Інформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція icon

Інформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція
Скачати 288.4 Kb.
НазваІнформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція
Дата16.11.2012
Розмір288.4 Kb.
ТипІнформація

Вищий державний навчальний заклад України

«Українська медична стоматологічна академія»
.

СТРУКТУРА ЗВІТУ

ПРО НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ЗА РІК

 1. Склад робітників кафедри (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, вік, посада)

 2. Дані про наукову діяльність завідувача кафедри; професора кафедри ( заповнюються картки рейтингової оцінки, Додаток 1 )

 3. Резерв на завідувача кафедри, доцента кафедри, асистента кафедри

 4. Пояснювальна записка, в якій відобразити :

а) результати науково-дослідницької роботи кафедри:

- основні результати завершених та перехідних НДР, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами (фундаментальні дослідження, прикладні розробки, завдання національних, державних, галузевих цільових програм, державне замовленням на науково-технічну продукцію);

- основні результати завершених та перехідних НДР, що виконуються як фрагменти НДР інших закладів ( згідно з договорами про співпрацю)

- основні результати завершених та перехідних НДР, які виконувалися в рамках ініціативної (пошукової) тематика установи (закладу);

- основні результати завершених та перехідних НДР, що фінансуються на підставі господарських договорів;

- основні результати завершених та перехідних НДР, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва.

***Інформація про основні результати завершених та перехідних НДР повинна містити такі відомості: назва НДР; Отримані результати( наукова продукція: перелік нововведень, методичних рекомендацій та інформаційних листів, охоронних документів на об’єкти промислової власності,кількість захищених докторських та кандидатських дисертацій (з зазначенням ПІБ дисертанта, та дату захист), кількість монографій, наукових публікацій ( в тому числі,в журналах, які входять в науково-метричну базу даних), основні висновки та їх можливий вплив на, показники здоров’я населення, очікуваний економічний ефект від впровадження, тощо ; Очікувані результати НДР в наступному році ( одним , двома реченнями ); перелік нововведень, методичних рекомендацій та інформаційних листів, охоронних документів на об’єкти промислової власності, виконання докторських та кандидатських дисертацій(з зазначенням ПІБ аспіранта), кількість монографій, наукових публікацій.


5. Перелік НДР, що закінчуються в звітному році, за формою:
№ п/п 


№ держ реєстрації 


Назва НДР 


Строки виконання 


Підрозділ, що виконував НДР 


Керівник НДР


Обсяг фінансування по темі (тис.грн.) 


Отримані результати та їх вплив на показники здоров'я населення,

(стисло )

очікуваний економічний ефект від впровадження, кількість наукових праць тощо 

(стисло)26

7

 

8


6. Перелік перехідних НДР на наступний і подальші роки за формою:


№ п/п 


№ держреєстрації 


Назва НДР 


Строки виконання 


Підрозділ, що виконує НДР 


Керівник НДР 


Обсяг фінансування по темі (у тис. грн.) 

Отримані результати та

очікувані результати та їх вплив на показники здоров'я населення, очікуваний економічний ефект від впровадження, кількість наукових праць тощо

на весь період

на наступний рік


1

 

2468

9


7. Протоколи приймання закінчених НДР в установі у двох примірниках з конкретними пропозиціями для впровадження по кожній темі.

8. Перелік нововведень, що пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень


^ 9. Стисла інформація про найбільш вагомі наукові досягнення кафедри за звітний рік

10. Інформація про впровадження результатів наукових досліджень, які ввійшли до попередніх випусків Реєстрів галузевих нововведень (клінічна, економічна, соціальна ефективність, приклади позитивного впливу на показники здоров’я населення та діяльності установ практичної охорони здоров’я).

11. Інформація про підготовку наукових кадрів:


- план підготовки докторів і кандидатів наук запланованих на кафедрі на наступний рік в т.ч. запланованих в інших установах( зазначити в яких)
п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Посада

Науковий консультант

керівник

Тема дисертаційної роботи

Спеціальність

Термін виконання- перелік докторських та кандидатських дисертацій, які затверджені ДАК у звітному році ( вказати теми дисертаційних робіт, основне місце роботи дисертантів);п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Посада

Науковий консультант

керівник

Тема дисертаційної роботи

Спеціальність


- перелік докторських та кандидатських дисертацій, які знаходяться на розгляді в Спеціалізованих вчених радах ДАК ( вказати теми дисертаційних робіт, основне місце роботи дисертантів).п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Посада

Спеціальність

Науковий керівник, консультант

Тема дисертаційної роботи

Дата захисту12. Перелік друкованих робіт співробітників кафедри в наведеній послідовності :
п/п

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг сторінок

Автори

статті у вітчизняних журналахстатті у закордонних журналахСтатті у журналах, які входять в науково-метричну базу данихТезимонографіїотримані патентиПідручникинавчальні посібникиметодичні рекомендації ( затв.МОЗ і Укрмедпатентінформ )інформаційні листинововведення
Персонально по кожному співробітнику кафедри надати дані:

а) кількість наукових праць, які вийшли у фахових виданнях протягом року ( всього - чисельник, за кордоном ( знаменник)

б) у скількох заявках на отримання охоронного документу на об’єкт інтелектуальної власності фігурує співробітник як автор ( співавтор)

13.Список осіб, яким у звітному році присвоєно звання Заслужених діячів та працівників; присуджено державних премій України в галузі науки і техніки; іменні премії АМН та НАН України; обраних академіками чи членами – кореспондентами АМН, НАН України чи АПН України.

^ 14.Список студентів ( ПІБ, назва наукової роботи, назва премії), яким присуджено премії АМН чи НАН України за кращу наукову роботу.

15.Список студентів академії (ПІБ, назва заходу, зайняте місце), які стали призерами міжвузівських наукових конференцій.

16. Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві (стажування науковців, участь у форумах, членство в іноземних організаціях, участь у виконанні міжнародних програм, сумісних наукових досліджень, наукові проекти за грантами, тощо.). При виконанні спільних з іноземними партнерами наукових програм, вказати: назву програми; мету, термін виконання, джерела та обсяги фінансування.

^ 17. Кількість отриманих грантів.


18. Зведені цифрові показники діяльності кафедри у звітному році за формою:


№ п/п 


Назва установи 


Кількість НДР* 


Публікації** (у т. ч. за кордоном) 

Участь в клінічних дослідженнях (кількість)


 


Всього НДР 

Фунд. НДР 

Прикладні НДР 

По прогр.різних рівнів


НДР за держ.замовленням 


Ініціативна тематика 


НДР за госп. договорами 

Монографії /нововведень

Підручники, посібники 

Статті 

Тези 

метод.

рекомендації 

Інформаційні листи 10 

11 

12

13 

14 

15 

16 
Кадри 

Кількість наукових, науково-педагогічних співробітників 


Підготовка 

Всього 

Докторів наук 

Кандидатів наук 

Докторських дисертацій 

Кандидатських дисертацій 

Затверджено ДАК 

На розгляді у спец. радах ДАК 

Виконуються 

Затверджено ДАК 

На розгляді у спец. радах ДАК 

Виконуються 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 *Примітка 1: Кількість НДР представити у вигляді дробу, де чисельник - кількість НДР, що виконувались у поточному році; знаменник - кількість НДР. завершених у поточному році НДР.


** Примітка 2: Кількість публікацій, в чисельнику у вітчизняних виданнях, в знаменнику - у закордонних,

у дужках ( ) – в журналах, які входять в базу науково-метричних даних.

19. Участь у клінічних дослідженнях ( з ким укладено угоду, на який термін)


20. П.І.Б. відповідального за наукову роботу


^ 21. План наукової роботи кафедри на наступний навчальний рік для затвердження проректору з наукової роботи , та надаються в науковий відділ з підписами та з датою затвердження(згідно з типовим планом роботи кафедри. Додаток 2.)

Звіт про науково-практичну діяльність кафедри за поточний рік подається в паперовому варіанті з зазначеними підписами (Завідувача кафедри, та відповідального за наукову роботу) та в електронному вигляді (документ Microsoft Word).


^ Звіт повинен містити нумерацію всіх пунктів зазначених в типовій інструкції.


Звіти оформлені без дотримання вимог( без підписів та зазначенням дати затвердження) , науковим відділом прийматися не будуть.


Додаток 1

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 20 ___ рік

завідуючого та професора кафедри

(інформація подається з 1.01. по 31.12. звітного року)

факультет__________________________________________________________________________

кафедра _________________________________________________________________________________________

П.І.П ________________________________________________________

Займана посада ________________________________________

вчена ступінь _______________________________________вчене звання __________________________________

/№

ПОКАЗНИКИ

Бал


01

Затверджена докторська дисертація ДАК України

- науковий керівник400 *


02

Затверджена кандидатська дисертація ДАК України

- науковий керівник


300 **03

04

05

^ Монографії, видання:

- на Україні

- в країнах СНГ

- за кордоном


500

700

1000

06

07

08

09

10

^ Виконання конкурсної НДР на замовлення МОЗ і МОН (всього) в т.ч.

- комплексування на Україні

- комплексування за кордоном

- комплексування з іншими кафедрами

- з студентами і лікарями

300

+ 150

+300

+60

+30


11

12

13

14

15

^ Виконання ініціативної НДР (всього) в т.ч.

- комплексування на Україні

- комплексування за кордоном

- комплексування з іншими кафедрами

- з студентами і лікарями

50 ***

+50

+ 100

+20

+ 10

16

17

18

19

20

21

^ Журнальні статті (всього), в т. ч:

-З цитуваннями в Scopus або Publ Medl

- на Украйні

- в країнах СНГ

- за кордоном

- з студентами і лікарями

50

+50

+25

+30

+40

+7

22

23

24

25

26

Статті в збірниках (всього) в т. ч.

 • на Україні

 • в країнах СНГ

 • за кордоном

 • з студентами і лікарями

10

+0

+20

+30

+3

27

Реєстр нововведень

100

28

20- річний патент (позитивне рішення)

200

29

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

30

30

Деклараційний патент на корисну модель (позитивне рішення)

50

31

Інформаційні листи

50

32

Організація конференцій (по Реєстру МОЗ и АМН), випуск журналів (за переліком ВАК)

200

33

Методичні рекомендації (затв. МОЗ и Укрмедпатентінформом)

200

34

Офіційне опоненство (офіційний опонент)

30

35

36

37

38

Доповіді на конференціях всього в т.ч.

 • на Україні

 • в країнах СНГ

 • за кордоном

10

+0

+15

+30

39

Самостійна науково-дослідна робота студентів, виконана під Вашим керівництвом

10

40

Рацпропозиції

5

41

Присвоєння державних, галузевих наукових, міжнародних премій (грантів)

200

42

Членство в спеціалізованих радах по захисту кандидатських та докторських дисертацій

(шифр ради, заклад при якому діє)


50

42

Членство в академіях різних рівнів (Назва академії)

10

*

^ Не виконання в строк докторської дисертації

- 50 з загальної суми

**

^ Не виконання в строк кандидатської дисертації

- 40 з загальної суми

***

^ Відсутність НДР на кафедрі

- 40 з загальної суми

Підпис зав. кафедрою, та відповідального за наукову діяльність


Додаток 2


«Затверджую»

Проректор з наукової роботи

професор І.П.Кайдашев

«___»________________20___р.


^ Типовий план


роботи кафедри Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» на навчальний рікп/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний


ПриміткаВзяти участь у вступних іспитах до магістратури

1вересня –

10 вересня

Зав.

кафедри, передбачувані керівники


Взяти участь у вступних іспитах до аспірантури

1вересня -

1 жовтня

Зав. кафедри, передбачувані керівники


Заслухати та подати до наукового відділу звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України за термін отримання стипендії з квітня по вересень для затвердження на Вченій раді академії


до 10 вересня

Зав. кафедри

При наявностіЗаслухати звіти аспірантів останнього року навчання та їх керівників про виконання дисертаційних робіт та провести атестацію

до 20 вересня

Зав. кафедри, наукові керівники


Формування запитів на виконання НДР за замовленням МОЗ та власною ініціативою (конкретизувати назву теми)

вересень

Зав. Кафедри,

Відповідальні виконавці


Приймати участь в проведенні науково – практичних конференцій та звітувати перед МОЗ та Укр ІНТЕІ

згідно з планом і Реєстром МОЗ та АМН України

Відповідальний за проведення


Підготувати та затвердити індивідуальні плани клінічних ординаторів (бюджетна форма навчання) 1-го року навчання

до 15 жовтня

Зав. кафедри,

керівники


Подача заяв на відвідування занять для здачі кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови, української мови за професійним спрямуванням

жовтень-листопад

Зав. кафедри,

Керівники, аспіранти, здобувачі


Підготувати та затвердити індивідуальні плани клінічних ординаторів (іноземці) 1-го року навчання

місяць після зарахування

Зав. кафедри,

керівники


Заслухати на засіданні кафедри звіт про підготовку резерву на посаду зав. кафедри та виконання наукової роботи

протягом року

Зав. кафедри


Подання матеріалів для проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень на етапі планування

протягом року

наукові керівники,

здобувачі


Подання навчальних планів та програм підготовки в магістратурі, тем магістерських робіт для затвердження на Вченій раді

до 15 листопада

наукові керівники,

магістранти


Підготувати звіт про наукову діяльність кафедри за рік згідно з вимогами наукового відділу до його змісту.до 15 листопада

Зав. кафедри,

Відповідальний за наукову роботу кафедри


Заслухати звіти та провести атестацію аспірантів, докторантів,

здобувачів

листопад-грудень


Зав. кафедри, наукові керівники


Підготовка та подання документів на планування дисертаційних робіт аспірантів

протягом трьох місяців з дня зарахування до аспірантури

наукові керівники,

аспіранти


Підготувати звіти кафедр з НДР проміжні та заключні , що закінчуються у звітному році та подати на розгляд координаційної ради УМСА

до 1 грудня

Зав. кафедри,

Відповідальний за наукову роботу кафедри


Подання заявок до вступу в аспірантуру, магістратуру, клінічну ординатуру

до 20 грудня

Зав. кафедри, передбачувані керівникиСкладання робочих планів виконання НДР (ініціативних та тих, що фінансуються).

до 25 грудня

Зав. кафедри


Затвердження на Вченій раді робочих планів виконання НДР (ініціативних та тих, що фінансуються).

січень

Зав. Кафедри, проректор з НДР.


Оформлення реєстраційної картки та подання її до УкрІНТЕІ після того, як вона буде прийнята до фінансування або затверджена Вченою радою

січень

Зав кафедри

відповідальний виконавець


Складання кандидатських іспитів з іноземної мови, спеціальності

листопад-грудень;

травень-червень

аспіранти

магістранти здобувачі


Атестація магістрантів

січень, липень


Зав. кафедри, Наукові керівники


Подання звітів , облікових карток ОК

до Укр.ІНТЕІ по заключних

науково-дослідних роботах

до 20 січня


Керівник НДР


Поновити списки медичної апаратури та засобів вимірювання, які використовуються для наукової та учбової роботи


до 5 лютого

Звіт стипендіатів Кабінету Міністрів України за період з 1 жовтня по 1 квітня


до 15 березня

Зав. кафедри, стипендіат


При наявностіПроведення атестації клінічних ординаторів

до 15 лютого;


до 20 липня

Зав. кафедри, передбачувані керівники


Участь у вступних іспитах до клінічної ординатури


з 25 червня

по 1 липня

Зав. кафедри


Захист магістерських робіт на раді факультету післядипломної освіти


січень. червеньНаукові керівники,

магістранти


Підготувати та подати до наукового відділу план наукових заходів

(семінарів, конференцій, з’їздів та ін.), що будуть проводитися на базі академії та заявку на наукові заходи ( з проектом рішення) для включення в Реєстр МОЗ та АМН України


до 1 червняЗав. кафедри,

Відповідальний за наукову роботу кафедри


Подача документів до конкурсного вступу в аспірантуру та магістратуру


з 1серпня

по 30 серпня

Зав. кафедри,

наукові керівники


Доведення до співробітників кафедри інформації про проведення науково – практичних конференцій

протягом року

відповідальні за наукову роботу на кафедрах


Здійснювати дослідження згідно з планом виконання дисертаційної роботи за темою: «….», керівник, здобувач

протягом року

Науковий керівник, аспірант, здобувач


Подання до публікацій у відкритих виданнях статей, тез доповідей тощо ( конкретизувати )

за результатами виконання НДР

Співробітники кафедри


Підготовка та видання монографії

( конкретизувати )

протягом року

Зав. кафедри


Підготовка та подання метод. рекомендацій, нововведень, інформаційних листів

( конкретизувати )

протягом року

Зав. кафедри,

відповідальний за наукову роботу кафедри


Оформлення заявок на патент України ( конкретизувати )

по мірі виникнення

Скласти план впровадження нововведень, включених в попередні випуски Реєстру галузевих нововведень; патентів; метод. Рекомендацій ( конкретизувати)

січень

Зав. кафедри,

відповідальний за наукову роботу кафедри


Скласти план наукових засідань кафедри

січень

Зав. кафедри


Заслуховувати стан наукового пошуку та виконання плану роботи гуртком СНТ кафедри

1 раз на 4 місяці

Староста гуртка


Звіт про найбільш суттєві досягнення наукової діяльності співробітників кафедри

до 5 жовтня

Зав. кафедри, відповідальний за наукову роботу кафедри


Завідувач кафедри ПІБ ( підпис)

Відповідальний за наукову роботу кафедри ПІБ (підпис)


Додаток 3

Міністерство охорони здоров’я України


Вищий державний навчальний заклад України

«Українська медична стоматологічна академія»

__________________________________________________________


^ РОБОЧИЙ ПЛАН


з _____________________________ теми ________________________


____________________________________________________________

(повна назва теми)


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


шифр та № держреєстрації теми ________________________________________


«Затверджено»

Вченою радою ВДНЗ «УМСА»

Протокол № _____

від «___» ______________20___р.


ПЛАН

1-го року роботи


1. Назви етапу роботи на 20__р. (згідно плану НДР) _______________________________

__________________________________________________________________________________

2. Виконавці _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Об’єкт вивчення та об’єм досліджень _________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Методи досліджень _________________________________________________________

5. Форми впровадження результатів 1-го року виконання ___________________________

6. Календарний план виконання роботиетапу

Назва роботи

(розширено)

Строки виконання

(квартали)

Виконавціпочаток

закінчення
1

2

3

4

5

7. Перелік необхідно обладнання і приборів _____________________________________________

8. Перелік необхідних матеріалів, реактивів, посуду ______________________________________

9. Вид та кількість експериментальних тварин ___________________________________________

10. Відмітки про контроль та хід виконання досліджень (дата перевірки, хто проводив, результати) _______________________________________________________________________________

11. Висновок Вченої ради академії за результатами 1-го року виконання роботи за темою в цілому (якщо тема однорічна) ________________________________________________________________


Проректор з наукової роботи, Вчений секретар


________________________ __________________________


ПЛАН

2-го року роботи

(оформлення згідного 1-го року)


ПЛАН

3-го року роботи

(оформлення згідного 2-го року)

Схожі:

Інформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського

Інформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція iconРішення на патент України, опубліковано 97 наукових робіт, завершується виконання докторської дисертації. Назва науково-дослідної роботи
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Інформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами
Назва науково-дослідної роботи: „Розробка підходів до оцінки патогенетичної ролі тканинних протеїназ І їх інгібіторів при системних...
Інформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція iconОсновні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Назва науково-дослідної роботи: «Імунобіохімічні та фізіологічні аспекти підвищення ефективності адаптаційних процесів, реабілітації,...
Інформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція iconПерелік завершених ндр у 2009 році
Отримані результати та їх мож-ливий вплив на показники здоров`я населення, очікуваний економічний ефект від упровадження тощо
Інформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція iconОсновні результати перехідних ндр, які виконувалися за бюджетними програмамимоз україни
Назва науково-дослідної роботи: «Роль порушень гуморального й клітинно-опосередкованого антиендотоксинового імунітету в патогенезі...
Інформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція iconОсновні результати завершенних та перехідних ндр, які виконувались за бюджетними програмами моз україни
Назва науково-дослідної роботи: «Роль порушень гуморального й клітинно-опосередкованого антиендотоксинового імунітету в патогенезі...
Інформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція iconОпис модуля назва модуля
Еом, визначати параметри перехідних процесів й інтерпретувати отримані результати; використовувати результати досліджень під час...
Інформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція iconНаукові напрями та результати досліджень
Згідно з програмою держбюджетного фінансування ндр, у 2010 році кафедра політекономії проводила наукові дослідження за напрямом:...
Інформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція iconНаукові напрями та результати досліджень
Згідно з програмою держбюджетного фінансування ндр, у 2010 році кафедра політекономії проводила наукові дослідження за напрямом:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи