Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи icon

Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи
Скачати 287.15 Kb.
НазваЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи
Дата24.08.2012
Розмір287.15 Kb.
ТипЗвіт


ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ХАРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (М. КИЇВ)

ЗА 2009 РІК


Основними завданнями науково-дослідної роботи навчального закладу у 2009 році було забезпечення всебічної інтеграції навчально-виховного процесу, наукової та науково-педагогічної діяльності, оптимізації напрямків наукових досліджень з урахуванням потреб Національного банку України, банків і небанківських установ, а також підприємств і організацій. Науково-дослідна робота інституту протягом 2009 року була скерована на:

 • розвиток наукової школи Університету банківської справи «Банківництво в системі сталого економічного розвитку». Наукові дослідження здійснювалися за напрямами:

  • наукові засади банківського менеджменту;

  • розвиток та регулювання фінансових ринків;

  • фінансова безпека держави, суб'єктів підприємництва та фінансових інститутів;

  • фінансово-кредитне забезпечення інвестиційно-інноваційної моделі економіки.

 • на виконання основних напрямків Концепції розвитку наукової школи:

  • теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансового сектору трансформаційної економіки;

  • банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків;

  • актуальні питання обліку, аналізу та аудиту фінансових потоків;

  • математичні методи, моделі та інформаційні технології в банківництві;

  • проблеми сучасної освіти в Україні;

  • активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки;

  • організаційно-кадрове забезпечення ефективного функціонування фінансово-економічних систем;

  • регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів;

  • розвиток інфраструктури фінансово-кредитного ринку;

  • шляхи вдосконалення інноваційної та інвестиційної діяльності.

В рамках цих основних напрямів Концепції розвитку наукової школи кафедрами інституту проводилися наступні дослідження:

дослідження інституційних та макроекономічних проблеми розвитку економіки України в умовах транзиції;

дослідження регіональних аспектів розвитку банківської системи;

розробка методологічних аспектів управління фінансовими потоками, обліковою політикою та оподаткуванням суб’єктів господарювання;

розробка алгоритмів та програм розв’язання основних рівнянь фінансової математики в умовах нестохастичної невизначеності;

гуманітарні проблеми економічної освіти в Україні в контексті глобалізації;

розробка моделей банківської діяльності для моніторингу стабільності банківської системи;

визначення первинних посад та розроблення кваліфікаційних характеристик, заснованих на компетенції фахівців банківської сфери;

дослідження соціально-економічних аспектів розвитку банківського сектора на прикладі Харківського регіону;

вивчення фондового ринку як фактору макроекономічної стабільності в умовах ринкової трансформації;

дослідження розвитку фінансових відносин в умовах невизначеності

відповідно.

Кафедрами інституту підготовлено 9 наукових звітів загальним обсягом 31,3 друкованих аркушів, а саме:

 1. «Моделі банківської діяльності та їх модифікація для моніторингу стабільності банківської системи» (0109U004378) (наукове дослідження за єдиним тематичним план наукових досліджень НБУ на 2008 р.), 18 виконавців. Результат - звіт обсягом 12,9 друк. арк.

 2. «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності України» (Держбюджетна тема (0102U006965)) (розділ «Розвиток фінансових відносин в умовах невизначеності»), 8 виконавців. Результат – звіти загальним обсягом 16,4 друк. арк.

 3. «Розробка спеціалізованого програмного продукту «Фінансово-аналітичний калькулятор»» (НДР на замовлення), 6 виконавців. Результат – науковий звіт обсягом 1,0 др. арк.

 4. Наукове співробітництво з науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України (за договором про співпрацю Харківського інституту банківської справи з НДЦ НАН України), 17 виконавців. Результат - підготовка 7-ми наукових статей обсягом 3,5 др. арк., участь в 1 конференції, підготовка 2 студентів до участі у конференціях;

 5. «Технологія критичного мислення при вивченні вищої математики з використанням інформаційних технологій» (договір про творчу співпрацю Харківського інституту банківської справи з Харківським державним педагогічним університетом ім. Г.С.Сковороди), 2 виконавці. Результат – опубліковано 2 наукові статті, участь в 2 конференціях;

 6. «Створення та функціонування електронних платіжних систем» (договір про творчу співпрацю Харківського інституту банківської справи з Харківським національним університетом радіоелектроніки), 3 виконавці. Результат – підготовка 5 наукових статей, Одержано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (№ 29376) «Комп’ютерна програма «Спеціалізований програмний калькулятор «Інтервал»;

 7. «Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні» (договір про творчу співдружність Харківського інституту банківської справи і страхової компанії «Центральна»), 3 виконавці. Результат – підготовка 2 статей, підготовлено комплекс методичних розробок для проведення занять у навчально-тренувальної фірми;

 8. «Інституційні та макроекономічні проблеми розвитку економіки України в умовах транзиції» (договір про творчу співпрацю кафедри економічної теорії Харківського інституту банківської справи з кафедрою загальної економічної теорії НТУ "ХПІ"), 6 виконавців. Результат – підготовлено статтю, участь у конференції, підготовка 3 студентів до участі у конференціях.

З метою координації діяльності структурних підрозділів щодо активізації наукової діяльності та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом у 2009 році створено науково-дослідну лабораторію.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем підготовки кандидатів і докторів наук. Підготовка науково-педагогічних кадрів в інституті ведеться згідно з планом підготовки і захисту дисертаційних робіт. За підсумками роботи за 2009 рік захищено 1 докторська та 3 кандидатських дисертації:

 • «Екологічна культура як системотворчий чинник екологічної безпеки» зі спеціальності 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури) (Юрченко Л.І.);

 • «Управління кредитними ризиками банку» зі спеціальності 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит (Подчесова В.Ю.);

 • «Правове регулювання праці лікарів в умовах ринкової економіки» зі спеціальності 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення (Костюченко О.Є.);

 • «Вдосконалення методу побудови загальносистемних параметрів для криптографічних перетворень в групах точок еліптичних кривих» зі спеціальності 05.13.21 - Системи захисту інформації (Петренко О.Є.).

Станом на 1.01.10 в інституті дисертаційними дослідженнями працює 27 осіб, з них 12 аспірантів без відриву від виробництва, 3 аспірант з відривом від виробництва, 5 здобувачів, 7 викладачів, які відраховані, але продовжують підготовку до захисту, та 1 викладач, якій працює над докторською дисертацією.

Провідними вченими інституту було відрецензовано 25 кандидатських і 2 докторських дисертації, 29 авторефератів, 8 монографій, 12 навчальних посібники, 22 наукових статей.


У 2009 році наукова діяльність викладачів знайшла відбиття у публікації 9 монографій:

 1. Особливості розвитку ринку муніципальних цінних паперів в Україні в контексті міжнародного досвід // Українсько-польський досвід господарчого розвитку та економічного співробітництва Авт. кол.: Соболєва О.П. та ін.; За заг. ред. Яцека Беднаж. - Люблінський католицький університет, 2008 р. -127 с.

 2. Якість життя населення пострадянських країн у соціологічному вимірі: Колективна монографія/ О.М.Плахова. та ін. - Х.: ХНУ ім.. В.Н.Каразіна, 2008.- 216 с.

 3. Дубницький В.Ю., Кобилін А.М., Петренко О.Є. та ін. Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці: Колективна монографія/ Під редакцією доктора економічних наук, проф. А.О. Єпіфанова. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 255 с.(Ч.2 С. 184-229, 230-255).

 4. Корабльова Н.С., Юрченко Л.І., Чистіліна Т.О. Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність бізнесу та економічна ефективність: монографія / За ред. д. філос. н., проф. Г.Ф. Хоружого. – К.: УБС НБУ, 2009. – 255 с.

 5. Костюченко О.Є. Особливості правового праці лікарів: Монографія. – Харків: Вид-во "ФІНН", 2009. – 232 с.

 6. Савченко Г.О. Формування готовності майбутніх фахівців банківської справи до аналітичної діяльності засобами моделювання // Г.О.Савченко. – К.:УБС НБУ, 2009. – 119 с.

 7. Васюренко О.В., Азаренкова Г.М., Погореленко Н.П., Дубницкий В.Ю., Сидоренко О.М., Сердюк Л.В., Омельченко Г.В. Фінансове планування та прогнозування діяльності банків: монографія /; за заг.ред.акад. АЕН України, д-ра екон.наук, проф.О.В.Васюренка. – К. : УБС НБУ, 2009. – 323 с.

 8. Азаренкова Г.М. Менеджмент фінансових потоків економічних агентів: монографія / Г.М.Азаренкова. – К.: УБС НЮК, 2009. – 335 с.

 9. Тридід О.М., Тижненко О.Г., Тижненко Л.О. Економіко-математичні моделі оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання.: Монографія. – Київ: УБС НБУ, 2009. – 213 стор.

Видано 4 посібника під Грифом Міністерства освіти і науки України:

 1. Дороніна М.С. (у співавторстві). Культура ділового спілкування і партнерства. Навчальний посібник/.- Харків: Вид. ХНЕУ, 2008.- 204с.

 2. Шкодіна І.В. та ін. Основи економічної теорії: Навчальний посібник для студентів усіх галузей освітянських знань неекономічного профілю / За редакцією Слободчука М.С., - Харків ХНПУ, 2008. - 284 с.

 3. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2009 – 346с.

 4. Юрченко Л.І. Екологія. Навчальний посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», Центр учбової літератури, 2009. – 304 с.

Здійснено 3-е перевидання посібника з грифом МОН України:

Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – 3-тє видання. – К.: Знанн-Прес, 2009, - 299 с.


Підготовлено і надано до друку у видавництво УБС 2 монографії:

 • ^ Васюренко О.В., Подчесова В.Ю. Інструментарій аналізу в системі кредитного ризик-менеджменту - 17 др. арк.

 • Тридід О.М., Орєхова К.В. Оцінювання фінансової стійкості підприємства – 10 др.арк.

Отримано гриф МОН України 3 на посібника і 1 підручник:

   • Лисяк В.М., Самойлов М.Г. Фізична культура та особистість: Навчальний посібник - 9 др.арк.;

   • Дикань Н.В., Лєгостаєва О.О., Сословський В.Г., Шубіна С.В., Самородов Б.В., Головко О.Г., Журавель Т.М., Костюченко О.Є., Біломістний О.М., Борисенко І.І, Мірошник О.Ю., Піскунов., Торяник Ж.І. За ред. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри): Навчально-методичний посібник - 15,13 др.арк. ;

   • ^ Васюренко О.В., Сидоренко О.М. Банківський нагляд: Підручник – 38 др.арк;

   • Азаренкова Г.М., Головко О.Г., Борисенко І.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Посібник для самостійного вивчення з дисципліни – 9 др.арк.

8 посібників знаходяться на зовнішньому рецензуванні (процедура отримання грифа МОН України)

  • ^ Сословський В.Г. Проектне фінансування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни - 10 др.арк.;

  • Тридід О.М., Азаренкова Г.М., Орєхова К.В., Біломістний О.М. Фінансовий менеджмент у запитаннях і відповідях: Навчально-методичний посібник - 18 др.арк.;

   • Шаронова О.В. Банківсько-фінансова та економічна німецька мова (Bank –, Finanz – und Wirtschaftsdeutsch) – 6 др.арк.;

   • Тридід О.М., Богатіщев О.М. Регіональна економіка: Збірник вправ і тестових завдань - 8 др. арк..;

   • Мірошник Л.В. Basic economic concepts (Англійська мова: Основні економічні поняття): Навчальний посібник – 8 др.арк.;

   • Шубіна С.В., Мірошник О.Ю. Фінансовий аналіз у схемах і таблицях: Навчальний посібник - 9 др.арк.;

   • Азаренкова Г.М. Аналіз моделювання и управління ризиком (в схемах і прикладах): Навчальний посібник - 15 др.арк;

   • Костюченко О.Є. Трудове право в схемах і таблицях: Навчальний посібник – 10 др.арк.

Підготовлено рукописи 2 навчальних посібників:

   • Васюренко О.В., Сидоренко О.М., Сердюк Л.В., Карасьова З.М., Федоренко Н.С. Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник – 10 др.арк.;

   • Лєгостаєва О.О. Податкова система у схемах і таблицях: Навчальний посібник – 10 др.арк.;

Наукові праці викладачів опубліковані в наукових фахових виданнях, таких як «Вісник Національного банку України», «Банківська справа», «Новий Колегіум», «Фінанси України», «Бізнес-інформ», «Радіоелектронні і комп’ютерні системи», «Восточно-европейский журнал передовых технологий», «Коммунальное хозяйство городов», «Вісник Хмельницького національного університету», «Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії», «Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України», «// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», «Вісник Університету банківської справи Національного банку України», «Економіка: проблеми теорії і практики». Протягом 2009 року викладачі підготували 169 наукових статей загальним обсягом 54,28 др. арк., у т.ч.:

 1. Тридід О.М., Вовк В.Я. Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму атикризового управління банком // Фінанси України, № 1 , Київ, ЗАТ «ВІПОЛ», 2009. - 98-106 с.

 2. Азаренкова Г.М., Васильченко Г.В. Разработка модели комплексной оценки финансовой устойчивости на примере АКП «Международный аэропорт» //Бизнес-информ, № 3, 2009. – С.35-42

 3. Дубницький В.Ю. Сравнительный анализ датчиков случайных чисел систем Статграф и Маткад. // Науково-технічний журнал «Радіоелектронні і комп’ютерні системи», Харків: “ХАІ”, випуск 7 (41) 2009 р. – С. 85-88.

 4. В.Ю. Подчесова, В.Ю. Касянова, О.О. Капустенко «Експансія іноземного капіталу та її вплив на банківську систему України», Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – 2009. - № 2 (14). – С. 57-61.

 5. Дороніна М.С. Монографический метод. Сущность и программа использования в исследованиях поведения персонала. «Бизнес - Информ», 2009, №3. – С.1-17.

 6. Шубіна С.В., Гнип Н.О. Головні напрямки організації інформаційного забезпечення фінансового потенціалу підприємства // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2009. – №1(4) квітень 2009. – С. 67-71.

 7. Азаренкова Г.М. Порівняльна оцінка руху фінансових потоків вітчизняного банківського сектору економіки за підсумками 2007-2008 років // Актуальні проблеми економіки. – № 7 (97) 2009. – С. 208-216.

 8. Азаренкова Г.М., Головко О.Г. Час як ключова ознака в узагальненні понять «стабільність» та «стійкість»// Вісник УАБС. – 2009. – № 1(26). – С. 87–91.

 9. Філатова Л.Д. Модель банку як фінансового посередника // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – 1(6) / 2009. - Харків: ХІБС УБС НБУ. – С. 121-127.

 10. Погореленко Н.П., Сидоренко О.М. Фінансове планування та прогнозування як ключові елементи управління банківською установою // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - №2(5), серпень.-2009.-С. 85-90.

У 2009 році 82 викладача взяли участь у 49 науково-практичних конференціях, 1 форумі, 9 семінарах. За результатами участі опубліковано 82 тез в наукових збірниках загальним обсягом 14,59 др.арк., у т.ч.:

 • ^ Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція України у європейський та світовий простір», Львів: Університет банківської справи НБУ;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків», Черкаси: Черкаський інститут банківської справи НБУ;

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управлінні розвитком вітчизняних підприємств», Криворізький економічний інститут КНЕУ ім.. В. Гетьмана;

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України», Суми: Українська академія банківської справи;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна банківська конкуренція: теорія та практика», Суми: Українська академія банківської справи;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Реформування економіки України: стан та перспективи», Київ: Київський національний економічний університет;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку», Київ: Київський економічний університет менеджменту;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Стан і проблеми оподаткування в умовах світової фінансової кризи», Донецьк: Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського;

 • ^ Загальноукраїнська науково-практична конференція: Якість життя: проблеми, пріоритети і перспективи, Донецьк: Донецький інститут ринку та соціальної політики.

У 2009 році молодий науковець Інституту став переможцем щорічного обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини», 3 молодих науковця одержали дипломи учасника конкурсу (Біломістний О.М., Подчесова В.Ю., Піскунов Р.О.). Два науковця (Юрченко Л.І., Подчесова В.Ю.) нагороджені дипломами за участь у конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена». Викладач Інституту (Дубницький В.Ю.) удостоєні звання «Кращій викладач - науковець Університету банківської справи Національного банку України».

У 2009 році 3 науковці брали участь у роботі галузевих конкурсних комісій всеукраїнських студентських конкурсів та олімпіад.

Надруковано збірники наукових праць інституту «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» №1(6)/2009 обсягом 18,2 др. арк. і №2(7)/2009 обсягом 27 др. арк. в яких було надруковано 14 статей викладачів інституту.

Завершено запланований обсяг на 2009 рік роботи над 12 колективними монографіями викладачів кафедр:

  • 3 монографії викладачів кафедри банківської справи («Фінансове забезпечення довгострокових програм розвитку країни», «Управління кредитним потенціалом банку в умовах транзитивної економіки», «Управління фінансовою діяльністю банківських установ» );

  • сумісна монографія викладачів кафедр менеджменту, фінансів і соціально-гуманітарних дисциплін з викладачами ЛІБС («Управління персоналом в умовах економіки знань»);

  • 2 монографії викладачів кафедри соціально-гуманітарних дисциплін («Міфологізація як атрибут політичної культури сучасного суспільства» і «Соціогуманітарна складова вищої економічної освіти в новому вимірі»);

  • 2 монографії викладачів кафедри економічної теорії («Інституціональні чинники розвитку фінансового сектора економіки в умовах ринкової трансформації», «Фондовий ринок як фактор макроекономічної стабілізації в умовах ринкової трансформації»);

  • сумісна монографія викладачів кафедр фінансів, менеджменту і обліку та аудиту («Проблеми удосконалення діяльності банківських установ України, теоретичні та практичні аспекти»);

  • сумісна монографія викладачів кафедр фінансів і обліку та аудиту «Фінансове забезпечення проектів: проблеми надійності і управління»);

  • 2 монографії викладачів кафедри обліку та аудиту («Управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання в умовах невизначеності», «Проблеми функціонування вітчизняних підприємств в сучасних умовах господарювання»).


Однією з важливих і необхідних складових підготовки висококваліфікованих фахівців є науково-дослідна робота студентів. Керівництво науковою роботою 172 студента здійснювали 55 викладача. За результатами цієї роботи студентами підготовлено: наукових статей – 30, тез наукових конференцій – 177, загальний обсяг публікацій становив 59,4 др. арк.

У 2009 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України на базі інституту проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності “Банківська справа”, студент інституту та його науковий керівник-викладач нагороджені дипломами І ступеня МОНУ. Науковці інституту брали активну участь в експертній оцінці студентських наукових робіт.

У квітні 2009 р. в інституті проведено Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції», у роботі якої взяли участь 271 студентів і аспірантів з 47 вищих навчальних закладів України.

За результатами конференції видано збірник наукових статей на електронному носії: Наукові дослідження молоді - вирішенню проблем європейської інтеграції: Збірник наукових статей. – К.: УБС НБУ, 2009.  — 1 електрон. опт. диск (CD-R). — Облік.-вид. арк. 75,0.


Протягом 2009 року студенти взяли участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, таких як:

 • Міжнародна студентська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем», м. Львів, ЛІБС НБУ;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємство, стале економічне зростання», Донецьк, Донецький національний університет;

 • ^ Міжнародна науково-практична конференція «Студентська наукова зима у Бресті», м. Брест, Білорусь, Брестський Державний технічний університет;

 • Міжнародна науково-практична конференція "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит в епоху глобальних змін", м. Київ, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів;

 • Всеукраїнська науково-практична «Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи», м. Ялта, Кримський гуманітарний університет;

 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє», Суми, ДВНЗ «УАБС»;

 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграц», м. Київ, Європейський університет;

 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів», м. Черкаси, ЧІБС УБС НБУ;

Студенти інституту взяли також участь у всеукраїнських олімпіадах таких як:

  • Всеукраїнській студентській олімпіаді з англійської мови (економічна секція) ( 19 місце з 135),

  • Всеукраїнській студентській олімпіаді з німецької мови (економічна секція) ( 17 місце із 80);

  • Всеукраїнській студентській олімпіаді з французької мови (економічна секція) ( 14 місце із 82);

  • Всеукраїнській олімпіаді з екології (4 командне місце);

  • Всеукраїнській студентській олімпіаді на приз АКБ “Укрсоцбанк”(подяка за участь).

Та у наступних конкурсах:

  • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Банківська справа» (диплом І ступеня);

  • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці» (диплом І ступеня та подяка за участь);

  • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» (подяка за участь);

  • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» (диплом ІІ ступеня);

  • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економіка підприємства та управління виробництвом» ( диплом ІІІ ступеню та подяка за участь);

  • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Екологія і охорона навколишнього середовища» (2 студента отримали подяки за участь);

  • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Педагогічні науки» (подяка за участь);

  • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Політичні науки» (подяка за участь);

  • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Історичні науки» (подяка за участь);

  • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» (подяка за участь);

  • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Кількісні методи в економіці» (подяка за участь);

  • Всеукраїнському конкурсі «Новітній інтелект України» (3 подяки за участь та 10 сертифікатів учасників на регіональному етапі);

  • Всеукраїнському конкурсі в межах міжнародної програми SIFE (3 місце.);

  • Міському конкурсі студентських наукових робіт, який проводиться за підтримкою Головного управління з гуманітарних та соціальних питань, комітету у справах сім’ї та молоді Харківської міської ради, Ради ректорів вузів Харкова (4 учасника, отримано сертифікати учасників);

  • обласному конкурсі «Найкращій молодий науковець Харківщини

  • (2 сертифіката учасників);

  • Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з гуманітарних наук (6 учасників отримали грамоти за участь від Ради Ректорів вузів Харківського регіону, Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації);

  • Регіональному конкурсі “Аудитор –2008” (за участь у 2 етапі, отримана Подяка від Голови Харківської обласної державної адміністрації та Голови Ради ректорів Харківського вузівського центру);

  • Університетському етапі Всеукраїнського конкурсу (30 учасників, серед яких 6 студентів отримали диплом І ступеня, 7 студента - ІІ ступеня, 10 студентів – ІІІ ступеня, 7 студенти – грамоти).


Зведена статистична інформація про виконання основних видів наукової роботи за 2009 рік додається (додаток 1).


Невід’ємною складовою розширення використання міжнародного досвіду наукових досліджень є залучення зарубіжних вчених до навчального процесу, семінарів і курсів з підвищення кваліфікації та участь викладачів і студентів ХІБС УБС НБУ у міжнародних конференціях і семінарах.

Встановлено та підтримуються ділові, наукові та культурні зв’язки з:

 • Поліським державним університетом (м. Пінськ, Республіка Білорусь);

 • Ростовським міжнародним інститутом економіки та управління (м. Ростов, Російська Федерація);

 • Фінансовою академією при Уряді Російської Федерації (м. Москва);

 • Швейцарським Корпусом Експертів (м. Цюріх, Швейцарія);

 • Вищою школою Банківського інституту (м. Прага, Чехія);

 • Брестським Державним Технічним  Університетом  (м. Брест, Республіка Білорусь);

 • Балтійською Міжнародною Академією (м. Рига, Латвія);

 • Люблінським католицьким університетом ім. Івана Павла ІІ (м. Люблін, Республіка Польща);

 • Краківським економічним університетом (м. Краків, Республіка Польща);

 • Вищою школою – Університетом прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина);

 • Міжнародним банківським інститутом (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація).


В рамках співпраці з іноземними партнерами відбулися наступні заходи:


1. ^ Поліський державний університет (м. Пінськ, Республіка Білорусь):

- проведення гостьових лекцій доцентом кафедри фінансів та старшим викладачем кафедри менеджменту на теми «Проектне фінансування» та «Комплекс маркетингових комунікацій» та участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сталий розвиток: стан, проблеми та перспективи». В результаті були опубліковані 3 тези доповідей та надано до друку 5 статей (квітень, 2009 р.);

- проведення гостьової лекції старшим викладачем кафедри банківської справи на тему «Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в банках України: досвід, результати, перспективи» (грудень, 2009р.);

- участь 9 студентів нашого інституту у круглому столі, який був присвячений економіці Республіки Білорусь в період фінансової кризи, а також участь у заході з обміну досвідом між студентами-представниками студентського самоврядування з України та Республіки Білорусь (грудень, 2009р.).


2. ^ Швейцарський Корпус Експертів (м. Цюріх, Швейцарія):

- в ході укладення меморандуму між Швейцарським корпусом експертів та Університетом банківської справи НБУ на базі ХІБС УБС НБУ відбулося відкриття спільного українсько-швейцарського проекту «Міжнародний досвід та навчання фахівців для банківської сфери України» (лютий 2009 р.);

- протягом 2009 р. в інституті з метою читання лекцій для студентів перебувало 3 експерта та прочитані наступні теми лекцій:

 • «Ринок іноземної валюти. Організація та планування кар’єри. Підтримання ділових стосунків з клієнтом» (пан Франк, березень 2009 р.);

 • «Цінні папери. Біржа. Оцінка підприємства» (пан Леманн, вересень 2009 р.);

 • «Керування активами. Приватне банківництво» (пан Регез, жовтень 2009 р.);

- проведення оцінювання та аналізу навчання в ХІБС УБС НБУ швейцарським експертом паном Рагазом (березень, 2009 р.).

3. Вища школа Банківського інституту (м. Прага, Чехія):

- візит віце-ректора пана Бенди з нагоди святкування 65-річчя інституту (травень 2009 р.).


4. ^ Брестський Державний Технічний Університет (м. Брест, Республіка Білорусь):

- участь 2 студентів у ІV Міжнародній студентській науковій конференції регіональних університетів «Студентська наукова зима в Бресті 2009». Результатом участі є публікація 2 тез доповідей у збірнику праць конференції, а також отримання 2 сертифікатів про участь та грамоти за 1 місце про участь в олімпіаді «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» (грудень 2009 р.).


5. ^ Балтійська Міжнародна Академія (м. Рига, Латвійська Республіка):

- участь представника інституту в Міжнародній науково-практичні конференції «Перспективи та можливості психології, бізнесу і соціальної роботи в сучасній Європі». За результатами участі опубліковано статтю (квітень, 2009р.);

- участь старшого викладача кафедри менеджменту та 3 студентів третього курсу в запровадженні роботи Міжнародної літньої банківської школи. В ході літньої школи була проведена міжпредметна фінансово-економічна інтелектуальна ділова гра "Банкіри - ерудити". За підсумками участі у літній школі студентів нагороджено сертифікатами (липень, 2009р.);

- проведення переговорів з керівництвом Балтійської Міжнародної Академії (грудень, 2009 р.). В ході зустрічі були обговорені наступні питання щодо:

 • «подвійного диплому»;

 • організації літньої школи в 2010 р.;

 • організації культурного обміну творчими колективами в 2011р.;

 • організації телемосту при проведенні круглого столу по проблемам банківської діяльності;

 • організації співпраці поміж редакціями;

 • можливості участі в спільних наукових дослідженнях;

 • можливості участі в програмах TEMPUS та ERASMUS MUNDUS;

- 2 представники інституту представили презентації наукового дослідження інституту «Моделі банківської діяльності та їх модифікація для моніторингу стабільності банківської системи» (грудень, 2009 р.);

- проведення доцентом кафедри банківської справи гостьової лекції «Банківський нагляд в Україні» для викладачів і студентів БМА (грудень, 2009 р.).


^ 6. Міжнародний банківський інститут (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація):

- візит делегації нашого інституту у складі 2 представників інституту та 4 студентів з метою вивчення питання організації учбового процесу в Міжнародному банківському інституті та з метою обговорення умов договору. В ході візиту відбулися презентації конкурсних наукових робіт по проблемам розвитку банківської системи України та ознайомлення з досвідом наукових досліджень студентів, аспірантів і молодих вчених зарубіжних країн у Міжнародному банківському інституті (листопад 2009 р.);

- участь 4 студентів у ІV Міжнародному молодіжному банківському форумі «Сучасна банківська система: стан, проблеми та перспективи розвитку». За результатом 4 студенти та начальник наукового відділу отримали сертифікати про участь у форумі (листопад 2009 р.).


^ 7. Люблінський католицький університет ім. Івана Павла ІІ (м. Люблін, Республіка Польща):

- участь 3 науково-педагогічних працівників у Міжнародній науково-практичній конференції «Етика і економіка». В результаті - публікація 3 тез доповідей (квітень, 2009 р.);

- візит професора інституту з метою підписання угоди між Університетом банківської справи НБУ і Люблінським католицьким університетом ім. Івана Павла ІІ про співпрацю, обмін науковими працівниками і студентами (грудень, 2009р.).


^ 8. Краківський економічний університет (м. Краків, Республіка Польща):

- участь 3 науково-педагогічних працівників у засіданні круглого столу «Якість вищої освіти в контексті впровадження засад Болонської системи в Україні» (березень, 2009 р.).

^ 9. Вища школа – Університету прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина):

- участь старшого викладача кафедри іноземних мов та 1 студентки у семінарі «Фінансові ринки в умовах світової економіки» (жовтень, 2009р.).


У травні 2009 року представник інституту брав участь у міжнародному семінарі для перекладачів «Translator training», який організовував Deutsche Bundesbank (м. Франкфурт на Майні, Німеччина). За результатом отримано сертифікат.

У вересні 2009 р. директор інституту брав участь у підписанні Великої Хартії Університетів, яке проходило на базі Болонського Університету (м. Болонья, Італія).

У грудні 2009 р. доцент кафедри банківської справи брав участь в Х Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми відповідальності в сучасному праві» на базі Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова. В результаті участі були опубліковані тези доповіді «Право на заробітну плату: шляхи подолання проблеми».


Також протягом 2009 року також були проведені наступні заходи:

 • участь студентів у семінарі молодіжного центру Європейської співпраці «ПЛАНЕТА ХХІ» щодо програм міжнародного студентського культурного обміну Work and Travel USA, Au-pair, Camp America, волонтерські програми за кордоном (жовтень 2009 р.). 4 зацікавлених студентів брали участь у цих програмах в період літніх канікул;

 • участь 60 студентів у семінарі, якій проводив представник німецької служби академічних обмінів (DAAD) пан Мартін Ройтер, щодо стипендіальних програм у Німеччині (жовтень 2009 р.);

 • участь директора в урочистостях з нагоди 91 річниці проголошення Латвійської Республіки - встановленні меморіальної дошки латиському академіку Янісу Ендзеліну на будівлі ХНУ ім. Каразіна (за участю посла Латвійської республіки в Україні Атіса С'янітса) (листопад 2009 р.);

 • проведено семінар-тренінг для студентів «Соціально - економічні аспекти виробництва та продажу кави» представниками спільного українсько-чеського проекту «Світ у споживчому кошику» (Лубек Штербах, Міша Єжкова та Єва Малярова, грудень 2009 р.);

 • участь представника інституту в семінарі «Інформаційний день програми ТЕМПУС» на базі Донецького національного університету (грудень, 2009 р.);

участь представника інституту та 2 студентів у виставці «Освіта і кар’єра» з презентацією французьких університетів на базі Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (грудень, 2009 р.).

^

Додаток 1
Статистичний звіт


про виконання наукової роботи викладачами Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) за 2009 рік


№ з/п

Види наукової діяльності

Всього наукових робіт

за 2008

Всього наукових робіт

за 2009

Кількість

наукових робіт

на 1 нпп

за 2008

Кількість

наукових робіт

на 1 нпп

за 2009^

І. Планові наукові дослідження


1.

Науково-технічні звіти

10

11

0,12

0,13

2.


Дисертації:

 • докторські

-

1

-

0,01

 • кандидатські

2

3

0,02

0,04

3.

Монографії

4

9

0,05

0,11

4.

Підручник

1

-

0,01

-

5.


Навчальні посібники

4

5

0,05

0,06

6.


Наукові статті опубліковані у:

 • журналах, збірниках наукових праць

117

169

1,4

2,06
Тези доповідей на:

 • конференціях

82

82

0,98

1^

ІІ. Рецензування


1.

Монографії

4

8

0,05

0,1

2.

Навчальні посібники

5

12

0,06

0,15

3.

Підручники

2

-

0,02

-


4.

Дисертації:

 • кандидатські

8

25

0,1

0,3

 • докторські

1

2

0,01

0,02

5.

Автореферати

28

29

0,33

0,35

6.

Наукові статті

34

22

0,41

0,27
^ IІІ. Керівництво НДР студентів з підготовкою:

1.

Наукової статті

28

30

0,33

0,37

2.

Конкурсних науково-дослідних робіт

160

172

1,91

2,1

3.

Доповіді на конференцію

301

177

3,58

2,16


Кількість науково-педагогічних працівників (нпп) на кінець 2008 року – 84 осіб

Кількість науково-педагогічних працівників (нпп) на кінець 2009 року – 82 осіб


^ Захист кандидатських і докторських дисертацій

Підготовка навчальних посібників, підручників, монографій

Підготовка наукових статей, тез доповідей на конференціїРецензування


2009

2008

Наукова робота студентів
Схожі:

Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи
України, банків І небанківських установ, а також підприємств І організацій. Науково-дослідна робота інституту протягом 2010 року...
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік
move to 1471-8190
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік
Науково-дослідна робота інституту протягом 2011 року була скерована на реалізацію основних засад Концепції наукової школи «Банківництво...
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи iconЗвіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м
move to 1471-8197
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи нбу кафедра банківської
Конференція відбудеться 8-9 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи iconЗвіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м
Звіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного...
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи національного
Конференція відбудеться 17-18 листопада 2011 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи iconРегіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (01099U008864) Науковий керівник науково-дослідної роботи
Науковий керівник науково-дослідної роботи: Директор Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного...
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи iconЖурі олімпіади голова журі: Тарангул Людмила Леонідівна
Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи iconНауково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році
Національного банку України, банків І небанківських установ, а також підприємств І організацій. Науково-дослідна робота інституту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи