Положення про інституційний репозитарій кримського економічного інституту двнз «кнеу ім. В. Гетьмана» м. Сімферополь 2010 Загальні положення та терміни. 1 icon

Положення про інституційний репозитарій кримського економічного інституту двнз «кнеу ім. В. Гетьмана» м. Сімферополь 2010 Загальні положення та терміни. 1
Скачати 116.79 Kb.
НазваПоложення про інституційний репозитарій кримського економічного інституту двнз «кнеу ім. В. Гетьмана» м. Сімферополь 2010 Загальні положення та терміни. 1
Дата31.03.2013
Розмір116.79 Kb.
ТипПоложення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ КРИМСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ ДВНЗ «КНЕУ ІМ. В.ГЕТЬМАНА»


м. Сімферополь 2010

1. Загальні положення та терміни.

1.1. Положення про репозитарій (електронний архів) Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» (далі - РЕПОЗИТАРІЙ) визначає основні поняття, склад, призначення та завдання і регламентує основні засади організації та управління електронним репозитарієм інституту.

^ 1.2. Репозитарій Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» - це інституційний репозитарій (електронний архів), що накопичує та зберігає електронні версії документів (творів) наукового, освітнього та методичного призначення, створені працівниками будь-якого структурного підрозділу Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», аспірантами чи студентами інституту, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ в мережі Інтернет.

^ 1.3. Повна назва англійською мовою


є скороченням повної назви електронного Інституційного Репозитарію Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана».

^ 1.4. Основні терміни:

 • Автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать майнові права інтелектуальної власності на нього відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право та суміжні права», іншого закону чи договору.

 • Твори - створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов'язків: письмові твори наукового, технічного чи іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації; аудіовізуальні твори; фотографічні твори; бази даних, комп’ютерні програми, інші твори, представлені в електронній (в тому числі цифровій) формі, яку може зчитувати комп'ютер (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

 • ^ Архівна колекція – це сукупність окремих архівних документів різного походження, що мають наукову, історико-культурну цінність і об’єднані за однією або кількома ознаками (тематичною, авторською, хронологічною, номінальною тощо).

 • Депозитор – особа, яка здійснює архівування матеріалів в репозитарії.

 • Репозитарій (електронний архів) - це місце, де зберігаються і підтримуються різні дані.

 • Інституційний репозитарій відкритого доступу - мережевий сервіс зі зберігання, систематизації та поширення творів у цифровому вигляді, що надається установою її працівникам та іншим зацікавленим особам.

 • Самоархівування - розміщення авторами електронних версій своїх наукових праць в загальнодоступних архівах електронних документів.

 • Відкритий доступ (ВД) - розміщення у мережі Інтернет матеріалів, доступ до яких дозволений правовласниками. Технічне здійснення доступу всім охочим надається у будь- який час і без обмежень.

 • ^ Договір приєднання - договір, умови якого встановлені інститутом, і який може бути укладений лише шляхом приєднання автора до договору в цілому. Автор не може запропонувати свої умови договору (п.1 ст.634 Цивільного кодексу України).

 • Інтелектуальні права на твір включають виняткове право і особисті немайнові права.

 • Особисті немайнові права автора включають право авторства, право на ім'я, право на недоторканність твору, право на обнародування твору.

1.5. Репозитарій формується та функціонує відповідно з наступними документами:

• Положення про інституційний репозитарій Крімського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»;

• Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (№ 32/95-ВР від 27.01.1995);

• Закон України "Про авторське право і суміжні права" (№ 3793-12 від 23.12.1993)

• Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки" (№ 537-У від 09.01.2007)

• Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг", який поширюється на відносини, що виникають у процесі створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання електронних документів;

• Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах" (№ 80/94-ВР від 05.07.1994);

• ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание (міждержавний стандарт);

• ГОСТ 7.82—2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов (міждержавний стандарт).

^ 2. Призначення, мета та завдання, функції репозитарію:

  1. Основне призначення репозитарію Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» - накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів інститутської спільноти, поширення цих матеріалів у цифровому вигляді засобами Інтернет-технологій.

  2. ^ Мета та завдання репозитарію Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»:

- Забезпечити місце і спосіб централізованого і довготривалого зберігання в електронному вигляді повних текстів творів.

- Створити надійну і доступну систему обліку публікацій наукових робіт факультетів і окремих

працівників.

- Популяризувати здобутки вчених інституту, підвищити рейтинг інституту представленням

наукових

праць, що видаються в інституті.

  1. Репозитарій Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», орієнтований на науковців, викладачів, аспірантів та студентів, виконує наступні функції:

• навчальну, що спрямована на сприяння навчальному процесу

• наукову, що спрямована на сприяння науково-дослідницькому процесу

• довідково-інформаційну, що спрямована на задоволення інформаційних запитів з різних галузей знань

• поповнення бібліотечного фонду оригінальними електронними документами та електронними копіями друкованих видань та їх збереження.

^ 2.4. Основні характеристики інституційного репозитарію:

- репозитарій (електронний архів) Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» є

веб-орієнтована, кумулятивна та постійна база даних (цифрових копій документів), що визначені однією

організацією – інститутом:

- система, що дозволяє розміщувати матеріали особам після реєстрації на підставі діючих нормативних

документів, та підтверджує факт, авторства і дату розміщення матеріалів;

- система, що надає вільний, безкоштовний, повнотекстовий доступ до матеріалів з можливостями пошуку

та ієрархічного перегляду за фондами, колекціями, авторами, назвами, ключовими словами, датами

публікації тощо;

- репозитарій створюється на програмному забезпеченні відкритого доступу Dspace, що підтримує

протокол обміну даними OAI-PMH та взаємодіє з іншими системами обміну мета даними OpenDOAR,

ROAR та ін.


^ 3. Управління репозитарієм

  1. Загальне управління репозитарієм Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» здійснює Координаційна рада (далі - Рада) з роботи над інститутським репозитарієм, до якої входять заст. директора з наукової роботи, заст.. директора з навчальної роботи, зав. бібліотекою, зав. відділом інформаційного обслуговування, координатори (представники) від факультетів (кафедр).

  2. Усі суперечливі питання щодо включення або вилучення документів із репозитарію, коло осіб, які можуть розміщувати свої документи, перелік документів і порядок їх розміщення вирішує Рада.

  3. Рада встановлює обов’язкові до виконання всіма користувачами репозитарію вимоги, що регламентують:

- коло осіб, які можуть розміщувати свої документи в репозитарії;

- перелік документів та порядок їх розміщення;

- порядок вирішення суперечок щодо розміщення документів в репозитарії;

- порядок відкликання документів з репозитарію;

- перелік форматів документів, які можуть бути розміщенні;

- шаблонів документів, обов’язкові метадані документів і фондів (колекцій)

  1. Бібліотека інституту виступає координатором і основним виконавцем процесу створення репозитарію.

  2. Технічну та програмну підтримку, працездатність програмних засобів забезпечує відділ інформаційного обслуговування та системний адміністратор інституту.

  3. За збереження електронних документів репозитарію відповідає бібліотека та відділ інформаційного обслуговування.


^ 4. Склад репозитарію

4.1. Інститутський репозитарій Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» є універсальним за змістом науковим зібранням.

4.2. Структура кореневого каталогу репозитарію складається із фондів спільнот – факультетів.

4.3. Спільноти можуть мати колекції:

- наукові роботи;

- навчальні видання;

- наукові роботи студентів та інші.

У разі потреби за рішенням Координаційної ради, можуть створюватись інші спільноти, фонди та колекції.

4.4. Тематичний склад визначається факультетами відповідно до наукового та навчального процесів інституту. До репозитарію можуть бути залучені:

- статті, монографії, підручники, методичні матеріали, тематичні збірки, матеріали конференцій (препринти або постпринти);

- наукові публікації працівників Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», здійснені в інших видавництвах, зі згоди автора та за умови відсутності заборони на їх розміщення в репозитарії з боку видавництв;

- автореферати дисертацій, що захищені працівниками Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»;

- магістерські та наукові роботи студентів;

- інші матеріали наукового, освітнього або методичного призначення за бажанням їх автора.

4.5. За видами електронних ресурсів репозитарій не має обмеження. Це можуть бути будь-які електронні текстові дані, електронні числові дані, електронні картографічні дані, електронні зображення (відео, презентації), електронні звукові дані, електронні інтерактивні мультимедіа.

4.6. Хронологічні рамки для репозитарію не встановлюються.

4.7. За рівнем доступності документи в репозитарії можуть бути у відкритому доступі або за бажанням автора у авторизованому доступі.


^ 5. Порядок підготовки даних та розміщення публікацій в репозитарії

  1. Репозитарій створюється за допомогою програмного забезпечення відкритого доступу.

  2. В репозитарії розміщуються електронні публікації чи електронні версії друкованих публікацій (постпринти) або рецензовані матеріали (препринти).

  3. Репозитарій поповнюється документами шляхом самоархівування твору автором або шляхом передачі документу до бібліотеки інституту. Для отримання можливості самоархівування автори повинні зареєструватись та отримати відповідні права для роботи. Адміністратор репозитарію реєструє авторів, надаючи їм права депозитора.

  4. Депозитором може бути як автор, так і уповноважений працівник бібліотеки. За бажанням автора його роботу може розміщувати у репозитарії депозитор-бібліотекар. При цьому автор надає у бібліотеку інституту електронну версію роботи в будь-якому форматі, що читається машиною, і набір ключових слів трьома мовами: українською, російською та англійською.

  5. Підтримуються всі файлові формати, в яких створені ресурси. Однак, рекомендуються для використання певні формати у кожному з видів:

   ^ Формати, що рекомендуються для застосування, при розміщенні матеріалів

   Матеріал

   Назва формату

   Розширення

   Текст

   Adobe PDF, Microsoft Word

   pdf, doc

   Презентація

   Microsoft Powerpoint

   ppt

   Таблиці

   Microsoft Excel

   xls

   Зображення

   JPEG, GIF

   jpg, gif

   Аудіо

   WAV, MP3

   wav, mp3

   Відео

   МРЕG

   mpeg, mpg, mpe

  6. Роботи аспірантів і студентів будуть розміщені за наявності рекомендації наукового керівника, який реєструється у репозитарії і підтверджує свою рекомендацію.

  7. Матеріал може бути відкликаний з репозитарію автором, інститутом чи в правовому порядку. За проханням від автора електронна публікація вилучається з відкритого доступу або замінюється прихованою формою повного тексту.

  8. Публікації, що передаються у репозитарій, забезпечуються заголовками, прізвищами авторів, анотацією (якщо вона є) мовою оригіналу та ключовими словами українською, російською та англійською мовами.

  9. Кожен електронний документ розміщується в відповідному фонді репозитарію.

  10. Порядок дій при роботі в інституційному репозитарії визначається Методичними рекомендаціями «Робота з інституційним репозитарієм».


^ 6. Авторський договір


6.1. Відкритий доступ не відміняє авторського права. Особисті немайнові права автора не відчужувані і зберігаються за ним незалежно від способу публікації.

6.2. Автор добровільно приймає рішення про представлення власного твору у відкритому доступі, підтверджуючи це у Авторському договорі про передачу невиключних прав на використання твору (далі - Договір) у паперовому вигляді.

6.3. Розміщуючи свій твір в репозитарії (електронному архіві) Автор приймає умови Договору про приєднання (Додаток).

6.4. Твір не може бути розміщений в репозитарії (електронному архіві), якщо він порушує права людини на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди громадському порядку, здоров'ю та моральності населення, містить інформацію, що охороняється державою.

6.5. У випадку, коли твір створено у співавторстві, розміщуючи такий твір в репозитарії (електронному архіві), кожний із співавторів приймає умови Договору про приєднання, за яким Автор передає інституту на безоплатній основі невиключні права на використання твору на весь термін дії авторського права починаючи з моменту розміщення твору в репозитарії (електронному архіві), а саме:

- на використання Твору без одержання прибутку;

- на відтворення Твору чи його частин в електронній формі (включаючи цифрову) не змінюючи його тексту;

- на виготовлення електронних копій Твору для постійного архівного зберігання;

- на виготовлення електронних копій Твору для некомерційного розповсюдження;

- на внесення Твору у базу даних репозитаріюї (електронного архіву);

- на надання електронних копій Твору для відкритого доступу в мережі Internet.

6.6. Автор зобов'язаний підтвердити, що він не порушує прав третіх осіб (інших авторів чи видавництв).

6.7. Автор зобов'язаний підтвердити, що на момент розміщення Твору в репозитарії (електронному архіві):

- лише йому належать виключні майнові права на Твір, що розміщується;

- майнові права на Твір ні повністю, ні в частині нікому не передано (не відчужено);

- майнові права на Твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.

6.8. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на Твір, відшкодовує інституту всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на Твір.

6.9. Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання Твору третім особам.

Схожі:

Положення про інституційний репозитарій кримського економічного інституту двнз «кнеу ім. В. Гетьмана» м. Сімферополь 2010 Загальні положення та терміни. 1 iconПоложення про інституційний репозитарій двнз кнеу імені Вадима Гетьмана схвалити. Розмістити інформацію про створення інституційного репозитарію на сайті університету та довести Положення до структурних підрозділів
Положення про інституційний репозитарій двнз кнеу імені Вадима Гетьмана схвалити
Положення про інституційний репозитарій кримського економічного інституту двнз «кнеу ім. В. Гетьмана» м. Сімферополь 2010 Загальні положення та терміни. 1 iconПоложення про інституційний репозитарій миколаївського національного аграрного університету прийнято на засіданні науково-методичної ради університету (протокол №2 від «31» жовтня 2012р.) Миколаїв
Положення про інституційний репозитарій Миколаївського національного аграрного університету (далі – Репозитарій) визначає основні...
Положення про інституційний репозитарій кримського економічного інституту двнз «кнеу ім. В. Гетьмана» м. Сімферополь 2010 Загальні положення та терміни. 1 iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Про удосконалення структури Кримського економічного інституту»
«Міжнародна економіка» І «Правознавство», оптимізації науково-педагогічного навантаження та покращення розвитку методичного забезпечення...
Положення про інституційний репозитарій кримського економічного інституту двнз «кнеу ім. В. Гетьмана» м. Сімферополь 2010 Загальні положення та терміни. 1 icon1. Загальні положення та терміни
Положення про Науковий репозитарій (електронний архів) Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (далі репозитарій)...
Положення про інституційний репозитарій кримського економічного інституту двнз «кнеу ім. В. Гетьмана» м. Сімферополь 2010 Загальні положення та терміни. 1 iconПоложення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Загальні положення та терміни
Положення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (далі репозитарій)...
Положення про інституційний репозитарій кримського економічного інституту двнз «кнеу ім. В. Гетьмана» м. Сімферополь 2010 Загальні положення та терміни. 1 iconПоложення про тендерний комітет Кримського економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Київський Національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Загальні положення
Для організації та проведення процедур закупівель в інституті утворюється тендерний комітет на засадах колегіальності у прийнятті...
Положення про інституційний репозитарій кримського економічного інституту двнз «кнеу ім. В. Гетьмана» м. Сімферополь 2010 Загальні положення та терміни. 1 iconДодаток 1 до наказу ректора хду 11. 04. 2013 року №395-д затверджено наказ ректора Херсонського державного університету 11. 04. 2013 року №395-д положення про інституційний репозитарій Херсонського державного університету 1
Положення про інституційний репозитарій Херсонського державного уніврситету (далі репозитарій) визначає основні поняття, склад, призначення...
Положення про інституційний репозитарій кримського економічного інституту двнз «кнеу ім. В. Гетьмана» м. Сімферополь 2010 Загальні положення та терміни. 1 iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про удосконалення структури Кримського економічного інституту кнеу ім. Вадима Гетьмана
Положення про інституційний репозитарій кримського економічного інституту двнз «кнеу ім. В. Гетьмана» м. Сімферополь 2010 Загальні положення та терміни. 1 iconПоложення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету
Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету визначає основні поняття,...
Положення про інституційний репозитарій кримського економічного інституту двнз «кнеу ім. В. Гетьмана» м. Сімферополь 2010 Загальні положення та терміни. 1 iconПоложення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету
Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету визначає основні поняття,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи