Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році icon

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році
Скачати 199.57 Kb.
НазваНауково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році
Дата24.08.2012
Розмір199.57 Kb.
ТипДокументи

Науково-дослідна робота

Харківського інституту банківської справи

Університету банківської справи

Національного банку україни (м. Київ)

У 2008 році


Основними завданнями науково-дослідної роботи навчального закладу у 2008 році було забезпечення всебічної інтеграції навчально-виховного процесу, наукової та науково-педагогічної діяльності, оптимізації напрямків наукових досліджень з урахуванням потреб Національного банку України, банків і небанківських установ, а також підприємств і організацій. Науково-дослідна робота інституту протягом 2008 року була скерована на:

 • розвиток наукової школи Університету банківської справи «Банківництво в системі сталого економічного розвитку». Наукові дослідження здійснювалися за напрямами:

  • наукові засади банківського менеджменту;

  • розвиток та регулювання фінансових ринків;

  • фінансова безпека держави, суб'єктів підприємництва та фінансових інститутів.

В рамках цих основних напрямів розвитку школи кафедрами інституту проводилися дослідження щодо: наукових засад банківського менеджменту в умовах трансформації економіки; розвитку фінансового сектору в трансформаційній економіці; підвищення крипостійкості протоколів розподілу ключів під час формування електронного підпису, відповідно.

 • на виконання основних напрямів Концепції розвитку наукової школи:

  • теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансового сектору трансформаційної економіки;

  • банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків;

  • актуальні питання обліку, аналізу та аудиту фінансових потоків;

  • математичні методи, моделі та інформаційні технології в банківництві;

  • проблеми сучасної освіти в Україні.

В рамках цих основних напрямів Концепції розвитку наукової школи кафедрами інституту проводилися наступні дослідження: дослідження соціально-економічних аспектів розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів; дослідження регіональних аспектів розвитку банківської системи; розробка методологічних аспектів управління фінансовими потоками, обліковою політикою та оподаткуванням суб’єктів господарювання; розробка алгоритмів та програм розв’язання основних рівнянь фінансової математики в умовах нестохастичної невизначеності; вплив занять з фізичного виховання на підвищення рівня фізичної підготовки студентів та гуманітарні проблеми економічної освіти в Україні в контексті глобалізації, відповідно.

Кафедрами інституту підготовлено 10 наукових звітів загальним обсягом 36,6 друкованих аркушів, а саме:

 1. «Моделі банківської діяльності та їх модифікація для моніторингу стабільності банківської системи» (наукове дослідження за єдиним тематичним план наукових досліджень НБУ на 2008 р.), 13 виконавців. Результат - проміжний звіт обсягом 5,3 друк. арк.;

 2. «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності України» (Держбюджетна тема (0102V006965)) (розділ «Розвиток фінансових відносин в умовах невизначеності»), 16 виконавців. Результат – звіт загальним обсягом 27,9 друк. арк.;

 3. «Фінансове планування та прогнозування діяльності банків» (ініціативна тема), 4 виконавця. Результат – монографія обсягом 6 др. арк.;

 4. «Регіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону)» (ініціативна тема), 7 виконавців. Результат – науковий звіт обсягом 3,4 др. арк.;

 5. Наукове співробітництво з науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України (за договором про співпрацю Харківського інституту банківської справи з НДЦ НАН України), 20 виконавців. Результат - підготовка 4-х наукових статей обсягом 1,7 др. арк., участь у 2-х конференціях, підготовка 3 студентів до участі у конференціях;

 6. «Технологія критичного мислення при вивченні вищої математики з використанням інформаційних технологій» (договір про творчу співпрацю Харківського інституту банківської справи з Харківським державним педагогічним університетом ім. Г.С.Сковороди), 2 виконавці. Результат – опубліковано 2 наукові статті, підготовка 2-х наукових статей друку, участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави», у Всеукраїнській школі-семінарі «Сучасні інформаційні технології в економіці та досвід їх використання в навчальному процесі»; залучення студентів ХНПУ ім. Г.С.Сковороди до участі у математичній олімпіаді інституту;

 7. «Створення та функціонування електронних платіжних систем» (договір про творчу співпрацю Харківського інституту банківської справи з Харківським національним університетом радіоелектроніки), 3 виконавці. Результат – підготовка 2-х наукових статей, підготовка 20 студентів до участі у конференціях;

 8. «Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні» (договір про творчу співдружність Харківського інституту банківської справи і страхової компанії «Центральна»), 3 виконавці. Результат – підготовка сумісної зі студентом статті, підготовка студентської наукової роботи на Всеукраїнський конкурс, оновлення науково-практичного та методичного забезпечення навчально-тренувальної фірми;

 9. «Система фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів економічного профілю» (договір про наукову та творчу співпрацю Харківського інституту банківської справи з Харківською державною академією фізичної культури), 2 виконавця. Результат – підготовлено аналітичні матеріали з тестування студентів І-ІІ курсів для контролю вихідних умінь і якостей з фізичної підготовки;

 10. «Інституційні та макроекономічні проблеми розвитку економіки України в умовах транзиції» (договір про творчу співпрацю кафедри економічної теорії Харківського інституту банківської справи з кафедрою загальної економічної теорії НТУ "ХПІ"), 6 виконавців. Результат – проведення сумісного з НТУ «ХПІ» круглого столу, підготовка 5 студентів до участі у конференціях.


Особлива увага приділяється вирішенню проблем підготовки кандидатів і докторів наук. Підготовка науково-педагогічних кадрів в інституті ведеться згідно з планом підготовки і захисту дисертаційних робіт. За підсумками роботи за 2008 рік захищено 2 кандидатських дисертації:

 • «Оцінювання фінансової стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу» зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (Орєхова К.В.);

 • «Забезпечення функціональної достатності ресурсного потенціалу банківських установ України» зі спеціальності 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит (Торяник Ж.І.)

6 викладачів інституту отримали у 2008 році вчене звання доцента. Станом на 1.02.09 в інституті дисертаційними дослідженнями зайнято 16 аспірантів без відриву від виробництва, 1 аспірант з відривом від виробництва, 4 здобувача, 7 викладачів, які відраховані, але продовжують підготовку до захисту, та 2 викладача, які працюють над докторською дисертацією.

Провідними вченими інституту було відрецензовано 8 кандидатських і 1 докторська дисертація, 28 авторефератів, 4 монографій, 2 підручники, 5 навчальних посібники, 34 наукових статті.


У 2008 році наукова діяльність викладачів знайшла відбиття у публікації 4-х колективних монографій:

 1. Юрченко Л.І. Екологічна культура в контексті екологічної безпеки: Монографія – Київ: Вид. ПАРАПАН, 2008. – 296 с.

 2. Управління діяльністю банку: методологія і практика: Монографія /Авт. кол.: О. В. Васюренко, І. М. Федосік, Л. В. Васюренко, О. М. Христофорова, Л. П. Семенюк, О. М. Сидоренко; За заг. ред. акад. АЕН України, д-ра екон. наук, проф. О. В. Васюренка. – К.: УБС НБУ, 2008. – 230 с.

 3. Тридід О.М., Таньков К.М., Дудка Г.Я. Система обслуговування споживача: теорія і практика: Монографія. - Київ: УБС НБУ, 2008. – 184 с.

 4. Смовженко Т.С., Тридід О.М., Вовк В.Я. Антикризове управління стратегічним розвитком банку: Монографія. - Київ: УБС НБУ, 2008. – 380 с.


Видано 4 посібника і 1 підручник під Грифом Міністерства освіти і науки України:

 1. Політичні партії як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації: Навчальний посібник. / Національна академія державного управління при Президентові України, Українське товариство сприяння соціальним інноваціям; Ред.. кол.: Е.А. Афонін (голова) та ін.; Авторський колектив: С.О.Топалова та ін. – Київ: Парламентське видавництво, 2008. – 416 с. – (серія «Відкрита дослідницька концепція)

 2. Тридід О.М., Азаренкова Г.М., Мішина С.В., Борисенко І.І. Логістика: Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2008. – 566 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

 3. Курс економічної теорії: Навчальний посібник / Архієрєєв С.І., Соболєва О.П., Шкодіна І.В. та ін.; За ред. Архієрєєва С.І. – Харків НТУ «ХПІ», 2008. – 332 с.

 4. Тридід О.М., Таньков К.М., Леонова Ю.О. Логістика. Навчальний посібник. - К:ВД "Професіонал", 2008. - 176 с.

 5. Світлічна В.В. Історія України: Підручник. - 6-те вид. перероб. і доп. – Київ: Каравела, 2008. – 400 с.


Підготовлено і надано до друку у видавництво УБС 3 монографії:

   • Фінансове планування та прогнозування діяльності банків: Монографія / Авт. кол.: Г.М.Азаренкова, Н.П. Погореленко, В.Ю.Дубницького, О.М.Сидоренко, Л.В.Сердюк, Г.В. Омельченко; За загальною редакцією акад. АЕН України, д-ра екон. наук, проф. О. В. Васюренка (8 друкованих аркушів);

   • ^ Тридід О.М. та ін. Математичні моделі в управлінні фінансовими процесами на підприємстві: Монографія (12 друкованих аркушів);

   • Азаренкова Г.М. Менеджмент фінансових потоків економічних агентів: Монографія (15 друкованих аркушів).

Підготовлено рукописи 6 посібників та 1 підручника :

   • підручник «Банківський нагляд» авторів Васюренко О.В., Сидоренко О.М. (обсягом 38 друкованих аркушів);

   • навчальний посібник «Фізична культура та особистість» авторів В.М. Лисяк , М.Г. Самойлова (обсягом 9 друкованих аркушів);

   • навчально-методичний посібник з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» авторів Г.М. Азаренкової, О.Г. Головко, І.І. Борисенко (обсягом 9 друкованих аркушів);

   • навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Проектне фінансування» автора В.Г. Сословського (обсягом 10 друкованих аркушів);

   • навчально-методичний посібник: «Фінансовий менеджмент у запитаннях і відповідях» авторів О.М. Тридіда, Г.М. Азаренкової, К.В. Орєхової, О.М. Біломістного(обсягом 18 друкованих аркушів);

   • навчальний посібник «Банківсько-фінансова та економічна німецька мова (Bank - , Finanz – und Wirtschaftsdeutsch)» автора О.В. Шаронової (обсягом 6 друкованих аркушів);

   • навчально-методичний посібник: Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) авторів Дикань Н.В., Лєгостаєвої О.О., Сословського В.Г., Шубіної С.В., Самородова Б.В., Головко О.Г., Журавель Т.М., Костюченко О.Є., Біломістного О.М., Борисенко І.І, Мірошника О.Ю., Піскунова., Торяник Ж.І. за ред. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової (обсягом 15,13 друкованих аркуша);

Надано для перевидання (3-тє перевидання):

   • навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни: «Фінанси підприємств» авторів Азаренкової Т.М., Журавель Т.М. (обсягом 18 друкованих аркушів).

Наукові праці викладачів опубліковані в наукових фахових виданнях, таких як «Вісник Національного банку України», «Банківська справа», «Коммунальное хозяйство городов», «Економіка: проблеми теорії і практики», «Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії», «Вісник Хмельницького національного університету», «Культура народов Причерноморья», «Філософський альманах», «Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна», «Форум права», «Право і безпека», «Бізнес-інформ» та інші. Протягом 2008 року викладачі підготували 117 наукових статей загальним обсягом 45,57 др. арк., у т.ч.:

 1. Азаренкова Г.М. Конкурентні переваги банків /Вісник НБУ, № 9, 2008. – С. 20-24

 2. Азаренкова Г.М., Лобігер Н.С. Організація управління фінансовими потоками / Банківська справа. – 2008. № 4 (82). - С. 48-62.

 3. Борисенко І.І. Теоретико-суттєвий аспект дефініції «фінансові ресурси банківських установ / Журнал «Культура народів Причорномор’я» №1, 2008 рік, с. 110-113.

 4. Гадецька С.В. Применение дивидириального и мультигрального исчислений для определения мгновенного темпа роста немонотонных функций / Збірник наукових праць: Системи обробки інформації. - Випуск 1(68); м.Харків: ХУПС ім. І.Кожедуба. - 2008р.- С.119-122.

 5. Климова Н.І. Ефективне фінансове управління - стратегічний напрям ринкових перетворень в Україні / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: глобалізація та євроінтеграція (збірник наукових праць) / НАН України. Іт-т регіональних досліджень - Львів, 2008. - Вип. 1(69). - С.395-403

 6. Омельченко Г.В. Стратегічне планування в процесі управління банківською установою / Науковий Вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. – Вип.1(10). – ч.2. економічні науки. – Чернівці. – 2008. – С.301 – 309.

 7. Піскунов Р.О. Использование Байесовского подхода для выбора наилучшей формы обеспечения кредита / Бізнес информ. - 2008. № 10 (356) – С. 83-86

 8. Васюренко О.В., Подчесова В.Ю Ціна кредитних ресурсів як ключова складова системи управління кредитним ризиком / Банківська справа. - 2008. №1. - С. 28-34.

 9. Семенюк Л.П. Проблеми визначення платіжності й обміну банкнот у роботі касирів банківських установ / Вісник Національного банку України. - № 1. – 2008. – С. 52 – 56.

 10. Торяник Ж.І. Удосконалення методики оцінки достатності капіталу як основи управління ресурсним потенціалом банківських установ / Вісник Української академії банківської справи, 2008. - №4. – С. 78-84.

У 2008 році 62 викладача взяли участь у 40 науково-практичних конференціях, 2 симпозіумах, 2 семінарах. За результатами участі опубліковано 82 тез в наукових збірниках загальним обсягом 16,7 др.арк., у т.ч.:

 • ^ Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція України у європейський та світовий простір», Львів: Університет банківської справи НБУ;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків», Черкаси: Черкаський інститут банківської справи НБУ;

 • Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України”, Суми: Українська академія банківської справи;

 • Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток наукових досліджень”, Полтава: Національний технічний університет;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави», Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет;

 • Міжнародна науково-практична конференція “Эффективность бизнеса в условиях трансформационной экономики”, Сімферополь: Кримський інститут бізнесу;

 • ^ Міжнародна науково-практична конференція “Реформування економіки України: стан та перспективи”, Київ: Київський національний економічний університет.

У 2008 році у рамках конкурсу науковців на здобуття іменних стипендій Харківської облдержадміністрації у галузі науки молодий науковець інституту (Христофорова О.М.) отримав стипендію імені М.І. Туган-Барановського. П’ять молодих науковців Інституту одержали дипломи учасника на щорічному обласному конкурсі «Найкращий молодий науковець Харківщини» (Іващенко М.В., Борисенко І.І., Біломістний О.М., Москаленко О.В., Хаустова О.В.). Два науковця (Шубіна С.В., Шкодіна І.В.) нагороджені дипломами за участь у конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена». Два викладачі (Шубіна С.В., Сословський В.Г.) удостоєні звання «Кращій викладач - науковець Університету банківської справи Національного банку України».

У 2008 році 12 науковців брали участь у роботі галузевих конкурсних комісій всеукраїнських студентських конкурсів та олімпіад.

Надруковано збірник наукових праць інституту «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» №1(4)/2008 обсягом 13,8 др. арк., в якому було надруковано 9 статей викладачів інституту. Готується до видання збірник наукових праць №2(5)/2008.

Завершено запланований обсяг на 2008 рік роботи над 13 колективними монографіями викладачів кафедр:

  • 2 монографії викладачів кафедри банківської справи («Фінансове забезпечення довгострокових програм розвитку країни», «Управління кредитними ризиками банку»);

  • сумісна монографія викладачів кафедр банківської справи і менеджменту («Моделі банківської діяльності та їх модифікація для моніторингу стабільності банківської системи»);

  • 2 монографії викладачів кафедри соціально-гуманітарних дисциплін («Етика і економіка» спільна з Люблінським католицьким університетом, і «Соціогуманітарна складова вищої економічної освіти в новому вимірі»);

  • економічної теорії («Розвиток фінансового сектору в трансформаційній економіці України»);

  • сумісна монографія викладачів кафедр фінансів, менеджменту і обліку та аудиту («Проблеми удосконалення діяльності банківських установ України, теоретичні та практичні аспекти»);

  • сумісна монографія викладачів кафедр фінансів і обліку та аудиту «Фінансове забезпечення проектів: проблеми надійності і управління»);

  • 2 монографії викладачів кафедри обліку та аудиту («Управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання в умовах невизначеності», «Проблеми функціонування вітчизняних підприємств в сучасних умовах господарювання»);

  • фінансів («Фінансовий механізм формування і використання ресурсного потенціалу банківських установ України»);

  • сумісна монографія викладачів кафедр фінансів і менеджменту («Оцінювання фінансової стійкості підприємства»);

  • вищої математики («Розвиток умінь майбутніх фахівців банківської справи до аналітичної діяльності»).


Однією з важливих і необхідних складових підготовки висококваліфікованих фахівців є науково-дослідна робота студентів. Керівництво науковою роботою 160 студентів здійснювали 54 викладача. За результатами цієї роботи студентами підготовлено: наукових статей – 28, тез наукових конференцій – 301, загальний обсяг публікацій становив 69,5 др. арк.

У 2008 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України на базі інституту проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності “Банківська справа”, студент інституту та його науковий керівник-викладач нагороджені дипломами І ступеня МОНУ. Науковці інституту брали активну участь в експертній оцінці студентських наукових робіт.

У квітні 2008 р. в інституті проведено Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Наукові доробки молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції», у роботі якої взяли участь 220 студентів і аспірантів з 32 вищих навчальних закладів України.

За результатами конференції видано збірник наукових праць «Наукові доробки молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції» (у 2-х томах) загальним обсягом 51,6 др. арк.

Протягом 2008 року студенти взяли участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, таких як:

 • ^ Всеукраїнська науково-практична «Сталий розвиток підприємств сфери послуг», м. Ялта, Кримський гуманітарний університет;

 • Міжнародна студентська науково-практична конференція «Фінансова система України: проблеми і перспективи розвитку», Київ, КЕІМ;

 • Міжнародна студентська наукова конференція «Проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах трансформаційної економіки», м. Львів, ЛІБС НБУ;

 • Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання», м. Донецьк, ДНУ;

 • Міжнародна науково-практична конференції «Якість бухгалтерських та аудиторських послуг: складові захисту суспільних інтересів», Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, м. Київ;

 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України», м. Севастополь, Сев НТУ;

 • ^ Міжнародна науково-практична конференція «Студентська наукова зима у Бресті», м. Брест, Білорусь, Брестський Державний технічний університет

Студенти інституту взяли також участь у всеукраїнських олімпіадах таких як:

  • Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Банківська справа» (3 місце, диплом ІІ ступеню);

  • Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Фінанси» (14 і 21 місця з 120);

  • Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Українська мова» (не посіла місця в зв’язку з участю поза конкурсом);

  • Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Основи екології та охорона навколишнього середовища» (10 місце з 33);

  • Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Інформатика» (7 місце із 40);

  • Всеукраїнській студентській олімпіаді з англійської мови (економічна секція) ( 16 місце з 43 (економічний напрям), 36 місце серед 146 (по групі вищих навчальних закладів);

  • Всеукраїнській студентській олімпіаді з німецької мови (економічна секція) ( 33 місце із 46);

  • І турі ІІ етапу Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з дисципліни «Страхування» (34 бали з 50 можливих, рейтинг -250);

  • Всеукраїнській студентській олімпіаді на приз АКБ “Укрсоцбанк” (1 місце).

Та у наступних конкурсах:

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Банківська справа» (диплом І ступеня);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси» (диплом І ступеня);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» (диплом ІІ ступеня);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» (диплом І ступеня);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економіка» ( диплом ІІІ ступеню);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Соціологічні науки» (подяка за участь);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Філософія» (подяка за участь);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Політичні науки» (подяка за участь);

 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Історичні науки» (подяка за участь);

 • Всеукраїнському конкурсі «Новітній інтелект України» (2 студенти отримали сертифікат учасника за результатами участі на національному рівні, 1 студент посів ІІІ місце на регіональному етапі);

 • Всеукраїнському конкурсі в межах міжнародної програми SIFE ( 1 місце регіонального туру, 4 місце на національному рівні);

 • обласному конкурсі «Найкращій молодий науковець Харківщини

 • (подяка за участь);

 • Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з гуманітарних наук (7 учасників отримали грамоти за участь від Ради Ректорів вузів Харківського регіону, Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації);

 • Регіональному конкурсі “Аудитор –2008” (за участь у 2 етапі отримана Подяка від Голови Харківської обласної державної адміністрації та Голови Ради ректорів Харківського вузівського центру);

 • Міському конкурсі студентських наукових робіт (сертифікати учасників);

 • Міському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді(подяка за участь);

 • Університетському етапі Всеукраїнського конкурсу (24 учасника, серед яких 9 студентів отримали диплом І ступеня, 4 студентів - ІІ ступеня, 9 студентів – ІІІ ступеня, 2 студента – грамоти).


Невід’ємною складовою розширення використання міжнародного досвіду наукових досліджень є залучення зарубіжних вчених до навчального процесу, семінарів і курсів з підвищення кваліфікації та участь викладачів і студентів ХІБС УБС НБУ у міжнародних конференціях і семінарах.

Встановлено та підтримуються ділові, наукові та культурні зв’язки з:

 • Поліським державним університетом (Республіка Білорусь);

 • Ростовським міжнародним інститутом економіки та управління (Російська Федерація);

 • Фінансовою академією при Уряді Російської Федерації;

 • Швейцарським Корпусом Старших Експертів (Швейцарія);

 • «Балтійською Міжнародною Академією» (Рига, Латвія).

У січні 2008 року Харківський інститут банківської справи з робочим візитом відвідали проректор з наукової роботи і декан факультету банківської справи Поліського державного університету, під час якої відбулася зустріч з керівництвом інституту. Делегація ПДУ відвідала навчально-тренувальну станцію, кафедри інституту. Було погоджено план заходів на 2008 рік щодо співпраці.

У січні-лютому 2008 року викладач інституту брав участь у роботі міжнародного наукового проекту «Міжнародна школа молодих дослідників» (International School of Young Researchers - ISYR) - «Зимня академія - 2008» у Фінансовій академії при Уряді Російської федерації, м. Москва. За результатами роботи «Зимньої академії - 2008» був захищений проект на тему: «Методика оцінки кредитоспроможності позичальників при банківському кредитуванні»

1-16 березня 2008 року на базі Вищій школи – Університету прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Хахенбург, Німеччина) проходив навчальний семінар «Монетарна економіка в умовах глобалізації», у якому взяли участь 4 студента та викладач інституту. На семінарі були розглянуті питання глобалізації економіки,  особливості інфляційних процесів, проблеми міжнародної торгівлі та торговельної політики, теорії економічних циклів, роль держави в економіці,  інституціональні основи ЄС. Особлива увага була приділена питанням монетарної політики Європейського Союзу. Викладач і студенти успішно пройшли тестування та отримали сертифікати.

У березні 2008 року студентка інституту проходила виробничу практику у відділенні банку «Bank für Sozialwirtschaft AG» в м. Берліні. Під час проходження практики мала можливість ознайомитися з банківською системою Німеччини на прикладі банку «Bank für Sozialwirtschaft AG», порівняти роботу іноземного банку з практикою українського банку, дослідити сучасні банківські технології, які застосовуються в німецькому банку. З боку керівництва банку надано позитивний відгук на роботу студентки.

З 17 березня по 4 квітня 2008 року з робочим візитом в ХІБС УБС перебував старший експерт Швейцарського корпусу старших експертів фонду Swisscontact, менеджер проекту П. Холь, який провів цикл лекцій з економічної тематики для студентів інституту. Відбулася зустріч П. Холя з керівництвом інституту та представниками Харківських банків з метою розробки концепції співпраці ШКСЕ та ХІБС УБС НБУ. Розроблено та погоджено концепцію співпраці на 3 роки.

4 викладача мали змогу представити свої наукові розробки на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Стійкий розвиток економіки: стан, проблеми, перспективи», що проводилась у квітні 2008 року у Поліському державному університеті (м. Пінськ, Республіка Білорусь).

У травня 2008 р. 2 викладача взяли участь у роботі Міжнародної науково–практичної конференції «Людський капітал та перспективи інноваційного розвитку Росії», яка проходила на базі Ростовського міжнародного інституту економіки та управління. Мета участі у конференції – виступ з доповіддю, обговорення питань круглого столу та налагоджування відносин щодо багатостороннього співробітництва між УБС НБУ та РМІЕУ в рамках договору про співробітництво.

У травні 2008 року заступник директора з наукової роботи і міжнародних зв’язків та начальник наукового відділу взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Європейський простір вищої освіти: стан, проблеми, перспективи» у Балтійській міжнародній академії (м. Рига). Мета участі у конференції - налагодження взаємозв’язків із спорідненими ВНЗ. Під час візиту відбулась зустріч з керівником Міжнародної Балтійської Академії, головою сенату ВНЗ, професором С. Букою, на якій було погоджено та схвалено з боку Міжнародної Балтійської Академії можливість договору про співпрацю, виявлено зацікавленість Міжнародної Балтійської Академії в організації обмінів студентами та викладачами щодо участі у конференціях, обговорена можливість «подвійного диплома». Відбулась зустріч з керівництвом Латвійського університету, на якій отримано згоду з боку професора університету на візит у жовтні до ХІБС для читання лекцій студентам. Було здійснено обмін інформаційними матеріалами щодо проведення конференцій та інших заходів.

У травні–червні 2008 року директор інститут брав участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія якості у промисловості та освіті» (м. Варна, Болгарія). Представлена доповідь: Стратегия качества в промышленности и образовании /30 мая-6 июня 2008 г. Варна, Болгария/. – Дніпропетровськ – Варна: Фортуна – ТУ – Варна, 2008. том 1. С 814-815

У вересні 2008 року відбувся візит директора інституту до Празького Банківського інституту – Вища школа з метою налагодження зв’язків згідно з договором про співпрацю.

У жовтні 2008 року було організовано участь студентів I – III курсів у презентації компанії «Колізей» щодо програм міжнародного студентського культурного обміну Work and Travel USA, Au-pair, стажування та навчання за кордоном. Зацікавлені студенти братимуть участь у цих програмах у період літніх канікул.

У листопаді 2008 року було підписано договір з Балтійською Міжнародною Академією (Рига, Латвійська республіка).

Також у листопаді студенти брали участь у семінарі, який проводили представники німецької служби академічних обмінів (DAAD) Мартін Ройтер та Райнхард Райд щодо програм по вивченню німецької мови в Німеччині на базі Харківського інституту фінансів УДУФМТ та у презентації на базі Харківського інституту банківської справи, яку проводив координатор проекту «Campus» фонду Otto Benecke Stiftung щодо програм по вивченню німецької мови у Німеччині.


19 – 22 листопада викладач нашого інституту взяв участь у Міжнародній міжвузівській науковій конференції «Російська наука про гроші, кредит і банки: еволюція та сучасність» (Фінансова академія при Уряді Російської Федерації, м. Москва).

З 8 по 14 грудня студентка четвертого курсу взяла участь у практиці в польському банку «РКО BANK POLSKI» (м. Варшава, Польща). По закінченню отримала сертифікат про проходження практики.

13 – 20 грудня 2 студентів брали участь у навчальних семінарах в Університеті школи Салезіан Саррія (м. Барселона, Іспанія) з питань діяльності банків в особливих економічних зонах (на прикладі Андорри).

18 – 19 грудня студенти п’ятого курсу взяли участь у Міжнародній студентській науковій конференції регіональних університетів на базі Брестського державного технічного університету «Студентська наукова зима в Бресті 2008 року» (Брест, Республіка Білорусь). Результатом участі є написання тез: «Капітал та його вплив на банківський сектор України» та «Вдосконалення обліку, аналізу та аудиту основних засобів на підприємстві», а також вони перемогли в командній першості.

У зв’язку із запрошенням до інституту делегації викладачів у межах укладеного договору між Університетом банківської справи НБУ та Поліським державним університетом (м. Пінськ, Республіка Білорусь) 22 – 23 грудня відбувся прийом викладачів, в ході якого відбулися читання лекцій з банківської тематики, а саме: «Макроекономічна ситуація у Республіці Білорусь», «Перехід банківської системи Республіки Білорусь на міжнародні стандарти обліку та звітності» та «Ринок цінних паперів Республіки Білорусь», а також був проведен круглий стіл на тему «Сучасні методи викладання у вищих навчальних закладах».

За результатами міжнародних студентських заходів (Іспанія, Польща, Республіка Білорусь) наприкінці грудня було організовано та проведено круглий стіл зі студентами на тему: «Міжнародне співробітництво ХІБС УБС НБУ з зарубіжними партнерами», де студенти мали змогу розповісти про перебування закордоном, а також провести презентації.


Схожі:

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи
Національного банку України, банків І небанківських установ, а також підприємств І організацій. Науково-дослідна робота інституту...
Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік
Науково-дослідна робота інституту протягом 2011 року була скерована на реалізацію основних засад Концепції наукової школи «Банківництво...
Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи національного
Конференція відбудеться 17-18 листопада 2011 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи нбу кафедра банківської
Конференція відбудеться 8-9 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік
move to 1471-8190
Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи
України, банків І небанківських установ, а також підприємств І організацій. Науково-дослідна робота інституту протягом 2010 року...
Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році iconЗвіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м
Звіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного...
Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році iconЗвіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м
move to 1471-8197
Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році iconНаціональний банк україни університет банківської справи
Основні результати наукових досліджень у Харківському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку україни (м. Київ) у 2008 році iconПравила прийому до Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2013 році
Провадження освітньої діяльності в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) (далі – Університет) здійснюється...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи