Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю положення підприємства положення про Студентське наукове товариство icon

Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю положення підприємства положення про Студентське наукове товариство
Скачати 153.74 Kb.
НазваУніверситет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю положення підприємства положення про Студентське наукове товариство
Дата24.08.2012
Розмір153.74 Kb.
ТипДокументи

Університет банківської справи

Національного банку України (м. Київ)

Система управління якістю


ПОЛОЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Положення про Студентське наукове товариствоРозроблено:

Погоджено:

Затверджено :

Проректор з наукової та організаційної роботи

Кузнєцова А.Я.

Представник керівництва з якості Семів А.Р.


Ректор

Смовженко Т.С.


Підпис:


Підпис:


Підпис:


Підпис:

Дата: 14.01.2009

Дата: 14.01.2009

Дата: 14.01.2009

Видання: 1

Чинний з : 14.01.2009

Примірник контрольний

ПОЛ СУЯ 2008


ЗМІСТ


1 Загальні положення…………………………………….............................................

3

2 Мета та завдання СНТ ………………………............................................................

3

3 Члени СНТ, їх права та обов’язки ………………………….….………..………….

4

4 Структура та компетенція органів СНТ….……………………….………..……..

4

Лист реєстрації змін…………………………………………………………………….

6

Лист ознайомлення……………………………………………………………………..

7І. Загальні положення


1.1. Студентське наукове товариство (надалі – СНТ) - добровільна, молодіжна громадська організація, яка утворена з ініціативи студентів Університету банківської справи Національного банку України і діє з метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку та реалізації творчих здібностей студентів Університету, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності в процесі навчання у вищому навчальному закладі, участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем та у відповідності до Конституції України, Закону України “Про вищу освіту,” чинного законодавства, міжнародного права та даного Положення.

1.2. СНТ проводить діяльність, спрямовану на забезпечення умов реалізації творчих наукових можливостей студентської молоді.

1.3. Принципи діяльності СНТ:

- верховенство наукової творчості та наукового співробітництва;

- добровільність і рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі;

- органічний зв'язок навчання та наукової роботи;


ІІ. Мета та завдання СНТ


2.1. Метою створення та діяльності СНТ є сприяння розвитку української науки шляхом формування нового наукового економічного світогляду в українських економістів, банкірів, фінансистів та обліковців.

2.2. Основні завдання діяльності СНТ:

 • організація (всеукраїнських, міжвузівських, університетських, інститутських) студентських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів;

 • співпраця з кафедрами, структурними підрозділами та адміністрацією Університету (Інститутів) з питань організації студентської наукової роботи і вдосконалення навчального процесу;

 • підтримання зв’язків з іншими студентськими організаціями в Україні та за її межами з метою обміну досвідом організації студентського наукового життя, участі в конференціях, форумах, конкурсах, обміну делегаціями тощо;

 • залучення обдарованих студентів до науково-дослідної роботи кафедр, факультетів й Інститутів Університету шляхом виконання наукових тем на замовлення Національного банку України та інших фінансово-кредитних установ, участі у наукових гуртках, виконання індивідуальних творчих завдань і досліджень з актуальних науково-практичних і теоретичних проблем.

 • випуск збірників наукових праць за результатами наукових досліджень студентства Університету.

 • популяризація наукової діяльності серед студентів Університету та інших вищих навчальних закладів.

 • сприяння працевлаштуванню випускників.

2.3. Для здійснення своїх завдань СНТ має право:

 • проводити студентські наукові конференції, конкурси, круглі столи та семінари;

 • готувати та подавати до адміністрації Університету та його структурних підрозділів - Інститутів пропозиції щодо розвитку та удосконалення наукової та творчої діяльності студентів;

 • представляти і подавати до адміністрації Університету та його структурних підрозділів - Інститутів кандидатів на отримання іменних, або персональних стипендій і премій;

 • розробляти та подавати для розгляду адміністрації Університету і його структурних підрозділів - Інститутів пропозиції щодо покращення навчального процесу;

 • відряджати представницькі делегації СНТ для навчального, наукового та інших видів обміну в Україні та за кордоном.ІІІ. Члени СНТ, їх права та обов’язки


3.1. Членство в СНТ є індивідуальним і фіксованим.

3.2. Членами СНТ можуть бути студенти денної та заочної форми навчання Університету банківської справи Національного банку України та його структурних підрозділів - Інститутів, які успішно навчаються, проводять науково-пошукову роботу, беруть активну участь у діяльності СНТ.

3.3. Прийом у члени відбувається на підставі заяви вступника.

Припинення членства в СНТ відбувається:

 • за власним бажанням;

 • за рішенням ради у разі порушення Положення, а також за діяння, що завдали шкоди авторитету СНТ;

 • при закінченні навчання в Університеті та його структурних підрозділах - Інститутах.

3.4. Члени СНТ мають право:

 • обирати і бути обраними до виборних органів СНТ;

 • вільно висловлювати та подавати пропозиції при обговоренні питань діяльності СНТ;

 • брати активну участь в роботі органів СНТ;

 • отримувати вичерпну інформацію щодо діяльності СНТ.

3.5. Члени СНТ зобов’язані:

 • дотримуватись вимог цього Положення;

 • брати активну участь у діяльності СНТ;

 • виконувати рішення органів СНТ.

3.6. Випускники Університету банківської справи Національного банку України та його структурних підрозділів - Інститутів, студенти заочної форми навчання та інші особи, що мають особливі заслуги у сфері діяльності СНТ, можуть бути обрані почесними членами СНТ на загальних зборах СНТ.

3.7. Рішення керівних органів СНТ з питань, що належать до їх компетенції, є обов’язковими для всіх членів СНТ.


IV. Структура та керівні органи СНТ


4.1. Вищим керівним органом СНТ є загальні збори членів СНТ.

4.2. Загальні збори скликаються не менше 1-го разу на рік за рішенням ради або на письмову вимогу більше 1/2 членів СНТ. Про скликання загальних зборів повідомляється не пізніше ніж за один тиждень.

4.3. До виключної компетенції загальних зборів належать:

 • визначення основних форм, методів та напрямків діяльності СНТ;

 • обрання голови та членів ради СНТ;

 • заслуховування та затвердження звітів голови та ради СНТ.

4.4. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів при наявності не менш як половини членів СНТ.

4.5. У період між загальними зборами керівництво справами СНТ здійснюється радою та головою СНТ.

4.6. Рада обирається терміном на один рік загальними зборами з членів СНТ у складі голови СНТ, заступника, організаційного, консультаційного, інформаційного відділів та відділу діловодства.

4.7. Рада:

 • обирає голову ради з числа своїх членів, який організовує її роботу та проводить засідання ради;

 • вирішує питання членства в СНТ;

 • здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів;

 • розглядає план роботи на наступний звітний період;

 • проводить свої засідання не рідше одного разу в місяць. Рішення ухвалюються більшістю голосів від числа членів ради і оформлюються протоколом;

 • співпрацює з кафедрами, науковими проблемними групами, науково-методичною та вченою радами Університету та Інститутів, а також радою студентського самоврядування;

 • надає пропозиції та обґрунтування стипендіальній комісії Університету та Інститутів щодо преміювання (відзначення) студентів за результатами наукової роботи, або за особисті досягнення (за погодженням із проректором з наукової та організаційної роботи, або заступником директора з наукової роботи);

 • вирішує інші питання, що стосуються діяльності організації.


^ V. Взаємодія та зв’язки СНТ


 1. Студентське наукове товариство співпрацює із завідувачами кафедр Університету та Інститутів щодо інформаційної підтримки науково-пошукової діяльності та надання пропозицій зі спрямування науково-дослідної роботи студентів в актуальне русло. На запит СНТ кафедри надають інформацію (інформаційні повідомлення) щодо тематики курсових, дипломних і науково-пошукових робіт студентів з метою участі в регіональних, всеукраїнських і міжнародних конкурсах, конференціях, а також для участі у грантових програмах, наукових форумах і семінарах.

 2. Студентське наукове товариство підтримує і бере участь у наукових заходах, що проводяться Інститутами (факультетами) Університету. СНТ надає допомогу в організації та проведенні на базі Університету та Інститутів Днів студентської науки, олімпіад і конкурсів, конференцій, надає деканатам інформацію про участь студентів у наукових конференціях за межами Університету та Інститутів.

 3. Студентське наукове товариство тісно взаємодіє з науковими відділами та науково-дослідними лабораторіями Університету та Інститутів. Наукові відділи та науково-дослідні лабораторії надають СНТ інформацію щодо наукових заходів, які проводяться в Україні та за її межами, та сприяють участі у них студентів.

5.4. Студентське наукове товариство активно працює над створенням єдиного наукового простору в Університеті банківської справи Національного банку України через взаємодію та координацію роботи студентських наукових товариств Інститутів.


^ ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІНДата

Номер зміни

Хто вніс

Короткий зміст

Примітка^ ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯП.І.Б.

Посада

Дата

Підпис
Схожі:

Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю положення підприємства положення про Студентське наукове товариство iconУніверситет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю Положення про Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) пол суя 2009
Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю положення підприємства положення про Студентське наукове товариство icon1. 10. 2010 р. Положення про студентське наукове товариство кафедри "Економічна статистика"
Положення про Студентське наукове товариство складено відповідно до Статуту Донецького Національного Університету І положення про...
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю положення підприємства положення про Студентське наукове товариство icon1. 10. 2010 рік положення про студентське наукове товариство кафедри "Економічна теорія"
Пложення про Студентське наукове товариство відповідно до Статуту Донецького Національного Університету І снт факультету. 
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю положення підприємства положення про Студентське наукове товариство iconПравила прийому до Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2013 році
Провадження освітньої діяльності в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) (далі – Університет) здійснюється...
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю положення підприємства положення про Студентське наукове товариство iconУніверситет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Для студентів-переможців Всеукраїнських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних...
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю положення підприємства положення про Студентське наукове товариство iconПоложення про Наукове товариство студентів та аспірантів у вищому навчальному закладі Загальні положення
Це Типове положення регламентує порядок створення І функціонування наукових товариств студентів та аспірантів (далі – Наукове товариство)...
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю положення підприємства положення про Студентське наукове товариство iconПоложення про внутрівузівські студентські науково-практичні конференції
Організатором Конференцій є Запорізький національний університет та Наукове студентське товариство зну
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю положення підприємства положення про Студентське наукове товариство iconНаціональний банк україни університет банківської справи
Основні результати наукових досліджень у Харківському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю положення підприємства положення про Студентське наукове товариство iconПоложення про науково-дослідну роботу студентів (ндрс)» та «Положення про студентське наукове об’єднання»
Загородньому А. Г. та директору інституту імфн проф. Каленюку П.І. до 1 червня 2011 року розробити та подати на розгляд Вченої ради...
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю положення підприємства положення про Студентське наукове товариство iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи