Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” icon

Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів”
НазваУкраїнський Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів”
Сторінка1/4
Дата26.08.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4Український Католицький Університет


Педагогічна практика

студентів


(методичні матеріали)


Львів 2006


Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів”


Розроблені канд.пед. наук, завідувачем кафедри педагогіки Українського Католицького Університету Марією Швед1.

Анотація педагогічної практики............................................................


4

2.

Організація педагогічної практики.......................................................


6

3.

Зміст педагогічної практики..................................................................


8

4.

Результати педпрактики……………………………………………….

9

5.

Обов’язки студента-практиканта..........................................................

11

6.

Поради студентам для успішного проходження педагогічної практики………………………………………………………………..


12

7.

Звітна документація студента-практиканта………………………….

13

8.

Додатки....................................................................................................


14

9.

Додаток № 1. План відвідування студентами навчального заняття (шкільного уроку)……………………………………………………..


14

10.

Додаток № 2. Схема аналізу навчального заняття (шкільного уроку)…………………………………………………………………...


15

11.

Додаток № 3. Зразок оформлення титульної сторінки аналізу навчального заняття (шкільного уроку)……………………………...


18

12.

Додаток № 4. План-конспект навчального заняття (шкільного уроку)…………………………………………………………………...


19

13.

Додаток № 5. Урок (Додатки А, Б, В, Г, Д)…………………………..

20

14.

Додаток № 6. Характеристика пізнавальної діяльності учнів…………………………………………………………………….


26

15.

Додаток № 7. Орієнтовна схема вивчення учня…………………….

27

16.

Додаток № 8. Графік проведення залікових навчальних занять (виховних заходів)..................................................................................30

17.

Додаток № 9. Заліковий лист результатів педагогічної практики….

31

18.

Додаток № 10. Зразок оформлення залікового виховного заходу...

32

19.

Додаток № 11. Тематика індивідуальних завдань з педагогічної діагностики для студентів-практикантів……………………………..


33

20.

Додаток № 12. Враження студентів УКУ від педагогічної практики

35
Зміст


 1. Анотація педагогічної практики

Навчально-виховна педагогічна практика проводиться на V курсі в Українському Католицькому Університеті і завершує практичну підготовку студентів до роботи в навчально-виховній установі різних рівнів акредитації. Основна увага приділяється оволодінню навиками професійної педагогічної діяльності.

Студенти-практиканти глибше осмислюють філософсько-етичні ідеї педагогічної діяльності, з яими вони ознайомилися в процесі вивчення курсів психолого-педагогічних та філософсько-богословських дисциплін, виробляють гуманістичний підхід до роботи вчителя, орієнтований на особу учня (студента).

Свою першу педагогічну діяльність студенти УКУ розпочинають в умовах учительського (викладацького) та учнівського (студентського) колективів і приносять їм нові ідеї з академічного середовища. Перебуваючи на практиці, вони здійснюють зв'язок між кафедрами і факультетами Українського Католицького Університету та школами, гімназіями, ліцеями й іншими навчальними закладами, сприяють обміну досвідом.

Предмет "Християнська етика" порівняно новий у загальноосвітніх школах та освітніх закладах нового типу. Особливості навчального курсу, з одного боку, створюють перед студентами-практикантами певні труднощі у підборі відповідних дидактичних матеріалів, а з другого – відкривають необмежені можливості для творчих пошуків, використання широкого кола знань з історії, культурології, богослов'я, педагогіки, психології, філософії, соціології, методології і методики.

Метою практики є залучення студентів до самостійної творчої педагогічної діяльності, формування системи педагогічних умінь і навичок педагогічної діяльності в умовах, оптимально наближених до роботи за фахом, а також навиків духовного порадництва, формування християнського світогляду та цілісної людської особи шляхом плекання християнських чеснот.


^ Головним завданням педагогічної практики є:

 • залучення студентів до педагогічної діяльності та навчально-виховної роботи;

 • ознайомлення з навчальним планом, програмами та посібниками з християнської етики;

 • встановлення зв'язків між теоретичними знаннями, отриманими під час вивчення психолого-педагогічних та філософсько-богословських дисциплін, і практикою;

 • ознайомлення з сучасним станом навчально-виховної роботи і передовим педагогічним досвідом освітніх закладів, співпраця з викладачами, вчителями, класними керівниками;

 • організація педагогічної взаємодії з учнями, студентами;

 • вироблення власного творчого підходу до педагогічної діяльності;

 • виховання професійних педагогічний якостей особистості.

Бази педагогічної практики: середні загальноосвітні школи та інші освітньо-виховні заклади (гімназії, ліцеї, коледжі, тощо). 1. Організація педагогічної практики

2.1. Початок практики. Педагогічна практика розпочинається настановчим інструктажем, в якому беруть участь студенти-практиканти, викладач-керівник практики та вчителі навчальних закладів, де студенти проходитимуть практику.

^ 2.2. Настановчий інструктаж. На інструктажі керівник педпрактики зачитує наказ Ректора про проходження педагогічної практики студентами УКУ і розподіл їх за окремими навчальними закладами міста, а також ознайомлює студентів та педагогів з метою, основними завданнями та особливостями організації педагогічної практики.

^ 2.3. Комплексне вивчення студентами навчально-виховної роботи навчальних закладів. Ознайомлення з навчальними закладами і комплексне вивчення специфіки їхньої роботи відбуватиметься за такими напрямами:

 • ознайомлення з навчальним закладом, бесіда з представниками адміністрації, вчителями-предметниками, класними керівниками;

 • вивчення шкільної документації (розкладу занять, календарних планів вчителів, планів виховної роботи класних керівників тощо);

 • бесіда з учнями, батьками;

 • вивчення класних журналів, учнівських зошитів, щоденників;

 • ознайомлення з методами та формами роботи вчителів-предметників (зокрема вчителя християнської етики) і класного керівника того класу, за яким закріплено студента;

 • складання і затвердження індивідуального плану роботи студента-практиканта (протягом першого тижня педагогічної практики).

^ 2.4. Навчальна робота. Умовно навчальна робота поділяється на такі етапи: перший - пасивний; другий - активний.

Під час першого етапу студенти відвідують заняття вчителів, аналізують їх за схемою (див. додатки № 1, 2), вивчають і переймають кращий педагогічний досвід вчителів, беруть поради і консультації у фахівців-педагогів, визначаються з розкладом особистих занять, знайомляться з учнями і вчителями, з якими безпосередньо працюватимуть.

На другому етапі студенти активно включаються в навчальну роботу. Вони розробляють конспекти уроків (див. додаток № 4) і затверджують їх у вчителя предметника; виготовляють дидактичний матеріал; підбирають до окремих уроків технічні засоби навчання (ТЗН); готують і проводять уроки (пробні і залікові); беруть участь в їхньому обговоренні а також відвідують і обговорюють уроки своїх колег-практикантів.

^ 2.5. Виховна робота. Студенти ознайомлюються з планом виховної роботи школи і класу, до якого вони прикріплені; долучаються до проведення запланованих шкільних і класних виховних заходів (див. додаток № 10); беруть участь у повсякденній роботі класного колективу; самостійно готують і проводять різноманітні виховні заходи; беруть участь у роботі з батьками своїх учнів (вивчають умови виховання в сім’ї, відвідують батьківські збори); відвідують і обговорюють виховні заходи, які проводять колеги-практиканти.

^ 2.6. Методична та науково-дослідна робота студентів-практикантів полягає в ознайомленні з планом роботи методичних об’єднань учителів християнської етики; участі в семінарах, конференціях, педагогічних читаннях; спостереженні за життям і навчально-виховною діяльністю одного з учнів (за вибором практиканта) і написанні його психолого-педагогічної характеристики (див. додатки № 6, 7).

^ 2.7. Підсумки практики. Педагогічна практика завершується такими видами роботи студентів:

 • оформлення звітної документації;

 • підготовка матеріалів до фотомонтажу, газети, виставки тощо про результати і особливості проходження педагогічної практики;

 • підведення підсумків практики у місцях її проходження разом з керівником педпрактики і педагогами, які опікувалися студентами в навчальному закладі;

 • захист практики і участь у підсумковій конференції за результатами педагогічної практики в УКУ.^ 3. Зміст педагогічної практики

Під час практики студенти виконують за програмою таку роботу: відвідують і аналізують навчальні заняття і виховні заходи (не більше 10), ознайомлюються з навчальним планом, програмою та дидактичним забезпеченням курсу "Християнська етика", самостійно готують і проводять навчальні заняття (лекції, уроки, факультативи, інші ФОН), займаються виховною роботою, з конкретної теми чи розділу здійснюють контроль і перевірку одержаних результатів. Планують свою роботу на період практики за розділами: навчальна, виховна, методична.

^ 3.1. Навчальна робота передбачає: відвідування і аналіз занять, факультативів; психолого-педагогічний і методичний аналіз програм і навчально-методичної літератури з предмету "Християнська етика"; підбір та виготовлення дидактичних матеріалів, самостійне проведення навчальних занять (5 пробних і 1 залікове) з урахуванням інноваційних методів та застосуванням різноманітних знань з педагогіки, психології, методики викладання предмету, філософсько-богословських дисциплін; розвиток пізнавальної активності і творчих здібностей студентів, учнів з метою глибокого засвоєння знань і застосування їх на практиці.

^ 3.2. Виховна робота передбачає: відвідування та аналіз виховних заходів, які проводяться в навчально-виховному закладі; самостійна підготовка і проведення виховного заходу з урахуванням інтересів учнів, студентів із використанням сучасних форм виховної роботи (бесід, лекцій, диспутів, вечорів, екскурсій тощо), організація самоосвіти і самовиховання учнів, студентів, з метою формування у них християнського світогляду.

^ 3.3. Методична робота передбачає: систематичний аналіз своєї практичної діяльності та його фіксація у звітніх документах; вивчення досвіду роботи кращих педагогів та обмін досвідом зі своїми колегами-практикантами, збір матеріалів для курсової, дипломної робіт, діагностика і прогнозування своєї педагогічної діяльності, захист практики.

  1   2   3   4

Схожі:

Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” iconМетодичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів
Педагогічна практика студентів-філологів: Методичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури...
Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” iconЛьвіський національний університет імені івана франка факультет іноземних мов кафедра світової літератури педагогічна практика (світова література) для студентів – магістрантів (V курс)

Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” icon№ Назва практики
Педагогічна практика студентів філологічного факультету спеціальності «Українська мова та література»
Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” icon3222 навчально-методичні матеріали із загальної стилістики для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» заочної форми навчання
Навчально-методичні матеріали із загальної стилістики / укладач О. П. Садовнікова. – Суми : Сумський державний університет, 2011....
Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” iconДенне відділення) 1 курс Модуль 1-5 Стройові вправи не-1-5-5 Навчально-педагогічна практика (моделювання професійної діяльності)
Не-1-5-5-1 Навчальна практика щодо виконання обов’язків чергового у групі (оцінювання за п’ятибальною шкалою)
Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Педагогічна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Педагогічна психологія” для студентів спеціальності...
Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” iconЗавдання для самостійної роботи за темою: Духовний потенціал вчителя та його педагогічна культура Мета
Основні поняття: духовний потенціал особистості, педагогічна майстерність, педагогічна культура, компоненти педагогічної культури,...
Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» ( для студентів спеціальності 050701...
Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» ( для студентів спеціальності 050701...
Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів (методичні матеріали) Львів 2006 Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів” iconМетодичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання
Українська мова. Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко. Суми: Сумський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи