Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України icon

Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
Скачати 236.8 Kb.
НазваСхвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
Дата24.08.2012
Розмір236.8 Kb.
ТипДокументи


Схвалено:


Конференцією трудового колективу


Національного університету біоресурсів і


природокористування України


(протокол № ____від ____________ 2012 р.)


Затверджую:


Ректор Національного університету біоресурсів і


природокористування України

__________________________ Д. Мельничук


«__________» ____________________ 2012 р.
положення

про оплату праці працівників

Національного університету біоресурсів і природокористування України


КИЇВ - 2012

ЗМІСТ


I. Загальні положення 3

II. Джерела фінансування 4

III. Система оплати праці 5

^ IV. Механізм підвищення посадових окладів 8

V. Доплати до посадових окладів 9

VІ. Надбавки до посадових окладів 11

VII. Премії 14

VIII. Матеріальна допомога 14

^ IX. Вирішення спорів з питань оплати праці 15

X. Прикінцеві положення 16


І. Загальні положення

Положення про оплату праці працівників Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі - НУБіП України) розроблено згідно з Законом України від 17.01.2002 р. за № 2984 "Про вищу освіту", Законом України від 13.12.1991 р. № 1977–XII „Про наукову і науково-технічну діяльність”, Указом Президента України від 16.06.1995 р. № 451/95 „Про Положення про національний заклад (установу) України”, Указом Президента України від 14.12.2000 р. за № 1338/2000 "Питання Національного аграрного університету", Постановою Верховної Ради України від 29.07.1994 р. за № 158 "Про Національний аграрний університет", Статутом НУБіП України затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2001 р. за № 202 "Про Національний університет біоресурсів і природокористування України" зі змінами, Постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. № 76 «Деякі питання надання вищим навчальним закладам статусу самоврядного (автономного) дослідницького національного університету, Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.02 р. № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.05 р. № 557 „Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, Наказом Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року N 745 „Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки”, Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.04.1993 р. № 90 "Про затвердження Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів", Колективним Договором НУБіП України, Галузевої Угоди між Міністерством аграрної політики та продовольства України, галузевими об’єднаннями підприємств та Профспілкою працівників агропромислового комплексу України, Положенням «Про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НУБіП України», «Про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України», Положенням "Про документальне супроводження робіт з впровадження, спільної науково-виробничої діяльності та надання науково-консультаційних і інформаційних послуг", іншими актами законодавства України, а також з цим Положенням.


^ II. Джерела фінансування

Джерелами фінансування оплати праці працівників НУБіП України є:

1. Кошти загального фонду Державного бюджету – визначаються щорічно Законом України „Про Державний бюджет України”, затвердженого в кошторисі та плані використання НУБіП України за відповідними бюджетними програмами. Згідно з Указом Президента України від 14.12.2000 р. № 1338 "Питання Національного аграрного університету", Постановою Верховної Ради від 29.07.1994 р. № 158 "Про Національний аграрний університет" та Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2001 р. № 202 "Про Національний університет біоресурсів і природокористування України" державні кошти на фінансування НУБіП України передбачаються в Законі України ”Про Державний бюджет України” окремим рядком за індивідуальними нормативами з урахуванням необхідності розвитку матеріально-технічної бази, створення і функціонування навчально-наукових інститутів, центрів, забезпечення їх новітніми засобами навчання та обладнанням. Із загального фонду здійснюється оплата праці працівників НУБіП України для виконання державних замовлень на:

 • підготовку фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо – кваліфікаційних рівнів;

 • підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації;

– підвищення кваліфікації керівників та фахівців агропромислового комплексу згідно з відповідними обсягами на зазначені види ліцензованої діяльності НУБіП України;

 • проведення науково-дослідних робіт;

 • організацію культурно-виховної роботи;

 • впровадження досягнень науково-технічного прогресу у відповідні галузі народного господарства держави;

 • утримання та розвиток матеріально-технічної бази НУБіП України;

 • вирішення соціальних та побутових питань працівників, докторантів, аспірантів, студентів і слухачів;

 • забезпечення міжнародної діяльності НУБіП України;

 • інші витрати, що пов'язані із статутною діяльністю НУБіП України.


^ 2. Кошти спеціального фонду Державного бюджету формуються за рахунок:

а) платних послуг, які можуть надаватися НУБіП України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» та інших нормативно-правових актів, що регулюють надання платних послуг у навчальних закладах, у тому числі за:

 • підготовку фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо – кваліфікаційних рівнів на умовах договорів;

 • підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців на умовах контрактів, у т.ч. навчання іноземних студентів, аспірантів, докторантів;

 • проведення наукових робіт, експертиз та впровадження препаратів, техніки і технологій на замовлення юридичних і фізичних осіб;

 • передачу в оренду нерухомості та інших основних засобів;

 • здійснення господарської, виробничої діяльності;

 • освітні та інші послуги відповідно до законодавства.

б) використання інтелектуальної власності та інтелектуального потенціалу НУБіП України згідно з законодавством та договорами;

в) відрахування від доходів внаслідок спільної діяльності НУБіП України з юридичними та фізичними особами, а також з навчально-дослідними господарствами і регіональними навчальними закладами, що входять до складу НУБіП України, згідно з укладеними договорами;

г) використання інших джерел (благодійні та спонсорські внески, фінансова підтримка місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб).

Згідно із Статутом та Колективним договором НУБіП України до 50 відсотків коштів спеціального фонду, що надійшли від госпрозрахункової діяльності, можуть спрямовуватись на оплату праці, а саме: виплату основної заробітної плати, доплат, надбавок до посадових окладів, премій та матеріальної допомоги працівникам НУБіП України.


^ III. Система оплати праці

Метою запровадження системи оплати праці є мотивація та стимулювання ефективної роботи працівників НУБіП України, що мають покращити результативність діяльності НУБіП України, підвищити добробут працівників.

Правовою підставою організації оплати праці в НУБіП України є тарифна система, яка включає: тарифні сітки, тарифні ставки, тарифні коефіцієнти, схеми посадових окладів визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.02 р. № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.05 р. № 557 „Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, Наказом Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року N 745 „Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки”.

Нарахування заробітної плати працівникам НУБіП України здійснюється на підставі табелю обліку використання робочого часу (типова форма № П-5, затверджена Наказом Держкомстату України від 05.12.2008 р. № 489 "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці").

Табель обліку робочого часу за поточний період подається відповідальною особою підрозділу у бухгалтерію НУБіП України (зарплатний відділ) за першу половину місяця до 14 числа, за другу - до 25 числа поточного місяця за підписом самої відповідальної особи, керівника підрозділу, працівника відділу кадрів для подальшого нарахування заробітної плати.

Заробітна плата працівникам НУБіП України нараховується наступним чином: за повного робочого місяця проставляється визначений посадовий оклад згідно з наказом ректора НУБіП України й відповідно до посади на підставі Єдиної тарифної сітки, розрядів та коефіцієнтів з оплати праці, а за неповного робочого місяця – оклад ділиться на кількість робочих днів (або годин) у цьому робочому місяці, й отриману денну (годинну) заробітну плату множать на кількість відпрацьованих робочих днів (годин) згідно з табелем обліку робочого часу. Після цього, на підставі визначеного розміру посадового окладу працівникам можуть виплачуватися: доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати.

Заробітна плата працівникам НУБіП України, з урахуванням фінансування головним розпорядником бюджетних коштів, виплачується у грошовому вираженні двічі на місяць:

- аванс – 17 числа не менше оплати за фактично відпрацьований час за першу половину місяця з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника;

- заробітна плата – 2 числа щомісяця.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або не робочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Система оплати праці функціонує в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисі та плані використання НУБіП України за відповідними бюджетними програмами на календарний рік.

Застосування системи оплати праці передбачає:

 • диференційоване підвищення посадових окладів науково-педагогічних та наукових працівників НУБіП України до 100 відсотків з урахуванням показника рейтингу науково-педагогічних та наукових працівників відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.02 р. №  1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” та Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.05 р. № 557 „Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”;

 • підвищення ставок погодинної оплати праці до 100 відсотків з урахуванням особистого показника рейтингу;

 • встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам наукової бібліотеки НУБіП України, здійснюється на підставі наказу ректора «Про віднесення бібліотеки навчального закладу до відповідної групи за оплатою праці» кожні три роки, за показниками та умовами визначеними у Наказі Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005, № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;

 • запровадження гнучкого режиму робочого часу в закладах харчування у випадку виробничої необхідності, за узгодженням із профспілковим комітетом, на період проходження практики студентами НУБіП України, його відокремлених підрозділів та філій, за умовами та порядком визначеними у Наказі Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2006 р. № 359 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу" та Колективним договором НУБІП України;

 • застосування обліку робочого часу з квартальним обліковим періодом для чергових по навчальних корпусах, гуртожитках, автопарковці, операторів котелень (на опалювальний період), охоронників, за умовами та порядком визначеними у Наказі Міністерства праці та соціальної політики України від 19.04.2006 р. № 138 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу" та Колективним договором НУБІП України. Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. При його застосуванні оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді, в подвійному розмірі годинної ставки;

 • застосування оплати праці на підставі актів виконаних робіт за виконання робіт щодо упередження та ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних робіт, робіт, пов’язаних із підготовкою до зимового періоду, робіт надзвичайного характеру, та інших робіт, що потребують швидкого та якісного виконання для працівників відповідних підрозділів, які ці роботи виконують;

 • застосування оплати робіт, виконаних за договорами цивільно-правового характеру, у вигляді винагороди на підставі актів приймання-здачі виконаних робіт;

 • застосування системи доплат, надбавок і премій за досягнення в трудовій діяльності;

 • надання матеріальної допомоги працівникам НУБіП України відповідно до чинного законодавства та цього Положення.

Накази ректора НУБіП України, які пов’язані із заробітною платою, обов’язково погоджуються з профспілковою організацією.


^ IV. Механізм підвищення посадових окладів

Розрахунок підвищених посадових окладів для науково-педагогічних персоналу та наукових працівників включає:

а) підвищення на 40 відсотків посадових окладів, порівняно з розмірами посадових окладів (ставок заробітної плати), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.02 р. № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” та Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.05 р. № 557 „Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”.

б) подальше диференційоване підвищення посадових окладів науково-педагогічних та наукових працівників до 100 відсотків (з урахуванням попередніх 40 відсотків) у поточному році за наслідками їх індивідуальної діяльності у попередньому році (до 60 відсотків) здійснюється залежно від показника рейтингу, згідно з формулою:

ППО = ПО х 1,4+ ПО х 0,6 х (ПР - 1),

де ППО – підвищений посадовий оклад;

ПО – посадовий оклад науково-педагогічних та наукових працівників згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.05 р. № 557 „Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”;

ПР – показник рейтингу (індивідуальний коефіцієнт рейтингової оцінки науково-педагогічного та наукового працівника, який визначається згідно з методикою про проведення рейтингової оцінки в НУБіП України. Його мінімальна величина становить – 1, максимальна – 2).

Підвищені посадові оклади за пунктами а), б) цього розділу встановлюються в межах фонду оплати праці щорічно на кожний календарний рік після прийняття Закону України „Про Державний бюджет України”, затвердженого в кошторисі та плані використання НУБіП України за відповідними бюджетними програмами. У разі забезпечення фінансування видатків на оплату праці відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. № 76 «Деякі питання надання вищим навчальним закладам статусу самоврядного (автономного) дослідницького національного університету», посадові оклади і ставки заробітної плати, у тому числі погодинної, наукових, педагогічних та науково-педагогічних працівників університету можуть бути підвищені у два рази.

Основою для підвищення посадових окладів є врахування реальних трудових заслуг та досягнень кожного науково-педагогічного, наукового працівника згідно з положеннями НУБіП України «Про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НУБіП України», «Про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України» та методикою проведення рейтингу в НУБіП України.

Директори навчально-наукових інститутів, науково-дослідних інститутів, завідувачі кафедр та наукових лабораторій несуть повну, в тому числі фінансову відповідальність за правильність розрахунку індивідуальних коефіцієнтів рейтингової оцінки діяльності працівників, відповідають за достовірність та збереження документації (протягом 5 років), на основі якої проводиться розрахунок коефіцієнтів рейтингової оцінки.


^ V. Доплати до посадових окладів

Доплати працівникам НУБіП України встановлюються наказом ректора згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.02 р. №  1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” та Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.05 р. № 557 „Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисі та плані використання НУБіП України за відповідними бюджетними програмами на календарний рік:

1) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

 • за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

 • за суміщення професій (посад);

 • за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Працівникам, які виконують в НУБіП України поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, упродовж установленої тривалості робочого часу, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника у розмірі до 50% посадового окладу за основною посадою, при цьому за відсутності тимчасово відсутнього працівника або наявної вакантної посади, може бути використано не більше 50% посадового окладу (тарифної ставки).

Доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, можуть бути установлені декільком працівникам господарського персоналу, у розмірі до 50% посадового окладу за основною посадою, при цьому за відсутності тимчасово відсутнього працівника може бути використано не більше 50% посадового окладу (тарифної ставки).

За виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу розмір доплати визначається різницею між фактичним посадовим окладом цього працівника (без урахування надбавок та доплат) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, – у разі, коли працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником.

Зазначені види доплат не встановлюються проректорам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам.

2) за несприятливі (шкідливі) умови праці – у розмірі 12–24 відсотків посадового окладу, що встановлюється згідно з переліками видів робіт з важкими та шкідливими умовами праці, затверджених Наказом Міністерства освіти від 15.04.1993 р. № 102 „Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти” за результатами атестації робочих місць відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442 „Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”.

3) за вчене звання:

 • професора – у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

 • доцента, старшого наукового співробітника – у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

4) за науковий ступінь:

 • доктора наук – у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

 • кандидата наук – у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

Доплати за вчене звання та науковий ступінь встановлюються працівникам, за рішенням кадрової комісії, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням, науковим ступенем. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань, наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) вченим званням, науковим ступенем. Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається ректором НУБіП України.

5) за використання у роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів – у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

^ 6) у розмірі 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, за кожну годину роботи з 22 до 6 години;

7) за вислугу років працівникам наукової бібліотеки, посади яких визначені постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. № 84 «Про затвердження порядку доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек»: понад 3 роки – 10 відсотків; понад 10 років – 20 відсотків; понад 20 років – 30 відсотків посадового окладу;

8) за завідування кафедрою, особам із числа професорсько-викладацького складу, які не мають вченого звання професора встановлюється доплата в розмірі до 20 відсотків від посадового окладу, але не більше завідуючого кафедрою – професора, відповідно до пункту 7 Наказу Міністерства освіти України від 02.04.1993 р. N 90 «Про затвердження Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів».


^ VІ. Надбавки до посадових окладів

Надбавки до посадових окладів встановлюються наказом ректора в межах фонду оплати праці за рахунок загального та спеціального фондів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.02 р. №  1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.05 р. № 557 „Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, Наказом Міністерства культури і туризму України від 18.10.05 р. N 745 „Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки” та інших нормативних документів за:

1) вислугу років науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам, згідно з чинним законодавством: понад 3 роки – 10 відсотків; понад 10 років – 20 відсотків; понад 20 років – 30 відсотків посадового окладу;

2) знання та використання у роботі іноземної мови: однієї європейської – 10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

3) почесні звання України, СРСР, Союзних республік СРСР „народний” – у розмірі 40 відсотків, „заслужений” – 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

4) за спортивні звання „заслужений тренер”, „заслужений майстер спорту” – у розмірі 20 відсотків, „майстер спорту міжнародного класу” – 15 відсотків, „майстер спорту” – 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань, надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається ректором НУБіП України.

5) за почесні звання НУБіП України: „Заслужений професор НУБіП України”, „Заслужений науковий співробітник НУБіП України”, „Заслужений викладач НУБіП України”, „Заслужений працівник НУБіП України” – до 15 відсотків посадового окладу (за рахунок коштів спеціального фонду) відповідно до затверджених положень. Надбавки за почесні звання НУБіП України не встановлюються у разі присвоєння почесних звань України або відомчих відзнак, якими передбачено встановлення надбавки;

6) стимулюючі надбавки у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

 • за високі досягнення у праці;

 • за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

 • за складність, напруженість у роботі.

Стимулюючі надбавки передбачають диференційований підхід у їх встановленні, враховуючи відповідальність у роботі, специфіку цієї роботи; виконання особливо важливої роботи із зазначенням конкретного виду роботи та періоду її виконання; високих досягнень у роботі за показниками рейтингу кафедр; стажу роботи та особистих досягнень у їх діяльності та в цілому НУБіП України.

^ 7) за умовами контрактів та Статуту НУБіП України;

8) директорам навчально-наукових інститутів за результатами рейтингу інститутів може бути встановлена надбавка за виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі та високі досягнення у праці – до 100 відсотків посадового окладу.

Надбавка встановлюється наказом ректора за рішенням ректорату (вченої ради) НУБіП України після результатів рейтингу Навчально-наукових інститутів.

9) навчально-допоміжному персоналу може бути встановлена надбавка за високі досягнення у праці, яка визначається за результатами рейтингу кафедр, на яких вони зараховані, згідно з формулою:

Σ надбавки = (ПР - 1) * Цб*Дс,

де Σ надбавки – сума надбавки за місяць;

ПР – показник рейтингу кафедри (підрозділу), який визначається згідно з методикою про проведення рейтингової оцінки (мінімальна величина якого – 1, максимальна – 2);

Цб – ціна одного бала, визначається з можливої економії фонду заробітної плати, пропозиціями ректорату або вченої ради НУБіП України і затверджується наказом ректора;

Дс – доля займаної ставки.

Надбавка може бути встановлена навчально-допоміжному персоналу кафедр навчально-наукових інститутів, за виключенням категорії педагогічних працівників, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників».

У разі зарахування на посаду, переводу або переходу на іншу кафедру зазначена надбавка навчально-допоміжному персоналу встановлюється за результатами рейтингу кафедри, на яку вони зараховуються.

10) науково-педагогічному персоналу може бути встановлена надбавка за складність, напруженість у роботі при забезпеченні підготовки студентів в групах з викладанням дисциплін іноземною мовою, оскільки вимогами до зайняття посади не передбачено знання іноземної мови, за поданням навчальної частини на семестр, пропорційно зайнятості;

11) членам робочої групи з підготовки та проходження міжнародної акредитації університету на період її підготовки та проходження може бути встановлена надбавка за виконання особливо важливої роботи та за складність, напруженість у роботі за поданням проректорів з відповідних напрямів діяльності;

12) вченим секретарям спеціалізованих вчених рад може бути встановлена надбавка за виконання особливо важливої роботи та за складність, напруженість у роботі за поданням голів спеціалізованих вчених рад, погодженим з проректором-головним вченим секретарем та проректором з наукової та інноваційної діяльності на період виконання обов’язків вченого секретаря у розмірі 1,5% посадового окладу за кожну захищену дисертацію, що визначається залежно від результатів роботи за попередній рік;

13) головам спеціалізованих вчених рад може бути встановлена надбавка за виконання особливо важливої роботи та за складність і напруженість у роботі за поданням проректора з наукової та інноваційної діяльності на період виконання обов’язків голови у розмірі 1% посадового окладу за кожну захищену дисертацію, що визначається залежно від результатів роботи за попередній рік;

14) за престижність праці педагогічних працівників, посади яких визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» у розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати);

15) за особливі умови роботи працівників наукової бібліотеки, посади яких визначені постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. № 84 «Про затвердження порядку доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» у розмірі 50% посадового окладу;

16) водіям автотранспортних засобів за класність: водіям II класу – 10 відсотків, водіям I класу – 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

У разі погіршення якості роботи, несвоєчасного виконання завдань, порушення трудової дисципліни чи інших поважних причин стимулюючі та інші необов’язкові надбавки, можуть бути скасовані або зменшені за поданням керівників підрозділів відповідно до структурної підпорядкованості.


^ VII. Премії

Преміювання працівників НУБіП України здійснюється відповідно до «Положення про преміювання працівників Національного університету біоресурсів і природокористування України».


VIII. Матеріальна допомога

Матеріальна допомога працівникам НУБіП України надається відповідно до Закону України від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівникам на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. № 1062 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84» та Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі та плані використання НУБіП України за відповідними бюджетними програмами на календарний рік.

Матеріальна допомога науково-педагогічним, педагогічним та працівникам бібліотек надається у вигляді допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, на поховання; для іншої категорії працівників - у вигляді матеріальної допомоги у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання.

Матеріальна допомога, в тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, надається працівникам НУБіП України в сумі не більше одного посадового окладу на рік.

Для надання матеріальної допомоги до відділу з соціально-побутового забезпечення подається заява на ім’я ректора НУБіП України з обґрунтуванням потреби за погодженням з керівником підрозділу, в підпорядкуванні якого знаходиться працівник.

Для надання матеріальної допомоги затверджується склад комісії з цих питань. У складі комісії обов’язково представник профспілкової організації працівників НУБіП України.

Комісія не рідше, ніж один раз у місяць, розглядає заяви та протокольним рішенням визначає перелік осіб, яким надається матеріальна допомога, з урахуванням фінансових ресурсів, які щомісячно підтверджуються планово-фінансовим відділом НУБіП України.

Начальник відділу з соціально-побутового забезпечення веде книгу реєстрації та несе відповідальність за об’єктивність записів, з метою недопущення повторного надання матеріальної допомоги одній і тій же особі протягом року та підготовку протоколів рішення комісії.

Начальник відділу кадрів на підставі заяв та протоколу рішення комісії, забезпечує підготовку наказів ректору НУБіП України про надання матеріальної допомоги.


^ IX. Вирішення спорів з питань оплати праці

Спори з оплати праці, що можуть виникати, вирішує комісія по трудових спорах НУБіП України, яка обирається конференцією трудового колективу НУБіП України. До її складу входять працівники планово-фінансового відділу НУБіП України, бухгалтерії НУБіП України, профспілкової організації НУБіП України, відповідного навчально-наукового інституту, начальник відділу кадрів, юрист.


^ X. Прикінцеві положення

З моменту введення в дію цього Положення всі попередні нормативні документи, що регламентують систему оплати праці працівникам НУБіП України, вважаються такими, що втратили чинність.


ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ

до положення

про оплату праці працівників

Національного університету біоресурсів і природокористування України


Перший проректор В. Лисенко


Проректор з навчальної і культурно-

виховної роботи Н. Рідей


Проректор-головний вчений секретар Т. Балановська


Проректор з наукової та інноваційної

діяльності В. Дубровін


Проректор з навчально-науково-виробничих

питань розвитку і адміністративно-

господарської діяльності І. Радько


Головний бухгалтер Т. Кондрицька


Начальник планово-фінансового

відділу Н. Дробот


Начальник юридичного відділу А. Бова


Директор центру кадрового забезпечення О. Станкевич


Начальник відділу кадрів В. Шаповал


Голова профкому І. Гаврилюк


Схожі:

Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСхвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
move to 0-21721738
Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСхвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
move to 410-2798
Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСхвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
Національного університету біоресурсів І природокористування України, Положенням "Про документальне супроводження робіт з впровадження,...
Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСхвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
Міністерства освіти І науки України від 26. 09. 2005 р. №557 "Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів...
Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСхвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
Міністерства освіти І науки України від 26. 09. 2005 р. №557 "Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів...
Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України iconПро затвердження складу Конференції трудового колективу Національного університету "Львівська політехніка"
Статуту університету, Регламенту виборів делегатів Конференції трудового колективу, схваленого Конференцією 22 березня 2007 року...
Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол №8/11
Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол №8/11
Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол №8/11
Схвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол №8/11
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи