Робоча програма навчальної дисципліни стратегія сталого розвитку Освітньо –кваліфіквційний рівень icon

Робоча програма навчальної дисципліни стратегія сталого розвитку Освітньо –кваліфіквційний рівень
Скачати 174.73 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни стратегія сталого розвитку Освітньо –кваліфіквційний рівень
Дата20.11.2012
Розмір174.73 Kb.
ТипРобоча програма

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Факультет ТСЕТ

Кафедра прикладної екології

ЗАТВЕРДЖУЮ
декан ф-ту ТСЕТ

______________ О.Г.Гусак


“____” ____________ 2011 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Стратегія сталого розвитку


Освітньо –кваліфіквційний рівень - магістр

Напрям підготовки - 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища

Форма навчання – денна

Характеристика навчальної дисципліни


^ За вибором ВНЗ^ Семестр викладання

Загальний

обсяг,

годин/кредит.

Аудиторна робота, годин

^ СРС, годин

Форма

контролю ісп. (д/зал.)

Всього

Лекції

Практичні

Лабораторні

Загалом

ІРС

Інд. завдання. вид / обсяг

9

108/3,0

50

30

2058

-

20

Диф.залік
^
Розробник: Шевченко С.М., к.п.н., доцент кафедри прикладної екології

Затверджено на засіданні кафедри, потокол № ____ від «___» _______ 2011 р.


Суми 2011


^ 1. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


1.1 Мета і завдання викладання навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є: формування знань щодо теоретичних аспектів сталого розвитку.

Дисципліна «Стратегія сталого рзвитку» забезпечує формування знань про оптимізацію і гармонізацію взаємовідносин людини і довкілля, створення теоретично обгрунтованих заходів по стабілізації та поліпшення екологічної ситуації в сучасних соціально-економічних умовах.

Майбутиій фахівець-еколог повинен усвідомити, що будь-яка діяльність людини впливає на довкілля, а погіршеннястану біосфери небезпечно для всього живого, включаючи людину. Це висунуло проблему збереження біосфери нашої планети. Всебічне вивчення існуючих проблем, взаємовідносин людини із навколишнім середовищем повинні забезпечити стратегічні підходи до вирішення як нагальних, так і перспективних планетарних проблем людства.

Тому головним питанням програми є визначення стратегічних напрямків та причин, що впливають на екологічно безпечне існування людської популяції у системі «природа - господарство - населення», а ключовими поняттями, що всебічно розглядаються, є"сталий розвиток» та «стратегічні аспекти взаємовідносин людини та довкілля».

Навчальна дисципліна «Стратегія сталого розвитку» є підґрунтям для теоретичного узагальнення набутих знань, їх системність та оперативність. При вивчені цієї дисципліни використовуються знання, накопичені за попередні роки навчання у вузі.

^ Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

З модуля 1

 • Основні поняття дисципліни: "система та системність", "екосистема та сукцесії", "сталий розвиток" тощо.

 • Фундаметальні основи розвитку систем.

3 модуля 2

 • Основи екологічно збалансованого управління соціально-економічним розвитком.

 • Закономірності екосистемного регулювання.

 • Закономірності взаємодії суспільства і природи

Уміти:

З модуля 1

 • Аналізувати об'єктивну екологічну ситуацію.

 • Застосовувати принципи системного аналізу поточної ситуації.

З модуля 2

 • Визначати пріоритетність соціально-економічних впливів на ті чи інші зміни екосистем.

 • Поводитися належним чином в екологічно небезпечній обстановці та обстановці стихійного лиха.

 • Вміти оцінювати можливості реалізації стійкості систем.

Базовими для вивчення дисципліни є наступні знання:

- основні закономірності еволюційних процесів;

- основні поняття про систему і системність;

- закономірності саморозвитку природи;

- поняття про стійкість екосистем;

- понятт про регуляцію екосистем них процесів.

2. ПРОГРАМА


Заліковий кредит 1(модульний цикл І)

Обсяг навчальної роботи 1,0 кред.


Фундаментальні основи розвитку систем


Тема 1. Природа як підоснова суспільного розвитку. Компоненти та властивості природного середовища. Властивості живої речовини. Склад та механізм біосфери.


Тема 2. Еволюція людини та функції природи. Властивості нової сутності “людина”. Триєдність природи людини. Функції природи.


Тема 3. Передумови розвитку систем. Поняття про розвиток та передумови розвитку системи. Роль пам’яті в процесі розвитку. Еволюція систем пам’яті.


Тема 4. Механізми розвитку. Ключова триада розвитку. Умови виникнення самоорганізації. Поняття ентропії. Зв’язок енергії та інформації. Підтримка гомеостазу та механізм негативного зворотнього зв’язку. Механізм позитивного зворотнього зв’язку та розвиток системи.


^ Літ. основна: [4, 6 ].

Додаткова літ.: [2,3].


Заліковий кредит 2(модульний цикл ІІ)

Обсяг навчальної роботи 2,0 кред.

Фундаментальні основи розвитку систем. Основи екологічно збалансованого

управління соціально-економічним рзвитком


Тема 5. Енергетика розвитку. Енергетичний баланс системи. Енергетика розвитку природних та соціально – економічних систем.


Тема 6. Інформатика розвитку. Інформативність системи та її елементів. Інформатика механізмів негативного зворотнього зв’язку. Інформатика механізмів позитивного зворотнього зв’язку.


Тема 7. Інтегральна дія механізмів розвитку. Еволюційні механізми. Інтеграція механізмів та факторів розвитку.

Тема 8. Основні закономірності структурування та функціонування екосистем. Колообіг речовин та потік енергії. Видове різноманіття як показник стану екосистем.


Тема 9. Проблеми народонаселення, регуляція чисельності популяцій в природніх угрупованнях та соціумах. Біопотенціал біосфери нашох планети.


Тема 10. Закономірності взаємодії природи та суспільства. Закони взаємодії “природа – суспільство”. Закони соціальної екології. Закони природокористування та охорони навколишнього середовища.


Літ. основна: [1.3,4,6]

Додаткова літ.: [3.4.5,6.7.8]

^ 3. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Тема

Загальний обсяг,

годин

Лекції,

годин

Практичні,

годин

Лабораторні, годин

Самостійне опрацювання матеріалу,

годин

Індивід. завдання,

годин

Заліковий кредит 1 (модульний цикл І) –1,0 кредита (40 год.)

Тема 1 Природа як підоснова суспільного розвитку. Компоненти та властивості природного середовища. Властивості живої речовини. Склад та механізм біосфери.

8

2

2

-

2

2

Тема 2. Еволюція людини та функції природи. Властивості нової сутності “людина”. Триєдність природи людини. Функції природи.

12

4

4


-

2

2

Тема 3. Передумови розвитку систем. Поняття про розвиток та передумови розвитку системи. Роль пам’яті в процесі розвитку. Еволюція систем пам’яті.

10

2

2-

2

4

Тема 4. Механізми розвитку. Ключова триада розвитку. Умови виникнення самоорганізації. Поняття ентропії. Зв’язок енергії та інформації. Підтримка гомеостазу та механізм негативного зворотнього зв’язку. Механізм позитивного зворотнього зв’язку та розвиток системи.

8

2

2
2

2

Тестовий контроль

2


2
Всього із залікового кредиту

40

10

10

-

10

10

Заліковий кредит 2 (модульний цикл ІІ) –2,0 кредита (68 год.)

Тема 5.. Енергетика розвитку. Енергетичний баланс системи. Енергетика розвитку природних та соціально–економічних систем.

12

4

2


-


4

2

Тема 6. Інформатика розвитку. Інформативність системи та її елементів. Інформатика механізмів негативного зворотнього зв’язку. Інформатика механізмів позитивного зворотнього зв’язку.

10

2

2


-

4

2

Тема 7. Інтегральна дія механізмів розвитку. Еволюційні механізми. Інтеграція механізмів та факторів розвитку.

11

4

1


-

5

1

Тема 8. Основні закономірності структуруваннята функціонування екосистем. Колообіг речовин та потік енергії. Видове різноманіття як показник стану екосистем.

10

2

1
5

2

Тема 9. Проблеми народонаселення, регуляція чисельності популяцій в природніх угрупованнях та соціумах. Біопотенціал біосфери нашох планети.


12

4

2
4

2

Тема 10. Закономірності взаємодії природи та суспільства. Закони взаємодії “природа – суспільство”. Закони соціальної екології. Закони природокористування та охорони навколишнього середовища

11

4

2
4

1

Тестовий контроль

2

-
-

2
Всього із залікового кредиту

68

20

10

-

28

10

Всього з навчальної дисципліни

108

30

20

-

38

204. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (семінарських) ЗАНЯТЬ.

(обсяг занять 20 год.)


Практична робота № 1: Увідне заняття. Вступ у дисципліну: людина та функції природи – 2 години.

Практична робота № 2 Механізми функціонування природних систем - 2 години.

Практична робота № 3 Методологія розвитку – 2 години

Практична робота № 4 Взаємозв’язок енергетичної та інформаційної та інформаційної характеристик трансформаційних процесів – 2години

Практична робота № 6 Екосистема як приклад розвитку систем. Сукцесії.– 2 години

Практична робота № 7 Екологічні фактори та їх взаємодія – 2 години

Практична робота № 8 Основи розвитку соціально – економічних систем – 2години

Практична робота № 9 Закономірності взаємодії природи та суспільства – 2 години

Практична робота №10 Економічні основи сталого розвитку – 2 години


^ 5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


1. Першооснови формування систем.

2. Фактори і механізми змінюваності систем.

3. Пам'ять систем.

4. Інформаційна основа розвитку.

5. Умови прогресивного розвитку динамічних систем.

6. Теоретичні основи екології.

7. Біорізноманіття і проблеми його збереження.

8. Сутність природних факторів і антропогенних проблем довкілля.

9. Принципи забезпечення стійкого розвитку.

10. Стратегія і тактика реалізації екологічної політики.


^ 6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ


 1. Лекції (докладне викладення навчального матеріалу) із застосуванням таблиць та карт; самостійне опрацювання навчального матеріалу із використанням конспекту лекцій та основної навчальної літератури, робота із довідниками.

 2. ^ Практичні заняття –більш глибокий розгляд висвітлених на лекції питань, підготовка доповідей за темою занять, виступ на семінарах.

 3. Контроль навчальної роботи – тестування з теоретичного матеріалу, співбесіда з проблемних питань, доповіді на семінарських заняттях.^ 7. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за модульно-рейтинговою системою (регламент додається).


^ 8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


8.1 ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА


п/п

Назва навчально-методичних матеріалів

Вид

Наявність

Примірн.
^ 1. Навчальна література (підручники, навчальні посібники)1

Арустанов Э.А. Природопользование: Учебник – М.:

“Д и Со”, 2000.

Підручник

3

2

Буркинский В.В., Ковалева Н.Г. Экономические проблемы природопользования. –К.: Наукова думка, 1995.

Монографія

1

3

Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. ред.д.е.н., проф.. Л.Г.Мельника. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 654 с.

Підручник

10

4

Білявський Г.О. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1995.

Підручник

138

5

Тестові завдання / Укладач С.М.Шевченко

тести

2 варіанти^ 8.2 ДОДАТКОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Глухов В.В. Экономические основы экологии: Учебное пособие, С-Пб., 1997.

2. Депенчук Л.П. Преемственность в развитии естествознания. –К.: Наукова думка, 1999.

3. Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей среды. М.: Аспект Пресс, 2000.

4. Кадыров Х.К., Антонов Ю.Г. Синтез математических моделей биологических систем. – К.: Наукова думка, 1974.

5. Кисельов М.М. Методологія екологічного синтезу: єдність людини та природоохоронних аспектів. –К.: Наукова Думка, 1995.

6. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М.: “Молодая гвардия”, 1990.

7. Попович О. Екобіотехнологія – Львів: Львівська політехніка, 1997.

8. Приемов С.Н. Охрана и оптимизация окружающей среды. –К., 1990.

9. Прикладная экология: Учебн. пособие под ред. Вронского В.А. – Ростов на Дону, 1988.

10. Природа и разум / Под ред. Сергеева К.П. –Л., 1991.

11. Резник С. Раскрывшаяся тайна бытия (эволюция и эволюционисты). – М.: РАН, 1997.

12. Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища / . Рибалов О.О. – Суми: СумДУ, 2000


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри прикладної екології

Протоколо № від «____»______________ 20 року


Завідувач кафедри проф. Л.Д.Пляцук.


^ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


Робоча програма перезатверджена на 20 _/20 _ навчальний рік (без змін).

Протокол № від “____” ______________20 _ року.


Завідувач кафедри


Робоча програма перезатверджена на 20 _/20 _ навчальний рік (зі змінами, Додаток __ ).

Протокол № від “____” ______________20 _ року.


Завідувач кафедри


РЕГЛАМЕНТ

^ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Стратегія сталого розвитку”


   1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 108 год/3 кред.; Лк.- 30 год./15; пр. – 20 год./10; диф.залік (ПСК).

   2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних циклів – 2.

   3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 120 балів (3 кред. 40 бал./кред.).

   4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

    1. Відвідування аудиторних занять (не більше 0,3 R = 36 балів):

     • Лекції: 10 лк.  1 бал/лк. = 10 бал.

     • Практичні заняття: 5 пр.  1 бал/пр. = 5 бал.

    2. Виконання завдань на практичних заняттях (5 занять) максимально 25 балів (при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи від 1 до 5 балів);

    3. Підсумкове тестування - всього 20 балів

     • Теоретичне завдання (при позитивному оцінюванні) – від 1 до 10,0 балів;

     • Практичне завдання(при позитивному оцінюванні) – від 1,0 до 10,0 балів.

   5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному оцінюванні):

1 модульний цикл: (5 лк., 5 пр. занять; модульний контроль) – 30...60 балів.

2 модульний цикл: (10 лк., 5 пр. занять; ОДЗ, модульний контроль) – 30...60 балів.


   1. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п.5), проводиться протягом всього періоду викладання дисципліни.

Позитивні оцінки з модульного циклу не підвищуються.


   1. ^ Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни нараховуються:

Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни нараховуються:

 • за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;

 • за виконання завдань підвищеної складності, або за виконання аналітичних оглядів за тематикою навчальної дисципліни чи споріднених дисциплін (конкретне значення визначає викладач);

 • за розробку власного програмного продукту для ЕОМ для вирішення професійних завдань з навчальної дисципліни та складання методичних вказівок.

При нарахуванні заохочувальних балів провідний викладач має право звільнити студента від виконання практичних (індивідуальних) завдань, які передбачені програмою навчальної дисципліни. Гранична кількість рейтингових балів, отриманих студентом з навчальної дисципліни, не може перевищувати значення шкали оцінювання з дисципліни.   1. ^ Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:
^ Шкала оцінювання ECTS

Визначення


Чотирибальна національна шкала оцінювання

^ Рейтингова бальна шкала оцінювання

А

ВІДМІННО

5 (відмінно)

120  RD  108

В

^ ДУЖЕ ДОБРЕ

4,5 (дуже добре)

96  RD  108

С

ДОБРЕ

4 (добре)

78  RD  96

D

ЗАДОВІЛЬНО

3,5 (задовільно)

66  RD  78

Е

ДОСТАТНЬО – рівень компетентності задовольняє мінімальні критерії

3 (достатньо)

60  RD  66

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе складання заходу підсумкового контролю

2 (незадовільно)

42  RD  60

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу підсумкового семестрового контролю не допускається, необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

1 (неприйнятно)

RD  42

 • Студент, який протягом навчального періоду не набрав необхідну кількість рейтингових балів, але набрав не менше 35% (тобто 42-60 балів) зобов’язаний складати захід підсумкового семестрового контролю після завершення останнього модульно-атестаційного циклу у семестрі. Студент має право на складання 2 ПСК: викладачу та комісії. у разі незадовільного складання ПСК студент отримує оцінку «неприйнятно» (F) і йому призначається повторне вивчення дисципліни.

 • При успішному складанні заходу ПСК використовується оцінка «достатньо*», яка засвідчує виконання студентом мінімальних вимог без урахування накопичених балів.

 • Студент, який набрав кількість балів менше 42 (35%) не допускається до заходу ПСК і отримує оцінку «неприйнятно» (F) і йому призначається повторне вивчення дисципліни.Провідний викладач

навчальної дисципліни __________________ доц.. Шевченко С.М.


Завідувач кафедри __________________ професор Пляцук Л.Д.


”_____” _____________ 2010 р.

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни стратегія сталого розвитку Освітньо –кваліфіквційний рівень iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни «стратегія сталого розвитку»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «стратегія сталого розвитку» для студ. 5 курсу денної форми навчання
Робоча програма навчальної дисципліни стратегія сталого розвитку Освітньо –кваліфіквційний рівень iconН. в програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку території» для студентів 5 курсу...
Робоча програма навчальної дисципліни стратегія сталого розвитку Освітньо –кваліфіквційний рівень iconА. В. Ковалевська Робоча програма навчальної дисципліни «стратегія підприємства»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» (для слухачів другої вищої освіти, спец. 050107 – «Економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни стратегія сталого розвитку Освітньо –кваліфіквційний рівень iconВ. В. Шевчук програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» для студентів 4 курсу денної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни стратегія сталого розвитку Освітньо –кваліфіквційний рівень iconО. Ю. Чернікова методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи навчальної дисципліни „стратегія сталого розвитку”
«Екологія» спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”
Робоча програма навчальної дисципліни стратегія сталого розвитку Освітньо –кваліфіквційний рівень iconО. В. Чеботарьова, І. О. Мікуліна програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни "Атестація робочих місць" (для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма навчальної дисципліни стратегія сталого розвитку Освітньо –кваліфіквційний рівень iconМіського господарства І. К. Галетич програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Екологія” (для студентів 3 курсу денної І 2 курсу заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни стратегія сталого розвитку Освітньо –кваліфіквційний рівень iconМ. в м. Скала г. Ф., Бібік н. В. програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Економіка та управління нововведеннями у будівництві» для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма навчальної дисципліни стратегія сталого розвитку Освітньо –кваліфіквційний рівень iconМ. В. Репетенко Програма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (для студентів 1 курсу денної І заочної форм навчання освітньо...
Робоча програма навчальної дисципліни стратегія сталого розвитку Освітньо –кваліфіквційний рівень iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи