Донецький університет економіки та права european credit transfer system icon

Донецький університет економіки та права european credit transfer system
НазваДонецький університет економіки та права european credit transfer system
Сторінка1/7
Дата26.08.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


Донецький університет економіки та права


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ECTS – Інформаційний пакет


Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр


Напрями підготовки: «Економіка підприємства»

«Фінанси і кредит», «Фінанси»

«Облік і аудит»

«Правознавство»


2010

Зміст

Зміст 3

І – НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 6

ІІІ – ФАКУЛЬТЕТИ 16

Юридичний факультет 16

Б. Ступенева структура 16

1. Кваліфікація (освітня та професійна) 16

2. Діаграма структури програми навчання 17

В. Індивідуальні розділи програми навчання 18

1. Ідентифікація 18

2. опис 18

3. Рівень 18

4. Обов’язкові чи вибіркові програми навчання 19

5. Викладацький склад 19

6. Тривалість 19

7. Форми та методи навчання 19

8. Мова 19

економічний факультет 20

Б. Ступенева структура 20

1. Кваліфікація (освітня та професійна) 20

2. Діаграма структури програми навчання 21

В. Індивідуальні розділи програми навчання 22

1. Ідентифікація 22

3. Рівень 22

4. Обов’язкові чи вибіркові програми навчання 22

5. Викладацький склад 23

6. Тривалість 23

23

7. Форми та методи навчання 23

8. Мова 23

Обліково-фінансовий факультет 23

Б. Ступенева структура 24

1. Кваліфікація (освітня та професійна) 24

2. Діаграма структури програми навчання 25

В. Індивідуальні розділи програми навчання 25

1. Ідентифікація 25

2. опис 26

3. Рівень 26

4. Обов’язкові чи вибіркові програми навчання 26

5. Викладацький склад 26

6. Тривалість 27

7. Форми та методи навчання 27

8. Мова 27

Артемівський факультет економіки та підприємництва 27

Б. Ступенева структура 27

1. Кваліфікація (освітня та професійна) 27

2. Діаграма структури програми навчання 28

В. Індивідуальні розділи програми навчання 28

1. Ідентифікація 28

2. опис 28

3. Рівень 29

4. Обов’язкові чи вибіркові програми навчання 29

5. Викладацький склад 29

6. Тривалість 29

7. Форми та методи навчання 30

8. Мова 30


ВСТУП


Європейська кредитно-трансферна система (ЕCTS) – це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та досягнень студентів як між вітчизняними, так і між іноземними навчальними закладами. Особливість системи базується на угоді про те, що навчальне навантаження студента денної форми навчання впродовж навчального року становить 60 кредитів.

До навчального навантаження включаються всі види робіт студентів: слухання лекцій, підготовка та участь у семінарах, практичних і лабораторних заняттях, самостійна робота, складання заліків та екзаменів, проходження практики, підготовка та захист курсових і дипломних робіт.

Система ЕCTS базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її складових: застосування кредитів ECTS, шкали оцінювання, угоди про навчання, інформаційних пакетів.

Кредити ECTS є числовим еквівалентом оцінки, що призначаються всім розділам програми курсу (дисципліни, модулю) для окреслення навчального навантаження студента та виконують дві функції: визначення трудомісткості роботи та облік її виконання. Кредити ECTS зараховуються студентам, які успішно завершили курс і одержали позитивну оцінку виконаної роботи.

^

І – НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

А. Назва й адреса


Повна назва:

Приватний вищий навчальний заклад «Донецький університет економіки та права»

Адреса:

вул. Університетська, 77, м. Донецьк, 83048

Телефон:

+38(062) 311-13-01, +38(062) 387-40-81, +38(062) 345-05-94

Факс:

+38(062) 311-13-01, +38(062) 387-40-81

E-mail:

donuep@ukrpost.ua

^ Б. Академічний календар


Початок занять – 1 вересня.

Кінець занять – 1 липня.

Навчання проводиться за семестрами. Навчальний рік складається з двох семестрів.

Екзаменаційні сесії: січень; червень.


^ В. Координатор ЕCTS від навчального закладу


Жорняк Тетяна Степанівна

перший проректор з навчальної роботи кандидат економічних наук, доцент

тел.: +38(062) 387-40-81, +38(062) 253-36-68

факс: +38(062) 387-40-81

e-mail: donuep@ukrpost.ua

адреса: 83096, м. Донецьк, вул. Хлібодарна, буд. 12, каб. 202

Інформацію можна отримати щоденно з понеділка по п’ятницю з 1000 до 1500.
У разі відсутності координатора від навчального закладу інформацію можна отримати у координаторів від факультетів.
^ Г. Загальний опис закладу


Приватний вищий навчальний заклад «Донецький університет економіки та права» (далі Університет або ДонУЕП)  вищий навчальний заклад IV рівня акредитації.

Університет є суб’єктом освітньої діяльності і діє відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону України «Про мови», нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту та інших законодавчих актів у сфері освіти, реалізує відповідно до наданих ліцензій та нормативних вимог у галузі вищої освіти освітньо-професійні програми за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їхнього покликання, інтересів, здібностей, а також здійснює наукову діяльність.

Навчальний заклад функціонує з 1992 року.

У Донецькому університеті економіки та права здійснюється підготовка фахівців за напрямами (галузями знань) «Економіка і підприємництво» та «Право» відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Очолює університет ректор – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Берсуцький Яків Григорович. Керівництво Університетом здійснюють фахівці, що мають вчені ступені докторів та кандидатів наук, а також досвід педагогічної, наукової та управлінської діяльності.

У структурі Університету чотири факультети: економічний, обліково-фінансовий, юридичний, Артемівський факультет економіки та підприємництва, а також Слов’янський навчально-консультаційний центр. Навчальний процес забезпечують викладачі 14 кафедр; діє аспірантура за спеціальностями:

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Студенти, аспіранти та молоді науковці Донецького університету економіки та права щорічно працюють у літніх молодіжних таборах в США за програмою міжнародного студентського обміну «Camp Counselors USA» та в міжнародних молодіжних таборах партнерської організації ДонУЕП – pro international e.V. у Німеччині.

Університет бере участь у міжнародних освітніх програмах: Фонд ім. Фулбрайта (США), Рада з міжнародних досліджень та обмінів (США), Американська Рада з міжнародного співробітництва (США), ІКF (Австрія), Гумбольта (Німеччина), Німецька служба академічних обмінів (Німеччина), Інститут ім. Ґете (Німеччина), Фундація ім. Роберта Шумана (Польща), Польсько-українська фундація співпраці ПАУСІ.

^ Д. Процедура допуску до навчання


До вступних екзаменів ДонУЕП допускаються громадяни України, які мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Комплектування контингенту студентів здійснюється відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, та правил прийому до ДонУЕП.

Підготовка студентів відбувається на денній та заочній формах навчання.

Прийом до ДонУЕП проводиться відповідно до Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 р. Прийом здійснюється для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Зміст та нормативний термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначається державними стандартами.

Терміни навчання:

Базова вища освіта (бакалавр) – денне відділення – 4 роки, заочне відділення – 4,5 роки.

Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР) «Спеціаліст» (денна, заочна форми) та «Магістр» (денна форма) – 1 рік, «Магістр» (заочна форма) – 1,5 роки.

Прийом до Університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі:

 • при вступі на навчання за ОКР «Бакалавр» на підставі балів з конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти або балів вступних випробувань для вступників, яким надане таке право, та середнього балу документа про повну загальну середню освіту;

 • при вступі на навчання за ОКР «Спеціаліст», «Магістр» на підставі результатів вступних випробувань.

До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами бакалаврів допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

Вступники подають до Приймальної комісії такі документи:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) – оригінал або його завірену ксерокопію (ксерокопія завіряється вищим навчальним закладом, до якого вона подається, або у встановленому порядку);

 • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти – оригінал або його завірену ксерокопію (ксерокопія завіряється вищим навчальним закладом, до якого вона подається, або у встановленому порядку);

 • медичну довідку ф. 086-о, ф. 063-о;

 • 6 фотокарток 34;

 • копію паспорта громадянина України;

 • копію ідентифікаційного податкового номеру;

 • копію трудової книжки (для заочного відділення);

 • копію військового квитка (посвідчення про приписку допризовної дільниці);

 • копію шлюбного свідоцтва, якщо документ освіти був отриманий на інше прізвище.

Паспорт громадянина України (свідоцтво про народження для осіб, які не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку допризовної дільниці) подаються вступником особисто.

Інші документи можуть бути подані вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України.

Вступники подають особисто заяву про вступ до вищого навчального закладу, в якій вказують напрям підготовки (спеціальність) та форму навчання.

Абітурієнти мають право одночасно вступати до ДонУЕП та до інших вищих навчальних закладів на конкурсній основі.


Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ДонУЕП для здобуття ОКР «Бакалавр», зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів або бали вступних екзаменів у встановлених законодавством України випадках:

- при вступі на економічні напрями підготовки:

українська мова та література;

математика;

географія або іноземна мова, або історія України (за вибором абітурієнта);

- при вступі на навчання за напрямом підготовки «Право»:

українська мова та література;

історія України;

географія або іноземна мова, або математика (за вибором абітурієнта);

Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів з конкурсних предметів із сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти (результатів вступних екзаменів що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів) та середнього бала документа про повну загальну середню освіту.

Програми вступних випробувань до ДонУЕП із конкурсних предметів відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів України.

Зараховуються до ДонУЕП за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами I — III ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призери (особи, нагороджені дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

основи економіки – при вступі на напрями галузі знань «Економіка та підприємництво»;

основи правознавства та історія – при вступі на напрям галузі знань «Право».

Таке право надається призерам Всеукраїнських, учасникам міжнародних олімпіад та призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

Приймальна комісія Університету працює за адресою: м. Донецьк-48, вул. Університетська, 77, к. 424 тел. +38(062)345-00-94, +38(062)345-05-94.

Години прийому: 900-1600 (понеділок-п’ятниця).

Відповідальний секретар приймальної комісії – к.е.н., Прокоф’єва Світлана Вікторівна.


^ II – ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ


А. Формальності, прийняті в Україні, щодо прийому студентів


Прийом студентів до вищого навчального закладу в Україні здійснюється навчальним закладом на підставі ліцензій на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог з обов’язковим дотриманням ліцензійних обсягів для кожної спеціальності.

Ліцензований обсяг освітньої послуги – це максимальна кількість осіб на кожному курсі навчання, які можуть отримати освітню послугу, виходячи з можливостей навчального закладу у наданні такої послуги відповідно до встановлених нормативів.


^ Б. Як потрапити до закладу


Схему розташування корпусів Донецького університету економіки та права наведено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Схема розташування корпусів

Донецького університету економіки та права


Як дістатися Донецька літаком


Міжнародний аеропорт Донецька за допомогою повітряних шляхів сполучається зі столицями та деякими великими містами багатьох країн світу. Аеропорт знаходиться близько 15 км від Університету. До адміністративного корпусу Університету можна дістатися за допомогою тролейбусу № 9 (вартість проїзду – 1 грн), автобусу №73-А (вартість проїзду – 1 грн) або на таксі (вартість – 40 грн).


Як дістатися Донецька залізницею


Залізничний вокзал знаходиться у центральній частині міста на відстані від Університету близько 10 км. На вокзал прибувають поїзди майже з усієї Європи. До адміністративного корпусу Університету можна дістатися за допомогою тролейбусу № 2 (вартість проїзду – 1 грн), автобусу № 2(вартість проїзду – 1 грн) на маршрутному таксі № 37 (вартість проїзду – 2 грн) або на таксі (вартість – 30 грн).

Приймальна комісія знаходиться у центрі Донецька в адміністративному корпусі за адресою: вул. Університетська, 77. До інших районів міста, де розташовані корпуси і гуртожитки, можна дістатися за допомогою автобусних, тролейбусних, трамвайних ліній та маршрутних таксі.


^ В. Вартість проживання


Вартість проживання у дво- та тримісних кімнатах гуртожитку становить близько 200-300 грн на місяць. Вартість обіду в студентській їдальні становить близько 25 грн, сніданку – 15 грн і вечері – в середньому близько 20 грн.


^ Г. Забезпечення житлом


У період навчання студенти можуть проживати в одному з гуртожитків або на приватній квартирі.


Д. Здоров'я і страхування


Відповідно до довгострокового договору медичне обстеження студентів здійснюється у студентській лікарні.

У навчальних корпусах діють медичні пункти.
^ Е. Умови навчання


1. Бібліотеки

Наукова бібліотека Донецького університету економіки та права пропонує читачам більш ніж 50 тис. сучасних підручників, навчальних посібників, монографій, наукових збірників, 228 повнотекстових видань на електронних носіях, статистичні збірники, 129 назв періодичних видань. Читальні зали обладнані комп’ютеризованими робочими місцями. Читачі мають можливість користуватися базами даних «Ліга-Закон» та іншими електронними ресурсами світової інформаційної мережі.

До уваги читачів анотований електронний каталог книг, картотека статей періодичних видань та наукових збірників, картотека монографій, авторефератів дисертацій, наукових праць викладачів ДонУЕП. Створена електронна база лекцій викладачів Університету у кількості 340 назв.

Вся інформація виставлена у мережі Університету і доступна з будь-якого робочого місця на протязі робочого часу бібліотеки.

Для розширення кругозору та підвищення рівня виховання студентської молоді бібліотека забезпечує читачів художньою літературою у вільному доступі. Представлені твори світових класиків та сучасних письменників українською, російською, французською та англійською мовами.

Адреса бібліотеки: м.Донецьк, вул. Хлібодарна, 12 (можна доїхати на автобусі або маршрутному таксі № 10)

e-mail: bibldonuep@hotbox.ru

тел: (062) 253-36-98

Абонементи і читальні зали працюють з 9 00 до 17 00 год. Вихідний – неділя.


^ 2. Навчально-лабораторна база


Університет має потужну матеріально-технічну базу з обладнаними кабінетами і комп’ютерними класами для успішної організації і проведення навчального процесу. Університет має розгалужену локальну комп'ютерну мережу. Усі навчальні корпуси підключені до Інтернету та електронної пошти.
^ Є. Інша практична інформація


Умовні позначки корпусів ДонУЕП та телефонні номери основних підрозділів:


Адміністративний корпус

^ Підрозділ, посада

ПІБ

Контактний телефон

E-mail

Ректор

д.е.н., проф.

Берсуцький Яків Григорович

+38(062) 311-13-01

donuep@ukrpost.ua

Проректор з науково-педагогічної роботи

к.е.н., доц.

Ходос Світлана Яківна

+38(062) 345-00-94

donuep@ukrpost.ua

Приймальна комісія

Відповідальний секретар

к.е.н. Прокоф’єва

Світлана Вікторівна

+38(062) 345-05-94

pk_donuep@ukr.net

Редакційно-видавнича лабораторія

Завідувач

Скірневська

Людмила Миколаївна

+38(062) 349-40-22

ril@ukrpost.ua


навчальний корпус № 2

Посада

ПІБ

Контактний телефон

E-mail

Юридичний факультет

Декан юридичного факультету

Асєєва Наталія Василівна

+38(062) 258-28-70

donuep@ukrpost.ua

Заступник декана

к.ю.н., доц. Фіолевський Дмитро Петрович

+38(062) 305-62-69

donuep@ukrpost.ua

Заступник декана

к.ю.н. Титов Андрій Миколайович

+38(062) 258-27-89

donuep@ukrpost.ua

кафедра господарського права та процесу

завідувач кафедри

д.ю.н., ст.н.с. Замойський

Ігор Євгенович

+38(062) 258-27-89

donuep@ukrpost.ua

Заст. завідувача

к.ю.н., доц. Коростей

Василь Іванович

+38(062) 258-27-89

donuep@ukrpost.ua

кафедра державно-правових дисциплін

завідувач кафедри

д.ю.н., академік НАН України Мамутов Валентин Карлович

+38(062) 305-62-69

donuep@ukrpost.ua

Заст. завідувача

к.ю.н., доцент Фіолевський Дмитро Петрович

+38(062) 305-62-69

donuep@ukrpost.ua

^ Секція адміністративного і кримінального права та процесу

Завідувач

к.ю.н. Титов А.М.

+38(062) 305-62-69

donuep@ukrpost.ua

кафедра цивільного права та процесу

завідувач кафедри

Асєєва Наталія Василівна

+38(062) 258-27-89

donuep@ukrpost.ua

Центр організації цільової підготовки

та юридичної консультації з працевлаштування

Директор

Зінін Леонід Борисович

+38(062) 258-27-89

donuep@ukrpost.ua

Науково-консультаційний центр «Успіх»

Юридична клініка «Факел»

Завідувач клініки

Померанський Ігор Валентинович

+38(062)258-83-08

donuep@ukrpost.ua

навчальний корпус № 3

^ Підрозділ, посада

ПІБ

Контактний телефон

E-mail

Перший проректор


к.е.н., доц.

Берсуцький Антон Якович

+38(062) 253-36-68

+38(062) 387-41-01

donuep@ukrpost.ua

Перший проректор

з навчальної роботи

к.е.н., доц.

Жорняк Тетяна Степанівна


+38(062) 387-40-81

donuep@ukrpost.ua

Проректор з виховної роботи та гуманітарної освіти

к.філол.н., доц.

Весела Наталія Олександрівна

+38(062)387-40-84

donuep@ukrpost.ua

Проректор із загальних та соціальних питань

Кашлаков Анатолій Іванович

+38(062)387-40-83

donuep@ukrpost.ua

Вчена рада

Вчений секретар

к.ф.-м.н., доц. Харламова Любов Миколаївна

+38(062)387-40-98

donuep@ukrpost.ua
Науковий відділ

Завідувач

к.е.н., доц. Ігнатова Олена Анатолівна

+38(062)253-36-98

prorektornayka@ukr.net

Навчально-методичне управління

Начальник

Услугін Олександр Дмитрович

+38(062)387-40-86

uodonuep@mail.ru

Економічний факультет

Декан

к.е.н., доц. Чернін

Ігор Маркович

+38(062)387-40-89

donuep@ukrpost.ua

Заст. декана

Буряк Анатолій Миколайович

+38(062)387-40-89

donuep@ukrpost.ua

Кафедра економіки підприємства та економічної теорії

завідувач

д.е.н., професор Шелегеда Белла Григорівна

+38(062) 253-30-53

donuep@ukrpost.ua

Кафедра вищої математики та інформаційних технологій

завідувач

к.ф.-м.н., доц. Харламова Любов Миколаївна

+38(062)387-40-98

donuep@ukrpost.ua

Кафедра маркетингу та менеджменту

Завідувач

к.е.н., доц. Стеценко Іван Трохимович

+38(062)387-40-99

donuep@ukrpost.ua

Кафедра фізвиховання

Завідувач

Клочков Олександр Володимирович

+38(062) 253-36-62

donuep@ukrpost.ua

обліково-фінансовий факультет

Декан

к.н.держ.упр. Литвин Антон Юрійович

+38(062) 387-40-82

donuep@ukrpost.ua

Кафедра фінансів

Завідувач

д.е.н., доцент Астапова Галіна Вікторівна

+38(062) 253-36-98

donuep@ukrpost.ua

Бухгалтерія

Головний бухгалтер

Гребеннікова Ірина Іванівна

+38(062) 387-46-11

donuep@ukrpost.ua

Відділ кадрів

начальник

Басс Лариса Миколаївна

+38(062) 387-41-00

donuep@ukrpost.ua

Канцелярія

Завідувач

Дорофєєва Світлана Олександрівна

+38(062) 387-46-08

donuep@ukrpost.ua


навчальний корпус № 8

^ Підрозділ, посада

ПІБ

Контактний телефон

E-mail

Кафедра обліку, аудиту та економічного аналізу

Завідувач

к.е.н., проф. Дугинський Борис Леонідович

+38(062)387-40-88

donuep@ukrpost.ua

Кафедра філософії та гуманітарних дисциплін

Завідувач

к.філос.н., доц. Шелухін Юрій Миколайович

+38(062) 387-46-10

donuep@ukrpost.ua

Кафедра іноземних мов

завідувач

к.філол.н., доц. Панкова В.К.

+38(062) 387-40-90

oletsik@rambler.ru

Архів

завідувач

Кірова Олена Григорівна

+38(062) 387-46-09

donuep@ukrpost.ua


навчальний корпус № 6

^ Підрозділ, посада

ПІБ

Контактний телефон

E-mail

Навчально-консультаційний центр на базі

Донецького індустріально-педагогічного технікуму

Директор

к.х.н. Маслова Віра Михайлівна

+38(062) 277-40-89

donuep@ukrpost.ua


Відповідно до ліцензії в Університеті працюють відокремлені структурні підрозділи:


навчальний корпус № 4 84500, Донецька вул., м. Артемівськ, вул. Некрасова, 1

^ Підрозділ, посада

ПІБ

Контактний телефон

E-mail

Артемівський факультет економіки та підприємництва

Декан

к.е.н. Міуська Вікторія Валеріївна

+38(274) 8-12-88

donuep-а@yandex.ru

Кафедра математики та інформатики

Завідувач

к.т.н. Седельникова Людмила Геннадіївна

+38(274) 8-12-88

donuep-а@yandex.ru

Кафедра лінгвістики та суспільства

Завідувач

к.е.н Соколова Тетяна Анатолїівна

+38(274) 8-12-88

donuep-а@yandex.ru

Кафедра економіки та підприємства

Завідувач

к.е.н Краснощок Світлана Олександрівна

+38(274) 8-12-88

donuep-а@yandex.ruнавчальний корпус № 5 84112, Донецька обл., вул. Комунарів, 21

^ Підрозділ, посада

ПІБ

Контактний телефон

E-mail

Слов’янський навчально-консультаційний центр

Директор

Заблоцький Валентин Олексійович

+38(06262) 2-91-95

donuep@ukrpost.ua^ Ж. Позапрограмна діяльність і дозвілля
Позапрограмна діяльність студентів здійснюється відповідно до вимог і положень Державної національної програми виховання молоді «Освіта: Україна XXI століття» згідно з Планом виховної роботи ДонУЕП.

В Університеті працює орган студентського самоврядування – Студрада, який бере активну участь у вирішенні всіх питань щодо організації навчально-виховного процесу, діяльності Студентського наукового товариства, випуску студентської газети ДонУЕП «Гаудеамус», культурно-масової, спортивно-масової роботи, розвитку міжнародних зв’язків і працевлаштування випускників. Традиційно в Університеті відбуваються посвячення в студенти, дебют першокурсника, церемонія вручення дипломів випускникам, свято Нового року, Шевченківські свята (місяць української культури: конкурси газет, пісні, виразного читання, вистави, національної кухні).

Студенти беруть активну участь у конференціях, олімпіадах, семінарах, конкурсах наукових робіт, проектів, міжнародних програмах академічних обмінів, фестивалях студентської творчості, зустрічах з фахівцями майбутньої професії. Студенти відвідують краєзнавчі музеї, виставки народної творчості, вистави в Донецькому академічному драматичному театрі та Театрі опери та балету, філармонію.

В Університеті постійно працюють спортивні секції.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Донецький університет економіки та права european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій І тривалості навчання...
Донецький університет економіки та права european credit transfer system icon«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system
move to 1143-14675
Донецький університет економіки та права european credit transfer system icon«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system
move to 1143-14675
Донецький університет економіки та права european credit transfer system iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Донецький університет економіки та права european credit transfer system iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Донецький університет економіки та права european credit transfer system iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Донецький університет економіки та права european credit transfer system iconEuropean credit transfer system ects – information package

Донецький університет економіки та права european credit transfer system iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
Донецький університет економіки та права european credit transfer system iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
Донецький університет економіки та права european credit transfer system iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи