Вимоги до оформлення матеріалів конференції icon

Вимоги до оформлення матеріалів конференції
НазваВимоги до оформлення матеріалів конференції
Дата27.08.2012
Розмір97.7 Kb.
ТипДокументи

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ


До опублікування приймаються тексти, підготовлені у форматі MSWord (.doc), які відповідають нижченаведеним вимогам.


Для збірника матеріалів конференції:

 • обсяг від 2 до 6 сторінок формату А5; поля: верхнє, нижнє – 2,5 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; міжрядковий інтервал – одинарний;

 • перший абзац – УДК – по лівому краю сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, звичайний;

 • другий абзац – назва статті – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, напівжирний, усі великі;

 • третій абзац – ініціали та прізвище автора(ів) – по правому краю сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, напівжирний курсив;

 • четвертий абзац – назва організації – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, курсив;

 • п’ятий абзац – порожній рядок;

 • текст матеріалів – по ширині сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний, абзацний відступ 0,75 см;

 • після тексту матеріалів – порожній рядок;

 • список літератури – Література – по лівому краю сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний, абзацний відступ 0,75;

 • рисунки в тексті матеріалів – по центру сторінки;

Рис. 1. Назва – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний;

 • таблиці: ^ Таблиця 1 – по правому краю сторінки; шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний;

Назва таблиці – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний.


УДК 519.6:681

^ ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ И УПРАВЛЕНИИ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ

Ю.А.Тимошенко

Учебно-научный комплекс «Институт прикладного системного анализа» Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт»


Обеспечение равного доступа к качественному образованию есть ключевое право молодых людей XXI в. С развитием информационных и компьютерных технологий (ИКТ) в среднюю и высшую школу приходят новые формы и методы обучения...


Література

1. Мартиш В.Є., Гранадзер А.Б., Савастьянов В. В., Тимошенко Ю.О. Концепція побудови національної мережі на основі технології IP. – В кн.: Матеріали II Міжнарод. конгресу «Розвиток інформаційного суспільства в Україні», 2001, НТУУ „КПІ”, Київ, Україна, с. 267–275.


^ Для збірника ВАК з педагогічних наук "Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка":

 • обсяг від 6 до 12 сторінок формату А4; поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 3,8 см; верхній колонтитул – 1,25 см, нижній колонтитул – 3,2 см; міжрядковий інтервал – одинарний; шрифт Times New Roman, 12 пт;

 • перший абзац – УДК – по лівому краю сторінки, шрифт звичайний, без відступів;

 • другий абзац – порожній рядок;

 • третій абзац – ініціали та прізвище автора(ів) – по лівому краю сторінки, шрифт напівжирний, абзацний відступ 1,5 см;

 • четвертий абзац – порожній рядок;

 • п’ятий абзац – назва статті – по центру сторінки, шрифт напівжирний, великими літерами;

 • шостий абзац – порожній рядок;

 • текст статті – по ширині сторінки, шрифт звичайний, абзацний відступ 1,5 см;

 • посилання на цитовані джерела вказуються у квадратних дужках після цитати, перше число – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друге – номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13–14];

 • після тексту статті – порожній рядок;

 • бібліографія подається в кінці статті після слова "Література" (без двокрапки) – по лівому краю сторінки, шрифт напівжирний, без відступів;

бібліографічні джерела подаються з нового рядка, по ширині сторінки, підряд, без розподілу на абзаци, в порядку цитування, прізвище та ініціали автора (першого співавтора) роботи або перше слово назви виділяється напівжирним шрифтом, оформляються відповідно до загальноприйнятих вимог;

 • cтаттю завершують три анотації обсягом 3 – 4 рядки українською, російською та англійською мовами із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові автора, назви статті та ключовими словами (3 – 5 термінів).;

 • стаття має відповідати вимогам ВАК до наукових статей;

 • стаття повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора);

 • на окремому аркуші подається Довідка про автора:

1) прізвище, ім'я, по батькові (повністю);

2) місце роботи, посада, звання, науковий ступінь;

3) коло наукових інтересів.


УДК 371.013


Л. В. Беземчук


^ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ ЯК СУЧАСНА ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬОЇ ДИДАКТИКИ


Перехід України до Європейського освітнього простору передбачає впровадження нових концепцій і технологій навчання, орієнтованих на формування культури сучасної молоді...


Література

1. Масол Л. М. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах / Л. М. Масол // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2004. – №10. – С. 3−9. 2. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Художньо-естетичний цикл. 5−11 класи. – К. : ІРПІНЬ, 2005.– С. 3−44.


Беземчук Л. В. Формування музичної культури школярів як сучасна проблема художньої дидактики

У статті визначено взаємозв’язок стихій музичної культури щодо навчального змісту в контексті дидактичного мистецтва. Творчий компонент є основною складовою змісту музичної освіти та показником рівня музичної культури школяра.

^ Ключові слова: музична культура, дидактичний творчий компонент.


Беземчук Л. В. Формирование музыкальной культуры школьников как современная проблема художественной дидактики

В статье определена взаимосвязь стихий музыкальной культуры относительно учебного содержания в контексте дидактического искусства. Творческий компонент представлен как составляющая часть музыкального образования и показатель уровня музыкальной культуры школьника.

^ Ключевые слова: музыкальная культура, дидактический творческий компонент.


Bezemchuk L. Forming of musical culture of schoolboys as modern problem of artistic didactics

Mutual connection of elements of musical culture as for education content in the context of art didactic is defined. Creative component is distinguished as an basic integral part of the content of musical education and as a pointer of the level of forming of schoolchildren’s musical culture.

^ Key words: musical culture, didactic creative unit.


Для електронних видань ВАК "Науковий вісник Донбасу" (педагогічні науки)

До публікації в електронному виданні "Науковий вісник Донбасу" приймаються статті українською мовою, які відповідно до постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 року містять такі обов'язкові елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

 • формулювання цілей статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Стаття набирається в текстовому процесорі Microsoft Word (формат *doc, *rtf), параметри сторінки: розмір паперу – А4, усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) – 2 см, верхній і нижній колонтитул – 1,25 см, гарнітура шрифту – Times New Roman, кегль (розмір шрифту) – 14 пт, через 1,5 інтервали.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний).

Ініціали і прізвище, місце роботи автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) без відступів, шрифт жирний курсив.

Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний), без відступу першого рядка, вирівнювання – по центру.

Текст статті та бібліографічні джерела набираються з відступом першого рядка 1,25 см, вирівнювання – по ширині.

Формули набираються за допомогою Microsoft Equation 3.0 (цей редактор є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word) з такими параметрами: формат символів жирний; розміри – звичайний 14 пт, великий індекс 10 пт, малий індекс 8 пт, великий символ 20 пт, малий символ 10 пт.

Рисунки, фото, схеми, графіки, креслення вставляються в документ без обтікання текстом. У схемах, графіках та кресленнях використовувати гарнітуру Times New Roman Cyr розміром 12 пунктів.

На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік, у тексті обов'язкові посилання.

Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати. Перше число – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друге – номер сторінки, наприклад: [1, с. 28].

Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова "Література" або після слів "Література і примітки" (без двокрапки) в порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог із зазначенням видавництва та загальної кількості сторінок).

Бібліографічні джерела відокремлюються абзацом. Прізвище та ініціали першого автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.


Через рядок після останнього бібліографічного джерела з відступом першого рядка та одинарним інтервалом окремими абзацами наводяться елементи бібліографічного опису пропонованої статті українською мовою:

1-й автор (прізвище та ініціали)

2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)

Назва статті

Кількість бібліографічних посилань

Анотація

Ключові слова


Через рядок від елементів бібліографічного опису українською мовою наводяться елементи бібліографічного опису російською мовою:

1-й автор (прізвище та ініціали)

2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)

Назва статті

Анотація

Ключові слова


Далі через рядок указуються елементи бібліографічного опису англійською мовою:

1-й автор (прізвище та ініціали)

2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)

Назва статті

Анотація

Ключові слова


Потім через рядок подаються відомості про автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю); учений ступінь та звання; посада; місце роботи; коло наукових інтересів; домашня адреса; контактний телефон.


До статті додається рекомендація наукового керівника/наукового консультанта або кафедри до друку.


УДК 373.167.1:94.001.76(4)


І.П.Акіншева, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


^ ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПІДРУЧНИКІВ З СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇЗ другої половини ХХ ст. у суспільствознавстві поглиблюється процес переосмислення уявлень про суспільство, механізми його функціонування, а також уявлень про людину та її місце в динамічному світі [1, с. 25] ...


Література


1. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка. – К . : ІЗМН, 1997. – 140 с.

2. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола / За заг. ред. А.Й. Капської. – К. : ІЗМН, 2002. – 164 с.


Акіншева І.П.

Інноваційні тенденції розвитку сучасних європейських підручників з соціальної історії

2

Останнє десятиріччя характеризується інноваційними тенденціями розвитку сучасних європейських підручників ...

^ Ключові слова: соціальна історія, історія повсякденності.


Акиншева И.П.

Инновационные тенденции развития современных европейских учебников по социальной истории

Последнее десятилетие характеризуется инновационными тенденциями развития современных европейских учебников ...

^ Ключевые слова: социальная история, история повседневности.


Akinsheva I.P.

Innovation of the tendency of development of the modern European textbooks on a social history.

Last decade is characterized innovate by the tendencies of development of the modern European textbooks ...

^ Key words: social history, history of daily occurrence.


Відомості про автора

Акіншева Ірина Петрівна – канд. пед. наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Основні наукові інтереси зосереджені навколо проблематики інноваційних тенденцій розвитку сучасних європейських підручників з соціальної історії.

Контактний тел.: (0642)55-55-55, 80951111111


Матеріали надсилаються електронною поштою на адресу itsssp2012@luguniv.edu.ua у вигляді прикріплених файлів (стаття(і) + заявка + копія документа про оплату) або поштою (друкований варіант статті(ей) + електронний варіант на CD-диску + заявка + оригінал документа про оплату) на адресу: Монастирна Галина Вікторівна, м. Луганськ, а/с 110, Україна, 91001.


УВАГА!

Матеріали (стаття(і), заявка, документ про оплату) необхідно надіслати не пізніше 5 жовтня 2012 р.

Матеріали, які подано без оплати або надійшли до оргкомітету із запізненням, не будуть опубліковані.

Схожі:

Вимоги до оформлення матеріалів конференції iconВимоги до оформлення публікацій у збірнику матеріалів конференції та у монографії колективу авторів до збірника матеріалів конференції приймаються доповіді або тези доповідей обсягом
Через один рядок прізвище та ініціали автора, назва організації (вирівнювання по центру)
Вимоги до оформлення матеріалів конференції iconВимоги до оформлення публікацій у збірнику матеріалів конференції та у монографії колективу авторів до збірника матеріалів конференції приймаються доповіді або тези доповідей обсягом
Назва доповіді/тез українською/російською та англійською мовами (шрифт напівжирний, літери великі, вирівнювання по центру)
Вимоги до оформлення матеріалів конференції iconВимоги до оформлення матеріалів І міжнародної конференції «Людина. Комп’ютер. Комунікація» (використовуйте стиль Main Title) Ім’я Прізвище (використовуйте стиль Author)
Вимоги до оформлення матеріалів І міжнародної конференції «Людина. Комп’ютер. Комунікація» (використовуйте стиль Main Title)
Вимоги до оформлення матеріалів конференції iconПовідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення тез доповідей: обсяг до 4 сторінок формату а 4
Наукові повідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Вимоги до оформлення матеріалів конференції iconПовідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення тез доповідей: обсяг до 3 сторінок формату А4
Наукові повідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Вимоги до оформлення матеріалів конференції iconПовідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення тез доповідей: обсяг до 3 сторінок формату А4
Наукові повідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Вимоги до оформлення матеріалів конференції iconВимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка»
Відповідно до порядку включення журналів в «Базу даних Scopus» редакція розробила І затвердила правила-вимоги до змісту І оформлення...
Вимоги до оформлення матеріалів конференції iconВимоги до оформлення матеріалів
Матеріали, подані для участі у конференції, повинні мати елементи, що відповідають постанові Президії вак україни від 15. 01. 2003...
Вимоги до оформлення матеріалів конференції iconВимоги до оформлення матеріалів конференції
Заявку на кожного учасника з визначеною секцією (У заявці зазначити: прізвище, ім’я та по батькові; науковий ступінь, звання; місце...
Вимоги до оформлення матеріалів конференції iconВимоги до оформлення матеріалів заявка
Суми VI міжнародну науково-практичну конференцію для студентів, аспірантів, викладачів, науковців «інноваційний розвиток суспільства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи