Тематика дипломних робіт за фахом «Фінанси І кредит» спеціалізація «Фінансовий менеджмент» та «Фінансова безпека суб`єктів господарювання» icon

Тематика дипломних робіт за фахом «Фінанси І кредит» спеціалізація «Фінансовий менеджмент» та «Фінансова безпека суб`єктів господарювання»
Скачати 67.36 Kb.
НазваТематика дипломних робіт за фахом «Фінанси І кредит» спеціалізація «Фінансовий менеджмент» та «Фінансова безпека суб`єктів господарювання»
Дата27.08.2012
Розмір67.36 Kb.
ТипДиплом

Тематика дипломних робіт за фахом «Фінанси і кредит»

спеціалізація «Фінансовий менеджмент» та «Фінансова безпека суб`єктів господарювання»


Для підбору фактичних даних доцільно використовувати:

 • звітні дані баз переддипломної практики;

 • матеріали спеціальних спостережень та експериментів з окремих питань дипломної роботи;

 • статистичні довідники Державного комітету статистики України;

 • наукові публікації у журналах «Вісник НБУ», «Банківська справа», «Актуальні проблеми економіки», «Ринок цінних паперів України», «Фінанси України», «Финансы и кредит», «Финансовая аналитика: проблемы и решения»; «Экономический анализ: теория и практика», публікації інших видань;

 • електронні публікації:

  • Міністерства фінансів України (http://www.minfin.gov.ua/control/uk/index);

  • Міністерства економіки України (http://me.kmu.gov.ua);

  • Національного банку України – Річні звіти Національного банку України; Річні звіти про діяльність банківського нагляду України; Бюлетень Національного банку України; Платіжний баланс і зовнішній борг України; Вісник Національного банку України; Збірник "Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності" (http://www.bank.gov.ua/Publication/index.htm);

  • Асоціації українських банків (http://www.aub.com.ua);

  • Державного комітету статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua);

  • Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (http://ssmsc.gov.ua);

  • Загальнодоступною інформаційною базою даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів (http://www.stockmarket.gov.ua/ua/news);

  • Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (http://www.dfp.gov.ua/);

  • Інших центральних органів та установ виконавчої влади, адреса веб-сайтів яких можна знайти на Урядовому порталі України (http://www.kmu.gov.ua/control);

  • Українського порталу «Дт-Кт» (http://www.dtkt.com.ua/index.html);

  • веб-сайтів фінансових установ, порталів та журналів інших країн.
 1. Напрям «Стратегічний і фінансовий менеджмент»
 1. Управління активами підприємства (на прикладі ...).

 2. Управління пасивами підприємства (на прикладі ...).

 3. Управління дебіторською заборгованістю підприємства (на прикладі ...).

 4. Управління ліквідністю підприємства (на прикладі ...).

 5. Управління прибутковістю підприємства.

 6. Управління капіталом підприємства (на прикладі ...).

 7. Управління позиковим капіталом підприємства (на прикладі ...).

 8. Управління власним капіталом підприємства (на прикладі ...).

 9. Управління запасами на підприємстві (на прикладі ...).

 10. Управління фінансовою стійкістю підприємства.

 11. Стратегічне планування - основа формування бюджетів підприємства.

 12. Особливості розробки бізнес-плану для отримання кредиту (на прикладі ...).

 13. Механізм фінансового планування в організації (на прикладі ...).

 14. Внутрішньофірмове планування: інструменти і процедури (на прикладі ...).

 15. Система управління фінансами фінансово-промислової групи.

 16. Організація бюджетування на підприємстві (на прикладі ...).

 17. Механізми капіталізації підприємства.

 18. Управління ресурсною базою фінансово-кредитної установи.

 19. Дивідендна політика підприємства і шляху її оптимізації (на прикладі ...).

 20. Фінансовий менеджмент малого бізнесу (на прикладі ...).

 21. Особливості оподаткування і формування фінансових результатів малих підприємств в Україні (на прикладі ...).

 22. Система управління витратами на підприємстві і її вплив на фінансові результати (на прикладі ...).

 23. Фінансовий менеджмент на підприємстві і основні напрями його розвитку (на прикладі ...).

 24. Управління оборотними активами підприємства (на прикладі ...).

 25. Форми і методи фінансового оздоровлення підприємства (на прикладі ...).

 26. Зовнішнє фінансування підприємницької діяльності підприємства (на прикладі ...).

 27. Управління та оцінка кредитоспроможності підприємства.

 28. Управління грошовими потоками підприємства.

 29. Аналіз системи управління фінансами підприємства і розробка заходів по її поліпшенню.

 30. Управління інвестиційним портфелем підприємства (на прикладі ...).

 31. Кредит як інструмент фінансування діяльності суб’єкту господарювання.

 32. Управління інвестиційною привабливістю підприємства (на прикладі ...).

 33. Управління вартістю підприємства (на прикладі ...)

 34. Конкурентоспроможність підприємств: основні напрямки підвищення.

 35. Оцінка та управління вартістю нерухомості у складі майнового комплексу підприємства.

 36. Управління персоналом підприємств в умовах раціонального використання трудових ресурсів.

 37. Стратегія розвитку підприємств реального сектору економіки.

 38. Основні чинники ефективності управління сучасним підприємством.

 39. Організація системи планування діяльності підприємства в умовах антикризового управління.

 40. Механізм формування місцевих бюджетів в сучасних умовах.

 41. Сучасний стан та напрями вдосконалення справляння ПДВ.

 42. Управління фінансовою стійкістю підприємства.

 43. Стратегія фінансового зростання підприємства.


2. Напрям «Інвестиційна діяльність»


 1. Особливості формування і розвитку ринку цінних паперів в Україні.

 2. Первинний і вторинний ринок цінних паперів України та їх специфіка.

 3. Вексель і особливості його застосування в інвестиційній діяльності.

 4. Акції і особливості їх застосування в інвестиційній діяльності.

 5. Економічна ефективність фінансових вкладень в цінні папери.

 6. Методи управління інвестиційним портфелем.

 7. Оптимальний інвестиційний портфель і методи його формування.

 8. Особливості портфельного інвестування в умовах інтеграції фінансових ринків.

 9. Проектне фінансування інвестиційних проектів.

 10. Організація та аналіз депозитних операцій комерційного банку.

 11. Організація та аналіз кредитних операцій комерційного банку.

 12. Фінансовий контроль страхової компанії (на прикладі ...)

 13. Організація та аналіз безготівкових розрахунків у комерційного банку (на прикладі ...)


3. Напрям «Фінансовий ринок і валютні відносини»


 1. Особливості формування і використання фінансових ресурсів фінансово-кредитних установ.

 2. Управління валютною позицією учасника фінансового ринку.

 3. Валютні операції у фінансовому менеджменті

 4. Лізинг як спосіб фінансування сучасного бізнесу.

 5. Реалізація інвестиційного проекту з використанням лізингу.^

4. Напрям «Ризик менеджмент на підприємстві»

 1. Економічна оцінка та визначення допустимого рівня фінансового ризику на підприємствах промислової торгівлі.

 2. Управління фінансовими ризиками на підприємстві.

 3. Економічна оцінка та визначення допустимого рівня операційно-фінансового ризику на підприємстві.

 4. Управління ризиками портфельних інвестицій.

 5. Хеджування валютних ризиків як інструмент фінансового менеджменту.

 6. Страхування фінансових ризиків підприємства.

 7. Управління фінансовою безпекою підприємства.

 8. Управління ризиками у банківській діяльності (на прикладі ...).


^ 5. Напрям «Фінансова безпека суб`єктів господарювання»


 1. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства.

 2. Фінансове забезпечення адаптації підприємства.

 3. Розробка стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства.

 4. Фінансова розвідка в системі забезпечення стратегічного розвитку підприємства.

 5. Бенчмаркінг як інструмент забезпечення фінансової безпеки підприємства.

 6. Організаційне забезпечення фінансової безпеки підприємства.

 7. Діагностування фінансової безпеки підприємства.

 8. Фінансові ризики як деструктивні чинники впливу на фінансову безпеку підприємства.

 9. Система фінансових інтересів підприємства як основа забезпечення його фінансової безпеки.

 10. Комплексна оцінка фінансової безпеки підприємства.

 11. Оцінка та підвищення стабільності функціонування суб`єктів господарювання з використанням моделі розвитку.

 12. Оцінка та підвищення стабільності функціонування суб`єктів господарювання робастими методами, що враховують економічну спадкоємність.

 13. Оцінка та підвищення стабільності функціонування суб`єктів господарювання на підставі критерію відповідності цілі.

 14. Розробка системи запобігання кризового стану суб`єктів господарювання, яка базується на сценаріях розвитку подій та їх прогнозуванні з використанням трендів.

 15. Розробка системи запобігання кризового стану суб`єктів господарювання, яка базується на сценаріях розвитку подій та їх прогнозуванні з використанням багатофакторних статистичних моделей.

 16. Визначення характеристик потоку економічних новин та методів їх обробки.

 17. Побудова системи попередження про кризові явища за технологією «потоку економічних систем».

 18. Розробка методики розпізнавання цінності інформації в потоку економічних новин у системах раннього попередження кризового стану суб`єктів господарювання.

 19. Побудова системи фінансової безпеки підприємства на основі контролінгу

 20. Політика фінансової безпеки фінансової установи

 21. Стратегія забезпечення фінансової безпеки суб’єкта підприємницької діяльності

 22. Практичний аспект бюджетування в системі забезпечення фінансової безпеки суб’єкта підприємницької діяльності.
Схожі:

Тематика дипломних робіт за фахом «Фінанси І кредит» спеціалізація «Фінансовий менеджмент» та «Фінансова безпека суб`єктів господарювання» iconТематика дипломних робіт за фахом «Фінанси І кредит» спеціалізація «Фінансовий менеджмент» та «Фінансова безпека суб`єктів господарювання»
move to 1471-8179
Тематика дипломних робіт за фахом «Фінанси І кредит» спеціалізація «Фінансовий менеджмент» та «Фінансова безпека суб`єктів господарювання» iconРішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування
«Фінанси». Для вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» студент повинен опанувати знаннями по таких дисциплінах, як «Економіка...
Тематика дипломних робіт за фахом «Фінанси І кредит» спеціалізація «Фінансовий менеджмент» та «Фінансова безпека суб`єктів господарювання» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" напряму підготовки 030508 "Фінанси...
Тематика дипломних робіт за фахом «Фінанси І кредит» спеціалізація «Фінансовий менеджмент» та «Фінансова безпека суб`єктів господарювання» iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів...
Тематика дипломних робіт за фахом «Фінанси І кредит» спеціалізація «Фінансовий менеджмент» та «Фінансова безпека суб`єктів господарювання» iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” / Укладачі: канд екон...
Тематика дипломних робіт за фахом «Фінанси І кредит» спеціалізація «Фінансовий менеджмент» та «Фінансова безпека суб`єктів господарювання» iconДовідник з дисципліни Дисципліна «фінансова діяльність суб'єктів господарювання»
Предметом даної дисципліни є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування...
Тематика дипломних робіт за фахом «Фінанси І кредит» спеціалізація «Фінансовий менеджмент» та «Фінансова безпека суб`єктів господарювання» iconК. В. Савченко Фінанси зарубіжних суб’єктів господарювання конспект
Фінанси зарубіжних суб’єктів господарювання : конспект лекцій / укладачі: Н. В. Котенко, Н. А. Антонюк, К. В. Савченко. – Суми :...
Тематика дипломних робіт за фахом «Фінанси І кредит» спеціалізація «Фінансовий менеджмент» та «Фінансова безпека суб`єктів господарювання» iconХарківський національний економічний університет пропонує отримати сучасну вищу освіту за напрямами підготовки (спеціальностями)
Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами): управління фінансовою діяльністю суб'єктів підприємництва; управління державними...
Тематика дипломних робіт за фахом «Фінанси І кредит» спеціалізація «Фінансовий менеджмент» та «Фінансова безпека суб`єктів господарювання» iconХарківським національним економічним університетом знижена плата за навчання у 2011/12 навчальному році наказ №191-к від 01. 08. 2011р
Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами): управління фінансовою діяльністю суб'єктів підприємництва; управління державними...
Тематика дипломних робіт за фахом «Фінанси І кредит» спеціалізація «Фінансовий менеджмент» та «Фінансова безпека суб`єктів господарювання» iconУніверситет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Фінанси І кредит», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи