-дання Загальний обсяг, годин / кредит
Дата20.11.2012
Розмір153.43 Kb.
ТипРобоча програма


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

Кафедра Прикладної екології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету технічних систем та енергоефективних технологій

______________ О.Г. Гусак

(підпис)

“____ ” ____________ 2009 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


„Екологічний менеджмент і аудит”


Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

Спеціальності – 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Форми навчання - денна


^

Характеристика навчальної дисципліни


Обов’язкова


^ Семестр викла-дання

Загальний

обсяг,

годин / кредит

Аудиторна робота, годин

^ Самостійна робота студента, годин

Форма

контролю

Всього

Лекції

Практ

Лаб.

Всього

ІРС

Інд. завд

вид/обсяг

Самост. опрацюв. вид / обсяг

іспит (д/зал)

9

54 / 1,5

30

20

10

-

24

4

-

20

д/з
Розробник: Д.О.Лазненко, к.т.н., доцент _______________
Затверджено на засіданні кафедри, протокол № ___ від ____.08.2011 р.

^

Суми – 2011

ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Мета і завдання викладання навчальної дисципліни


^ Мета дисципліни

вивчення основ сучасного системного підходу до створення та функціонування систем екологічного менеджменту, а також засад екологічного аудиту аудиту.


^ Завдання дисципліни

дати основні поняття про принципи побудови систем екологічного менеджменту, використання інструментів екологічного менеджменту та також принципи проведення екологічного аудиту.


^ Перелік забезпечуючих дисциплін

матеріал базується на знаннях курсів: екологія міських систем, екологія підприємства, екологічне право, моніторинг довкілля


^

ПРОГРАМА


10 семестр

Обсяг лекційних занять 20 годин

Модульний цикл 2Тема 1. – Загальні положення та визначення. Принципи побудови систем управління. Вклад в сталий розвиток.

Літ. основна: [1, стор 15-26; 2, стор 12-66].

Додаткова література [1, стор 14-19, 68-70].

Тема 2. – Принципи роботи системи екологічного менеджменту.

Літ. основна: [1, стор118-120, 122-127; 2 стор 66-73, 101-111].

Додаткова література [1, стор 68-88].


Тема 3. – Роль системи екологічного менеджменту в розвитку організації.

Літ. основна: [1, стор 127 - 131, 153-158, 103-115, 2 стор 200-229].

Додаткова література [1, стор 23-28].


Тема 4. – Зв'язок організації з навколишнім природним середовищем з позиції екологічного менеджменту. Оцінка життєвого циклу.

Літ. основна: [2 стор 133-167].

Додаткова література [1, стор 28-34, 208-215].


Тема 5. – Планування екологічної діяльності.

Літ. основна: [1, стор 159-173, 144-150].

Додаткова література [1, стор 132-138].


Тема 6. – Інструменти екологічного менеджменту.

Літ. основна: [1, стор 90-103, 200-206].

Додаткова література [1, стор 199-223].


Тема 7. – Сучасні підходи щодо оцінки технічних та технологічних рішень, вдосконалення та модернізації виробництва.

Літ. основна: [1, стор 122-127].

Додаткова література [1, стор 73-75].


Тема 8. – Процедура впровадження системи екологічного менеджменту.

Літ. основна: [1, стор 132-137].

Додаткова література [1, стор 91-109].


Тема 9. – Основні принципи екологічного аудиту. Міжнародні стандарти та вітчизняні вимоги щодо екологічного аудиту.

Літ. основна: [1, стор 258-268].

Додаткова література [2, 5,6,7,8].


Тема 10. – Практичні аспекти екологічного аудиту.

Літ. основна: [1, стор 268-282].

Додаткова література [1, стор 175-180,8].


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ


Тема

Загальний обсяг,

годин

Лекції,

годин

Прак-тичні,

годин

Лаб., год

Самостійне оп-рацювання, год

Індив. завд.,

год

І модульний цикл – 1,5 кредити

Тема 1. – Загальні положення та визначення. Принципи побудови систем управління. Вклад в сталий розвиток..

5

2
-

2

-

Тема 2. – Принципи роботи системи екологічного менеджменту.

5

2

2

-

2

-

Тема 3. – Роль системи екологічного менеджменту в розвитку організації.

5

2
-

2

-

Тема 4. – Зв'язок організації з навколишнім природним середовищем з позиції екологічного менеджменту. Оцінка життєвого циклу.

5

2

2

-

2

-

Тема 5. – Планування екологічної діяльності.

5

2

2

-

2

-

Тема 6. – Інструменти екологічного менеджменту.

5

2
-

2

-

Тема 7. – Сучасні підходи щодо оцінки технічних та технологічних рішень, вдосконалення та модернізації виробництва.

5

2
-

2

-

Тема 8. – Процедура впровадження системи екологічного менеджменту.

5

2

2

-

2

-

Тема 9. – Основні принципи екологічного аудиту. Міжнародні стандарти та вітчизняні вимоги щодо екологічного аудиту.

5

2
-

2

-

Тема 10. – Практичні аспекти екологічного аудиту.

5

2

2

-

2

-

Консультації за темами курсу

4

-
-

4

-


Всього по модульному циклу

54

20

10

-

24

-


ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

10 семестр
^

Модульний цикл 2


Обсяг практичних занять 10 годин


Практична робота 1. Принципи роботи системи екологічного менеджменту

Літ. основна: [1, стор118-120, 122-127; 2 стор 66-73, 101-111].

Додаткова література [1, стор 68-88].


Практична робота 2. Визначення екологічних аспектів

Літ. основна: [2 стор 133-167].

Додаткова література [1, стор 28-34, 208-215].


Практична робота 3. Планування екологічної діяльності.

Літ. основна: [1, стор 159-173, 144-150].

Додаткова література [1, стор 132-138].


Практична робота 4. Процедура впровадження системи екологічного менеджменту.

Літ. основна: [1, стор 132-137].

Додаткова література [1, стор 91-109].


Практична робота 5. Практичні аспекти екологічного аудиту.

Літ. основна: [1, стор 268-282].

Додаткова література [1, стор 175-180,8].


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

1. Лекції (викладення змісту теми навчального матеріалу) із застосуванням мультимедійного засобу та використання наочних засобів і плакатів відповідно тексту матеріалу;

2. Практичні заняття – обговорення теми заняття, виконання практичних завдань;

3. Самостійна робота студента (СРС) – опрацювання теоретичного матеріалу, викладеного на лекціях, самостійне вивчення теоретичного матеріалу, підготовка до тестування.

4. Поточний контроль навчальної роботи - модульний контроль у формі письмового тестування з теоретичного матеріалу.


^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання поточного та підсумкового контролів знань здійснюються за модульно-рейтинговою системою згідно регламенту (регламент додається).


^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна навчальна літератураНазва навчальної літератури

Вид

Наявність,

примірн.
1. Навчальна література (підручники, навчальні посібники)1

Екологічний менеджмент. За ред. Семенова В.Ф. та Михайлюк О.Л. - К. : Знання, 2006. - 366 с.

Навчальний посібник.

1

2

Экологический менеджмент предприятия. Белов Г.В. – М. «Логос», 2006. – 240 с.

ftp://lib.localnet/ebooks/kafekologii/ekol_mem_belov_2006.djvu

Навчальний посібник

Електронний ресурс

3

Екологічний аудит територій :. Івано-Франківськ : ІМЕ "Галицька академія", 2008. - 272 с.

Навчальний посібник

1Назва навчально-методичних матеріалів

Вид

Наявність, примірн.
Навчально-методичні матеріали відсутні

-

-


Додаткова навчальна література

  1. Системы экологического менеджмента для практиков / С.Ю. Дайман, Т.В. Островкова, Е.А. Заика, Т.В. Сокорнова; Под ред. С.Ю. Даймана. — М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004. — 248 с.

  2. Закон України «Про екологічний аудит»

  3. ISO 14001-2004 "Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению"

  4. ISO 14004-2004 Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам управления, системам и средствам обеспечения

  5. ДСТУ ISO 14010-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Общие принципы

  6. ДСТУ ISO 14011-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Процедуры аудита. Аудит систем управления окружающей средой

  7. ДСТУ ISO 14012-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Квалификационные требования к аудиторам по экологии

  8. ISO 19011-2003 "Руководящие указания по аудиту систем качества и / или систем экологического менеджмента"Розробник програми _____________ Лазненко Д.О.
Завідувач кафедри ПЕК ___________ Пляцук Л.Д.


Регламент

модульно-рейтингової системи контролю і оцінювання з навчальної дисципліни
^

“Екологічний менеджмент і аудит“1. Структура навчальної дисципліни

9 семестр. Загальний обсяг 54 годин / 1,5 кредити. Лекції 20 годин / 10, практичні заняття 10 годин / 5, лабораторні заняття 0 годин. Форма контролю – д/залік (ДСК).

2. Організація навчального процесу.

Семестрів викладання – 1, модульних циклів – 1.

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни.

R = 60 балів (1,5 кредити х 40 бал/кредит)

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи.

а) Відвідування аудиторних занять (0,25 R = 15 балів)

лекції 10 лк х 1,0 бал/лк = 10 балів

практичні заняття 5 пр х 1,0 бал/пр. = 5 балів

б) складання письмового поточного тестового контролю знань - всього 36 балів. На кожній лекції виконується письмовий тестовий контроль теоретичного матеріалу попередньої лекції.

(10-1) лекцій х 4 бали = 36 балів

в) виконання поточної роботи на практичних заняттях 9 балів.

5. Підсумок рейтингових балів за модульним циклом (при позитивному оцінюванні)

1-й модульний цикл (10 лекцій) – 30 - 60 балів;


6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:

- перескладання поточних тестових контролів з метою підвищення позитивної рейтингової оцінки не здійснюється;

- складання заходу підсумкового семестрового контролю з метою підвищення позитивної оцінки не здійснюється;

- студент, який протягом поточної роботи не набрав кількість рейтингових балів 30, але набрав не менше 21 балів зобов’язаний складати захід підсумкового семестрового контролю. В цьому випадку складання заходу підсумкового семестрового контролю здійснюється після завершення екзаменаційної сесії. При успішному складанні підсумкового семестрового контролю студент отримує оцінку «достатньо».

  • студент, який набрав кількість балів менше 21 (35%) не допускається до заходу ПСК і отримує оцінку «неприйнятно» (F) і йому призначається повторне вивчення дисципліни.


7. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента здійснюється відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів та балів, отриманих підчас додаткового семестрового контролю за такою шкалою:


Визначення оцінювання І модуля

Оцінка

ECTS

Визначення

Статист. показник

Національна шкала

Шкала ВНЗ

1,5 кред

60 балів

A

відмінно виконана робота з кількома незначними похибками

10

5

відмінно

0,90 R ≤ RD < 1,00 R

54 – 60

B

дуже добре виконана робота в загальному правильно з кількома незначними помилками

25

4,5

Дуже добре

0,80 R ≤ RD < 0,90 R

48 – 54

C

добре виконана робота з кількома помилками

30

4

добре

0,65 R ≤ RD < 0,80 R

39 – 48

D

задовільно виконана робота з кількома суттєвими помилками

25

3,5

задовільно

0,55 R ≤ RD < 0,65 R

33 – 39

E

достатньо задовільно виконана робота із значними помилками і задовольняє min вимогам критеріїв

10

3

достатньо

0,50 R ≤ RD < 0,55 R

30 – 33Незадовільно виконана робота не задовольняє min вимогам

-

2

незадовільно

0,35 R ≤ RD < 0,50 R

21 – 30

F

неприйнятно виконана робота

-

1

неприйнятно

RD < 0,35R

<21Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни


Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни не нараховуються.


Провідний викладач

навчальної дисципліни __________________ доцент Лазненко Д.О.


Завідувач кафедри __________________ професор Пляцук Л.Д.


”_____” _____________ 2011 р.

Схожі:

Семестр викла-дання Загальний обсяг, годин / кредит iconСеместр викла-дання Загальний обсяг, годин/кредит
Напрям підготовки: 040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Семестр викла-дання Загальний обсяг, годин / кредит iconСеместр викла-дання Загальний обсяг, годин / кредит
Мета викладання навчальної дисципліни: засвоєння студентами основних методів та технологій утилізації відходів, оволодіння принципами...
Семестр викла-дання Загальний обсяг, годин / кредит iconКод модуля: ак 6022 С01. Тип модуля: обов’язковий. Семестр, в якому викладається модуль
Обсяг модуля: Загальний обсяг – 90 годин, 3 кредит ects. Аудиторних 48 год. (лекційні заняття – 32 год., лабораторні заняття – 16...
Семестр викла-дання Загальний обсяг, годин / кредит icon3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля
...
Семестр викла-дання Загальний обсяг, годин / кредит iconТип модуля: вибірковий Семестр: 2 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин 54 (кредитів ests – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10 годин, практичних занять – 8...
Семестр викла-дання Загальний обсяг, годин / кредит iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет медичний інститут кафедра фізіології І патофізіології
Загальний обсяг годин навчальної дисципліни "Фізіологія" – 300, що складає 10 кредитів. З них 200 годин – аудиторні заняття (58 годин...
Семестр викла-дання Загальний обсяг, годин / кредит iconТип модуля: обов’язковий Семестр: 9, 10 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 99 (кредитів єктс – 2,75); аудиторних годин – 32 (лекцій 20, практичних занять – 12)
Семестр викла-дання Загальний обсяг, годин / кредит iconТип модуля: обов’язковий Семестр: 9 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 36 (кредитів єктс – 5), аудиторних годин – 10 (лекції –4, практичні 6)
Семестр викла-дання Загальний обсяг, годин / кредит iconТип модуля: обов’язковий Семестр: 9 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 36 (кредитів єктс – 5), аудиторних годин – 10 (лекції –4, практичні 6)
Семестр викла-дання Загальний обсяг, годин / кредит iconТип модуля: обов’язковий Семестр: 1 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5), аудиторних годин – 18 (лекції – 8, практичні 10)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи