Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю Положення про Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) пол суя 2009 icon

Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю Положення про Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) пол суя 2009
Скачати 185.2 Kb.
НазваУніверситет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю Положення про Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) пол суя 2009
Дата24.08.2012
Розмір185.2 Kb.
ТипДокументи

Університет банківської справи

Національного банку України (м. Київ)

Система управління якістю


Положення

про Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)


ПОЛ СУЯ 2009Розроблено:

Погоджено:

Затверджено:

Провідний фахівець Інституту магістерської і після дипломної освіти

Бордюг В.В.


Проректор з навчально-виховної роботи

Хоружий Г. Ф.

Представник керівництва з якості

Семів А.Р.

Провідний юрисконсульт

Полухіна О.Л.

Ректор

Смовженко Т.С.


Підпис:

Підпис:


Підпис:


Підпис:

Підпис:
Дата: 10.01.2009

Дата: 14.01.2009

Дата: 12.02.2009

Видання: 1

Чинний з 12.02.2009

Примірник контрольний

ЗМІСТ


1. Загальні положення……………………………………..............................

3

2. Мета, завдання та напрямки діяльності Асоціації ………........................

3

3. Склад та структура Асоціації………………….………...………..………

5

4. Права і обов’язки членів Асоціації……………......……………………...

6

5. Порядок проведення засідань Асоціації……………...…………...….......

7

Лист реєстрації змін………………………………………...……………......

8

Лист ознайомлення…………………...………………………………………

9


1. Загальні положення


  1. 1.1. Асоціація випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) (далі – Асоціація) є добровільною організацією, яка об'єднує випускників, викладачів та друзів Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ) (далі – Університет), створена і діє відповідно до Конституції, чинного законодавства України та даного положення.

  2. 1.2. Асоціація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

  3. 1.3. Асоціація є постійно діючою організацією, яка надає організаційні та консультаційні послуги студентам та випускникам Інституту магістерської та післядипломної освіти, Львівського, Харківського і Черкаського інститутів банківської справи Університету банківської справи Національного банку України щодо підтримки діяльності Університету, сприяння працевлаштуванню і професійному ростові випускників, організації зустрічей випускників, надання даних і сприяння обмінові інформацією про їх місце роботи, успіхи і досягнення.


^ 2. Мета, завдання та напрямки діяльності Асоціації


2.1. Мета діяльності Асоціації:

 • сприяння реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і виробничих проектів розвитку Університету;

 • об'єднання зусиль випускників Університету усіх поколінь та друзів Університету щодо збереження та примноження його традицій і духовних цінностей;

 • захист законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів своїх членів;

 • сприяння розвитку банківництва в Україні, дотримання принципів морального кодексу банкіра.

2.2. Головними завданнями Асоціації є:

 • формування позитивного іміджу Університету та підвищення його престижу як єдиного профільного банківського університету ІV рівня акредитації;

 • збереження та забезпечення наступності традицій та духовних цінностей різних поколінь випускників Університету;

 • сприяння самореалізації і професійному зростанню випускників Університету та їх кар’єрному просуванню;

 • створення умов для спілкування випускників, студентів та викладачів Університету, забезпечення інформаційного обміну між випускниками;

 • сприяння професійній орієнтації і добору обдарованої молоді для вступу до Університету;

 • сприяння поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовки фахівців;

 • створення сприятливих умов для гармонійного розвитку студентів і діяльності студентського самоврядування Університету;

 • надання методичної, консультативної допомоги і підтримки членам Асоціації, а також викладачам, працівникам та студентам Університету;

 • створення банку даних про випускників Університету для встановлення і розвитку зв'язків, обміну інформацією і сприяння у працевлаштуванні;

 • участь в організації і проведенні семінарів, конференцій, круглих столів, навчально-методичних заходів, симпозіумів, презентацій;

 • сприяння організації працевлаштування та кар’єрному просуванню випускників Університету;

 • розширення ділових зв'язків Асоціації з банками, фінансовими установами і їхніми об’єднаннями та відповідними міжнародними організаціями;

 • зміцнення співпраці Університету з іншими вищими навчальними закладами, асоціаціями випускників України та інших держав.

2.3. Основні напрямки роботи Асоцiацiї:

 • збір та поповнення iнформацiї про випускників (надсилання анкет та обробка отриманих результатів тощо);

 • допомога випускникам у налагодженні контактів з колишніми однокурсниками (подача iнформацiї на сайт випускників Університету, надання iнформацiї електронною поштою та по телефону);

 • органiзацiя та проведення зустрічей випускників;

 • проведення семiнарiв, тематичних лекцій для випускників;

 • розробка та реалiзацiя проектів спільно з випускниками;

 • співпраця з друкованими виданнями Університету та його інститутів, Національного банку України;

 • iнформацiйна робота зі студентами випускних курсів щодо дiяльностi Асоціації.

2.4. Асоціація може надавати пропозиції Вченій раді Університету щодо удосконалення навчальних планів та робочих навчальних програм конкретних дисциплін при підготовці фахівців з відповідних спеціальностей.

2.5. Асоціація може проводити вузькоспеціалізовані навчальні тренінги, круглі столи для студентів конкретних спеціальностей з метою обговорення окремих актуальних фахових тем.

2.6. Асоціація сприяє у працевлаштуванні випускників.

2.7. Асоціація сприяє організації проведення наукових конференцій, семінарів, тренінгів, інших заходів навчально-наукового характеру та залученню до участі в них випускників Університету різних років.

2.8. Асоціація координує роботу об’єднань (клубів) випускників в Інституті магістерської та післядипломної освіти, Львівському, Харківському та Черкаському інститутах банківської справи.


 1. Склад та структура Асоціації


3.1. Асоціація випускників формується з випускників і працівників Університету та представників об’єднань (клубів) випускників Інституту магістерської та післядипломної освіти, Львівського, Харківського та Черкаського інститутів банківської справи.

3.2. Членство в Асоцiацiї набувається на добровільних засадах.

3.3. Члени Асоцiацiї виконують покладені на них функції на безоплатній та позаштатній основі.

3.4. Почесними членами Асоцiацiї можуть бути особи, які були випускниками іншого навчального закладу, але які надають інформаційну, консультативну, матеріальну та інші види допомоги у роботі Асоціації.

3.5. Керівним органом Асоціації є Правління Асоціації, до складу якого входять Президент Асоціації, Відповідальний секретар Асоціації та координатори Асоціації – представники від Інституту магістерської та післядипломної освіти, Львівського, Харківського та Черкаського інститутів банківської справи.

3.6. Правління Асоцiацiї:

 • обирає зі свого складу Президента та Відповідального секретаря Асоціації;

 • обговорює та затверджує план роботи Асоціації, організовує її діяльність та проведення основних заходів Асоцiацiї;

 • організовує та проводить зустрічі випускників.

3.7. Президент та Відповідальний секретар Асоцiацiї обираються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

3.8. Президент Асоцiацiї:

 • головує на засіданнях Правління Асоціації та організовує його роботу;

 • виступає від імені Асоціації, представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади, юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;

 • веде ділове листування від імені Асоціації;

 • здійснює інші заходи, пов'язані з поточним керівництвом Асоціації.

3.9. Пропозиції щодо висунення претендентів на посаду Президента Асоціації можуть ініціюватись як Університетом, так і членами Асоціації.

3.10. Відповідальний секретар Асоцiацiї:

- здійснює організаційну роботу щодо якісного проведення засідань Асоціації;

- веде протоколи засідань Асоціації;

- організовує підготовку проектів документів;

- організовує наповнення і оновлення сторінки Асоціації на сайті Університету;

- здійснює контроль за виконанням планів і рішень Правління Асоціації.

3.11. Правління Асоціації може обирати також заступників Президента Асоціації за функціональним розподілом та делегувати їм частину повноважень.

Координаторами Асоцiацiї можуть бути співробітники та випускники інститутів Університету банківської справи Національного банку України, їх членство в Правлінні Асоціації вирішується за поданням членів об’єднань випускників інститутів.

3.12. Правління Асоціації має право усунути за підсумками річної роботи від членства в Асоціації осіб, які не брали активної участі у її роботі, а також які не з’являлись на понад 50% проведених засідань та заходів.

3.13. Усі члени Асоціації можуть рекомендувати Президенту Асоціації нових кандидатів на членство у її Правлінні.


^ 4. Права і обов’язки членів Асоціації


4.1. Члени Асоціації мають право:

 • висувати кандидатів, вибирати і бути обраним до Правління Асоціації;

 • брати участь у діяльності Асоціації;

 • бути учасниками загальних зборів членів Асоціації, брати участь в обговоренні питань діяльності Асоціації і реалізації її завдань;

 • вносити пропозиції і проекти в усі структури Асоціації з питань, які пов'язані з її діяльністю;

 • брати участь в обговоренні всіх питань, що розглядаються, як до, так і після ухвалення рішень;

 • отримувати будь-яку інформацію про діяльність Асоціації;

 • отримувати оперативну інформацію про зміни у навчальній, науковій, виховній, адміністративній та інших сферах діяльності Університету;

 • за дорученням Правління Асоціації представляти її інтереси та виступати від її імені, використовувати символіку Асоціації;

 • обговорювати будь-яке питання, що стосується їх прав і обов'язків;

 • добровільно вийти з Асоціації;

 • звертатися до Правління Асоціації з питаннями, пропозиціями, проханнями, які належать до її компетенції, отримувати відповіді на них;

 • брати участь у формуванні робочих груп для реалізації програмних проектів Асоціації.

4.2. Члени Асоцiацiї зобов’язані:

- дотримуватися норм даного Положення, основних документів Університету та його інститутів;

- активно працювати над реалізацією завдань діяльності Асоцiацiї;

- своєчасно виконувати рішення та плани Правління Асоціації.


^ 5. Порядок проведення засідань Асоціації


5.1. Правління Асоціації збирається на свої засідання за самостійно встановленим графіком, але не менше 2 разів на рік.

5.2. Загальні збори членів Асоціації проводяться за самостійно встановленим графіком, але не менше 1 разу на рік.

5.3. Засідання Правління Асоцiацiї та скликання загальних зборів членів Асоціації можуть бути ініційовані як членами Асоціації, так і Університетом.

5.4. Засідання загальних зборів членів Асоціації та Правління Асоцiацiї оформлюється відповідними протоколами, що містять ухвали рекомендаційного характеру.

^ ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН


Дата

Номер зміни

Хто вніс

Короткий зміст

Примітка


^ ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ


П.І.Б.

Посада

Дата

ПідписСхожі:

Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю Положення про Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) пол суя 2009 iconПравила прийому до Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2013 році
Провадження освітньої діяльності в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) (далі – Університет) здійснюється...
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю Положення про Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) пол суя 2009 iconУніверситет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю положення підприємства положення про Студентське наукове товариство
Мета та завдання снт
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю Положення про Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) пол суя 2009 iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи національного
Конференція відбудеться 17-18 листопада 2011 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю Положення про Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) пол суя 2009 iconНаціональний банк україни університет банківської справи
Основні результати наукових досліджень у Харківському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю Положення про Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) пол суя 2009 iconУніверситет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Для студентів-переможців Всеукраїнських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних...
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю Положення про Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) пол суя 2009 iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю Положення про Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) пол суя 2009 iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю Положення про Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) пол суя 2009 iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік
move to 1471-8190
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю Положення про Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) пол суя 2009 iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи нбу кафедра банківської
Конференція відбудеться 8-9 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю Положення про Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) пол суя 2009 iconЗвіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни м
Звіт про діяльність науково-дослідної лабораторії харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи